Pastatų savininkai (naudotojai) privalo vykdyti statinių naudotojų pareigas, kurios yra reglamentuotos Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Statybos techniniame reglamente STR 1.03.07:2017„Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“. Viena iš pareigų ir yra suremontuoti, rekonstruoti arba nugriauti statinius, jeigu tolesnis jų naudojimas kelia pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai.

Primename, kad Statinių techninės priežiūros taisyklėse nustatytų priemonių netaikymas, kai yra pavojinga statinio deformacija ir griūties grėsmė, priemonių žmonėms apsaugoti, avarijai išvengti nesiėmimas ar Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytų prievolių nevykdymas įvykus naudojamo statinio avarijai, paaiškėjus, kad statinio būklė kelia pavojų statinyje ar arti jo esančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai, užtraukia baudą statinio naudotojams ir (ar) statinio techniniams prižiūrėtojams nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

Pagal Prienų rajono savivaldybės administracijos Balbieriškio seniūnijos pateiktą informaciją, Prienų rajono savivaldybės statinių naudojimo priežiūros komisija vizualiai įvertino:
tris gyvenamosios ir tris pagalbinio ūkio paskirties pastatus, esančius Vilniaus g. 3, Vilniaus g. 7, Vilniaus g. 77, Balbieriškio mstl., Prienų r. sav.;
mokyklos pastato ir sandėlio griuvėsius, esančius Klevų g. 18, Balbieriškio mstl., Prienų r. sav.;
buitinio aptarnavimo pastatą, esantį Klevų g. 22, Balbieriškio mstl., Prienų r. sav.

Apžiūros metu nustatyta, kad išvardinti pastatai (toliau – Pastatai), turi avarinės būklės požymių, kurie progresuoja, yra pavojinga pastatų deformacija, dar nesugriuvusių pastatų griūties grėsmė, būklė kelia pavojų pastatuose ar arti jų esančių žmonių sveikatai, gyvybei, aplinkai, taip pat Pastatai neatitinka esminių statinių reikalavimų, nustatytų normatyviniuose statybos techniniuose ar statinio saugos ir paskirties dokumentuose. Pastatuose ūkinė veikla nevykdoma, patekimas į Pastatus yra neapribotas.

Atsižvelgdami į tai, Pastatų savininkų (naudotojų) reikalaujame iki š. m. gegužės 31 d. imtis priemonių žmonėms apsaugoti (apriboti priėjimą ir privažiavimą prie Pastatų, užsandarinti atviras langų ir durų angas, pakabinti įspėjamuosius ženklus) ar pradėti vykdyti Pastatų griovimo darbus. Įspėjame, kad, neįvykdžius reikalavimų, bus svarstoma galimybė Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka surašyti administracinio nusižengimo protokolą arba kreiptis į teismą dėl įpareigojimo suremontuoti, rekonstruoti arba nugriauti pastatus.

Prienų rajono savivaldybės administracija taip pat informuoja, kad remiantis iš seniūnijų surinktais duomenimis yra sudaromas savivaldybės teritorijoje esančių neprižiūrimų, apleistų, naudojamų ne pagal paskirtį statinių sąrašas, kuriame esantiems objektams siūloma taikyti Nekilnojamojo turto mokesčio 3 proc. tarifą nuo nekilnojamojo turto mokestinės vertės.

Ypač svarbu, kad gyventojai tvarkytų jiems priklausančią nuosavybę ir apleistų pastatų savivaldybės teritorijoje mažėtų, kadangi neprižiūrimi statiniai kelia pavojų arti gyvenančių, dirbančių ar kitais tikslais būnančių žmonių sveikatai bei aplinkai.

Prašome visų pastatų savininkus (naudotojus) vykdyti statinių naudotojų pareigas.