Birželio 29 d. vykusiame Prienų r. savivaldybės tarybos posėdyje buvo išnagrinėta daugiau nei keturiasdešimt sprendimų projektų, išklausyti 3 informaciniai pranešimai.

Sutartis, nuostatai, Tarybos veiklos reglamento pakeitimai ir kt. klausimai

Posėdyje patvirtinti Prienų r. savivaldybės administracijos nuostatai. Taip pat pritarta tarptautinio bendradarbiavimo sutarčiai tarp Prienų r. savivaldybės ir Parčevo (Parczew) valsčiaus (Lenkijos Respublika), su kuriuo bendradarbiavimo ryšiai plėtojami jau 10 metų. Kadangi sutarties terminas pasibaigė, pritarta siūlymui bendradarbiavimo ryšius tęsti ir pasirašyti naują sutartį.

Daugumos balsais patvirtinta Prienų r. savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui Prienų r. savivaldybės kolegija, į kurią įeina: meras Alvydas Vaicekauskas, vicemerės Laimutė Jančiukienė ir Jūratė Zailskienė, Savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Mickevičienė, Savivaldybės tarybos komitetų pirmininkai Aleksas Banišauskas, Deividas Dargužis, Rita Keturakienė, Simona Vaicekauskaitė-Šaltė, Arūnas Vaidogas, Etikos komisijos pirmininkas Algis Marcinkevičius, Antikorupcijos komisijos pirmininkas Jovydas Juocevičius ir opozicijos lyderė Loreta Jakinevičienė.

Sudaryta Prienų r. savivaldybės peticijų komisija, paskirtas pirmininkas ir pavaduotojas, patvirtinti komisijos nuostatai. Komisija sudaryta iš 5 narių: mero patarėjos Agnės Dargužienės, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjos Vytautės Draugelytės (komisijos pirmininkė), Tarybos posėdžių sekretorės Birutės Žvirblienės (pirmininkės pavaduotoja), Tarybos narių Cezaro Pacevičiaus ir Andriaus Grumado.

Patvirtinti Prienų r. savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimai, pagal kuriuos savivaldybių tarybų nariams nustatytas atlyginimas už atliekamą darbą. Taip pat panaikinta galimybė Savivaldybės tarybos nariui gauti su jo, kaip Savivaldybės tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarinėms, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto, biuro patalpų nuomos, viešosios informacijos rengėjų teikiamų paslaugų, Savivaldybės tarybos nario ataskaitų gamybos ir platinimo  išlaidoms apmokėti skiriamą išmoką.

Atsižvelgiant į tai, kad pasikeitė Prienų r. savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano programų finansavimo sumos, šaltiniai bei rodikliai, posėdyje patvirtinti šio plano pakeitimai.

Keliai, vandentvarka, žemės sklypai

Taryba pritarė projektui „Šilėnų g. dalies (Mauručių k., Veiverių sen., Prienų r. sav.) kapitalinis remontas“, kurį įgyvendinant 1,136 km Šilėnų g. dalyje bus išlieta 6–5 m pločio nauja asfaltbetonio danga, atliktas stovėjimo aikštelių remontas.

Pritarta projektui „Pėsčiųjų tako įrengimas Nemuno pakrantėje Prienų m.“. Šio projekto metu planuojama pratęsti pėsčiųjų taką nuo sakurų sodo link Kęstučio paminklo, įrengti apšvietimą, tiltelį, privažiuojamuosius kelius nuo Šlaito g.

Taryba nustatė neapmokestinamuosius žemės sklypų dydžius fiziniams asmenims, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai: 0,15 ha mieste ir 1 ha kaimo vietovėje. Pažymėta, jog lengvata netaikoma, jeigu žemės sklypas įtrauktas į nenaudojamų, apleistų žemės sklypų, kuriems taikomas 4 procentų žemės mokesčio tarifas, sąrašą.

Taryba suteikė Lietuvos Respublikos finansų ministerijai garantiją dėl UAB „Prienų vandenys“ iš Finansų ministerijos imamos 69 334,81 Eur paskolos investicijų projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Prienų rajone“ veiklai. Įgyvendinus projektą, Prienų m. Liepų, M. Valančiaus ir Kovo 8-osios gatvėse bus nutiesta apie 0,23 km vandentiekio tinklų, sudarant galimybę prisijungti 16 būstų, ir 0,63 km nuotekų tinklų, sudarant galimybę prisijungti 26 būstams.

Švietimas, kultūra, jaunimas

Patvirtinti naujos redakcijos aprašai: Prienų r. savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašas, kuris reglamentuoja sporto srityje veikiančių juridinių ir fizinių asmenų veiklos finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis principus, reikalavimus projektų teikėjams, pateiktų projektų paraiškų vertinimo kriterijus ir projektų veikloms įgyvendinti reikalingų lėšų skyrimo, jų panaudojimo ir atsiskaitymo už gautas lėšas tvarką bei kontrolę; Fizinio aktyvumo ir sporto veiklos skatinimo priemonės lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas, kuriame apibrėžiami pagrindiniai reikalavimai paraiškų teikėjams, norintiems vykdyti sporto veiklas Prienų rajone, bei patikslinta atsiskaitymo už gautas savivaldybės biudžeto lėšas tvarka; Prienų r. savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašas.

Sudaryta Prienų r. savivaldybės jaunimo reikalų taryba: Aurimas Kamarauskas – asociacijos „Stakliškių jaunimo klubas“ atstovas, asociacijos „Laimingas Prienų kraštas“ narys; Raimonda Kubilienė – Prienų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė; Rugilė Macijauskaitė, Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos filialo „Prienų skyrius“ atstovė, asociacijos „Laimingas Prienų kraštas“ narė; Artiomas Marchockis – Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas; Elžbieta Pilipavičiūtė – VšĮ Jaunimo organizacijos „Prienai“ atstovė, asociacijos „Laimingas Prienų kraštas“ narė; Ieva Rukaitė – asociacijos „Iš idėjos“ atstovė, asociacijos „Laimingas Prienų kraštas“ narė; Jovydas Juocevičius – Prienų r. savivaldybės tarybos narys; Simona Vaicekauskaitė-Šalčė – Prienų r. savivaldybės tarybos narė.

Turtas, kapinių skaitmenizavimas, bendradarbiavimo sutartys

Posėdyje patvirtinti sprendimų projektai arba jų pakeitimai dėl kilnojamojo ir nekilnojamojo turto perėmimo bei perdavimo patikėjimo teise kitoms biudžetinėms įstaigoms, nekilojamojo turto nuomos ne konkurso būdu, panaudos sutarčių nutraukimo.

Pritarta projektui „Kauno r. ir Prienų r. savivaldybių skaitmeninės kapinių duomenų bazės kūrimas, administravimo procesų modernizavimas ir skaitmeninimas“, taip pat partnerystės sutarčiai tarp Kauno r. savivaldybės ir Prienų r. savivaldybės bei siūlymui prisidėti prie minėto projekto finansavimo. Projekto įgyvendinimo metu numatoma, naudojant rinkoje jau platinamus kapinių skaitmeninio valdymo IT sprendimus, į elektroninę erdvę perkelti savivaldybių teritorijoje esančių 167 kapinių (92 vnt. Kauno rajone, 75 vnt. Prienų rajone) inventorizavimo duomenis, sukurti atvirą duomenų informacinę sistemą, apimant kapinių infrastruktūros inventorizavimą bei laidojimo duomenų skaitmeninimą (bus sukurti tikslūs skaitmeniniai kapinių žemėlapiai, kiekviena kapavietė turės savo identifikacijos numerį bei tikslias koordinates, bus matomos kiekvienos kapavietės nuotraukos ir kt.). Projekto vykdytoja – Kauno r. savivaldybė, partnerė – Prienų r. savivaldybė. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 12 mėn.

Tęsiant Prienų ir Kauno rajonų bendradarbiavimą bendrų viešojo transporto maršrutų organizavimo srityje, pritarta naujai bendradarbiavimo sutarčiai tarp Prienų r. savivaldybės ir Kauno r. savivaldybės dėl vietinio priemiestinio autobusų maršruto Kaunas – Garliava – Mastaičiai – Pažėrai – s. b. „Aronija“ – Jūrė organizavimo ir finansavimo. Planuojami reisai vyks jau esamų reisų pagrindu, todėl Prienų r. savivaldybė dengs 50 proc. šių reisų nuostolių kaštų.

Patvirtinti Prekybos ir paslaugų teikimo Prienų r. savivaldybės viešosiose vietose taisyklių pakeitimai

Pagal taisykles visiems prekybą vykdantiems ar paslaugas teikiantiems asmenims, nepriklausomai nuo žemės sklypo nuosavybės formos, įtvirtinta pareiga užtikrinti, kad laikinųjų prekybos įrenginių estetinė išvaizda derėtų prie aplinkos. Prekybos ir paslaugų teikimo viešųjų vietų sąrašas bus tvirtinamas Tarybos, leidimai prekybai bus išduodami tik tais atvejais, kai prekyba vykdoma, paslaugos teikiamos savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausančiose ar patikėjimo teise valdomose teritorijose, tačiau visi laikinieji prekybos įrenginiai, kioskai, paviljonai, lauko kavinės, nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos, išskyrus prekybą renginių metu, turės būti įrengiami pagal suderintus su Architektūros ir urbanistikos skyriumi projektus.

Vietinės rinkliavos lengvatos, užimtumo skatinimas

Atsižvelgiant į dabar galiojančius teisės aktus, patvirtintas Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašas. Taip pat patvirtinti Prienų r. savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programos pakeitimai. Užimtumo programos nenuolatinio pobūdžio darbams planuojama pasitelkti apie 10–14 ieškančių darbo asmenų. Numatyta suteikti užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų 65 nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims.

Įgaliojimai, gatvių pavadinimai

Taryba įgaliojo Prienų r. savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti valstybinės žemės sklypų, perduodamų valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Prienų r. savivaldybei, perdavimo–priėmimo aktus. Perėmusi žemės sklypus valdyti patikėjimo teise, Savivaldybė galės be tarpininkų žemės sklypuose vykdyti europinius projektus, rengti ar rekonstruoti kelius ir pan.

Taryba pripažino būtinu visuomenės poreikiams 0,2900 ha ploto valstybinės žemės sklypą, esantį Skriaudžių k., Veiverių sen., Prienų r. sav., ir įtraukė jį į neprivatizuotinų sklypų sąrašą. Šiame sklype Skriaudžių buities muziejaus lankytojams bus įrengta bendrojo naudojimo poilsio zona, kelias ir kt.

Taryba suteikė Pakuonio seniūnijos Daukšiagirės kaimo bevardei gatvei Vingio gatvės pavadinimą.

Patvirtinti Prienų r. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus pakeitimai

Atsižvelgiant į tai, kad keturios rajono mokyklos – Prienų „Žiburio“ gimnazija, Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija, Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla ir „Ąžuolo“ progimnazijadalyvauja „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos įgyvendinimo projekte, šiose mokyklose patvirtinta po 0,25 programos komponentų veiklų koordinatorių etatinės pareigybės, kurios finansuojamos iš TŪM programos lėšų, numatytų projekte. „Žiburio“ gimnazijoje taip pat įsteigta ir 1 etatinė pareigybė darbuotojo, atsakingo už bendrus savivaldybės Pažangos plano rezultatus pagal numatytus rodiklius, bendradarbiavimą tarp visų keturių TŪM programos komponentų veiklų.

Informaciniai pranešimai

Pasibaigus Tarybos posėdžiui, buvo išklausytos Futbolo klubo „Prienai“, VšĮ Stakliškių sporto klubo ir VšĮ Krepšinio sporto klubo „Prienai“ 2022–2023 metų sezono veiklos ataskaitos, jas pristatė vadovai Kęstutis Deltuva, Rimas Katukevičius ir Marius Milaševičius.

Prienų r. savivaldybės informacija