Klevų g. 4, Balbieriškis, 59243, Prienų r.
el. p. [email protected]
Seniūnijos nuostatai


Pareigos

Vardas, pavardė
Kabinetas
Veikla

Seniūnė

Sigita Ražanskienė
[email protected]
+370 616 92314

Seniūnas vykdo šias funkcijas:

Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;

savivaldybės administracijos direktoriui teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginio plėtros plano, atskirų savivaldybės ūkio šakų (sektorių) plėtros programos ir savivaldybės veiklos plano projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje; supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą;

šaukia seniūnaičių ar seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų sueigas, rengia šių sueigų darbotvarkes, apibendrina šiose sueigose priimtus sprendimus ir perduoda juos vertinti atsakingoms institucijoms, informuoja šias sueigas apie atsakingų institucijų priimtus sprendimus, susijusius su šiose sueigose priimtais sprendimais, prireikus organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ar valstybės institucijų ir įstaigų atstovais, apibendrina pateiktas pastabas, pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui;

teikia seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje;

ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą seniūnaičių sueigai ir savivaldybės administracijos direktoriui;

dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų viešaisiais reikalais susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį;

organizuoja ir kontroliuoja gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymo funkcijos vykdymą;

organizuoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimų apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą, registravimą ir duomenų teikimą savivaldybės administracijos direktoriui;

Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda leidimus laidoti;

dalyvauja organizuojant viešųjų paslaugų teikimą ir (arba) prižiūrint, kaip teikiamos viešosios paslaugos, teikia pasiūlymus savivaldybės administracijai dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;

dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas;

dalyvauja organizuojant viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą;

organizuoja socialinės paramos teikimo vykdymą ir socialinių išmokų, pašalpų mokėjimą bei kontrolę;

išduoda leidimus prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose;

organizuoja atsakingų asmenų dalyvavimą vertinant atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir surašant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, teikia savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;

organizuoja atsakingų asmenų dalyvavimą vykdant vaiko teisių apsaugą ir darbą su socialinės rizikos šeimomis;

organizuoja duomenų, reikalingų savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitai, rinkimą ir teikimą savivaldybės administracijos direktoriui;

dalyvauja organizuojant Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, savivaldybės tarybos, mero rinkimus ir referendumus;

dalyvauja organizuojant vietos gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;

dalyvauja organizuojant ir įgyvendinant civilinę saugą;

teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja įgyvendinant valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje;

dalyvauja rengiant ir įgyvendinant vietos veiklos grupių programas ir vietos plėtros strategijas;

dalyvauja organizuojant gyventojų sporto ir kultūros renginius;

dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;

dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų viešaisiais reikalais susiję klausimai;

prireikus rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, rengia savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;

vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

Seniūnas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, susijusius su viešuoju administravimu, viešųjų paslaugų teikimu, vietos savivalda, darbo teise, administracine teise, gyvenamosios vietos deklaravimu, vaiko teisių apsauga, socialine parama, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;

mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis;

turėti lengvojo automobilio vairuotojo pažymėjimą.


Seniūno pavaduotoja (nėštumo ir gimdymo atostogos)

Vilma Juodsnukienė
[email protected]
+370 319 59 130

Seniūno pavaduotojas vykdo šias funkcijas:

vykdo Seniūnijos seniūno funkcijas jo nesant;

tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, rengia seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus;

registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis Savivaldybės administracijos direktoriui;

 

Vyriausybės nustatyta tvarka pildo leidimus laidoti, jeigu Seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje atlieka kapinių priežiūrą;

dalyvauja organizuojant viešųjų paslaugų teikimą ir (arba) prižiūrint, kaip teikiamos viešosios paslaugos, teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijai dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo, o Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais pats teikia šias paslaugas;

dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas;

dalyvauja organizuojant viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą;

vertina atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, teikia Savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;

siekdamas įvertinti piniginės socialinės paramos teikimo veiksmingumą, Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka periodiškai tikrina  bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio  asmens gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą;

dalyvauja vykdant vaiko teisių apsaugą, užtikrina prevencinės pagalbos vaikui ir šeimai organizavimą, socialinių, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų bei kitų įstaigų teikiamų paslaugų koordinavimą ir darbą su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis;

siekiant užtikrinti, kad vaikai mokytųsi pagal privalomojo švietimo programas:

surenka ir pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui informaciją apie vaiko faktinę gyvenamąją vietą ir jo nesimokymo, mokyklos nelankymo priežastis Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos nuostatų nustatyta tvarka;

prireikus kreipiasi į kitų savivaldybių administracijas ir įstaigas dėl duomenų apie vaiko faktinę gyvenamąją vietą ir jo nesimokymo ir mokyklos nelankymo priežastis pateikimo;

jeigu neranda nesimokančio vaiko pagal deklaruotos gyvenamosios vietos adresą, nenustato jo faktinės gyvenamosios vietos, turi pagrįstų įtarimų, kad gali būti pažeidžiama vaiko teisė mokytis, ir pateikia šiuos faktus patvirtinančius duomenis, gali kreiptis į teritorines policijos įstaigas dėl tarnybinės pagalbos ir prašyti nustatyti šių vaikų faktinę gyvenamąją vietą;

dalyvauja organizuojant Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, savivaldybės tarybos, mero rinkimus ir referendumus;

dalyvauja organizuojant vietos gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;

dalyvauja organizuojant ir įgyvendinant civilinę saugą;

dalyvauja rengiant ir įgyvendinant vietos veiklos grupių programas ir vietos plėtros strategijas;

dalyvauja organizuojant gyventojų sporto ir kultūros renginius;

dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;

kontroliuoja, kad būtų vykdomi įsipareigojimai, nustatyti Prienų rajono savivaldybės socialinio būsto nuomos ir Prienų rajono savivaldybės būsto nuomos sutartyse, o esant pažeidimų, imasi priemonių jiems pašalinti;

vadovaudamasis įstatymais ar jų pagrindu priimtais teisės aktais, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitos projektą, taip pat kitus strateginio planavimo dokumentų projektus;

vadovaudamasis įstatymais ar jų pagrindu priimtais teisės aktais, rengia ataskaitas;

vadovaudamasis įstatymais ar jų pagrindu priimtais teisės aktais tvarko registrus, teisės aktų nustatyta tvarka teikia duomenis;

teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, informaciją;

pagal Seniūnijos kompetenciją pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas;

Seniūnijos kompetencijos klausimais Savivaldybės interneto svetainėje sudaro visuomenei sąlygas gauti visą viešą informaciją, užtikrina jos veiksmingumą, pateikiamos informacijos aktualumą, patikimumą, reguliarų informacijos atnaujinimą;

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais tvarko dokumentų apskaitą, archyvą;

vykdo kitus su Savivaldybės administracijos bei Seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės veiklos strateginiai tikslai;

protokoluoja komisijų posėdžius, pasitarimus, rengia dokumentų projektus, tvarko raštvedybą seniūnijai priskirtų funkcijų klausimais;

vykdo kitas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

Seniūno pavaduotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;

išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, susijusius su viešuoju administravimu, viešųjų paslaugų teikimu, vietos savivalda, darbo teise, administracine teise, gyvenamosios vietos deklaravimu, vaiko teisių apsauga, socialine parama, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;

mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis;

turėti lengvojo automobilio vairuotojo pažymėjimą.


Specialistė

Sonata Juodžiukynienė
[email protected]
+370 319 59 134

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. priima iš Seniūnijos gyventojų prašymus ir reikalingus dokumentus dėl socialinės pašalpos ir kompensacijų, nustatytų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, skyrimo. Gautus dokumentus patikrina, užregistruoja ir duomenis suveda į informacinę sistemą „Parama“. Pareiškėjui išduoda informacinį lapelį apie dokumentų priėmimą;

2. priima iš Seniūnijos gyventojų prašymus ir reikalingus dokumentus dėl socialinių išmokų ir kompensacijų, išskyrus socialinę pašalpą ir kompensacijas, nustatytų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, skyrimo. Gautus dokumentus patikrina, užregistruoja ir duomenis suveda į informacinę sistemą „Parama“. Pareiškėjui išduoda informacinį lapelį apie dokumentų priėmimą;

3. naudodamasis Socialinės paramos informacinės sistemos (SPIS) programoje esančių registrų duomenų bazėmis, bendradarbiauja su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Gyventojų registru ir kitomis institucijomis, kaupia informaciją pareigybės aprašyme numatytoms funkcijoms vykdyti;

4. kokybiškai ir teisingai sudaro piniginės socialinės paramos ir kitų išmokų gavėjo asmens bylą ir parengia sprendimą dėl išmokų skyrimo;

5. dalyvauja vertinant atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir surašant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, teikia savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;

6. dalyvauja vykdant socialinės paramos teikimą ir socialinių išmokų, pašalpų mokėjimą bei kontrolę;

7. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant programas, susijusias su Skyriaus veikla;

8. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų darbe;

9. priima iš Seniūnijos gyventojų prašymus ir reikalingus dokumentus dėl socialinių paslaugų skyrimo. Gautus dokumentus patikrina, užregistruoja ir duomenis suveda į informacinę sistemą SPIS;

10. organizuoja mirusių Seniūnijos vienišų asmenų palaidojimą;

11. teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją, konsultuoja Seniūnijos gyventojus su Skyriaus veikla susijusiais klausimais;

12. vykdo funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 23 straipsnyje;

13. dalyvauja organizuojant gyventojų aprūpinimą maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims paramos fondo;

14. bendradarbiauja su savivaldybės teritorijoje veikiančiomis socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis ir organizacijomis, kitomis institucijomis socialinės paramos teikimo Seniūnijos gyventojams klausimais;

15. pagal kompetenciją užtikrina dokumentų valdymą, naudojimą, rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą LR teisės aktų nustatyta tvarka;

16. vykdo kitus su Prienų rajono savivaldybės administracijos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti savivaldybės veiklos strateginiai tikslai.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, socialinės pašalpos ir kompensacijų teikimą, socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimą ir mokėjimą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

3. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook Express, Internet Explorer.


Žemės ūkio ir kaimo plėtros specialistas

Romas Malaškevičius
[email protected]
+370 620 65573

Specialistas dirba antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais

Informacija ruošiama

Informacija ruošiama


Specialistas

Antanas Kęstutis Mieldažys

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;

organizuoja viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą: rengia numatomų atlikti darbų sąrašus, paskirsto darbininkams darbus, vykdo veiklos priežiūrą, pagal galimybes aprūpina darbo priemonėmis, atlieka atliekamų darbų ir atidirbtų valandų apskaitą;

tvarko seniūnijos teritorijos, poilsio bei lankytinų vietų, skverų, parkų, vandens telkinių aplinką (paskiria ir darbo grafiką bei tvarką nustato seniūnijos seniūnas): geni medžių šakas, kerta krūmus, šienauja žolę, šluoja šaligatvius ir takus, grėbia lapus, valo prišiukšlintas teritorijas, prižiūri želdynus;

žiemą valo sniegą nuo priskirtos teritorijos, barsto takus druskos ir smėlio mišiniu;

atlieka smulkius remonto darbus;

padeda seniūnijos seniūnui vykdyti degančių šviestuvų apskaitą ir kontrolę, platinti miesto gyventojams seniūnijos informaciją (skrajutes, skelbimus, kvietimus);

padeda seniūnijos seniūnui vykdyti apleistų neprižiūrimų pastatų būklės stebėseną bei tuščių apleistų sklypų kontrolę;

padeda seniūnijos seniūnui atlikti socialinio būsto būklės ir jame gyvenančių žmonių patikrą;

vykdo kitus seniūnijos seniūno pavedimus.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti ne mažesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Prienų rajono savivaldybės institucijų priimtais sprendimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais transporto priemonių techninės priežiūros tvarką ir priemones, jų atlikimo nuoseklumą ir terminus, darbo saugą ir sveikatą, priešgaisrinės saugos, sanitarijos ir higienos reikalavimus, aplinkos apsaugos reikalavimus;

turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą arba TR1 kategoriją (iki 60 kW variklio galios ratiniai žemės ir miškų ūkio traktoriai bei vikšriniai traktoriai ir traktorių junginiai su priekabomis, žemės ūkio mašinomis, taip pat traktoriai su sumontuotais mechanizmais (ekskavatoriais, buldozeriais, krautuvais ir kt.) ir galiojančią Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, kuri leidžia vairuoti atitinkamos rūšies transporto priemones;

sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

būti pareigingas, darbštus, komunikabilus, sąžiningas ir iniciatyvus.


Darbininkas

Vidas Bužinskas

Balbieriškio seniūnijos darbininkas vykdo šias jam  pavestas  funkcijas:

atlieka seniūnijos teritorijos (gatvių, vejų, pėsčiųjų takų ir šaligatvių, kapinių, kito bendro naudojimo teritorijų) sanitarinę priežiūrą;

renka šiukšles, valo sąnašas, tvarko želdinius, kad medžių, krūmų šakos nebūtų išsikišę už sklypo ribos ir netrukdytų naudoti kaimyninį žemės sklypą, sugrėbia arba sušluoja lapus, surenka nukritusias ar nupjautas genėjimo metu šakas, tvarko (valo) nutekamuosius griovius ir esančias pralaidas;

rūpinasi atliekų rūšiavimu ir tvarkymu kapinėse ir kitose seniūnijos teritorijose;

naikina piktžoles, pjauna žolę, iškerta medžių atžalas, menkaverčius krūmus;

geni ir karpo želdinius (karpo gyvatvores, geni medžių šakas);

prižiūri, kad būtų užtikrinama švara ir tvarka (nebūtų važinėjama po želdynus, želdinius ir žolinius augalus, statomos ir laikomos transporto priemonės ant vejos ir kitų žolinių augalų (išskyrus specialųjį transportą), nebūtų trypiama veja, gėlynai, žoliniai augalai, šiukšlinama. deginami lapai ir sausos medžių šakos, kūrenami laužai, laužomas ar gadinamas inventorius;

pašalina sniego sluoksnį rankiniu būdu ar panaudodamas mechanizmus, specialiąsias priemones.

atlieka paprastojo remonto darbus;

prižiūri asmenis, atliekančius visuomenei naudingą veiklą ar dirbančius viešuosius darbus, organizuoja ir kontroliuoja jų darbą;

prižiūri seniūnijai priklausančius darbo įrankius bei techniką, juos eksploatuoja laikydamasis priešgaisrinės, darbų saugos reikalavimų, prireikus pašalina smulkius gedimus;

vykdo kitus seniūno nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų užtikrintas seniūnijos funkcijų vykdymas.

Balbieriškio sniūnijos darbininkas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

žinoti Seniūnijoje naudojamų priemonių paskirtį, vartojimo būdus, prietaisų techninę sandarą ir darbo principus;

būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų priimtais sprendimais tiek, kiek tai susiję su pareigų vykdymu;

sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

būti pareigingas, darbštus, komunikabilus, sąžiningas, iniciatyvus;

mokėti dirbti įvairius ūkinius ir kitus nesudėtingus darbus;

išmanyti saugos ir sveikatos darbe bei priešgaisrinės saugos reikalavimus.


Darbininkas

Stasys Šakočius

Balbieriškio seniūnijos darbininkas vykdo šias jam  pavestas  funkcijas:

atlieka seniūnijos teritorijos (gatvių, vejų, pėsčiųjų takų ir šaligatvių, kapinių, kito bendro naudojimo teritorijų) sanitarinę priežiūrą;

renka šiukšles, valo sąnašas, tvarko želdinius, kad medžių, krūmų šakos nebūtų išsikišę už sklypo ribos ir netrukdytų naudoti kaimyninį žemės sklypą, sugrėbia arba sušluoja lapus, surenka nukritusias ar nupjautas genėjimo metu šakas, tvarko (valo) nutekamuosius griovius ir esančias pralaidas;

rūpinasi atliekų rūšiavimu ir tvarkymu kapinėse ir kitose seniūnijos teritorijose;

naikina piktžoles, pjauna žolę, iškerta medžių atžalas, menkaverčius krūmus;

geni ir karpo želdinius (karpo gyvatvores, geni medžių šakas);

prižiūri, kad būtų užtikrinama švara ir tvarka (nebūtų važinėjama po želdynus, želdinius ir žolinius augalus, statomos ir laikomos transporto priemonės ant vejos ir kitų žolinių augalų (išskyrus specialųjį transportą), nebūtų trypiama veja, gėlynai, žoliniai augalai, šiukšlinama. deginami lapai ir sausos medžių šakos, kūrenami laužai, laužomas ar gadinamas inventorius;

pašalina sniego sluoksnį rankiniu būdu ar panaudodamas mechanizmus, specialiąsias priemones.

atlieka paprastojo remonto darbus;

prižiūri asmenis, atliekančius visuomenei naudingą veiklą ar dirbančius viešuosius darbus, organizuoja ir kontroliuoja jų darbą;

prižiūri seniūnijai priklausančius darbo įrankius bei techniką, juos eksploatuoja laikydamasis priešgaisrinės, darbų saugos reikalavimų, prireikus pašalina smulkius gedimus;

vykdo kitus seniūno nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų užtikrintas seniūnijos funkcijų vykdymas.

Balbieriškio sniūnijos darbininkas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

žinoti Seniūnijoje naudojamų priemonių paskirtį, vartojimo būdus, prietaisų techninę sandarą ir darbo principus;

būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų priimtais sprendimais tiek, kiek tai susiję su pareigų vykdymu;

sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

būti pareigingas, darbštus, komunikabilus, sąžiningas, iniciatyvus;

mokėti dirbti įvairius ūkinius ir kitus nesudėtingus darbus;

išmanyti saugos ir sveikatos darbe bei priešgaisrinės saugos reikalavimus.


Valytoja

Damutė Marčiulynienė

Valytojas vykdo šias jam  pavestas  funkcijas:

kokybiškai valo ir tvarko patikėtus pastato plotus:

kiekvieną darbo dieną plauna grindis, valo dulkes nuo patalpose esančių baldų, stalų, spintų, lentynų, palangių ir kitų lengvai pasiekiamų darbo priemonių, nuvalo pastebėtas dėmes ant sienų ir durų, drėgna šluoste nuvalo laiptų turėklus, šalina voratinklius;

prižiūri tvarką tualetuose ir sanitariniuose mazguose, pakeičia pasibaigusias medžiagas, išvalo bei dezinfekuoja unitazus, kriaukles bei kitus sanitarinius mazgus;

esant poreikiui, bet ne rečiau nei du kartus per metus priskirtas patalpas valo nuodugniai: kruopščiai išvalo langų stiklus bei nuplauna jų rėmus, nuvalo sienas, duris, baldus ir kt.

į numatytas vietas išneša šiukšles iš šiukšliadėžių;

prižiūri gėles administracinėse patalpose bei lauko vazonuose;

esant reikalui valo sniegą ir/ar ledą prie įėjimo į pastatą;

sutvarko nurodytas patalpas prieš vyksiančius renginius ir po jų, taip pat, esant poreikiui, dėl nenumatytų aplinkybių;

išvalius patalpas patikrintina, ar nėra atidarytų langų, įjungtos šviesos, atsuktų čiaupų ar kita, užrakina pastatą bei, įsitikinęs, kad patalpose be jo kitų asmenų nėra, įjungia signalizaciją;

taupiai ir pagal paskirtį naudoja valymo, dezinfekcijos ir kitas priemones;

vykdo kitus seniūno nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su valytojo darbu.

Valytojas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

būti susipažinusiam su higienos reikalavimais švaros palaikymui kabinetuose, buitinėse ir bendro naudojimo patalpose;

mokėti naudotis įrenginiais, skirtais švarai palaikyti, išmanyti cheminių valymo priemonių galimybes ir naudojimo reikalavimus;

būti pareigingas, darbštus, kruopštus, sąžiningas;

išmanyti saugos ir sveikatos darbe bei priešgaisrinės saugos reikalavimus.


Istorija

Balbieriškis istorinio herbo niekada neturėjo. Carinės Rusijos valdymo laikais Užnemunės miestai 1847 m. pateikė siūlymus, kokius herbus jie norėtų turėti. Balbieriškis pareiškė norą savo herbe matyti šv. Vincentą, bet herbas niekada nebuvo patvirtintas. Vardo atsiradimo legenda tapo siužetu Balbieriškio herbui, kurį sukūrė kaunietis dailininkas Rolandas Rimkūnas, o Prezidentas Valdas Adamkus patvirtino 2001 m. kovo 1 d. dekretu Nr. 1224.
Sidabriniam fone vaizduojamas raudonas burlaivis virš juodų aštrių akmenų (Nemuno rėvų-barbierų). Burlaivis simbolizuoja tai, kad miestelis įsikūręs prie Nemuno, kuriuo nuo seno buvo plukdomi sieliai, plaukiojo laivai. Balbieriškis savo geografine padėtimi buvo svarbus prekybos, laivininkystės, dabar vandens turizmo centras. Laivas yra kelionės ir pervažiavimo alegorija, žmogaus gyvenimo tėkmės, gyvenimo kelionės simbolis. Laivas su burėmis reiškia saugumą gyvenimo audrose, kaip Nojaus laivas – išsigelbėjimą. Akmuo daugumos pasaulio kultūrų simbolikoje užima svarbią vietą. Dėl kietumo ir nekintamumo akmenys dažnai tapatinami su amžina Dievo galia – akmuo suprantamas kaip koncentruotos jėgos išraiška. Raudona spalva simbolizuoja drąsą, narsą, meilę.
Prie didžiųjų Nemuno kilpų įsikūrusiam Balbieriškiui jau daugiau kaip 500 metų. Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Aleksandras 1502 m. balandžio 25 d. gydytojui vokiečiui Hanusui Sudormanui padovanojo žemę prie Ringio, Peršėkės ir Nemuno upių. Karališkasis gydytojas (anuomet priklausęs barzdaskučių – balbierių gildijai) Nemuno ir Peršėkės santakoje įkūrė miško verslovę, sielių perrišimo stotį, pastatė dvarelį, bažnyčią. Miškakirčių ir sielininkų gyvenvietė pradžioje vadinta Hanusiške, vėliau – Balbieriškiu. Teigiama, kad miesteliui vardą galėjo nulemti ir akmenuota Barbės rėva Nemune ties staigiu posūkiu kaip balbierius nuskusdavusi plukdomus sielius. Iki XX a. vidurio sielininkai keikdavo miestelio įkūrėją balbierių ir upės akmenis, išardydavusius plukdomų sielių troptus. Balbieriškis (Barbieriškis) asocijuojasi su žodžiu „barbaras“. Nuo senų laikų keiksmažodžiu lydėtas Balbieriškis taip ir neatsikrato menkaverčio šio žodžio atspalvio.
Birštono giriose prie Nemuno ir Peršėkės 1502 metais pradėta kurti miškakirčių ir sielininkų gyvenvietė sparčiai plėtėsi ir apie 1520 metus jau turėjo medinę bažnyčią, parapijos teises, galėjo organizuoti turgus ir turėti herbą. Užnemunės žemėlapyje, kurį 1613 m. sudarė Tomas Makovskis ir Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis, pažymėta 11 miestų ar miestelių, tarp kurių yra ir Balbieriškis. Naujosios Prūsijos žemėlapyje, sudarytame 1808 m., Balbieriškis žymimas kaip prekybos ir amatų centras, esantis abipus Kauno–Alytaus kelio. Miestelyje 1851 m. buvo 1904 gyventojai (1108 žydai, 738 lietuviai ir 58 vokiečiai), 1880 m. – 2422 gyventojai.
XVI amžiaus pradžioje prie Nemuno, Balbieriškio girioje, iškilo nedidelis Hanuso Sudarmano dvarelis. Apie 1520 metus Balbieriškyje jau buvo pastatyta pirmoji karališkosios fundacijos Šv. Petro katalikų bažnyčia. Jos pirmasis klebonas buvo kun. Martynas Abramavičius. Kuriantis parapijai, bažnyčiai buvo padovanoti 2 valakai 9 margai ir 27 precentai geros žemės. Nelengva buvo pirmosios bažnyčios kūrimosi pradžia. Valdas čia turėjęs kunigaikštis Jaroslavas Holovčinskis (iš provoslavo pats tapęs kalvinu) XVII amžiaus pradžioje perdavė bažnyčią evangelikams reformatoriams, nuo „senatvės“ sugriuvo po šimtmečio. 1614 metais Holovčinskio pastatyta antroji bažnytėlė toliau buvo palikta evangelikams reformatoriams. Kilo ginčai su katalikais. Vadovaujami Merkinės klebono Petro Rasmusavičiaus, katalikai po 20 metų jėga atsiėmė Balbieriškio bažnyčią, kleboniją, o po 12 metų užtrukusių teismų tapo tikraisiais jos šeimininkais. 1655 metais rugpjūčio 11 dieną, karo su Maskva metu, Balbieriškį pasiekė rusų caro Aleksejaus Michailovičiaus kariuomenė. Buvo sudegintas dvaras, bažnyčia, miestelis, aplinkiniai kaimai. Išliko tik tie žmonės, kurie pasislėpė miškuose. Laimė, tai truko neilgai ir po 19 metų kunigaikštis Jonas Karolis Čartoriskis ir jo žmona Magdelena Kanopacka paskyrė lėšų naujos, trečiosios, Balbieriškio bažnyčios statybai. Po ketverių metų, apie 1678 metus, trečioji bažnyčia buvo pastatyta. Kiek vėliau joje buvo įrengti 5 brandžiojo baroko stiliaus altoriai, papuošti ornamentiniais drožiniais ir šventųjų skulptūromis. 1802 m. barokinį bažnyčios interjero ansamblį papildė didingi vargonai su tuo metu Balbieriškį valdžiusių Stanislovo ir Liudvikos Tiškevičių herbais. XIX amžiaus antrojoje pusėje (apie 1870 m.) kun. Baltramiejus Žukauskas aptvėrė bažnyčios šventorių stipria, su trimis vartais, akmenine tvora. Ši tvora išlikusi ir iki šių dienų. Išstovėjusi daugiau kaip 200 metų trečioji bažnyčia paseno, prakiuro stogas, reikėjo statyti ketvirtąją bažnyčią. Didelė dalis senosios bažnyčios interjero įrangos buvo perkelta į Bronislovo Žochovskio projektuotą, dvarininkės Juzefinos Tiškevičiūtės-Vozinskienės bei kun. Vinco Sakevičiaus rūpesčiu statytą ketvirtąją Švč. Mergelės Marijos Rožancinės titulu konsekruotą dvibokštę medinę bažnyčią. Bažnyčia buvo pastatyta 1888 metais. Santūrių architektūrinių formų, neogotikinio stiliaus pastato viduje buvo išsaugotas vertingas XVII amžiaus pabaigos medžio drožybos ir tapybos kūrinių ansamblis. 125 metus išstovėjusią ketvirtąją Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčią 2013 metais rugpjūčio 8 dienos naktį sunaikino gaisras. Ketverius su puse metų teko glaustis Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centre, mišios vyko ir parapijos namų koplytėlėje.
Skaudžiai išgyvenusi maldos namų netektį, parapijos bendruomenė pradėjo rūpintis naujos bažnyčios statyba. Buvo pradėtos rinkti lėšos naujai bažnyčiai. Klebono kun. Remigijaus Veprausko, parapijiečių, kunigų, tikinčiųjų, kraštiečių, taip pat daugelio gerų žmonių iš Lietuvos ir užsienio, Vilkaviškio vyskupijos ir pagrindinio rėmėjo Arvydo Paukščio bei UAB „Teltonika“ aukų ir pastangų dėka naujoji bažnyčia jau pastatyta. Jos projekto autorius architektas Vilius Urbonas, statybos darbus vykdė UAB „Archis“, statybų vadovas – Jonas Urbonas. Naujos bažnyčios konsekracija vyko 2018-03-03.
Per visą parapijos istoriją Balbieriškyje kunigavo 37 kunigai, ne kartą XX amžiaus pirmojoje pusėje mišias aukojo ir iš mūsų krašto kilęs prelatas Mykolas Krupavičius.
Balbieriškio dvaras nuo miestelio įkūrimo iki 1507 m. priklausė vokiečiui Hanusui Sudormanui, 1507–1670 m. kunigaikščiui Motiejui Mikitiničiui Holovčinskui, jo sūnui, vėliau anūkui. XVII–XVIII amžiais dvaras priklausė Korvin Gonsievskiams, Lietuvos iždininkui Benediktui Sapiegai, Kauno pavieto vėliavininkui Liudvikui Chelchovskiui, grafui Stasiui Tiškevičiui. Apie 1813 m. dvarą paveldėjo generolas Tadas Tiškevičius, po 1847 m. – jo dukros Juzefa Vodzinskienė ir Marijona Lempinskienė. Apie 1888 m. dvaras atiteko Eduardui Žoltovskiui. Po 1918 metų dvaras buvo konfiskuotas ir išparceliuotas. Dvaro rūmai sudegė Pirmojo pasaulinio karo metu.
Balbieriškio bažnyčios istorijoje parapijos mokykla pirmąkart minima 1739 metais. Po keturių dešimtmečių (1781 m.) jau rašoma buvus keturių skyrių parapinę mokyklą, kurioje mokėsi 7 bajorų ir 6 miestiečių vaikai. Nuo XVI amžiaus vidurio prie Balbieriškio dvaro ir bažnyčios veikė degtinės ir alaus daryklos, karčemos, vyko intensyvi prekyba. Tuo rūpinosi beveik vieni žydai. Prekyba ir verslas Balbieriškyje ėmė nykti pirmaisiais XX a. dešimtmečiais pradėjus žydams bėgti į Alytų ir Prienus. 1897 m. Balbieriškyje gyveno 925 žydai, 1918 m. apie 600, 1940 m. apie 200. Tarpukario metais miestelyje veikė 25 parduotuvės (2 priklausė lietuviams, kitos – žydams), dvi aludės, restoranas, spirito varykla, odų fabrikas, dvi lentpjūvės, du malūnai, stalių dirbtuvės, elektros stotis. Miestelio senbuviai lietuviai dirbo žemę, buvo amatininkai.

Apie seniūniją

Gyventojai – 2584 žmonės, iš jų miestelyje apie 1200 žmonių;
Seniūnijos prižiūrimi keliai – 102,476 km, iš jų asfaltuotų – 15,714 km.
Balbieriškio seniūnijos kaimai: Aukštojo Balbieriškio k. (506,23 h), Ąžuolų k. (119,10 h), Balbieriškio mstl. (331,39 h), Dargupių k. (125,39 h), Daujotiškių k. (53,79 h), Gerulių k. (524,28 h), Išmanų k. (175,54 h), Kieliško k. (291,82 h), Kirmėliškių k. (97,90 h), Kunigiškių k. (275,22 h), Mackių k. (577,75 h), Mardosų k. (246,75 h), Medinų k. (473,80 h), Medvišių k. (308,66 h), Medžiukų k. (52,92 h), Melniškių k. (13,03 h), Naujojo Balbieriškio k. (123,72 h), Navasiolkos k. (141,89 h), Nešeikių k. (264,28 h), Norkūnų k. (246,81 h), Pabrasčių k. (111,47 h), Paprūdžių k. (381,82 h), Pramezio k. (424,65 h), Putrišių k. (556,27 h), Ringėnų k. (133,64 h), Rudžiakampių k. (45,62 h), Sūkurių k. (436,09 h), Uosos k. (152,50 h), Vaivos k. (350,55 h), Vartų k. (373,23 h), Vazgaikiemio k. (336,56 h), Zaslonos k. (108,38 h), Žagarių k. (403,47 h), Žydaviškio k. (87,56 h), Žiegždrių k. (121,17 h), Žiūronių k. (351,13 h) ir Žvyrynų k. (188,39 h).

Lankytinos vietos

Turistui, keliaujančiam maršrutu Kaunas–Alytus, maga sustoti ties Balbieriškiu, nuo aukšto Nemuno skardžio pažvelgti į Lietuvos upių tėvą, visa didybe atsiskleidžiantį nuo Balbieriškio atodangos, melsvėjančius užnemunės pušynus, smėlėtas Dzūkijos lankas.
Pats Balbieriškis tarsi milžino šaukšte snūduriuoja prisidengęs Peršėkės, Ringio ir Dūmės rūkais. Nepakartojama per miestelį vinguriuojanti Peršėkės upė vandenis ima iš Obelijos ir Metelio ežerų. Tai vienintelė upė Lietuvoje, kurios baseine veisiasi ir gyvena vėžiai. Į Peršėkę miestelyje įteka šaltiniuota Dūmė.
Gausu Balbieriškyje šaltinių ir versmių. Peršėkės, Ringio ir Dūmės slėniuose ir šlaituose alma šalto ir skaidraus vandens srovės. Peršėkės terasoje netoli bažnyčios iš gelmių veržiasi mineralinio vandens versmė.
Tikras gamtos paminklas miestelyje – Peršėkės kilpoje esantis dvaro parkas, įkurtas XIX amžiuje. Balbieriškio apylinkėse gamtos paminklų esama ir daugiau: piliakalnių, senkapių, Degsnės maumedynas, Balbieršgirė ir kt.

Kapinės:

Balbieriškio kapinės (Balbieriškio sen., Balbieriškio mstl.);
Balbieriškio senosios kapinės (su praplėtimu) (Balbieriškio sen., Balbieriškio mstl.);
Balbieriškio žydų senosios kapinės (Balbieriškio sen., Balbieriškio mstl.);
Uosos senosios kapinės (Balbieriškio sen., Uosos k.);
Vokiečių senosios kapinės (Balbieriškio sen., Balbieriškio mstl.).
Senkapiai – 4
Piliakalniai – 4
Hidrogeologinis paminklas Balbieriškio versmė;
Geologinis paminklas Balbieriškio atodanga;
Ąžuolų botaninis draustinis;
Maumedžių botaninis draustinis;
Vidutinių genių draustinis;
Katalikų Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčia.

Švietimas ir kultūra

Balbieriškio pagrindinė mokykla, išsamesnė informacija https://balbieriskis.prienai.lm.lt/
Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centras, išsamesnė informacija https://balbieriskiokultura.lt/

Verslas

Parduotuvės – 5.
Degalinė – 1.
Paminklų dirbtuvės – 1.
Maitinimo paslaugos – 5.
Duonos ir pyragų gamyba – 2.
Vaistinė – 1.
Veterinarinės paslaugos – 3.
Kirpyklos – 2.
Kaimo sodyba – 1.
Visuomenės harmonizavimo parkas – 1.
Ūkininkų ūkių – 229.
Žemės ūkio ir kaimo valdų registre įregistruota – 457 žemės ūkio valdų.

Įžymūs žmonės

Balbieriškio dvare spirito varyklos mechaniko Prano Krupavičiaus ir ūkininkaitės Rozalijos Malinauskaitės šeimoje gimė Mykolas Krupavičius (1885–1970) – prelatas, 1923–1926 m. Lietuvos žemės ūkio ministras, pirmosios Lietuvos žemės reformos autorius, 1920–1926 m. seimų atstovas, vienas iš Krikščionių demokratų partijos įkūrėjų.
Balbieriškyje gimę:
Kęstutis Akelaitis (g. 1955), architektas;
Povilas Baranauskas (g. 1921), dailininkas keramikas;
Živilė Gelumbauskaitė (g. 1946), geologė, geografė, mokslininkė;
Jonas Gurskas (g.1946), televizijos operatorius;
Česlovas Iškauskas (g. 1950), žurnalistas;
Kęstutis Katalynas (g. 1955), archeologas;
Egidijus Vidmantas Kurapka (g. 1952), teisininkas;
Gediminas Marcinkevičius (g.1967), kunigas;
Juozas Marcinkevičius (g. 1946), rašytojas;
Algimantas Petras Matusevičius (g. 1936), profesorius habil. dr.;
Jūratė Žitkutė- Neverauskienė (g. 1959), medicinos mokslų daktarė;
Viktoras Rinkevičius ( g. 1930), Konstitucinio teismo kancleris;
Irena Aleksandravičiūtė-Sabaitienė (g. 1950), teisininkė;
Bronė Levinskaitė-Sidaravičienė (g. 1925), nusipelniusi mokytoja;
Natalija Ona Mekionytė-Stasiūnienė (g. 1939), medicinos mokslų daktarė;
Algis Žvaliauskas (g. 1955), politikas, verslininkas;
Nerijus Žvirblys (g. 1978), kunigas;
Stasys Žvirgždas (g. 1941), fotomeninikas.

Prienų rajono savivaldybės Balbieriškio seniūnijos seniūnaitijos ir jų teritorijos

Eil. Nr. Seniūnaitijos pavadinimas Seniūnaitijai priklausančios teritorijos
1. Balbieriškio 1-oji Aukštojo Balbieriškio k., Balbieriškio mstl. Alytaus pl., Ąžuolų g., Gėlių g., Kalnų g., Klevų g., Kovo 8-osios g., Kranto g., Nemuno g., S. Nėries g., Smėlio g., Sodų g., Užupio g., Vilniaus g., Vingio g., Dargupių k., Naujojo Balbieriškio k., Pabrasčių k., Ringėnų k., Žydaviškio k.
2. Balbieriškio 2-oji Balbieriškio mstl. Beržų g., Gerulių g., Jaunimo g., Parko g., Partizanų g., Saulėtekio g., Tujų g., Daujotiškių k., Mardosų k., Medžiukų k., Nešeikių k., Norkūnų k.
3. Paprūdžių Išmanų k., Kunigiškių k., Medinų k., Medvišių k., Melniškių k., Paprūdžių k., Uosos k., Vartų k., Vazgaikiemio k., Zaslonos k., Žiegždrių k., Žvyrynų k.
4. Sūkurių Ąžuolų k., Mackių k., Navasiolkos k., Pramezio k., Sūkurių k., Vaivos k., Žiūronių k.
5. Žagarių Gerulių k., Kieliško k., Kirmėliškių k., Putrišių k., Rudžiakampių k., Žagarių k.

Seniūnaičiai

Prienų rajono savivaldybės Balbieriškio seniūnijos seniūnaičiai, išrinkti 2023 m.:

Eil. Nr. Seniūnaitijos pavadinimas Seniūnaičiai
1. Balbieriškio 1-oji Albertas Šarauskas
2. Balbieriškio 2-oji Jūratė Juodžiukynienė
3. Paprūdžių Algimantas Siaurukas
4. Sūkurių Kęstutis Murauskas
5. Žagarių Gintarė Čelčikienė

Seniūnijų ataskaitos ir planai