Kovo 9 d. Prienų r. savavaldybėje įvyko priešpaskutinis šios kadencijos Tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 21 Tarybos narys. Posėdyje apsvarstyta 40 klausimų.

Patvirtinta Prienų r. savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos ataskaita.

Pritarta visų rajono švietimo, meno ir sporto įstaigų 2022 metų veiklos ataskaitoms.

Finansų ir turto klausimai

Vienbalsiai pritarta 2023 metų savivaldybės biudžeto pakeitimams.

Prienų kultūros ir laisvalaikio centrui perduotas valdyti ir naudoti panaudos teise savivaldybės nekilnojamasis turtas – garažas, esantis Prienų Laisvės a. 9A.

Taryba leido išnuomoti viešo konkurso būdu Savivaldybei nuosavybės teise priklausančias laisvas negyvenamąsias patalpas, esančias Stakliškių k. Prienų g. 13. Apskaičiuota 1 kv. m nuomos kaina – 0,32 Eur, iš viso – 16,67 Eur per mėnesį.

Pritarta dviejų nekilnojamojo turto kadastro objektų suformavimui gyvenamajame name, esančiame Veiverių sen. Skriaudžių k. Mažojoje g. 2, ir numerių jiems suteikimui.

Patvirtintas viešame aukcione parduodamo Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašas.

Pritarta prašymui šalių susitarimu nutraukti prieš terminą ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartį, sudarytą su individualia įmone, kuri vykdo veiklą Prienų kultūros ir laisvalaikio centro kavinėje. Taip pat pritarta siūlymui kavinės (su baldais) ir virtuvės patalpas išnuomoti viešo konkurso būdu 10 metų, nustatant pradinį turto nuompinigių dydį: patalpų – 1 Eur už kv. m, kavinės baldų – 163,5 Eur per mėn.

Taryba sutiko perimti Prienų r. savivaldybės nuosavybėn Savivaldybės apskaitoje registruotą ir faktiškai valdomą valstybės turtą – vietinės reikšmės kelius ir gatves.

Taryba nustatė akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamąsias antriems bazinės kainos galiojimo metams. VERT posėdžio pažymos, kuri yra viešai prieinama adresu https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2023-01-19/prienu-silumos-tinklai.pdf,  2 psl. 1 lentelėje pažymėta, kad projekcinė AB „Prienų šilumos tinklai“ 2023 m. sausio mėn. kaina, įvertinus papildomą dedamąją, mažėja 0,27 ct/kWh.

Patvirtintas Prienų r. savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros iki 2030 metų veiksmų plano tvirtinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas, taip pat Prienų r. savivaldybės susisiekimo komunikacijų objektų, kuriuose atliekami statybos darbai, prioritetiniai trejų metų sąrašai bei 2023 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių objektų sąrašas. Patvirtinus Kelių priežiūros ir plėtros programos objektų sąrašą, bus tęsiami ir naujai pradedami įgyvendinti sąraše numatyti projektai, atliekami numatyti paprastojo remonto darbai, vykdoma vietinės reikšmės kelių bei gatvių priežiūra ir teisinė registracija. Tam bus naudojamos Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos. Darbai ar paslaugos, kurie yra būtini objektui užbaigti ir už kuriuos negalima sumokėti Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis, bus finansuojami iš Prienų r. savivaldybės biudžeto.

Taryba pripažino netinkamu (negalimu) naudoti Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Prienų r. Jiezno gimnazijos patikėjimo teise valdomą turtą – 2007 m. mokyklinį autobusą „Mercedes-Benz Sprinter 311“.

Taip pat leido Prienų r. savivaldybės socialinių paslaugų centrui teisės aktų nustatyta tvarka įsigyti tarnybinį lengvąjį 5–7 vietų automobilį, kurio vertė ne didesnė kaip 37 000 Eur (su pridėtinės vertės mokesčiu). Centrui įsigijus automobilį, bus užtikrintas hemodializės ir kitų paslaugų gavėjų poreikis vykti į sveikatos priežiūros įstaigas ir Centro dalyvavimas projekte „Pacientų pavėžėjimo paslaugos modelio sukūrimas ir išbandymas“. Šiuo metu turimas 2007 m. automobilis „VW Transporter“ yra nusidėvėjęs, reikalauja nuolatinių investicijų, neekonomiškas. Automobilio rida 521 000 tūkst. km.

Nauja redakcija išdėstytas Prekybos ir paslaugų teikimo viešųjų vietų sąrašas

Taryba pakeitė Prekybos ir paslaugų teikimo viešųjų vietų sąrašą: nustatytos naujos prekybos ir paslaugų teikimo vietos Jiezno ir Prienų seniūnijų teritorijose, pakeistas kai kurių nustatytų vietų prekybos ir paslaugų teikimo laikas (leista prekiauti ar teikti paslaugas visomis savaitės dienomis), patikslinti kai kurių nustatytų vietų adresai ir koordinatės.

Pritarta dalyvavimui projekte „Pacientų pavėžėjimo paslaugos modelio sukūrimas ir išbandymas“

Taryba pritarė dalyvavimui projekte „Pacientų pavėžėjimo paslaugos modelio sukūrimas ir išbandymas“ ir sutiko, kad viešoji įstaiga Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis būtų šio projekto pareiškėja. Partnerio teisėmis projekte dalyvaus biudžetinė įstaiga Prienų r. savivaldybės socialinių paslaugų centras (toliau – Prienų SPC) ir viešoji įstaiga Prienų ligoninė. Prienų SPC paskirtas vykdyti pacientų pavėžėjimo paslaugos organizavimą ir nespecializuotos pavėžėjimo paslaugos teikimą savivaldybės lygmeniu. Prienų ligoninė vykdys specializuotos pacientų pavėžėjimo paslaugos teikimą savivaldybės lygmeniu. Įsipareigota padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimas.

Socialiniai klausimai

Atsižvelgdama į tai, kad Europos socialinio fondo agentūra įgyvendina projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai“, skirtą vykdyti 2021–2030 metų plėtros programos pažangos priemonei „Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės paramos veiksmingumą kriziniais atvejais šeimoje“, Taryba paskyrė Prienų SPC vykdyti bendruomeninių šeimos namų funkcijas ir teikti kompleksines paslaugas šeimai.

Taryba taip pat patvirtino Prienų SPC centro didžiausią leistiną pareigybių skaičių. Dvi papildomos pareigybės, reikalingos funkcijoms įgyvendinti, bus finansuojamos iš valstybės specialiųjų tikslinių dotacijų, skirtų savivaldybių biudžetams.

Posėdyje patvirtintos Prienų SPC teikiamos socialinio transporto paslaugos kainos: kelionės kaina Neįgaliųjų dienos centro lankytojams – 0,05 Eur/1 km; senyvo amžiaus, mažas pajamas gaunantiems asmenims (šeimoms), socialinę riziką patiriančių šeimų vaikams ir jų šeimos nariams, neįgaliesiems, kuriems LR neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas neįgalumo lygis arba specialiųjų poreikių lygis, jų atstovams, lydintiems neįgaliuosius transporto paslaugos teikimo metu – 0,25 Eur/1 km; hemodializės paslaugų gavėjams (pagal sudarytą sutartį su Hemodializės centru) – 0,35 Eur/1km. Sprendimas įsigalios nuo balandžio 1 d.

Patvirtintos Prienų globos namų teikiamų paslaugų kainos: suaugusiam asmeniui ar senyvo amžiaus asmeniui su sunkia negalia – 1450 Eur/mėn.; suaugusiam asmeniui su negalia ar senyvo amžiaus asmeniui – 1250 Eur/mėn. Sprendimas įsigalios nuo gegužės 1 d.

Patvirtinti Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo ir lėšų piniginei socialinei paramai nustatymo metodikos pakeitimai.

Patvirtintas pakoreguotas Prienų r. savivaldybės teritorijos bendrasis planas.

Taryba pripažino būtinu visuomenės poreikiams apie 0,5500 ha ploto valstybinės žemės sklypą, esantį Prienų sen. Strielčių k., ir įtraukė jį į neprivatizuotinų sklypų sąrašą. Po sprendimo priėmimo bus siūloma Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Prienų ir Birštono skyriui nurodyto laisvos valstybinės žemės sklypo neprivatizuoti.

Išnagrinėjus visus posėdžio klausimus, išklausyta informacija apie Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimą 2022 m.

Prienų r. savivaldybės informacija