Informuojame, kad Prienų rajono savivaldybės taryba 2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T3-159 „Dėl Prienų miesto bendrojo plano koregavimo sprendinių patvirtinimo“ patvirtino Prienų miesto bendrojo plano, patvirtinto Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T3-293 „Dėl pakoreguoto Prienų miesto bendrojo plano patvirtinimo“ (toliau – Bendrasis planas), koregavimo sprendinius.

Bendrasis planas pakoreguotas siekiant išspręsti jame galiojančias kolizijas. Bendrojo plano koregavimas atliktas vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. A3-274 „Dėl pakoreguoto Prienų miesto bendrojo plano koregavimo procedūrų ir programos patvirtinimo“ (pakeistas Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. A3-361 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. A3-274 „Dėl pakoreguoto Prienų miesto bendrojo plano koregavimo procedūrų ir programos patvirtinimo“ pakeitimo“).

Vadovaujantis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 234 punktu, kai savivaldybės dalies bendrasis planas koreguojamas ištaisant jame galiojančias kolizijas, pakoreguotas savivaldybės dalies bendrasis planas neteikiamas derinti ir tikrinti, tvirtinamas tik savivaldybės tarybos sprendimu.

Informuojame, kad Prienų rajono savivaldybės taryba 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T3-294 “Dėl pakeisto Prienų miesto šilumos ūkio specialiojo plano patvirtinimo” patvirtino pakeistą Prienų miesto šilumos ūkio specialųjį planą (toliau – Specialusis planas).

Pakeisto Specialiojo plano sprendinius galite rasti čia

Informuojame, kad Prienų rajono savivaldybės taryba 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T3-293 “Dėl pakoreguoto Prienų miesto bendrojo plano patvirtinimo” patvirtino pakoreguotą Prienų miesto bendrąjį planą (toliau – Bendrasis planas).

Pakoreguoto Bendrojo plano sprendinius galite rasti čia

Informuojame, kad Prienų rajono savivaldybės taryba 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T3-282 “Dėl pakoreguoto Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo” patvirtino pakoreguotą Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą (toliau – Bendrasis planas).

Pakoreguoto Bendrojo plano sprendinius galite rasti čia