Prienų rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013 uždavinį „Prisidėti prie savivaldybės lygiu vykdomų ankstyvosios trečiųjų valstybių piliečių integracijos veiklų“ (toliau – Projektas) įgyvendinančių projektų partnerių Prienų rajono savivaldybėje atrankos konkursui.

Reikalavimai projekto partneriams ir paraiškų turiniui nurodyti Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. A3-196 patvirtintame tvarkos apraše (pridedama).

Projekto veiklų įgyvendinimo metu teikiamos paslaugos turi būti teikiamos Projekto tikslinei grupei suprantama kalba ir (arba) užtikrinant vertimo paslaugas.

Pareiškėjas teikia paraiškas šiais būdais:

Vokai gali būti siunčiami registruotu paštu, per pašto kurjerį arba pristatomi Savivaldybės administracijos oficialiu adresu – Laisvės a. 12, Prienai. Viename užklijuotame voke turi pateikti vieną paraiškos ir prie jos pridedamų dokumentų egzempliorių. Ant voko turi būti užrašyta „Ankstyvosios trečiųjų valstybių piliečių integracijos veiklų partnerių atrankos konkursui“;

Elektroninėmis priemonėmis, pasirašyta kvalifikuotu elektroninių parašu. Teikiama el. paštu [email protected]. El. laiško antraštėje turi būti nurodyta „Ankstyvosios trečiųjų valstybių piliečių integracijos veiklų partnerių atrankos konkursui“;

Kitais el. pašto adresais, faksu ar kitu, nei nurodyta, adresu pateiktos paraiškos neregistruojamos ir laikoma, kad jos nebuvo gautos.

Paraiškos forma (pridedama)

Paraiška turi būti pateikta iki 2023 m. kovo 9 d. (imtinai). Jeigu paraiškos teikiamos registruotu paštu ar per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta laiško išsiuntimo data turi būti ne vėlesnė, kaip kvietime dalyvauti atrankos konkurse nurodyta galutinė paraiškų pateikimo data. Paraiškos gautos po nustatytos datos ir išsiųstos kitais būdais, tai yra faksu, elektroniniu paštu arba kitais adresais, nevertinamos. Pareiškėjui apie tai pranešama raštu per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo.

Dėl konsultacijų su projekto veiklų atranka susijusiais klausimais kreiptis į Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistą Artiomą Marchockį tel. 8 319 61138, el. p. [email protected]