Laisvės a. 12, Prienai (Skyriaus nuostatai)

Pareigos

Vardas, pavardė
Kabinetas
Veikla

Vedėja

Dainora Budnikienė
[email protected]
tel: +370 319 61 175

115

Skyriaus vedėjas vykdo šias funkcijas:

1. vadovauja Skyriui;
2. vykdo funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 11 straipsnyje;
3. vykdo funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 68 straipsnyje;
4. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Skyriaus vedėjas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. išsilavinimas – pagal LR Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 11 str. 1 d. 1 p. – turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą ekonomikos, teisės, verslo, vadybos, finansų, apskaitos arba viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą;

2. darbo patirtis – audito arba vidaus audito srities patirtis;

3. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.


Vyriausioji vidaus auditorė

Vitalija Stanaitienė
[email protected]
tel: +370 319 61 145

101

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. vykdo funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 12 straipsnyje;
2. atlieka pažangos stebėjimą: stebi ir vertina, kaip įgyvendinamos vidaus audito ataskaitoje pateiktos rekomendacijos;
3. atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;
4. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Vyriausiasis vidaus auditorius turi atitikti specialiuosius reikalavimus:

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);
1.3. studijų kryptis – teisė (arba);
1.4. studijų kryptis – finansai (arba);
1.5. studijų kryptis – apskaita;

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.7. darbo patirtis – audito arba vidaus audito srities patirtis;
1.8. darbo patirties trukmė – 1 metai.


1. Skyriaus veiklos tikslas – padėti viešojo juridinio asmens vadovui siekti viešojo juridinio asmens veiklos tikslo (-ų), tobulinant viešojo juridinio asmens valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę.
2. Skyriaus veiklos uždavinys – atlikti viešojo juridinio asmens, jam pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų vidaus auditą, kurio pagrindiniai uždaviniai yra:
2.1. tirti ir vertinti viešojo juridinio asmens valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę;
2.2. teikti viešojo juridinio asmens vadovui rekomendacijas dėl viešojo juridinio asmens valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės tobulinimo;
2.3. konsultuoti viešojo juridinio asmens vadovą, viešojo juridinio asmens administracijos padalinių ir (ar) viešajam juridiniam asmeniui pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų vadovus viešojo juridinio asmens valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais.
3. Skyrius, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:
3.1. vertina, kaip viešasis juridinis asmuo, jam pavaldūs ir (arba) atskaitingi viešieji juridiniai asmenys:
3.1.1. laikosi veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;
3.1.2. įgyvendina strateginius planavimo dokumentus;
3.1.3. vykdo veiklą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu;
3.1.4. valdo riziką: nustato, analizuoja rizikos veiksnius ir parenka priemones, kurios sumažintų arba pašalintų neigiamą poveikį viešojo juridinio asmens veiklai;
3.1.5. valdo, naudoja turtą ir disponuoja juo, saugo jį nuo neteisėtų veikų, atlieka turto apskaitą;
3.1.6. užtikrina teikiamos informacijos apie finansinę ir kitą veiklą patikimumą, aktualumą, išsamumą ir teisingumą;
3.1.7. užtikrina informacinių sistemų valdymą ir saugumą;
3.2. atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;
3.3. rengia vidaus audito ataskaitas, kuriose teikia išvadas ir rekomendacijas dėl viešojo juridinio asmens, jam pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės tobulinimo;
3.4. atlieka pažangos stebėjimą: stebi ir vertina, kaip įgyvendinamos vidaus audito ataskaitoje pateiktos rekomendacijos;
3.5. rengia ir teikia konsultacijas viešojo juridinio asmens valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais viešojo juridinio asmens vadovui, viešojo juridinio asmens administracijos padalinių ir (ar) viešajam juridiniam asmeniui pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų vadovams;
3.6. rengia Skyriaus veiklos planus ir metinę Skyriaus veiklos ataskaitą;
3.7. atlieka kitas teisės aktuose nurodytas funkcijas, susijusias su Skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu.
4. Skyrius turi teisę:
4.1. pasirinkti vidaus audito tikslus, apimtį ir taikomas vidaus audito procedūras;
4.2. naudotis visa viešojo juridinio asmens, jam pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų sukaupta informacija, reikalinga Skyriaus funkcijoms atlikti;
4.3. gauti iš visų audituojamų subjektų vidaus auditui atlikti reikalingų dokumentų kopijas ir susipažinti su dokumentų originalais;
4.4. pasirinktinai lankytis visuose audituojamuose subjektuose;
4.5. tikrinti audituojamų subjektų finansinės ir kitos veiklos dokumentus, turtą, kurį jie valdo, naudoja ir disponuoja juo;
4.6. per 5 darbo dienas nuo rašytinio prašymo pateikimo dienos gauti audituojamų subjektų vadovų ir darbuotojų rašytinius ir (ar) žodinius paaiškinimus;
4.7. gavusi viešojo juridinio asmens vadovo sutikimą, pasitelkti atitinkamų sričių specialistus (ekspertus), kai numatoma atlikti specifinių sričių vidaus auditą;
4.8. deleguoti savo atstovus stebėtojo teisėmis dalyvauti viešojo juridinio asmens organizuojamuose pasitarimuose, komisijų ir darbo grupių posėdžiuose;
4.9. reikalauti iš audituojamų subjektų vadovų sudaryti sąlygas atlikti vidaus auditą, vidaus auditoriui savarankiškai dirbti ir parengti objektyvias išvadas.
5. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktuose jai suteiktų teisių, susijusių su Skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu.

Centralizuoto vidaus audito skyriaus nuostatai

Vidaus auditą reglamentuojantys teisės aktai: