Gyventojai prašymus dėl kompensacijų (ir kitos piniginės socialinės paramos) kviečiami teikti elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) svetainėje www.spis.lt.  Šioje sistemoje gyventojai taip pat gali pasitikrinti preliminarų kompensacijų dydį, pasinaudoję skaičiuokle www.spis.lt

Asmenys, kurie neturi galimybės prašymų dėl kompensacijų pateikti per informacinę sistemą SPIS, gali kreiptis į Prienų rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrių (Laima Dekaminavičienė, tel. (8 319) 61176, Rita Stravinskienė, tel. (8 319) 61130) arba į savo seniūniją pagal gyvenamąją vietą: Balbieriškio sen. (Sonata Juodžiukynienė, tel. (8 319) 59134), Išlaužo sen. (Sandra Barkauskienė, tel. (8 319) 48517) , Jiezno sen. (Eugenija Sargevičienė, tel. (8 319) 57245), Naujosios Ūtos sen. (Roma Navickienė, tel. (8 319) 41714), Pakuonio sen. (Renata Brūzgienė, tel.  (8 319) 43338), Stakliškių sen. (Romualda Radžiukynienė, tel. (8 319) 45538), Šilavoto sen. (Virginija Pacevičienė, pirmadieniais ir ketvirtadieniais tel. (8 319) 41371), Veiverių sen. (Virginija Pacevičienė ir Daiva Burovienė, tel.  (8 319) 68234).

SVARBU: 
• Kreipdamiesi dėl kompensacijos skyrimo dirbantys asmenys turi pateikti pažymą apie pajamas, gautas už 3 paskutinius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio norima gauti kompensaciją, dienos.
• Jeigu pasikeičia asmens (vieno iš šeimos narių) pajamos ar šeimos sudėtis, skiriant kompensacijas vertinamos kreipimosi mėnesio arba mėnesio, kurį keitėsi asmens (šeimos) situacija, pajamos.
• Prašymams, pateiktiems 2023 m. rugsėjo 1 d. ir vėliau, skiriant piniginę socialinę paramą, vėl pradedamas vertinti bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimas turtas. Viso turimo turto vertė apskaičiuojama savivaldybėje sumuojant visų bendrai gyvenančių asmenų turimą turtą: įregistruotų pastatų, sodo namelių, žemės sklypų vertes (jos gaunamos savivaldybėje iš valstybės įmonės Registrų centro), gyvulių, paukščių, žvėrelių ir bičių šeimų vertes (jei jos viršija 1160 Eur), apskaičiuotas savivaldybėje pagal specialią skaičiuoklę, bei turimas pinigines lėšas.
• Pildant prašymą SPIS ar atvykus į Socialinės paramos skyrių pirmą kartą, būtina užpildyti prašymo 6 priedą, t. y. nurodyti informaciją apie šilumos, karšto ir šalto vandens tiekėjus, nurodyti asmeniui tiekėjo suteiktus mokėtojo kodus.
• Kreipiantis dėl kompensacijų už kitą kurą (kietasis kuras, dujos, elektra) 6 priede būtina nurodyti kuro deginimo įrenginio tipą ir markę bei jo naudingo veikimo koeficientą. Apskaičiuojant būsto šildymo ir karšto vandens ruošimo išlaidas, kai naudojamas kietasis ar kitoks kuras, kurio faktinės sąnaudos kiekvieną mėnesį nenustatomos, taikomos savivaldybėje patvirtintos vidutinės kainos (su PVM):
1. kietojo kuro (malkų, medienos atliekos ir kt.) – 68,00 Eur/m3 ;
2. medienos pjuvenų garnulių – 0,34 Eur/kg
3. medienos pjuvenų briketų – 0,29 Eur/kg;
4. durpių briketų – 0,19 Eur/kg;
5. akmens anglies – 0,37 Eur/kg;
6. suskystintų naftos dujų – 1,34 Eur/kg;
7. dyzelinio krosnių kuro – 0,86 Eur/kg;
8. kai būtui šildyti ir karštam vandeniui ruošti naudojamas kitoks kuras, jo vidutinė kaina prilyginama malkų kainai – 68,00 Eur/m3

Apskaičiuojant vidutines pajamas, neįskaitoma išmoka vaikui (vaiko pinigai), tikslinės kompensacijos, našlių pensijos bei dalis su darbo santykiais susijusių pajamų, taip pat dalis nedarbo socialinio draudimo išmokos (priklausomai nuo šeimos sudėties ir vaikų skaičiaus – nuo 20 iki 40 proc.).

• Atkreipiame dėmesį, kad būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens kompensacijos (toliau – kompensacijos) skiriamos gyvenamąją vietą būste deklaruojantiems asmenims. Jeigu būste yra deklaruota kita šeima, net ir tuo atveju, jeigu ji faktiškai negyvena, kompensacijos gali būti skiriamos tik abiem šeimoms pateikus prašymus ir dokumentus, įrodančius jų teisę gauti kompensacijas bei jų pajamas. Be to, jeigu būste yra deklaruotas asmuo, kuris įeina į kitos šeimos sudėtį, pajamas turi pateikti visi jo šeimos nariai (pvz., jeigu būste deklaruotas, bet jame negyvena anūkas, kuris yra besimokantis asmuo iki 24 metų, prašymą dėl kompensacijų skyrimo ir  pajamas turi pateikti ir jo tėvai).

Socialinės paramos skyriaus informacija