Laisvės a. 12, Prienai (Skyriaus nuostatai)

Pareigos

Vardas, pavardė
Kabinetas
Veikla

Vedėja

Dainora Budnikienė
[email protected]
(8 319) 61 175

115

Skyriaus vedėjas vykdo šias funkcijas:

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Atlieka Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 11 straipsnyje nustatytas funkcijas.

11. Vadovaudamasis teisės aktais, įgyvendina Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 28 straipsnio nuostatas.

12. Jeigu vidaus audito metu nustatoma galimų pažeidimų, kurie turi nusikalstamos veikos požymių apie tokius pažeidimus nedelsdamas raštu informuoja savivaldybės administracijos direktorių.

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Skyriaus vedėjas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. išsilavinimas – pagal LR Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 11 str. 1 d. 1 p. – turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą ekonomikos, teisės, verslo, vadybos, finansų, apskaitos arba viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą;

2. darbo patirtis – audito arba vidaus audito srities patirtis;

3. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.


Vyriausioji vidaus auditorė

101

Vyriausiasis vidaus auditorius vykdo šias funkcijas:

1. Atlieka viešojo juridinio asmens, jam pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų vidaus auditą – nepriklausomą ir objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą.
2. Atliekant vidaus auditą, tikrina ir vertina audituojamų subjektų veiklą, siekiant vidaus audito tikslų.
3. Dalyvauja teisės aktų, susijusių su vidaus auditu, projektų rengime arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus su vidaus auditu susijusius dokumentus.
4. Dalyvauja vidaus audito ataskaitos projekto aptarimuose su audituojamų subjektų vadovais, prireikus juos organizuoja.
5. Kaupia gaunamą informaciją, ją analizuoja, teikia pasiūlymus vidaus kontrolės tobulinimo, pažeidimų prevencijos ir veiklos valdymo procedūrų gerinimo klausimais.
6. Nedelsiant praneša vidaus audito tarnybos vadovui apie vidaus audito metu nustatytus galimus pažeidimus, kurie turi nusikalstamos veikos požymių.
7. Planuoja vidaus audito procesą: atlieka vidaus audito išankstinį tyrimą ir nustato rizikos veiksnius bei audituotinas sritis; rengia vidaus audito plano ir programos projektą ir teikia jį vidaus audito tarnybos vadovui tvirtinti.
8. Rengia galutinę vidaus audito ataskaitą.
9. Rengia ir teikia konsultacijas valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais.
10. Rengia vidaus audito ataskaitų projektus, prireikus tarpines ir galutines ataskaitas, ataskaitų santraukas.
11. Renka, analizuoja, sistemina vidaus audito įrodymus, rengia vidaus audito darbo dokumentus.
12. Stebėtojo teisėmis gali dalyvauti viešojo juridinio asmens organizuojamuose pasitarimuose, komisijų ir darbo grupių posėdžiuose.
13. Vykdo vidaus audito pažangos stebėseną – stebi ir vertina, kaip įgyvendinamos vidaus audito ataskaitose pateiktos rekomendacijos.
14. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
15. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
16. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
17. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
18. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
19. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
20. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
21. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
23. Vykdo funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme.
24. Atlieka pažangos stebėjimą: stebi ir vertina, kaip įgyvendinamos vidaus audito ataskaitoje pateiktos rekomendacijos.
25. Atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą.

Vyriausiasis vidaus auditorius turi atitikti specialiuosius reikalavimus:

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);
1.3. studijų kryptis – teisė (arba);
1.4. studijų kryptis – finansai (arba);
1.5. studijų kryptis – apskaita;

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.7. darbo patirtis – audito arba vidaus audito srities patirtis;
1.8. darbo patirties trukmė – 1 metai.


Pareigos

Vardas, pavardė

Kabinetas

Telefonas

El. paštas

Skyriaus vedėja

Dainora Budnikienė

115

(8 319) 61 175

[email protected]

Vyriausioji vidaus auditorė

Gražina Preikšienė

101

(8 319) 61 145

[email protected]

Prienų rajono savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius (toliau – Skyrius) įsteigtas Prienų rajono savivaldybės viešųjų juridinių asmenų centralizuotam vidaus auditui atlikti, siekiant užtikrinti Prienų rajono savivaldybės viešųjų juridinių asmenų veiklos gerinimą. Skyrius yra nepriklausomas nuo vertinamos Savivaldybės administracijos, Savivaldybės, jai pavaldžių ir (arba) atskaitingų, Savivaldybės valdomų įmonių, Savivaldybės viešųjų juridinių asmenų veiklos ir nėra už jas atsakingas. Skyriaus, Skyriaus vedėjo, kitų Skyriaus valstybės tarnautojų veiklos nepriklausomumas užtikrinamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 10 straipsniu ir Vietos savivaldos įstatymo 28 straipsniu.

Skyriaus veiklos tikslas – padėti Savivaldybės administracijos direktoriui siekti Savivaldybės administracijos veiklos tikslų, tobulinant viešųjų juridinių asmenų valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę.

Skyriaus veiklos uždaviniai – atlikti Savivaldybės viešųjų juridinių asmenų vidaus auditą, kontroliuoti, kaip vykdomos administracinės naštos mažinimo priemonės ir vykdyti konsultavimo veiklą.

Skyrius turi teisę:

  • pasirinkti vidaus audito tikslus, apimtį ir taikomas vidaus audito procedūras;
  • naudotis visa Savivaldybės viešųjų juridinių asmenų sukaupta informacija ir dokumentais, reikalingais Skyriaus funkcijoms atlikti;
  • gauti iš visų audituojamų subjektų vidaus auditui atlikti reikalingų dokumentų kopijas ir susipažinti su dokumentų originalais;
  • pasirinktinai lankytis visuose audituojamuose subjektuose;
  • tikrinti audituojamų subjektų finansinės ir kitos veiklos dokumentus, turtą, kurį jie valdo, naudoja ir disponuoja juo;
  • per 5 darbo dienas nuo rašytinio prašymo pateikimo dienos gauti audituojamų subjektų vadovų ir darbuotojų rašytinius ir (ar) žodinius paaiškinimus;
  • gavus Savivaldybės administracijos direktoriaus sutikimą, pasitelkti atitinkamų sričių specialistus (ekspertus), kai numatoma atlikti specifinių sričių vidaus auditą;
  • deleguoti savo atstovus stebėtojo teisėmis dalyvauti Savivaldybės administracijos organizuojamuose pasitarimuose, komisijų ir darbo grupių posėdžiuose;
  • reikalauti iš audituojamų subjektų vadovų sudaryti sąlygas atlikti vidaus auditą, vidaus auditoriui savarankiškai dirbti ir parengti objektyvias išvadas.

Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktuose jam suteiktų teisių, susijusių su Skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu.

Vidaus auditą reglamentuojantys teisės aktai: