Laisvės a. 12, Prienai (Skyriaus nuostatai)

Pareigos

Vardas, pavardė
Kabinetas
Veikla

Vedėja

115

Skyriaus vedėjas vykdo šias funkcijas:

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Atlieka Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 11 straipsnyje nustatytas funkcijas.

11. Vadovaudamasis teisės aktais, įgyvendina Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 28 straipsnio nuostatas.

12. Jeigu vidaus audito metu nustatoma galimų pažeidimų, kurie turi nusikalstamos veikos požymių apie tokius pažeidimus nedelsdamas raštu informuoja savivaldybės administracijos direktorių.

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Skyriaus vedėjas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. išsilavinimas – pagal LR Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 11 str. 1 d. 1 p. – turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą ekonomikos, teisės, verslo, vadybos, finansų, apskaitos arba viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą;

2. darbo patirtis – audito arba vidaus audito srities patirtis;

3. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.


Vyriausioji vidaus auditorė

101

Vyriausiasis vidaus auditorius vykdo šias funkcijas:

1. Apdoroja su vidaus audito veiklų vykdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su vidaus audito veiklų vykdymu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Atlieka rizikos valdymo ir vidaus kontrolės veikimo vertinimą arba prireikus koordinuoja rizikos valdymo ir vidaus kontrolės veikimo vertinimą.

3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

4. Planuoja vidaus audito veiklas arba prireikus koordinuoja vidaus audito veiklų planavimą.

5. Rengia ir teikia pasiūlymus su vidaus auditu susijusiais klausimais.

6. Prižiūri su vidaus auditu susijusių rekomendacijų vykdymą arba prireikus koordinuoja su vidaus auditu susijusių rekomendacijų vykdymo priežiūrą.

7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl vidaus audito arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl vidaus audito vykdymo rengimą.

8. Rengia vidaus audito ataskaitas ir kitus su vidaus audito veikla susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja vidaus audito ataskaitų ir kitų su vidaus audito veikla susijusių dokumentų rengimą.

9. Tikrina finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą arba prireikus koordinuoja finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumo tikrinimą.

10. Vertina apskaitos informacijos tinkamumą ir objektyvumą arba prireikus koordinuoja apskaitos informacijos tinkamumo ir objektyvumo vertinimą.

11. Vertina norminių teisės aktų nuostatų laikymąsi viešojo juridinio asmens veikloje arba prireikus koordinuoja norminių teisės aktų nuostatų laikymosi viešojo juridinio asmens veikloje vertinimą.

12. Vertina turto naudojimo ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą arba prireikus koordinuoja turto naudojimo ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimą.

13. Vertina veiklos planų, programų ir kitų veiklos planavimo ir valdymo dokumentų vykdymą arba prireikus koordinuoja veiklos planų, programų ir kitų veiklos planavimo ir valdymo dokumentų vykdymo vertinimą.

14. Atlieka pažangos stebėjimą: stebi ir vertina, kaip įgyvendinamos vidaus audito ataskaitoje pateiktos rekomendacijos.

15. Atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą.

16. Įgyvendina Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 12 straiupsnio nuostatas.

17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Vyriausiasis vidaus auditorius turi atitikti specialiuosius reikalavimus:

1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

2. darbo patirtis – audito arba vidaus audito srities patirtis;

3. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.


Pareigos

Vardas, pavardė

Kabinetas

Telefonas

El. paštas

Skyriaus vedėja

Dainora Budnikienė

115

(8 319) 61 175

dainora.budnikiene@prienai.lt

Vyriausioji vidaus auditorė

Gražina Preikšienė

101

(8 319) 61 145

grazina.preiksiene@prienai.lt

Prienų rajono savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius (toliau – Skyrius) įsteigtas Prienų rajono savivaldybės viešųjų juridinių asmenų centralizuotam vidaus auditui atlikti, siekiant užtikrinti Prienų rajono savivaldybės viešųjų juridinių asmenų veiklos gerinimą. Skyrius yra nepriklausomas nuo vertinamos Savivaldybės administracijos, Savivaldybės, jai pavaldžių ir (arba) atskaitingų, Savivaldybės valdomų įmonių, Savivaldybės viešųjų juridinių asmenų veiklos ir nėra už jas atsakingas. Skyriaus, Skyriaus vedėjo, kitų Skyriaus valstybės tarnautojų veiklos nepriklausomumas užtikrinamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 10 straipsniu ir Vietos savivaldos įstatymo 28 straipsniu.

Skyriaus veiklos tikslas – padėti Savivaldybės administracijos direktoriui siekti Savivaldybės administracijos veiklos tikslų, tobulinant viešųjų juridinių asmenų valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę.

Skyriaus veiklos uždaviniai – atlikti Savivaldybės viešųjų juridinių asmenų vidaus auditą, kontroliuoti, kaip vykdomos administracinės naštos mažinimo priemonės ir vykdyti konsultavimo veiklą.

Skyrius turi teisę:

  • pasirinkti vidaus audito tikslus, apimtį ir taikomas vidaus audito procedūras;
  • naudotis visa Savivaldybės viešųjų juridinių asmenų sukaupta informacija ir dokumentais, reikalingais Skyriaus funkcijoms atlikti;
  • gauti iš visų audituojamų subjektų vidaus auditui atlikti reikalingų dokumentų kopijas ir susipažinti su dokumentų originalais;
  • pasirinktinai lankytis visuose audituojamuose subjektuose;
  • tikrinti audituojamų subjektų finansinės ir kitos veiklos dokumentus, turtą, kurį jie valdo, naudoja ir disponuoja juo;
  • per 5 darbo dienas nuo rašytinio prašymo pateikimo dienos gauti audituojamų subjektų vadovų ir darbuotojų rašytinius ir (ar) žodinius paaiškinimus;
  • gavus Savivaldybės administracijos direktoriaus sutikimą, pasitelkti atitinkamų sričių specialistus (ekspertus), kai numatoma atlikti specifinių sričių vidaus auditą;
  • deleguoti savo atstovus stebėtojo teisėmis dalyvauti Savivaldybės administracijos organizuojamuose pasitarimuose, komisijų ir darbo grupių posėdžiuose;
  • reikalauti iš audituojamų subjektų vadovų sudaryti sąlygas atlikti vidaus auditą, vidaus auditoriui savarankiškai dirbti ir parengti objektyvias išvadas.

Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktuose jam suteiktų teisių, susijusių su Skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu.

Vidaus auditą reglamentuojantys teisės aktai: