Prevencinės socialinės paslaugos teikiamos visiems asmenims (visoms šeimoms) ir (ar) bendruomenėms, siekiantiems (siekiančioms) stiprinti asmens (šeimos) gebėjimą savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir asmens (šeimos) dalyvavimą visuomenės gyvenime, stiprinti bendruomenės socialinį aktyvumą ir skatinti bendruomenės socialinę įtrauktį, taip pat stiprinti asmens (šeimos) žinias ir ugdyti jo (jos) įgūdžius, kad ateityje būtų išvengta galimų socialinių problemų ir socialinės rizikos atsiradimo.

Prevencinės socialinės paslaugos asmenims (šeimoms) teikiamos nemokamai.

Šioms paslaugoms priskiriama potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieškos paslauga, kompleksinės paslaugos šeimai, darbas su bendruomene ir kitos paslaugos.

Prevencines socialines paslaugas Prienų rajono savivaldybėje organizuoja ir teikia:

Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras – Prienų rajono savivaldybės bendruomeninių šeimos namų funkcijų vykdytojas bei kompleksinių paslaugų šeimoms teikėjas (https://www.prienuspc.lt/veikla/veiklos-sritys/bendruomeniniai-seimos-namai) – potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieškos paslauga (Prienai, Vytenio g. 2, LT-59140; tel. 8 675 08468 (Aušra Šliaužienė), el. p. [email protected])

Prienų kultūros ir laisvalaikio centras (atvira jaunimo erdvė „Prienas“) – atvirasis darbas su jaunimu (Prienai, Vytauto g. 35, LT-59125; tel. 8 685 47557 (Žaneta Židonienė), el. p. [email protected])

Prevencinių socialinių paslaugų teikimą reglamentuoja:
• Socialinių paslaugų įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91609F53E29E/asr
• Socialinių paslaugų katalogas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.51F78AE58AC5/asr
• Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. A1-776 „Dėl Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/370708c06b3511edbc04912defe897d1
• Prienų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. T3-246 ,,Dėl Prevencinių socialinių paslaugų planavimo, organizavimo ir teikimo Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0f18161161ac11eea182def3ac5c11d6?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=ea4133b6-59a3-4f4e-adb4-a06b6fd3530e
• Prienų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 9 d. sprendimas Nr. T3-53 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro paskyrimo vykdyti bendruomeninių šeimos namų funkcijas ir teikti kompleksines paslaugas šeimai“ https://www.teisineinformacija.lt/prienai/document/2062