Sausio 25 d. posėdyje Taryba patvirtino Prienų rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginį veiklos planą su pakeitimais ir koalicijos pasiūlymais. Strateginiame veiklos plane pateikiama Prienų rajono savivaldybės misija, informacija apie plėtros ir veiklos prioritetų įgyvendinimą ir svarbiausius darbus, septynios strateginio veiklos plano programos bei jų koordinatoriai, pateikiamas bendras lėšų poreikis pagal programas ir finansavimo šaltinius bei pagrindiniai siektini rodikliai, programų aprašymai. Programose įtrauktos naujos priemonės: Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programoje – „Socialinių dirbtuvių paslauga“; Viešosios infrastruktūros priežiūros ir plėtros programoje – „Savivaldybės teritorijoje esančių miestų ir miestelių teritorijų ribose valstybinėje žemėje, perduotoje LRV nutarimu, patikėtinio funkcijai atlikti“; Investicijų programoje – „Visuomenės sveikatos paslaugų kokybės gerinimas Prienų rajone“, „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas“ ir „Aplinkos oro monitoringo sistemos sukūrimas Prienų rajono savivaldybėje“. Pranešėja Finansų skyriaus vedėja Jurgita Čerkauskienė pasiūlė patikslinti Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programos lėšas: pridėti 94 000 Eur socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams didinti.
Meras Alvydas Vaicekauskas pateikė nuo koalicijos pasiūlymą pridėti 20 000 Eur vaikų vasaros stovykloms organizuoti, iš jų 7 000 Eur – fizinio aktyvumo ir sporto veiklos finansavimui ir 13 000 Eur – nevyriausybinių organizacijų veiklos finansavimui.
Sprendimo projektas patvirtintas balsų dauguma.
Suplanuotas 2024 m. biudžetas – beveik 50 milijonų eurų
Biudžeto projektą pristačiusi Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurgita Čerkauskienė pažymėjo, kad Prienų rajono savivaldybės 2024 m. planuojamos pajamos 47245,8 tūkst. Eur ir 2544,1 tūkst. Eur praėjusių metų nepanaudotas lėšų likutis. Iš viso planuojamų asignavimų 49789,9 tūkst. Eur, arba 7913,4 tūkst. Eur (18,9%) daugiau negu 2023 m. sausio mėn. ir 388,50 tūkst. Eur (0,79%) didesnis, lyginant su 2023 m. pabaiga.
Biudžeto pajamas sudaro:
1. Savivaldybės pajamos 30847,0 tūkst. Eur (4172,0 tūkst. Eur arba 15,64 % daugiau negu 2023 m. sausio mėn.):
– mokesčiai 26587,0 tūkst., iš jų GPM 25612,0 tūkst. Eur
– kitos pajamos 4260,0 tūkst. Eur
2. Specialios tikslinės dotacijos 16398,8 tūkst. Eur (2504,60 tūkst. Eur arba 18,03% daugiau negu 2023 m. sausio mėn.):
– valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti 4280,2 tūkst. Eur;
– mokymo lėšos 11285,5 tūkst. Eur;
– kitos tikslinės dotacijos 833,1 tūkst. Eur.
Biudžetas, kaip ir praėjusiais metais, bus vykdomas pagal 7 asignavimų valdytojams patvirtintas programas. Didžiausia biudžeto išlaidų dalis 43,69% (2023 m. 44,48%) tenka Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programai ir 19,95 % Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programai.
2024 m. biudžete darbo užmokesčiui (toliau – DU) yra skiriama 30337,9 tūkst. Eur arba 60,94% (2023 m. 61,4%) nuo bendrų biudžeto išlaidų. Lyginant su 2023 m. DU išlaidos didėja 18,01 % arba 4628,8 tūkst. Eur (2023 m. – 25709,1 tūkst. Eur). Pranešėja prašė papildomai į 2024 m. biudžetą įtraukti 94 000 Eur socialinių darbuotojų DU koeficientams padidinti.
Apibendrinant 2024 m. biudžetą, daugiau lėšų suplanuota visoms programoms. Didinamas finansavimas vaikų vasaros stovykloms ir kitam užimtumui, nevyriausybinių organizacijų veikloms, kultūros renginiams, paveldo objektų sutvarkymui, turizmo plėtrai, sveikatos priežiūrai, vaikų dienos centrams, melioracijos projektams. Savivaldybė jau keletą metų didina finansavimą keliams, kadangi poreikis kasmet auga, o finansavimas iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos nedidėja. 2024 m. kelių priežiūrai suplanuota 900 000 Eur (pernai buvo suplanuota 500 000 Eur, tačiau iš biudžeto buvo dar pridėta 328 000 Eur). Taip pat dvigubai padidinta Kaimo plėtros rėmimo programa (nuo 50 000 Eur 2023 m. iki 100 000 Eur 2024 m.)
Už biudžeto projektą balsavo 15 Tarybos narių, 9 susilaikė.
Meras padėkojo Tarybos nariams ir visiems specialistams už gerą darbą, parengtą biudžeto projektą bei pritarimą šiam projektui ir palinkėjo gero darbo įgyvendinant numatytas programas.