Nepasiturintiems bendrai gyvenantiems asmenims ir vieniems gyvenantiems asmenims skiriama piniginė socialinė parama:

1. socialinė pašalpa;
2. būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos (toliau – kompensacijos);
3. vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatos skyrimas.
4. vienkartinės, tikslinės, periodinės ir sąlyginės pašalpos skyrimas.

Socialinė pašalpa

Teisė į socialinę pašalpą
Bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą, jeigu kreipimosi dėl pašalpos metu atitinka šiuos reikalavimus:

1. bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo;
2. kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 8 straipsnyje nustatytas sąlygas, kurioms esant bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą;
3. asmeniui tenkančios vidutinės pajamos per mėnesį nuo 2023 m. sausio 1 d. neviršija  172,7 Eur. Apskaičiuojant vidutines mėnesio pajamas, neįskaitoma išmoka vaikui (vaiko pinigai), taip pat neįskaičiuojama dalis su darbo santykiais susijusių pajamų, nedarbo socialinio draudimo išmokos (priklausomai nuo šeimos sudėties ir vaikų skaičiaus – nuo 20 iki 40 proc.).

Socialinės pašalpos dydis
Socialinės pašalpos dydis vienam gyvenančiam asmeniui, turinčiam teisę ją gauti, sudaro:
•    skirtumą tarp 1,4 VRP dydžio ( 219,80 Eur) ir vidutinių pajamų per mėnesį – kai socialinė pašalpa mokama ne ilgiau kaip 6 mėnesius;
•    skirtumą tarp 1,2 VRP dydžio ( 188,40 Eur) ir vidutinių pajamų per mėnesį – kai socialinė pašalpa mokama nuo 6 iki 12 mėnesių;
•    skirtumą tarp 1,1 VRP dydžio ( 172,70 Eur) ir vidutinių pajamų per mėnesį – kai socialinė pašalpa mokama ilgiau kaip 12 mėnesių.

Socialinės pašalpos dydis šeimai, turinčiai teisę ją gauti, sudaro:
•    pirmam šeimos nariui – skirtumą tarp 1,1 VRP dydžio  ir vidutinių pajamų vienam šeimos nariui per mėnesį –  172,70 Eur);
•    antram šeimos nariui – 90 proc. skirtumo tarp 1,1 VRP dydžio  ir vidutinių pajamų vienam šeimos nariui per mėnesį –  155,43 Eur);
•    trečiam ir paskesniems  šeimos nariams – 70 proc. skirtumo tarp 1,1 VRP dydžio  ir vidutinių pajamų vienam  šeimos nariui per mėnesį –  120,89 Eur).

Papildoma socialinė pašalpa
Socialinę pašalpą gavęs asmuo, įsidarbinęs gali gauti papildomą socialinę pašalpą: 3 pirmus mėnesius – 100 proc., 4–6 mėnesį – 80 proc., o likusius 6 mėnesius – 50 proc. buvusios socialinės pašalpos, mokėtos per praėjusius 6 mėnesius iki įsidarbinimo, vidutinio dydžio. Iš viso socialinė pašalpa įsidarbinus mokama 12 mėnesių.

Socialinės pašalpos mažinimas
Darbingo amžiaus darbingiems, bet nedirbantiems (taip pat savarankiškai nedirbantiems) asmenims (išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nurodytus atvejus) socialinės pašalpos, apskaičiuotos pagal šio įstatymo 9 straipsnį, dydis yra mažinamas:
1) 20 procentų – kai socialinė pašalpa mokama nuo 12 mėnesių iki 24 mėnesių;
2) 30 procentų – kai socialinė pašalpa mokama nuo 24 mėnesių iki 36 mėnesių;
3) 40 procentų – kai socialinė pašalpa mokama nuo 36 mėnesių iki 48 mėnesių;
4) 50 procentų – kai socialinė pašalpa mokama nuo 48 mėnesių iki 60 mėnesių;
5) gavusiems socialinę pašalpą ilgiau kaip 60 mėnesių šios dalies 4 punkte nustatyto dydžio socialinė pašalpa skiriama nepinigine forma tol, kol šioje dalyje nurodyti asmenys nedirbs (taip pat savarankiškai nedirbs) arba nedalyvaus savivaldybės administracijos organizuojamoje visuomenei naudingoje veikloje 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius.

