Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 504 patvirtino Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas). Vadovaujantis šiuo Aprašu vaikas gali būti ugdomas (ugdytis) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas.

Vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje tėvams (globėjams, rūpintojams) padeda organizuoti mokykla, kuri Prienų rajono savivaldybės mero potvarkiu įtraukta į Prienų rajono savivaldybės mokyklų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrąsias programas, sąrašą:
– Prienų „Ąžuolo“ progimnazija – pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo I dalies bendrąsias programas;
– Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla – pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo bendrąsias programas;
– Prienų „Žiburio“ gimnazija – pagal pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas.

Tėvai, pageidaujantys, kad jų vaikai nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. ugdytųsi šeimoje, pasirinktos mokyklos vadovui nuo 2024 m. balandžio 15 d. iki birželio 1 d. teikia Apraše nurodytus dokumentus:
– prašymą;
– tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą dėl ugdymosi sąlygų šeimoje patikrinimo;
– užpildytą klausimyną tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vaikui dėl ugdymosi šeimoje sąlygų;
– priešmokyklinio ugdymo pedagogo ar jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo rekomendaciją (jei vaikas bus ugdomas pagal 1-os klasės programą) arba laisvos formos metinę Vaiko individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo ataskaitą;
– vaiko mokymosi pasiekimus ar išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
– Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgalioto teritorinio skyriaus informaciją apie tai, kad nebuvo nustatytas (-i) vaiko teisių pažeidimas (-ai);
– savivaldybės administracijos informaciją apie tai, kad nebuvo (nėra) skirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui ir (ar) nebuvo (nėra) taikoma atvejo vadyba.

Vaiko priėmimą į mokyklą mokytis ugdymosi šeimoje mokymo proceso organizavimo būdu organizuoja mokyklos vadovas ir mokyklos priėmimo komisija, atsižvelgdami į vertinimo išvadą.

Prienų rajono savivaldybės mero 2024 m. balandžio 15 d. potvarkis Nr. P1-116 „Dėl mokyklų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje, sąrašo patvirtinimo“

Švietimo ir sporto skyriaus informacija