Paraiškas daliniam finansavimui iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto gauti gali teikti visos Prienų rajono savivaldybėje registruotos ir (ar) savo veiklą rajone vykdančios nevyriausybinės organizacijos. Finansavimas yra skiriamas vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T3-174 patvirtintu Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas).

Kartu su paraiška reikia pateikti:
• įgaliojimą veikti pareiškėjo vardu (jei paraišką teikia įgaliotas asmuo);
• kvalifikaciją įrodančius dokumentus, organizacijos įstatus (jei projekto paraiška susijusi su vaikų ir jaunimo veiklomis, vasaros stovyklomis ar kt., būtina pridėti stovyklos vadovo ar specialistų, dirbančių su vaikais ir jaunimu, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus);
• kitus dokumentus, kuriuos pareiškėjas mano esant tikslinga pateikti (pvz., bendradarbiavimo, savanorystės sutartys, leidimai ir pan.).

Jei projektinė veikla yra vaikų ir jaunimo vasaros stovykla ‒ kvietimas ir informacija apie stovyklas turi būti skelbiama viešai stovyklą rengiančios organizacijos ir Prienų r. savivaldybės administracijos interneto svetainėse.
Vienas projektas gali apimti kelias finansuotinas veiklas (pvz., vaikų ir jaunimo užimtumo didinimas (stovyklos), renginiai, edukacinių veiklų plėtra ar kt.).

Paraiškas kviečiame teikti nuo 2024 m. vasario 12 d. iki 2024 m. kovo 12 d. (įskaitytinai) el. p. [email protected] arba paštu adresu: Prienų rajono savivaldybės administracija, Laisvės a. 12, 59126 Prienai.

Savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė Raimonda Kubilienė (tel. (8 319) 61 135, el. p. [email protected]) darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. teiks konsultacijas pareiškėjams paraiškų pildymo ir kitais su paraiškų teikimu susijusiais klausimais.

FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOTINOS 2024 M. PRIORITETINĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS SRITYS

PARAIŠKA (1 PRIEDAS)

PARAIŠKA (4 PRIEDAS). PROJEKTŲ, GAVUSIŲ PARAMĄ IŠ KITŲ ŠALTINIŲ, KOFINANSAVIMAS, NAUJAI BESIKURIANČIŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ STEIGIMO, KOMUNALINIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

PATIKSLINTA SĄMATA (2 PRIEDAS)

VEIKLOS ATASKAITA (3 PRIEDAS)

PARAIŠKOS VERTINIMO ANKETA (5 PRIEDAS)