Socialinė pašalpa nemažinama:
Darbingo amžiaus darbingiems, bet nedirbantiems (taip pat savarankiškai nedirbantiems) asmenims socialinės pašalpos dydis nemažinimas, jeigu yra bent vienas iš šių atvejų, kai jie:
1) nedirba dėl priežasčių, nurodytų įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ir 11 punktuose;
2) šio straipsnio 2 dalies 1–5 punktuose nurodytu socialinės pašalpos teikimo laikotarpiu negavo Užimtumo tarnybos ar kitos valstybės valstybinės įdarbinimo tarnybos pasiūlymo dirbti arba dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse;
3) Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka dalyvauja savivaldybės administracijos organizuojamoje visuomenei naudingoje veikloje ir (ar) savivaldybės administracijos parengtoje užimtumo didinimo programoje.
Nustatyti socialinės pašalpos mokėjimo laikotarpiai skaičiuojami sudedant laikotarpius, kuriais buvo mokama socialinė pašalpa. Jeigu asmenys dirbo (savarankiškai dirbo) arba dalyvavo savivaldybės administracijos organizuojamoje visuomenei naudingoje veikloje ir (ar) savivaldybės administracijos parengtoje užimtumo didinimo programoje 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius, šio straipsnio 2 dalyje numatyti socialinės pašalpos mokėjimo laikotarpiai pradedami skaičiuoti iš naujo nuo mėnesio, kurį šios aplinkybės atsirado, pirmos dienos.
Konkretų socialinės pašalpos dydį lemia besikreipiančio asmens šeimos sudėtis, vaikų skaičius, darbo užmokesčio dydis, jeigu dirbama ir kt. Norint sužinoti, ar priklauso socialinė pašalpa ir preliminarų jos dydį galima pasinaudoti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) spis.lt esančia socialinės pašalpos skaičiuokle.

Būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacija

Teisė į kompensacijas
Gyvenamąją vietą būste deklaravę arba būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į kompensacijas, jeigu kreipimosi dėl kompensacijų metu atitinka šiuos reikalavimus:
1. bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo;
2. kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 8 straipsnyje nustatytas sąlygas, kurioms esant bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į kompensacijas;
3. įsiskolinusieji už būsto šildymą ir (ar) karštą vandenį, ir (ar) geriamąjį vandenį su energijos, kuro, vandens tiekėjais yra sudarę sutartį dėl dalies skolos apmokėjimo arba teismas yra priteisęs apmokėti skolą.

Normatyvai taikomi kompensacijoms apskaičiuoti

1. Naudingojo būsto ploto normatyvas būste gyvenamąją vietą deklaravusiems arba būstą nuomojantiems asmenims:
• 50 kvadratinių metrų vienam gyvenančiam asmeniui;
• 38 kvadratiniai metrai pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui;
• 12 kvadratinių metrų antram bendrai gyvenančiam asmeniui;
• 10 kvadratinių metrų trečiam ir kiekvienam paskesniam bendrai gyvenančiam asmeniui.
2. Karšto vandens normatyvas būste gyvenamąją vietą deklaravusiems arba būstą nuomojantiems asmenims:
• 1,5 kubinio metro pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui arba vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį;
• 1 kubinis metras antram bendrai gyvenančiam asmeniui per mėnesį;
• 0,5 kubinio metro trečiam ir kiekvienam paskesniam bendrai gyvenančiam asmeniui per mėnesį.
3. Geriamojo vandens normatyvas būste gyvenamąją vietą deklaravusiems arba būstą nuomojantiems asmenims:
• kai karštam vandeniui paruošti naudojama centralizuotai tiekiama šiluma:
– 2 kubiniai metrai pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui arba vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį;
– 1,5 kubinio metro antram bendrai gyvenančiam asmeniui per mėnesį;
– 1 kubinis metras trečiam ir kiekvienam paskesniam bendrai gyvenančiam asmeniui per mėnesį;
• kai karštam vandeniui paruošti naudojamos kitos energijos ar kuro rūšys:
– 3,5 kubinio metro pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui arba vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį;
– 2,5 kubinio metro antram bendrai gyvenančiam asmeniui per mėnesį;
– 1,5 kubinio metro trečiam ir kiekvienam paskesniam bendrai gyvenančiam asmeniui per mėnesį.

Kompensacijų dydis
Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui už normatyvinį būsto plotą kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis, viršijanti 10 proc. skirtumo tarp bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens vidutinių pajamų per mėnesį ir 2 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžių (1 VRP – 157 Eur; 2 VRP – 314 Eur) kiekvienam bendrai gyvenančiam asmeniui arba 3 VRP (471 Eur) vienam gyvenančiam asmeniui.
Gyvenant būste kelioms asmenų grupėms ir kai atsiskaitoma pagal vieną sąskaitą (atsiskaitomąją knygelę), kompensacijos dydis, apskaičiuojamas tokia pačia tvarka kaip vienai bendrai gyvenančiai asmenų grupei, t. y. taikant 2 VRP dydžius kiekvienam tame būste gyvenančiam asmeniui.
Būsto šildymo išlaidų kompensacija teikiama nepriklausomai nuo šildymo būdo. Tai reiškia, kad kompensaciją gali gauti tiek būstą šildantys centralizuotai, tiek kitos rūšies kuru: malkomis, medienos pjuvenų granulėmis, medienos pjuvenų briketais, durpių briketais, akmens anglimi, dujomis, elektra ir kt.

Savivaldybės patvirtintos kainos
Apskaičiuojant būsto šildymo ir karšto vandens ruošimo išlaidas, kai naudojamas kietasis ar kitoks kuras, kurio faktinės sąnaudos kiekvieną mėnesį nenustatomos, taikomos savivaldybėje patvirtintos vidutinės kainos (su PVM):
1. kietojo kuro (malkų, medienos atliekos ir kt.) – 68,00 Eur/m3 ;
2. medienos pjuvenų garnulių – 0,34 Eur/kg
3. medienos pjuvenų briketų – 0,29 Eur/kg;
4. durpių briketų – 0,19 Eur/kg;
5. akmens anglies – 0,37 Eur/kg;
6. suskystintų naftos dujų – 1,34 Eur/kg;
7. dyzelinio krosnių kuro – 0,86 Eur/kg;
8. kai būtui šildyti ir karštam vandeniui ruošti naudojamas kitoks kuras, jo vidutinė kaina prilyginama malkų kainai – 68,00 Eur/m3
Apskaičiuojant vidutines pajamas, neįskaitoma išmoka vaikui (vaiko pinigai), tikslinės kompensacijos, našlių pensijos, bei dalis su darbo santykiais susijusių pajamų, taip pat dalis nedarbo socialinio draudimo išmokos (priklausomai nuo šeimos sudėties ir vaikų skaičiaus – nuo 20 iki 40 proc.).

Valstybės parama apmokant kreditą, paimtą daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanas
Bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo turi teisę į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą šildymo ir ne šildymo sezono metu, jeigu daugiabučio namo butų savininkai įgyvendino ar įgyvendina valstybės ir (ar) savivaldybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą ir jei jie turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją.
Teisė į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas, nustatoma taikant būsto naudingąjį plotą, bet ne didesnį už Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme nustatytą būsto naudingojo ploto normatyvą. Nustatant teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą šildymo ir ne šildymo sezono metu, vadovaujamasi Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos skelbiamais vidutiniais energijos ar kuro sąnaudų normatyvais, esant standartinėms (nekoreguotoms) sąlygoms, ir energijos ar kuro kainomis, galiojančiomis tą mėnesį, kurį šeima ar vienas gyvenantis asmuo kreipiasi į savivaldybės administraciją dėl kredito, paimto daugiabučiam amui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo.
Kreditas ir palūkanos apmokamos per kredito sutartyje nustatytą kredito grąžinimo laikotarpį juos pervedant bendrojo naudojimo objektų valdytojui teisės aktų nustatyta tvarka.

