Prienų rajono savivaldybės administracija vykdys Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą (toliau – Programa), kuria siekiama sudaryti palankias sąlygas jaunimo užimtumui didinti vasaros atostogų metu.

Programa skirta Prienų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusiam nuo 14 iki 20 m. jaunimui, besimokančiam Prienų rajono savivaldybės teritorijoje esančiose ugdymo įstaigose. Programos vykdymo terminas – 2024 m. liepos–rugpjūčio mėnesiai, ne ugdymo proceso metu.

Darbdaviui, vykdančiam veiklą Prienų rajono savivaldybėje, per mėnesį kompensuojama ne daugiau kaip 400 Eur už jauną žmogų, įdarbintą visu darbo krūviu. Maksimalus kompensacijos dydis darbdaviui per Programos vykdymo laikotarpį (2 mėnesius) yra 800 Eur.

Tinkami darbdaviai – Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys, žemės ūkio veiklos subjektai, piliečiai, kurie verčiasi individualia veikla. Svarbu tai, kad veikla būtų vykdoma Prienų rajono savivaldybės teritorijoje.

Registracija
Jaunuolis, susiradęs būsimą darbdavį ir su juo suderinęs dalyvavimą Programoje, ar darbdavys, susiradęs įsidarbinti norintį jauną žmogų ir su juo suderinęs dalyvavimą Programoje, turi iki birželio 30 d. registruotis el. paštu [email protected] pateikdami užpildytą, pasirašytą ir nuskenuotą (nufotografuotą) registracijos formą (1 priedas) ir sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (2 priedas). Su atrinktais dalyviais ir darbdaviais Prienų rajono savivaldybės administracija pasirašys trišales (ar dvišales) sutartis.

Prienų rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą ir visus priedus rasite čia https://www.prienai.lt/savivaldybe/veiklos-sritys/jaunimas/jaunimo-vasaros-uzimtumas/

Svarbi informacija darbdaviams https://www.vdi.lt/PdfUploads/JauniInspektoriaiJaunimuiVasara.pdf