Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras teikia socialinio transporto paslaugą Prienų rajono gyventojams, kurie dėl negalios, ligos ar amžiaus turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ir individualiu transportu.

Paslauga teikiama:
– senyvo amžiaus asmenims;
– mažas pajamas gaunančioms šeimoms;
– socialinę riziką patiriančių šeimų vaikams ir jų šeimos nariams;
– neįgaliesiems, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas neįgalumo lygis ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, jų atstovai, lydintys neįgaliuosius, Paslaugos teikimo metu (sutuoktinis, vaikai, tėvai, globėjai, rūpintojai, organizacijos/savivaldybės darbuotojai ir kt.)
Paslauga teikiama vykstant į/iš:
– sveikatos priežiūros įstaigas ir medicininės, profesinės, socialinės reabilitacijos įstaigas ar ortopedijos įmones;
– neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybas neįgalumo ar darbingumo lygiui nustatyti;
– ugdymo, lavinimo, mokymo, užimtumo įstaigas, dienos centrus, krizių ar priklausomybių centus;
– socialinės globos įstaigas;
– kitas socialines paslaugas teikiančias įstaigas, organizacijas ir valstybės institucijas

Informacija teikiama ir paslauga užsakoma telefonu:
+370 601 99377

Daugiau informacijos:
https://www.prienuspc.lt/paslaugos/viesosios-ir-administracines-paslaugos