Informuojame, kad Prienų rajono savivaldybės taryba 2023 m. kovo 9 d. sprendimu Nr. T3-58 „Dėl Pakoreguoto Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo“ patvirtino Pakoreguoto Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T3-282 „Dėl Pakoreguoto Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, koregavimą (toliau – Koregavimas).
Koregavimas parengtas nekeičiant Pakoreguoto Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T3-282 „Dėl Pakoreguoto Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, tikslų.
Koregavimo uždaviniai:
1. atsižvelgiant į stebėsenos ataskaitą, panaikinti perteklinius, nustatyti papildomus ar pakeisti naujais planuojamosios teritorijos privalomuosius reikalavimus, kurie neprieštarautų nustatytiems planavimo tikslams ir uždaviniams;
2. įvertinti stebėsenos ataskaitoje nenagrinėtus visuomenės ir kitus pasiūlymus, pagal vertinimo išvadas koreguoti Bendrojo plano sprendinius arba pateikti motyvuotus atsakymus pasiūlymus pateikusiems asmenims dėl atsisakymo keisti ar koreguoti konkrečius Bendrojo plano sprendinius;
3. patikslinti teritorijų vystymo galimybes: nustatyti prioritetinės plėtros teritorijas ir galimą plėtros mastą, prioritetinės savivaldybės infrastruktūros vystymo etapus (teritoriją suskirstyti į zonas, kurioms būtų nustatomi skirtingi pagal rajono plėtros prioritetus diferencijuoti infrastruktūros plėtros mokesčiai); parengti brėžinį, kuriame būtų pažymėtos prioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtros teritorijos ir prioritetinės savivaldybės infrastruktūros vystymo etapai, bei jo aprašu papildyti aiškinamąjį raštą;
4. patikslinti teritorijų naudojimo reikalavimus: funkcinių zonų / teritorijų vystymo režimus (urbanizuotoms ir urbanizuojamoms teritorijoms), teritorijų naudojimo tipus, pagrindines žemės naudojimo paskirtis, vyraujančio teritorijos panaudojimo apibūdinimą, galimus panaudojimus;
5. esant poreikiui, perkelti (detalizuoti) atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius;
6. patikslinti gyvenamųjų vietovių kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, antropogeninius ir gamtinius elementus, vertingą kraštovaizdį reprezentuojančias apžvalgos vietas ir iš jų atsiveriančias panoramas, numatyti jų vizualinę apsaugą (panoraminių regyklų vietos);
7. ištaisyti technines Bendrojo plano klaidas, panaikinti sprendinių spragas, išspręsti galiojančių sprendinių kolizijas;
8. panaikinti Bendrojo plano sprendinių prieštaravimus įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams;
9. papildyti Bendrąjį planą atsinaujinančių energijos neiškastinių išteklių (vėjo, saulės energija, aplinkos energija, geoterminiai, hidroterminiai ištekliai ir vandenynų energija, hidroenergija, biomasė, biodujos, įskaitant sąvartynų ir nuotekų perdirbimo įrenginių dujas, taip pat kitų atsinaujinančių neiškastinių išteklių, kurių panaudojimas technologiškai yra galimas dabar arba bus galimas ateityje, energija) plėtros galimybėmis.
Koregavimo rengėjas VšĮ Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos institutas, projekto vadovas Evaldas Ramanauskas.

2023-03-09 Pakoreguotas Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas

Informuojame, kad Prienų rajono savivaldybės taryba 2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T3-159 „Dėl Prienų miesto bendrojo plano koregavimo sprendinių patvirtinimo“ patvirtino Prienų miesto bendrojo plano, patvirtinto Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T3-293 „Dėl pakoreguoto Prienų miesto bendrojo plano patvirtinimo“ (toliau – Bendrasis planas), koregavimo sprendinius.

Bendrasis planas pakoreguotas siekiant išspręsti jame galiojančias kolizijas. Bendrojo plano koregavimas atliktas vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. A3-274 „Dėl pakoreguoto Prienų miesto bendrojo plano koregavimo procedūrų ir programos patvirtinimo“ (pakeistas Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. A3-361 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. A3-274 „Dėl pakoreguoto Prienų miesto bendrojo plano koregavimo procedūrų ir programos patvirtinimo“ pakeitimo“).

Vadovaujantis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 234 punktu, kai savivaldybės dalies bendrasis planas koreguojamas ištaisant jame galiojančias kolizijas, pakoreguotas savivaldybės dalies bendrasis planas neteikiamas derinti ir tikrinti, tvirtinamas tik savivaldybės tarybos sprendimu.

Informuojame, kad Prienų rajono savivaldybės taryba 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T3-294 “Dėl pakeisto Prienų miesto šilumos ūkio specialiojo plano patvirtinimo” patvirtino pakeistą Prienų miesto šilumos ūkio specialųjį planą (toliau – Specialusis planas).

Pakeisto Specialiojo plano sprendinius galite rasti čia

Informuojame, kad Prienų rajono savivaldybės taryba 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T3-293 “Dėl pakoreguoto Prienų miesto bendrojo plano patvirtinimo” patvirtino pakoreguotą Prienų miesto bendrąjį planą (toliau – Bendrasis planas).

Pakoreguoto Bendrojo plano sprendinius galite rasti čia

Informuojame, kad Prienų rajono savivaldybės taryba 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T3-282 “Dėl pakoreguoto Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo” patvirtino pakoreguotą Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą (toliau – Bendrasis planas).

Pakoreguoto Bendrojo plano sprendinius galite rasti čia