Nuo 2022 metų vasario 1 dienos daugiau žmonių, turinčių negalią, galės būti pritaikomas būstas pagal jų individualius poreikius. Šie pakeitimai leis greičiau ir kokybiškiau pritaikyti būstą žmonėms su negalia ir padės užtikrinti jiems savarankiškesnį gyvenimą.

Būsto pritaikymą neįgaliesiems (suaugusiems asmenims ir vaikams su negalia) reglamentuoja vienas teisės aktas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/25069bc035df11e99595d005d42b863e/asr

Teisę į būsto pritaikymą turi asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo ar darbingumo, ar specialiųjų poreikių lygis ir:
• specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir asmuo turi judėjimo sutrikimų;
• judėjimo techninės pagalbos priemonių poreikis;
• specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis dėl psichikos ar proto negalios.

Iš nurodytų asmenų išskiriamos grupės asmenų, kuriems būstas pritaikomas pagal prioritetą: asmenims iki 18 metų, asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir kuriems paskirtos dializės procedūros, asmenims, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas, bei dirbantiems asmenims, išskyrus dirbančiuosius pagal savanoriškos veiklos sritis.

Reikalavimai, kurie taikomi pritaikomam būstui: būstas nuosavybės teise turi priklausyti neįgaliajam, jo atstovui ar kitam fiziniam asmeniui, ar savivaldybei. Jeigu būstas priklauso ne pačiam neįgaliajam, būtina gauti būsto savininko raštišką sutikimą pritaikyti būstą. Būstas turi būti įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, neareštuotas, neapribotos būsto savininko daiktinės teisės į būstą (išskyrus hipoteką), tai turi būti nuolatinė besikreipiančio asmens dėl būsto pritaikymo gyvenamoji vieta, deklaruota teisės aktų nustatyta tvarka.

Asmens ar jo atstovo prašymai dėl būsto pritaikymo neįgaliajam gali būti pateikti tiesiogiai Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, paštu, elektroniniu paštu, per kurjerį ar atstovą, kurio teisė atstovauti turi būti įrodoma Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 18.5 papunktyje nurodytu dokumentu.

Kartu su prašymu asmuo ar atstovas pateikia:
• asmens ir atstovo, jeigu prašymą ir dokumentus teikia atstovas, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijas;
• dokumentus, pagrindžiančius, kad asmeniui turi būti teikiamas prioritetas pagal Aprašo 4.2–4.4 papunkčius;
• laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą leisti pritaikyti jam nuosavybės teise priklausantį būstą, jei prašoma pritaikyti būstą asmeniui, kuris nėra to būsto savininkas;
• dokumentą, patvirtinantį asmens atstovavimo pagrindą, kai asmens vardu prašymą teikia atstovas.

Prašymai dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems yra priimami visus metus, tačiau einamaisiais metais Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijoje yra svarstomi prašymai, kurie yra pateikti iki praėjusių metų gruodžio 31 d.

Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių: tel. (8319) 361132, mob. 8 690 98622.

Plačiau apie būsto pritaikymą neįgaliesiems galima sužinoti: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/25069bc035df11e99595d005d42b863e/asr (Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašas).