Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“

Projekto Nr. 10-011-P-0001
Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d.
Projekto vertė 113 376 623,67 Eur
Finansavimo suma 112 705 422,13 Eur

Projekto aprašymas
Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo (-si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti Lietuvos savivaldybėse. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 22 Lietuvos savivaldybėse ir 93 mokyklose (TŪM programos I srautas).

Projekto veiklos:
1) mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;
2) infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;
3) mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;
4) konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;
5) projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Prienų rajono savivaldybė yra projekto partnerė ir įgyvendina 1–3 punkte numatytas veiklas: kuria naują infrastruktūrą, pritaikytą STEAM ugdymui, kad mokiniai turėtų sąlygas įgyti praktika ir tyrimais grįstą, į kiekvieno mokinio sėkmę vedančią mokymosi patirtį; modernizuoja turimą infrastruktūrą ir pritaiko ją integraciniam ir įtraukiajam ugdymui organizuoti; stiprina mokinių kultūrinės kompetencijos ugdymą kaip integralų ir šiuolaikišką procesą, įvairiais būdais organizuojamą ne tik mokyklos erdvėse; įgyvendina ilgalaikes mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų profesinio tobulėjimo programas, stiprina mokyklų tinklaveiką ir mokyklų vadovų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų lyderystę, nukreipta į įvairių poreikių mokinių pažangą.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

Siekiami rezultatai

1) Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis.
2) Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis.
3) Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis.
4) Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose.
5) Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.
6) Padidėjusi ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procese dalyvaujančių 3–5 metų amžiaus vaikų dalis.
7) Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų, kuriuose yra mažiau kaip 8 mokiniai, dalis.
8) Padidėjusi švietimo pagalbą gaunančių mokinių dalis.
9) Padidėjusi tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų išlaikiusių abiturientų dalis.
10) Padidėjusi multisensoriniais kambariais besinaudojančių mokinių dalis.
11) Parengtas ir visose mokyklose įgyvendinamas STEAM ugdymo planas.
12) Įgyvendinamos šiuolaikiškos ilgalaikės ir tvarios kultūrinio ugdymo veiklos.
13) Mokyklų partnerystės principu įgyvendinamos tvarios lyderystės iniciatyvos, nukreiptos į kiekvieno besimokančio mokinio sėkmę.