Laisvės a. 12, Prienai

Pareigos

Vardas, pavardė
Kabinetas
Veikla

Archyvarė

Jolanta Stankūnienė
[email protected]
tel: +370 319 60 157

Archyvaras vykdo šias funkcijas:

užtikrina valstybinės (perduotos savivaldybėms) pagal teisės aktus priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijos vykdymą, planuoja ir organizuoja archyvo darbą;

užtikrina archyvo dokumentų kaupimą, apskaitą, tvarkymą, naudojimą bei saugojimą;

užtikrina dokumentų perdavimą valstybiniam saugojimui;

atsako už archyvui priskirtų uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą, ruošia ataskaitas;

derina įstaigų, kurių steigėjas yra Savivaldybė, dokumentacijos planus, bylų apyrašus ir naikinimo aktus;

priima iš likviduojamų nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių asmenų, anksčiau veikusių įstaigų ir įmonių, kai jų funkcijų perėmėjo ar savininko teises ir pareigas įgyvendinančių institucijų ar jų įgaliotų įstaigų nėra, veiklos dokumentus, kurių saugojimo terminas nėra pasibaigęs, toliau saugoti;

užtikrina, kad perduodami į archyvą dokumentai būtų tinkamai sutvarkyti, atlieka priimtų dokumentų vertės ekspertizę;

išduoda pažymas dėl likviduojamo juridinio asmens išregistravimo iš juridinių asmenų registro;

organizuoja juridinių ir fizinių asmenų veiklos dokumentų saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka;

pasibaigus dokumentų saugojimo laikui, atlieka dokumentų vertės ekspertizę, parengia dokumentų naikinimo aktus ir sunaikina;

priima interesantus, veda gautų prašymų ir paklausimų apskaitą;

rengia, išduoda ir pasirašo pažymas bei kitus archyvo parengtus raštus, perduodamų dokumentų aktus;

saugomų dokumentų pagrindu išduoda ir tvirtina juridinius faktus patvirtinančių dokumentų kopijas, dokumentų nuorašus ir išrašus;

sudaro sąlygas suinteresuotiems fiziniams ir juridiniams asmenims susipažinti su archyve saugomais dokumentais, prireikus išduoda jų kopijas bei pateikia kitą reikalingą informaciją;

kontroliuoja saugomų dokumentų būklę, esant būtinumui, organizuoja jų atkūrimą;

teikia metodines rekomendacijas dokumentų saugojimo ir tvarkymo klausimais Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams, įstaigoms, institucijoms ir likviduojamų Prienų r. juridinių asmenų atstovams;

vykdo kitus su Savivaldybės administracijos bei Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės veiklos strateginiai tikslai;

pagal kompetenciją tvarko Skyriaus informaciją ir duomenis Savivaldybės interneto svetainėje.

Archyvaras turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti ne mažesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, reglamentuojančius vietos savivaldą, asmens duomenų teikimo apsaugą, teisės gauti informaciją iš savivaldybės institucijų ir įstaigų, visuomenės informavimo nuostatas, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklę, Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymus ir kitus Savivaldybės institucijų teisės aktus, valstybinę archyvų sistemą, bylų perdavimo tolimesniam saugojimui tvarką, darbo organizavimo pagrindus, saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektros saugos, apsaugos sistemos reikalavimus;

mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis.


Archyvarė

Ramutė Baranauskienė
[email protected]
tel: +370 319 60 157

Archyvaras vykdo šias funkcijas:

teisės aktų nustatyta tvarka šifruoja, sistematizuoja, aprašo dokumentus;

ruošia archyvo darbo ataskaitą ir pagal nustatytos formos dokumentus atsiskaito Kauno apskrities archyvui;

teisės aktų nustatyta tvarka rengia archyvines pažymas ir dokumentų kopijas, archyvinių dokumentų išrašus ir nuorašus;

sudaro sąlygas suinteresuotiems fiziniams ir juridiniams asmenims susipažinti su archyve saugomais dokumentais, prireikus išduoda jų kopijas bei pateikia kitą reikalingą informaciją;

užtikrina archyvo dokumentų kaupimą, apskaitą, tvarkymą, naudojimą bei saugojimą;

priima interesantus, veda gautų prašymų ir paklausimų apskaitą;

vykdo kitus su Savivaldybės administracijos bei Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės veiklos strateginiai tikslai;

atlieka kito Bendrojo skyriaus archyvaro funkcijas jo atostogų, komandiruočių, laikino nedarbingumo metu ir kitais atvejais, kai jo laikinai nėra.

Archyvaras turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti ne mažesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, reglamentuojančius vietos savivaldą, asmens duomenų teikimo apsaugą, teisės gauti informaciją iš savivaldybės institucijų ir įstaigų, visuomenės informavimo nuostatas, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklę, Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymus ir kitus Savivaldybės institucijų teisės aktus, valstybinę archyvų sistemą, bylų perdavimo tolimesniam saugojimui tvarką, darbo organizavimo pagrindus, saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektros saugos, apsaugos sistemos reikalavimus;

mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis.