Prienų rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas Prienų seniūnijoje veikiančias ir savo veiklą vykdančias bendruomenines organizacijas.
Paraiškos teikiamos pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Prienų rajono savivaldybėje 2023–2025 m. aprašą (toliau – Savivaldybės aprašas), patvirtintą Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. A3-277.
Atsižvelgiant į Savivaldybės aprašo 52.2 punktą, nustatyta mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 750 Eur, didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 4670 Eur.

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šiuos dokumentus:
1. Pareiškėjo steigimo dokumentus, jeigu šie dokumentai neprieinami Juridinių asmenų registre;
2. Faktinės veiklos, vykdytos nuo įsteigimo datos, laisvos formos ataskaitą – jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus;
3. Dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu – jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas;
4. Projekto partnerio (-ių) sutikimą (-us) dalyvauti projekte (Savivaldybės aprašo 7 priedas) – jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais);
5. Kitus dokumentus, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Pasirašytas ir skenuotas paraiškas su lydraščiu ir priedais galima pateikti:
* elektronine versija el. paštu [email protected] (tik pasirašytą el. parašu).
* kaip popierinį dokumentą (siųsti paštu arba atnešti į Prienų rajono savivaldybės administraciją adresu: Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai). Ant voko turi būti užrašyta Konkursui „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Vykdytinos ir finansuotinos veiklos pagal Savivaldybės aprašą:
1. Socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, vienišų asmenų neįgaliųjų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas; pagalbos priklausomybių ar socialinių problemų turintiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas; veiklų, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir (ar) grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);
2. veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims bei asmenims, kuriems suteikta laikinoji apsauga pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimą Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“, įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos jiems, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);
3. veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra), veikla, skirta bendruomenės narių bei jaunimo medijų ir informacinio raštingumo stiprinimui kovai su dezinformacija ir propaganda;
4. veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė (-ės) organizacija (-os) arba Savivaldybės aprašo 4.2 papunktyje nustatytais atvejais pareiškėjais galinčios būti nevyriausybinės organizacijos arba tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos. Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti įgyvendinant šiame papunktyje nurodytą veiklą gali būti skirta ne daugiau kaip 30 proc. projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų;
5. veikla, skirta bendruomenės narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas).
Projekto, kuriam įgyvendinti prašoma valstybės biudžeto lėšų suma yra didesnė nei 4 500 Eur, įgyvendinimo veikloms, nurodytoms šiame papunktyje, pramoginio pobūdžio renginiams (ekskursijos, išvykos, kulinarinės kelionės, bilietai į renginius, švenčių ir festivalių organizavimas) gali būti skirta ne daugiau kaip 30 proc. šiam projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų.
6. bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti įgyvendinant šiame papunktyje nurodytą veiklą gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų.

Pareiškėjas konkursui gali teikti vieną paraišką.

Paraiškos priimamos nuo 2024 m. vasario 13 d. iki 2024 m. kovo 4 d. (imtinai).
Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais darbo dienomis 8.00–17.00 val. teikia Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Urbanavičienė, tel. (8 319) 61 135, el. p. [email protected]

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS STIPRINIMO 2023–2025 METŲ VEIKSMŲ PLANO 2.1.1.1 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA (APRAŠO 1 PRIEDAS)

BENDRA PROJEKTO ĮGYVENDINIMO SĄMATA (PARAIŠKOS PRIEDAS)

SUTIKIMAS DALYVAUTI PROJEKTE (APRAŠO 7 PRIEDAS)