Asmenų su negalia atvejo vadybininkas

PROJEKTAS „PERĖJIMAS NUO INSTITUCINĖS GLOBOS PRIE BENDRUOMENINIŲ PASLAUGŲ SOSTINĖS REGIONE, VIDURIO IR VAKARŲ LIETUVOS REGIONE“ NR. 07-018-P-0001

Prienų rajono savivaldybės administracija dalyvauja projekte „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“, kurio tikslas – teikti naujų formų bendruomenines paslaugas suaugusiems asmenims su proto ir/ar psichikos negalia, jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) ir sudaryti sąlygas tikslinės grupės asmenims gauti individualias, jų poreikius atitinkančias paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje.

Projekte gali dalyvauti darbingo amžiaus asmenys, kuriems nustatyta psichikos ir (ar) intelekto negalia (nustatytas 0 –55 proc. dalyvumo lygis, iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo lygis).

Taikant atvejo vadybos modelį dalyvauja:
• psichikos ir (ar) intelekto negalią turintis asmuo;
• asmens artimieji (globėjas (rūpintojas), jei tokius asmuo turi ir jie rūpinasi asmeniu;
• savivaldybės administracijos atvejo vadybininkas;
• savivaldybės administracijos darbuotojas, atsakingas už negalios reikalų koordinavimo funkcijos ir sudarytų individualių planų įgyvendinimą;
• atvejo komanda;
• socialinių, sveikatos priežiūros, užimtumo ir kt. paslaugų teikėjai.

Paslaugas teikia atvejo vadybininkė, kuri atlieka šias funkcijas:
1. Bendradarbiaudama su seniūnijomis, socialinių paslaugų įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiomis ir kitomis įstaigomis bei organizacijomis atlieka potencialių pagalbos ir paslaugų stokojančių asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią (toliau – Asmenys) paiešką.
2. Vertina Asmens socialinių ir kitų kompleksinių paslaugų poreikį – atlieka asmens situacijos analizę bei poreikių vertinimą kompleksinei pagalbai gauti.
3. Informuoja ir konsultuoja tikslinės grupės Asmenis apie galimybę gauti socialines, sveikatos priežiūros, užimtumo, teisines ir kitas kompleksines paslaugas.
4. Prisideda ir, esant Asmens sutikimui, dalyvauja įgyvendinant Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros (toliau – Agentūros) parengtą individualų planą, rengia Asmens kompleksinį individualios pagalbos planą (toliau – Planas).
5. Inicijuodamas, koordinuodamas ir kontroliuodamas Plano įgyvendinimą, atvejo vadybininkas:
5.1. organizuoja atvejo vadybos posėdžius (pagal poreikį) su savivaldybės specialistais, sveikatos priežiūros specialistais (pvz., sveikatos priežiūros įstaigoje dirbantys socialiniai darbuotojai, slaugytojai, psichiatrai, šeimos gydytojai ar kt.), neveiksnių asmenų būklės peržiūros komisijos nariais, Užimtumo tarnybos specialistais, švietimo įstaigos specialistais, jei asmuo gauna švietimo/ugdymo paslaugas, policijos pareigūnais, kitais specialistais, galinčiais suteikti informacijos apie Asmenį, nevyriausybinių ir/ar kitų įstaigų/organizacijų atstovais, artimaisiais (šeimos nariais, globėjais, rūpintojais, asmenimis, padedančiais priimti sprendimus, ir kt.) ir kitais asmenimis iš Asmens socialinės aplinkos;
5.2. tarpininkauja Asmeniui, kreipdamasis į kitas valstybės ir (ar) savivaldybių institucijas, įstaigas ir (ar) organizacijas, kuriose Asmuo gali gauti pagalbą;
5.3. telkia Asmens kompleksinės pagalbos teikėjus (valstybės ir savivaldybių įstaigomis bei kitomis organizacijomis, teikiančiomis pagalbą Asmeniui) ir inicijuoja, organizuoja bei koordinuoja Plano įgyvendinimą, nuolat palaikydamas kontaktą su Asmens kompleksinės pagalbos teikėjais ir negalios reikalų koordinatoriais savivaldybėse;
5.4. parengia Plano įgyvendinimo grafiką, ne rečiau kaip kas 1 mėnesį vykdo atvejo stebėseną ir atlieka reikiamas korekcijas Plane, atsižvelgdamas į Asmens situacijos pokyčius.
6. Dalyvauja kuriant bei vystant pagalbos sistemą Asmenims seniūnijoje ir/ar savivaldybėje, galinčią užtikrinti reikalingas bendruomenines socialines paslaugas.
7. Teikia informaciją ir siūlymus savivaldybėje dirbančiam asmeniui, atsakingam už negalios reikalų koordinavimą dėl pagalbos ir paslaugų Asmenims trūkumą savivaldybėje.
8. Prireikus lydi Asmenį pas Asmens kompleksinės pagalbos teikėjus.
9. Bendradarbiaudamas su savivaldybės teritorijoje dirbančiais socialiniais darbuotojais, grupinio gyvenimo namų, apsaugoto būsto paslaugų teikėjais, nevyriausybinėmis organizacijomis, psichikos sveikatos centrų socialiniais darbuotojais, savarankiškai vykdo Asmenų, patiriančių socialinę atskirtį ir (arba) socialinę riziką, nulemtą Asmenų negalios, paiešką.
10. Bendradarbiaudamas su Asmens pagalbininkais priimti sprendimus, teikia siūlymus Projektą koordinuojantiems vykdytojams dėl Asmenų veiksnumo apribojimo bylų peržiūros ir (arba) kartu su pagalbininku priimant sprendimus dalyvauja atliekant Asmenų, kuriuos prašoma pripažinti neveiksniais ar ribotai veiksniais, vertinimą ir teikia savo išvadas dėl šių asmenų teisinio veiksnumo apribojimo.
11. Bendradarbiauja su Projekto tinklaveikos specialistais, teikia informaciją apie inicijuotų atvejų vadybos skaičių, kitą Projekto įgyvendinimui aktualią informaciją.
12. Prireikus organizuoja ir koordinuoja Asmeniui aktualios informacijos teikimą jam prieinamu bendravimo būdu (lengvai suprantama kalba, alternatyvioji komunikacija ir pan.).
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su priskirtos srities veikla susijusiais klausimais Projekto vadovui ir negalios reikalų koordinatoriui, kitiems viešojo administravimo subjektams, taip pat subjektams, kurie teikia viešąsias paslaugas.
14. Vienas atvejo vadybininkas vienu metu dirba su ne daugiau nei 20 Asmenų.
15. Pildo visą Projekte reikalingą dokumentaciją ir laiku ją pateikia Projektą administruojantiems darbuotojams ir (arba) Projekto vykdytojui.
16. Nuolat sistemina kiekybinę ir kokybinę informaciją apie Asmeniui suteiktas paslaugas.
17. Nuolat peržiūri eiles į socialinės globos institucijas, kad būtų organizuojamos Asmeniui alternatyvios institucinei globai paslaugos bendruomenėje.
18. Dalyvauja atvejo vadybininkams ir kitiems Projekto specialistams skirtuose renginiuose ir susitikimuose kvalifikacijai tobulinti, kompetencijoms didinti, bendradarbiavimui skatinti.
19. Atvejo vadybininkas savo darbe vadovaujasi Agentūros parengtomis rekomendacijomis dėl atvejo vadybininko funkcijų darbui su psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčiais asmenimis.
20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus veikla susijusius skyriaus vedėjo pavedimus.
21. Darbuotojas, einantis šias pareigas, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas skyriaus vedėjui.

Norint pasinaudoti atvejo vadybos paslauga prašome kreiptis į Socialinės paramos skyriaus atvejo vadybininkę Renatą Bingelienę, adresu Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai 107 kab., elektroniniu paštu [email protected], tel. Nr. +37069118833

Daugiau informacijos apie projektą: https://pertvarka.lt/projektai/bendruomeniniu-paslaugu-projektas-2024-2029-m