Kreipimasis dėl piniginės socialinės paramos
Asmenys, susidūrę su finansiniais sunkumais, dėl piniginės socialinės paramos gali kreiptis į Prienų rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrių (Laima Dekaminavičienė, tel. Nr. 8 319 61176, Rita Stravinskienė, tel. Nr. 8 319 61130) arba į savo seniūniją pagal gyvenamąją vietą Balbieriškio sen. (Sonata Juodžiukynienė, tel. Nr.8 319 59134), Išlaužo sen. (Roma Navickienė, tel. Nr. 8319 48517 , Jiezno sen. (Eugenija Sargevičienė tel. Nr. 8 319 57245), Naujosios Ūtos sen. (Roma Navickienė, tel. Nr. 8 319 41714), Pakuonio sen. Renata Brūzgienė tel. Nr. 8 319 43338), Stakliškių sen. (Romualda Radžiukynienė, tel. Nr. 8 319 45538, Šilavoto sen. (Daivutė Tamulaitienė tel. Nr. 8 319 41371), Veiverių sen. (Virginija Pacevičienė tel. Nr. 8 319 68234) , taip pat pasinaudoti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistema (SPIS) spis.lt.

Reikalingi dokumentai:

Dokumentai, reikalingi socialinei pašalpai ir kompensacijoms gauti:
1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
2.Prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti;
3. Pažymos apie pajamas (gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama, arba mėnesio, nuo kurio prašoma skirti paramą), jei informacija nėra gaunama iš valstybės registrų ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų;
4. Priklausomai nuo aplinkybių, kitos pažymos, reikalingos paramai skirti, jei informacija nėra gaunama iš valstybės registrų ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
5. Kai būstas šildomas kitomis energijos rūšimis (pvz., elektra, dujomis), gyventojai papildomai turi pateikti informaciją apie kuro deginimo įrenginį (t. y. dokumentą, nurodantį šilumos katilo tipą/modelį, jo naudingumo koeficientą), duomenis apie suvartotą elektros energiją, dujas (kiekį, elektros tarifus).
6. Gyventojai, kurie kreipiasi būsto šildymo išlaidų kompensacijų už įsigytą kietąjį kurą, pvz., malkas, neprivalo pateikti dokumentų (sąskaitų-faktūrų), įrodančių kuro įsigijimo išlaidas Atskirais atvejais seniūnijų ar Socialinės paramos skyriaus specialistai, siekdami išvengti galimo piktnaudžiavimo teikiama parama, kai būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti naudojamas kietasis kuras ir kai asmenys nuosavybės teise turi miško ir naudoja savo turimą medieną, t. y. malkų neperka ir išlaidų nepatiria, gali paprašyti pateikti kuro įsigijimą patvirtinančius dokumentus.

Daugiau informacijos apie piniginę socialinę paramą rasite:
Lietuvos Respublikos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas; https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.215633
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. A1-369/1K-174 „Dėl Nepasiturinčių gyventojų, kurie kreipėsi dėl piniginės socialinės paramos, turto vertės nustatymo metodikos patvirtinimo“;https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.345802
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. D1-174/A1-116 „Dėl kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“;https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.419064/asr
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“;https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.259148/asr
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. A1-255 „Dėl telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo“;https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.425518?positionInSearchResults=4&searchModelUUID=c6c790ee-31e1-48ae-adb1-55bc4c3f192e
Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. T3-32 Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašas ir lėšų piniginei socialinei paramai nustatymo metodikos patvirtinimo. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/7235483041b311eeb4b9a076396dcf81?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=80f224

