Paraiškas daliniam finansavimui iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto gauti gali teikti visos Prienų rajono savivaldybėje registruotos religinės bendruomenės ir bendrijos. Finansavimas yra skiriamas vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės mero 2024 m. kovo 22 d. potvarkiu Nr. P1-89 patvirtintu Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų religinių bendruomenių ir bendrijų projektų finansavimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas).

Teikiant paraišką pagal Aprašo 1 priedą kartu su paraiška reikia pateikti įgaliojimą veikti pareiškėjo vardu (jei paraišką teikia įgaliotas asmuo).

Teikiant paraišką pagal Aprašo 4 priedą kartu su paraiška reikia pateikti:
• lydraštį, kuriame nurodoma: tikslus projekto pavadinimas, finansavimo šaltinis, projektui įgyvendinti gautos lėšos, kita svarbi su projektu susijusi informacija;
• įgaliojimą veikti pareiškėjo vardu (jei paraišką teikia įgaliotas asmuo);
• dokumentus, įrodančius finansavimą iš kitų šaltinių.

Paraiškas kviečiame teikti nuo 2024 m. birželio 5 d. iki 2024 m. birželio 17 d. (įskaitytinai) el. p. [email protected] arba paštu adresu: Prienų rajono savivaldybės administracija, Laisvės a. 12, 59126 Prienai.

Savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždinis (tel. +370 319 61 106, el. p. [email protected]) darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. teiks konsultacijas pareiškėjams paraiškų pildymo ir kitais su paraiškų teikimu susijusiais klausimais.

FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS
PARAIŠKA (1 PRIEDAS)
PARAIŠKA (4 PRIEDAS)
PATIKSLINTA SĄMATA (2 PRIEDAS)
PARAIŠKOS VERTINIMO ANKETA (3 PRIEDAS)