Paskutinę rudens dieną vykusiame Prienų r. savivaldybės tarybos posėdyje aptartas 31 klausimas.

Posėdžio pradžioje tylos minute pagerbtas šviesios atminties Veiverių klebono, Prienų garbės piliečio Kazimiero Skučo atminimas.

Finansai
Patvirtinti 2023 m. savivaldybės biudžeto pakeitimai, pritarta 520 000 Eur paskolos (kredito linijos) grąžinimo termino pratęsimui iki 2024 m. gruodžio 1 d.

Investiciniai šilumos ūkio ir vandentvarkos projektai
Taryba suteikė 332 100 Eur garantiją už UAB „Prienų šilumos tinklai“ ilgalaikius įsipareigojimus (iki 84 mėn.) pagal paskolos sutartį investicijoms finansuoti. Prienų katilinėje, esančioje Pramonės gatvėje, įmonė planuoja įrengti 750–900 kW galios dūmų kondensacinį ekonomaizerį, kuris padidintų gamybos ekonominį efektyvumą ir sumažintų šilumos nuostolius gamybos procese.
Pritarta UAB „Prienų vandenys“ projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų infrastruktūros plėtra Prienų rajone (II etapas)“ rengimui ir, gavus finansavimą, jo įgyvendinimui. Prienų r. savivaldybės administracija dalyvautų projekte partnerio teisėmis ir prisidėtų prie projekto įgyvendinimo ne mažiau kaip 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Projekto veikla – centralizuotų geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra (įskaitant geriamojo vandens tiekimo tinklų tiesimą gyventojui nuosavybės teise ar bendrosios nuosavybės teise priklausančiame ar kitaip valdomame ir (arba) naudojamame žemės sklype iki gyventojui priklausančio pastato arba teritorijos vidaus tinklo) gyvenamosiose vietovėse, kuriose yra nuo 200 iki 2000 gyventojų. Plėtra bus vykdoma Jiezno mieste, Balbieriškio, Veiverių ir Pakuonio miesteliuose, Išlaužo, Stakliškių, Mauručių, Jiestrakio ir Klebiškio kaimuose. Taip pat centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų plėtra (įskaitant nuotekų išleidimo tinklų tiesimą per gyventojui nuosavybės teise ar bendrosios nuosavybės teise priklausantį ar kitaip valdomą ir (arba) naudojamą žemės sklypą iki gyventojui priklausančio pastato arba teritorijos vidaus tinklo) gyvenamosiose vietovėse, kuriose susidaro nuo 200 iki 2000 gyventojų ekvivalentų atitinkanti taršos nuotekomis apkrova. Tinklų plėtra bus vykdoma Jiezno mieste, Balbieriškio, Veiverių ir Pakuonio miesteliuose, Išlaužo kaime.
Planuojama, kad iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos arba ne vėliau kaip per vienus metus nuo projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos (tačiau ne vėliau kaip iki 2029 m. gruodžio 31 d.) bus prijungta 415 būstų (706 gyv.) prie vandentiekio tinklų ir 451 būstas (767 gyv.) prie nuotekų tinklų.
Pritarta siūlymui pakeisti UAB „Prienų šilumos tinklai“ 2022 metų investicijų planą, patikslinant plane suderintą investiciją „Šilumos tinklų nuo VŠK-80 iki Birutės g. 9, Prienai rekonstravimas“.

Socialinio būsto plėtra
Pritarta projekto „Socialinio būsto fondo plėtra Prienų rajono savivaldybėje“ rengimui ir, gavus finansavimą, jo įgyvendinimui. Prie projekto įgyvendinimo Savivaldybė turės prisidėti ne mažiau kaip 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pagal 2021–2027 m. ES fondų investicijų programą socialinio būsto plėtra yra orientuota į gausias šeimas ir asmenis su negalia, kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas. Projekto veiklos bus vykdomos rekonstruojant pastatus, esančius Statybininkų g. 4 Prienuose (planuojama įrengti 10 butų, pritaikytų tikslinės grupės asmenims) ir Prienų g. 15 Stakliškėse (pastato, kuriame įsikūrusi sveikatos priežiūros įstaiga, antrame aukšte planuojama įrengti butą daugiavaikei šeimai), taip pat įsigyjant 4 butus Prienų mieste arba rajone ir pritaikant juos tikslinės grupės poreikiams. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2024–2027 metai.
Pažymėtina, kad 2023 m. Prienų rajono savivaldybėje socialinio būsto laukia 16 daugiavaikių šeimų ir 14 neįgalių asmenų.