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatos skyrimas.
Paslauga teikiama asmenims, pageidaujantiems gauti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą lengvatas. Vietinė rinkliava – tai Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimu už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymą nustatyta privaloma įmoka, galiojanti Prienų rajono savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti. Lengvata skiriama Prienų rajono savivaldybėje registruoto gyvenamojo būsto savininkui ar naudotojui, deklaruojančiam gyvenamąją vietą tame būste, jeigu šeimos ar vieno asmens vidutinės mėnesio pajamos neviršija 4 valstybės remiamų pajamų dydžio.
Dėl lengvatų asmenys kreipiasi į Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ( Vyriausioji specialistė Gitana Sabaliauskienė, tel. (8 319) 61131, el.p [email protected] )arba į jų deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją Balbieriškio sen. (Sonata Juodžiukynienė, tel. Nr.8 319 59134), Išlaužo sen. (Roma Navickienė, tel. Nr. 8319 48517 , Jiezno sen. (Eugenija Sargevičienė tel. Nr. 8 319 57245), Naujosios Ūtos sen. (Roma Navickienė, tel. Nr. 8 319 41714), Pakuonio sen. Renata Brūzgienė tel. Nr. 8 319 43338), Stakliškių sen. (Romualda Radžiukynienė, tel. Nr. 8 319 45538, Šilavoto sen. (Daivutė Tamulaitienė tel. Nr. 8 319 41371), Veiverių sen. (Virginija Pacevičienė tel. Nr. 8 319 68234
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/74d99ae01b6c11ee9f8efaacc26fd687?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=52757b9d-ff21-4409-b78d-3f18a2ec9594

Vienkartinės, tikslinės, periodinės ir sąlyginės pašalpos, gali būti teikiamos:

