Laisvės a. 12, Prienai (Skyriaus nuostatai)

Pareigos

Vardas, pavardė
Kabinetas
Veikla

Vedėja

Vida Tumelienė
[email protected]
tel: +370 319 61169

119

Skyriaus vedėjas vykdo šias funkcijas:

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Formuoja investicijų politiką, dalyvauja rengiant Prienų rajono savivaldybės biudžeto projektus, rengia siūlymus dėl išlaidų įvairioms programoms ir investicijoms planavimo.
11. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant regionų plėtros programas.
12. Bendradarbiauja su vidaus ir užsienio partneriais investicijų projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais.
13. Sistemina, analizuoja bei apibendrina informaciją apie investicijų poreikius, ieško investicijų šaltinių.
14. Kontroliuoja ir koordinuoja investicinių projektų įgyvendinimą.
15. Teisės aktų nustatyta tvarka rengia savivaldybės strateginio planavimo dokumentus: savivaldybės strateginį plėtros planą ir pagal kompetenciją savivaldybės ūkio šakų (sektorių) plėtros programas.
16. Rengia savivaldybės administracijos metinį veiklos planą.
17. Rengia savivaldybės administracijos veiklos ataskaitą.
18. Organizuoja informacinės visuomenės plėtros įgyvendinimą.
19. Pagal skyriaus kompetenciją pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas.
20. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atlieka pirkimus.
21. Užtikrina dokumentų valdymą, naudojimą, rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą vadovaudamasis LR teisės aktais.
22. Skyriaus kompetencijos klausimais nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, savivaldybės tarybos narių, savivaldybės administracijos padalinių paklausimus ir rengia jiems atsakymus skyriaus veiklos klausimais.
23. Tvarko skyriaus informaciją ir duomenis savivaldybės interneto svetainėje.
24. Dalyvauja sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje.
25. Skyriaus kompetencijos klausimais rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus.
26. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Skyriaus vedėjas turi atitikti specialiuosius reikalavimus:

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
3. studijų kryptis – viešasis administravimas;

arba:

4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
5. darbo patirtis – investicijų srities patirtis;
6. darbo patirties trukmė – 5 metai.

Vedėja (nėštumo ir gimdymo atostogos)

Vaida Stasytienė
[email protected]
tel: +370 319 61169

119

Skyriaus vedėjas vykdo šias funkcijas:

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Formuoja investicijų politiką, dalyvauja rengiant Prienų rajono savivaldybės biudžeto projektus, rengia siūlymus dėl išlaidų įvairioms programoms ir investicijoms planavimo.
11. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant regionų plėtros programas.
12. Bendradarbiauja su vidaus ir užsienio partneriais investicijų projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais.
13. Sistemina, analizuoja bei apibendrina informaciją apie investicijų poreikius, ieško investicijų šaltinių.
14. Kontroliuoja ir koordinuoja investicinių projektų įgyvendinimą.
15. Teisės aktų nustatyta tvarka rengia savivaldybės strateginio planavimo dokumentus: savivaldybės strateginį plėtros planą ir pagal kompetenciją savivaldybės ūkio šakų (sektorių) plėtros programas.
16. Rengia savivaldybės administracijos metinį veiklos planą.
17. Rengia savivaldybės administracijos veiklos ataskaitą.
18. Organizuoja informacinės visuomenės plėtros įgyvendinimą.
19. Pagal skyriaus kompetenciją pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas.
20. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atlieka pirkimus.
21. Užtikrina dokumentų valdymą, naudojimą, rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą vadovaudamasis LR teisės aktais.
22. Skyriaus kompetencijos klausimais nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, savivaldybės tarybos narių, savivaldybės administracijos padalinių paklausimus ir rengia jiems atsakymus skyriaus veiklos klausimais.
23. Tvarko skyriaus informaciją ir duomenis savivaldybės interneto svetainėje.
24. Dalyvauja sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje.
25. Skyriaus kompetencijos klausimais rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus.
26. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Skyriaus vedėjas turi atitikti specialiuosius reikalavimus:

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
3. studijų kryptis – viešasis administravimas;

arba:

4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
5. darbo patirtis – investicijų srities patirtis;
6. darbo patirties trukmė – 5 metai.


Vyriausioji specialistė (vaiko priežiūros atostogos)

Giedrė Laurinaitienė
[email protected]

113

Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

1. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
4. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
5. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
6. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
7. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

9. Koordinuoja projektų planavimo ir rengimo procesą savivaldybėje, savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių veiksmus siekiant pasinaudoti ES fondų investicijomis ar kitų finansavimo šaltinių lėšomis.
10. Pagal kompetenciją planuoja investicijų projektams ir programoms įgyvendinti reikalingas savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių lėšas.
11. Rengia strateginio planavimo dokumentus, investicijų projektus, paraiškas, projektinius pasiūlymus, projektinę dokumentaciją, ES struktūrinių fondų ir programų bei kitų šaltinių finansinei paramai gauti.
12. Pagal kompetenciją vykdo viešuosius pirkimus.
13. Pateikia Prienų rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos nariams medžiagą svarstomais klausimais, parengia ir išsiunčia įvairius pranešimus viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantiems tiekėjams, rengia ir pateikia informaciniams leidiniams skelbimus apie viešuosius pirkimus, rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai ataskaitas apie viešuosius pirkimus.
14. Pagal kompetenciją rengia sutarčių projektus, pasirašytinai jas derina, kontroliuoja jų vykdymą, organizuoja jų pasirašymą.
15. Dalyvauja sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje.
16. Dalyvauja paraiškų vertinimo procedūrose, siekiant gauti ES struktūrinių ir kitų šalies bei tarptautinių fondų ir programų finansinę paramą, atsižvelgiant į savivaldybės politiką, strateginius plėtros prioritetus, regioninius ir nacionalinius strateginius dokumentus.
17. Rengia priskirtų projektų įgyvendinimo ataskaitas, mokėjimo prašymus, kitus dokumentus ir teikia juos paramos davėjo institucijai, vykdo priskirtų projektų administravimo funkcijas.
18. Rengia skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį.
19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0
2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
3. studijų kryptis – sociologija;

arba:

4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
5. darbo patirtis – investicijų srities patirtis;
6. darbo patirties trukmė – 1 metai.


Vyriausioji specialistė

Aida Deltuvienė
[email protected]
tel: +370 656 06937

113

Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2. koordinuoja projektų planavimo ir rengimo procesą Prienų rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė), Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių veiksmus siekiant pasinaudoti ES fondų investicijomis ar kitų finansavimo šatinių lėšomis;
3. pagal kompetenciją planuoja investicijų projektams ir programoms įgyvendinti reikalingas Savivaldybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių lėšas;
4. rengia strateginių plėtros planų dokumentus, investicijų projektus, paraiškas, projektinius pasiūlymus, projektinę dokumentaciją ES struktūrinių fondų ir programų bei kitų šaltinių finansinei paramai gauti, dalyvauja paraiškų vertinimo procedūrose;
5. bendradarbiauja su nacionalinėmis institucijomis, atsakingomis už Europos Sąjungos paramos įgyvendinimą, kad būtų operatyviai sprendžiamos kylančios problemos dėl projektų rengimo ar įgyvendinimo;
6. rengia priskirtų projektų įgyvendinimo ataskaitas, mokėjimo prašymus, kitus dokumentus ir teikia juos paramos davėjo institucijai, vykdo priskirtų projektų administravimo funkcijas;
7. organizuoja ir vykdo mažos vertės viešuosius pirkimus ir pirkimus, kai prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra didesnė kaip 58 000,00 Eur be PVM, o darbų – didesnė kaip 145 000,00 Eur be PVM, ir vykdo pirkimų organizavimo priežiūrą;
8. pateikia Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos nariams medžiagą svarstomais klausimais, parengia ir išsiunčia įvairius pranešimus viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantiems tiekėjams, rengia ir pateikia informaciniams leidiniams skelbimus apie viešuosius pirkimus, rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai ataskaitas apie viešuosius pirkimus, tvarko ir ruošia saugoti Archyvų įstatymo nustatyta tvarka viešųjų pirkimų, vykusių supaprastintų atvirų konkursų būdu, dokumentus;
9. pagal kompetenciją vykdo pirkimus naudodamasis CPO elektroniniu katalogu;
10. pagal kompetenciją rengia sutarčių projektus, jas derina, kontroliuoja jų vykdymą, organizuoja jų pasirašymą;
11. pagal kompetenciją tvarko Skyriaus informaciją ir duomenis Savivaldybės interneto svetainėje;
12. dalyvauja sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje;
13. užtikrina dokumentų valdymą, naudojimą, rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą vadovaudamasis LR teisės aktais;
14. rengia Skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
15. vykdo kitus su Savivaldybės administracijos bei Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės veiklos strateginiai tikslai.

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
2. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, kultūros paveldo apsaugą ir turizmo vystymą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
4. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook Express, Internet Explorer.


Vyriausiasis specialistas

113

Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2. koordinuoja projektų planavimo ir rengimo procesą Prienų rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė), Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių veiksmus siekiant pasinaudoti ES fondų investicijomis ar kitų finansavimo šatinių lėšomis;
3. pagal kompetenciją planuoja investicijų projektams ir programoms įgyvendinti reikalingas Savivaldybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių lėšas;
4. rengia strateginių plėtros planų dokumentus, investicijų projektus, paraiškas, projektinius pasiūlymus, projektinę dokumentaciją ES struktūrinių fondų ir programų bei kitų šaltinių finansinei paramai gauti, dalyvauja paraiškų vertinimo procedūrose;
5. bendradarbiauja su nacionalinėmis institucijomis, atsakingomis už Europos Sąjungos paramos įgyvendinimą, kad būtų operatyviai sprendžiamos kylančios problemos dėl projektų rengimo ar įgyvendinimo;
6. rengia priskirtų projektų įgyvendinimo ataskaitas, mokėjimo prašymus, kitus dokumentus ir teikia juos paramos davėjo institucijai, vykdo priskirtų projektų administravimo funkcijas;
7. organizuoja ir vykdo mažos vertės viešuosius pirkimus ir pirkimus, kai prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra didesnė kaip 58 000,00 Eur be PVM, o darbų – didesnė kaip 145 000,00 Eur be PVM, ir vykdo pirkimų organizavimo priežiūrą;
8. pateikia Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos nariams medžiagą svarstomais klausimais, parengia ir išsiunčia įvairius pranešimus viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantiems tiekėjams, rengia ir pateikia informaciniams leidiniams skelbimus apie viešuosius pirkimus, rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai ataskaitas apie viešuosius pirkimus, tvarko ir ruošia saugoti Archyvų įstatymo nustatyta tvarka viešųjų pirkimų, vykusių supaprastintų atvirų konkursų būdu, dokumentus;
9. pagal kompetenciją vykdo pirkimus naudodamasis CPO elektroniniu katalogu;
10. pagal kompetenciją rengia sutarčių projektus, jas derina, kontroliuoja jų vykdymą, organizuoja jų pasirašymą;
11. pagal kompetenciją tvarko Skyriaus informaciją ir duomenis Savivaldybės interneto svetainėje;
12. dalyvauja sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje;
13. užtikrina dokumentų valdymą, naudojimą, rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą vadovaudamasis LR teisės aktais;
14. rengia Skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
15. vykdo kitus su Savivaldybės administracijos bei Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės veiklos strateginiai tikslai.

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
2. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, kultūros paveldo apsaugą ir turizmo vystymą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
4. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook Express, Internet Explorer.