Informuojame, kad Prienų rajono savivaldybės taryba 2023 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. T3-222 „Dėl Prienų rajono savivaldybės sveikatos centro kūrimo inicijavimo“ pritarė Prienų rajono savivaldybės sveikatos centro (toliau – Sveikatos centras) kūrimui. Sveikatos centras kuriamas funkcinio bendradarbiavimo sutarčių pagrindu.

Vadovaudamasi Sveikatos centrui priskiriamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. gegužės 22 d. Nr. V-589 įsakymu „Dėl Sveikatos centrui priskiriamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 11.1 papunkčiu ir aukščiau nurodytu Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimu, Prienų rajono savivaldybė kreipiasi į visas privačias įstaigas, teikiančias sveikatos priežiūros paslaugas (nurodytas Aprašo III skyriuje) Prienų rajono savivaldybėje, dėl dalyvavimo Sveikatos centro veikloje.

Informaciją apie įgyvendinamą sveikatos priežiūros įstaigų tinklo vystymą/pertvarką galima rasti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kompetenciju-centru-ir-regioninio-bendradarbiavimo-modeliu-pagristos-asmens-sveikatos-prieziuros-istaigu-tinklo-vystymas.

Prašome sveikatos priežiūros įstaigų apie ketinimą (nesutikimą) dalyvauti Sveikatos centro veikloje informuoti raštu iki 2023 m. rugsėjo 22 d., raštą pateikiant el. paštu [email protected]

Nepateikus atsakymo raštu iki nurodytos datos, bus laikoma, kad įstaiga nesutinka dalyvauti Sveikatos centro veikloje.
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9fcb2bd0f88311edb649a2a873fdbdfd