Pašalpų skyrimas ir mokėjimas
Patvirtinti Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo pakeitimai. Numatyta kiekvienam gimusiam vaikui skirti 300 Eur dydžio vienkartinę pašalpą. Šeimoje gimus dvynukams ir daugiau vaikų, kiekvienam gimusiam vaikui papildomai skiriama 100 Eur, jei dėl pašalpos kreipiamasi ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo vaiko gimimo dienos ir jei bent vienas iš vaiko tėvų su vaiku ne trumpiau kaip 6 mėnesius iki vaiko gimimo yra deklaravęs gyvenamąją vietą Savivaldybėje, išskyrus atvejus, kai vaikas yra išlaikomas valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas) arba vaikas gimė negyvas.
Taip pat numatyta vienkartinė pašalpa asmenims, patiriantiems socialinę riziką. Tačiau ji teikiama nepinigine forma, pervedant pinigus į socialinę kortelę, skirtą pirkti parduotuvėje (išskyrus alkoholį, tabako gaminius ir loterijos bilietus), išskyrus atvejį, kai atvejo vadybininkas, koordinuojantis atvejo vadybos procesą, o kai atvejo vadyba netaikoma – socialinis darbuotojas, dirbantis su šeimomis, rekomenduoja vienkartinę pašalpą teikti pinigine forma.
Bendrojo plano koregavimas
Pritarta siūlymui koreguoti Prienų r. savivaldybės teritorijos bendrojo plano susisiekimo dalį, nustatant valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus ruože nuo 11,60 iki 31,10 km rekonstravimo papildomus sprendinius: dvi juostos vienai ir dvi juostos kitai eismo krypčiai.
Melioracija
Pritarta projektui „Prienų rajono Išlaužo ir Ašmintos kadastrinių vietovių dalies melioracijos sistemų rekonstrukcija“, kuris bus teikiamas finansinei paramai gauti pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų programos priemonę „Investicijos į melioracijos sistemas“. Prie projekto finansavimo Savivaldybė privalės prisidėti nuosavomis lėšomis – ne mažiau kaip 35 proc. nuo projekto vertės. Preliminari projekto vertė – 461 538 Eur, iš jų 300 000 Eur – ES lėšos, 161 538 Eur – Savivaldybės biudžeto lėšos.
Švietimas, kultūra
Taryba nustatė Prienų meno mokyklos organizuojamų konkursų ir festivalių dalyvio mokestį. Prienų rajono mokyklų mokiniai nuo šio mokesčio atleisti. Iš kitų dalyvių surinktos lėšos bus naudojamos konkursų ir festivalių organizavimo išlaidoms (scenografijai, prizams, svečių maitinimo paslaugoms ir kt.) padengti.
Taryba į Kauno apskrities regioninę kultūros tarybą iki 2024 m. liepos 1 d. delegavo Prienų krašto muziejaus vyresniąją muziejininkę Svają Gudžiūnienę, o nuo 2024 m. liepos 2 d. – Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos metodininkę Dalią Bredelienę.
Gatvės, keliai, turtas
Nutarta pirkti AB „Energijos skirstymo operatorius“ nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą – elektros oro linijas.
Tarybai pritarus, patikslintas kelių (gatvių) įtraukimo į vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą ar išbraukimo iš jo tvarkos aprašas.
Taryba nusprendė perimti Prienų r. savivaldybės nuosavybėn Savivaldybės apskaitoje registruotą ir faktiškai jos valdomą valstybės turtą – Jiezno ir Stakliškių seniūnijų vietinės reikšmės kelius ir gatves.
Patvirtinti Savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T3-325 ,,Dėl pritarimo vidaus sandoriui“ pakeitimai, t. y. nauji (padidinti) savivaldybės gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, šaligatvių, laiptų, aikštelių, vejų, žolynų ir gėlynų priežiūros paslaugų įkainiai. Preliminariai metinis lėšų poreikis padidėja 40148,48 Eur. Ankstesnė paslaugų teikimo sutartis buvo pasirašyta 2019 m. pabaigoje, o per sutarties vykdymo laikotarpį išaugo prekių, paslaugų, darbų įkainiai, darbo užmokestis.
Nutarta iš AB „Lietuvos draudimas“ pirkti neskelbiamų derybų būdu administracines patalpas (su bendrojo naudojimo patalpomis ir 1/2 dalimi kiemo statinių), esančias Kauno g. 1A, Prienų m., kurias būtų galima pritaikyti Savivaldybės poreikiams. Taip pat įsipareigota pardavėjui 5 metams  išnuomoti dalį patalpų (iš viso 66,77 kv. m).
Taryba nusprendė išnuomoti viešo nuomos konkurso būdu Prienų r. savivaldybei nuosavybės teise priklausančias virtuvės ir valgyklos patalpas, esančias Trakelio g. 1A, Šilavoto k. Nuomos kaina – 0,50 Eur už 1 kv. m. Konkurso sąlyga – nuomininkas, išsinuomojęs patalpas, privalo įsirengti atskirus elektros ir vandens skaitiklius.
Patvirtinti Viešame aukcione parduodamo Prienų r. savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo pakeitimai. Į sąrašą įtraukti 4 objektai, kurie pripažinti nereikalingais naudoti. Parduodamo nekilnojamojo turto sąraše – virš 20 objektų.
Kadangi nuo 2023 m. spalio 1 d. neveikia Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Pieštuvėnų filialas, Taryba pritarė, kad būtų nutraukta Savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutartis su Justino Marcinkevičiaus viešąja biblioteka.

Leido prekiauti pirotechnikos gaminiais
Taryba leido MB „Lotoso žydėjimas“ prekiauti pirotechnikos gaminiais Prienų r. savivaldybei nuosavybės teise priklausančiose patalpose, esančiose Prienų g. 13-1 Stakliškių kaime.

Kiti klausimai
Nepritarta sprendimų projektams dėl Prienų r. savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų melioracijos statinių gyvenamosiose ir gamybinėse teritorijose remontui, naudojimo tvarkos aprašo ir dėl Vienkartinės išmokos gimus vaikui skyrimo ir mokėjimo Prienų r. savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

Prienų r. savivaldybės informacija