Vienkartinė, tikslinė, sąlyginė ar periodinė pašalpa gali būti skiriama asmeniui (šeimai) įvertinus buities ir gyvenimo sąlygas, gaunamas pajamas ir kitas turinčias reikšmės aplinkybes pašalpai gauti, šiais atvejais:
– vienkartinė pašalpa skiriama bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui, nevertinant pajamų, šiais atvejais:
1. kiekvienam gimusiam vaikui skiriama 300 Eur dydžio vienkartinė pašalpa, šeimoje gimus dvynukams ir daugiau vaikų kiekvienam gimusiam vaikui papildomai skiriama 100 Eur, jei dėl pašalpos buvo kreiptasi ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo vaiko gimimo dienos ir jei bent vienas iš vaiko tėvų su vaiku ne trumpiau kaip 6 mėnesius iki vaiko gimimo deklaravo gyvenamąją vietą Savivaldybėje, išskyrus atvejus, kai vaikas yra išlaikomas valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas) arba vaikas gimė negyvas.
2. per 24 val. iš pataisos įstaigos paleistam asmeniui, jeigu dėl pašalpos asmuo kreipėsi ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo išėjimo iš laisvės atėmimo įstaigos dienos, – iki 1 VRP. Jeigu vienkartinės pašalpos mokėjimo diena sutampa su ne darbo diena (šeštadieniu, sekmadieniu ar švenčių diena), ši pašalpa mokama pirmąją darbo dieną, einančią po ne darbo dienos (šeštadienio, sekmadienio ar švenčių dienos);
3. nukentėjus nuo gaisro ar stichinės nelaimės neapdraustam gyvenamajam būstui, kuriame bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo deklaruoja gyvenamąją vietą, ir jeigu tai yra vienintelis gyvenamasis būstas, –  iki 25 VRP dydžio;
4. paskelbtos ekstremalios situacijos, karantino Lietuvos Respublikoje ir / ar Prienų rajono savivaldybėje laikotarpiu asmenims netekus darbo, jeigu pareiškėjas kreipiasi ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo ekstremalios situacijos, karantino laikotarpio pabaigos, – iki 2,5 VRP;
– tikslinė pašalpa skiriama:
1. asmens dokumentams tvarkyti, kai asmuo negauna jokių pajamų, – iki 1VRP dydžio;
2. akinių ir kitų nekompensuojamų techninės pagalbos priemonių ar būtinų vaistų (pagal gydytojų išduotus galiojančius receptus bei dokumentus, patvirtinančius jų įsigijimą) išlaidoms kompensuoti:
2.1. kai vidutinės šeimos nario pajamos per mėnesį yra iki 1,5 VRP – tikslinės pašalpos dydis iki 2 VRP;
2.2. kai vidutinės šeimos nario pajamos per mėnesį yra nuo 1,5 VRP iki 2,5 VRP – tikslinės pašalpos dydis iki 1 VRP;
2.3. sumokėti už sveikatos draudimą, kai jo neturinčiam asmeniui reikalingas gydymas (lėšos pervedamos valstybinėms ligonių kasoms), – iki 2VRP dydžio;
2.4. jutiklių cukraus kiekiui kraujyje matuoti įsigijimo išlaidoms kompensuoti, kai pajamos vienam šeimos nariui neviršija 3 VRP, – iki 1,5 VRP dydžio;
2.5. įsiskolinimams už būsto nuomą, elektrą, komunalines ir kitas būsto išlaikymo paslaugas sumokėti šias paslaugas teikiančioms įstaigoms, kai pajamos vienam šeimos nariui neviršija 1,5 VRP ir skolos susidarė dėl objektyvių, pateisinamų priežasčių, – iki 2 VRP dydžio vieną kartą per 2 metus;
2.6. sumokėti už laikino apnakvindinimo ar trumpalaikės socialinės globos teikimo paslaugas, kai asmuo negauna jokių pajamų;
2.7. sumokėti už būtiniausius būsto remonto, krosnių, kaminų remonto darbus, kai pajamos vienam šeimos nariui neviršija 1,5 VRP, – iki 1,5 VRP dydžio;
2.8. dėl onkologinių ir kitų ligų (pagal gydytojų išduotą išrašą iš medicininių dokumentų), kai vidutinės šeimos nario pajamos per mėnesį yra iki 3 VRP – tikslinės pašalpos dydis iki 4 VRP;
– sąlyginė pašalpa skiriama:
1. nevertinant pajamų, apmokėti viešojo transporto bilietus dalyvaujantiems socialinės integracijos programose ir priemonėse (asmenims, grįžusiems iš laisvės atėmimo įstaigų, asmenims, besigydantiems nuo priklausomybių, kitiems socialinę riziką patiriantiems asmenims ir šeimoms bei kt.);
2. apmokėti priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų asmenims psichologinę socialinę reabilitaciją, kai pajamos vienam šeimos nariui neviršija 2 VRP, – iki 3 VRP dydžio;
– periodinė pašalpa skiriama:
1. dėl ligos pagal sunkių ligų sąrašą bei intensyvaus gydymo (atliekamos hemodializės, chemoterapijos ir kt. procedūros) išlaidoms kompensuoti, kai pajamos vienam šeimos nariui neviršija 3 VRP, – 3 mėnesius iki 1 VRP dydžio;
2. bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui, siekiant užtikrinti būtiniausių (maitinimosi, asmeninės higienos, gydymosi ir kt.) poreikių patenkinimą, kai dėl sveikatos būklės ar kitų objektyvių priežasčių jis negali to padaryti savarankiškai ir kreipimosi metu neturi jokio pajamų šaltinio arba vidutinės pajamos per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 VRP dydis vienam asmeniui, skiriama 3 mėnesius iki 1 VRP dydžio:
2.1. tėvams, vieniems auginantiems vaikus;
2.2. vienišiems pensinio amžiaus asmenims;

Dėl vienkartinės pašalpos kreiptis į Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ( Vyriausioji specialistė Gitana Sabaliauskienė, tel. (8 319) 61131, el.p [email protected] )arba į jų deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją Balbieriškio sen. (Sonata Juodžiukynienė, tel. Nr.8 319 59134), Išlaužo sen. (Roma Navickienė, tel. Nr. 8319 48517 , Jiezno sen. (Eugenija Sargevičienė tel. Nr. 8 319 57245), Naujosios Ūtos sen. (Roma Navickienė, tel. Nr. 8 319 41714), Pakuonio sen. Renata Brūzgienė tel. Nr. 8 319 43338), Stakliškių sen. (Romualda Radžiukynienė, tel. Nr. 8 319 45538, Šilavoto sen. (Daivutė Tamulaitienė tel. Nr. 8 319 41371), Veiverių sen. (Virginija Pacevičienė tel. Nr. 8 319 68234.
Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimas Nr. T3-256 ,,Dėl Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/07ef7fb0712f11eb9fc9c3970976dfa1?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=03f59df8-49ef-4e56-9d14-609f31973ad5