Vytauto Gurevičiaus g. 1, Išlaužo k., Išlaužo sen., 59305, Prienų r.
el. p. [email protected]
Seniūnijos nuostatai


Pareigos

Vardas, pavardė
Kabinetas
Veikla

Seniūnas

Informacija ruošiama

Seniūnas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus,

kitus teisės aktus, susijusius su viešuoju administravimu, viešųjų paslaugų teikimu, vietos savivalda, darbo teise, administracine teise, gyvenamosios vietos deklaravimu, vaiko teisių apsauga, socialine parama, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;

mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis;

turėti lengvojo automobilio vairuotojo pažymėjimą.


Seniūno pavaduotoja

Seniūno pavaduotojas vykdo šias funkcijas:vykdo Seniūnijos seniūno funkcijas jo nesant;

tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, rengia seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus;

registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis Savivaldybės administracijos direktoriui;

Vyriausybės nustatyta tvarka pildo leidimus laidoti, jeigu Seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje atlieka kapinių priežiūrą;

dalyvauja organizuojant viešųjų paslaugų teikimą ir (arba) prižiūrint, kaip teikiamos viešosios paslaugos, teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijai dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo, o Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais pats teikia šias paslaugas;

dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas;

dalyvauja organizuojant viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą;

vertina atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, teikia Savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;

siekdamas įvertinti piniginės socialinės paramos teikimo veiksmingumą, Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka periodiškai tikrina  bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio  asmens gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą;

dalyvauja vykdant vaiko teisių apsaugą, užtikrina prevencinės pagalbos vaikui ir šeimai organizavimą, socialinių, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų bei kitų įstaigų teikiamų paslaugų koordinavimą ir darbą su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis;

siekiant užtikrinti, kad vaikai mokytųsi pagal privalomojo švietimo programas:

surenka ir pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui informaciją apie vaiko faktinę gyvenamąją vietą ir jo nesimokymo, mokyklos nelankymo priežastis Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos nuostatų nustatyta tvarka;

prireikus kreipiasi į kitų savivaldybių administracijas ir įstaigas dėl duomenų apie vaiko faktinę gyvenamąją vietą ir jo nesimokymo ir mokyklos nelankymo priežastis pateikimo;

jeigu neranda nesimokančio vaiko pagal deklaruotos gyvenamosios vietos adresą, nenustato jo faktinės gyvenamosios vietos, turi pagrįstų įtarimų, kad gali būti pažeidžiama vaiko teisė mokytis, ir pateikia šiuos faktus patvirtinančius duomenis, gali kreiptis į teritorines policijos įstaigas dėl tarnybinės pagalbos ir prašyti nustatyti šių vaikų faktinę gyvenamąją vietą;

dalyvauja organizuojant Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, savivaldybės tarybos, mero rinkimus ir referendumus;

dalyvauja organizuojant vietos gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;

dalyvauja organizuojant ir įgyvendinant civilinę saugą;

dalyvauja rengiant ir įgyvendinant vietos veiklos grupių programas ir vietos plėtros strategijas;

dalyvauja organizuojant gyventojų sporto ir kultūros renginius;

dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;

kontroliuoja, kad būtų vykdomi įsipareigojimai, nustatyti Prienų rajono savivaldybės socialinio būsto nuomos ir Prienų rajono savivaldybės būsto nuomos sutartyse, o esant pažeidimų, imasi priemonių jiems pašalinti;

vadovaudamasis įstatymais ar jų pagrindu priimtais teisės aktais, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitos projektą, taip pat kitus strateginio planavimo dokumentų projektus;

vadovaudamasis įstatymais ar jų pagrindu priimtais teisės aktais, rengia ataskaitas;

vadovaudamasis įstatymais ar jų pagrindu priimtais teisės aktais tvarko registrus, teisės aktų nustatyta tvarka teikia duomenis;

teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, informaciją;

pagal Seniūnijos kompetenciją pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas;

Seniūnijos kompetencijos klausimais Savivaldybės interneto svetainėje sudaro visuomenei sąlygas gauti visą viešą informaciją, užtikrina jos veiksmingumą, pateikiamos informacijos aktualumą, patikimumą, reguliarų informacijos atnaujinimą;

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais tvarko dokumentų apskaitą, archyvą;

vykdo kitus su Savivaldybės administracijos bei Seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės veiklos strateginiai tikslai;

protokoluoja komisijų posėdžius, pasitarimus, rengia dokumentų projektus, tvarko raštvedybą seniūnijai priskirtų funkcijų klausimais;

vykdo kitas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

Seniūno pavaduotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;

išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, susijusius su viešuoju administravimu, viešųjų paslaugų teikimu, vietos savivalda, darbo teise, administracine teise, gyvenamosios vietos deklaravimu, vaiko teisių apsauga, socialine parama, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;

mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis;

turėti lengvojo automobilio vairuotojo pažymėjimą.


Specialistė

Sandra Barkauskienė
[email protected]
+370 319 48 517

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. priima iš Seniūnijos gyventojų prašymus ir reikalingus dokumentus dėl socialinės pašalpos ir kompensacijų, nustatytų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, skyrimo. Gautus dokumentus patikrina, užregistruoja ir duomenis suveda į informacinę sistemą „Parama“. Pareiškėjui išduoda informacinį lapelį apie dokumentų priėmimą;

2. priima iš Seniūnijos gyventojų prašymus ir reikalingus dokumentus dėl socialinių išmokų ir kompensacijų, išskyrus socialinę pašalpą ir kompensacijas, nustatytų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, skyrimo. Gautus dokumentus patikrina, užregistruoja ir duomenis suveda į informacinę sistemą „Parama“. Pareiškėjui išduoda informacinį lapelį apie dokumentų priėmimą;

3. naudodamasis Socialinės paramos informacinės sistemos (SPIS) programoje esančių registrų duomenų bazėmis, bendradarbiauja su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Gyventojų registru ir kitomis institucijomis, kaupia informaciją pareigybės aprašyme numatytoms funkcijoms vykdyti;

4. kokybiškai ir teisingai sudaro piniginės socialinės paramos ir kitų išmokų gavėjo asmens bylą ir parengia sprendimą dėl išmokų skyrimo;

5. dalyvauja vertinant atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir surašant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, teikia savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;

6. dalyvauja vykdant socialinės paramos teikimą ir socialinių išmokų, pašalpų mokėjimą bei kontrolę;

7. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant programas, susijusias su Skyriaus veikla;

8. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų darbe;

9. priima iš Seniūnijos gyventojų prašymus ir reikalingus dokumentus dėl socialinių paslaugų skyrimo. Gautus dokumentus patikrina, užregistruoja ir duomenis suveda į informacinę sistemą SPIS;

10. organizuoja mirusių Seniūnijos vienišų asmenų palaidojimą;

11. teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją, konsultuoja Seniūnijos gyventojus su Skyriaus veikla susijusiais klausimais;

12. vykdo funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 23 straipsnyje;

13. dalyvauja organizuojant gyventojų aprūpinimą maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims paramos fondo;

14. bendradarbiauja su savivaldybės teritorijoje veikiančiomis socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis ir organizacijomis, kitomis institucijomis socialinės paramos teikimo Seniūnijos gyventojams klausimais;

15. pagal kompetenciją užtikrina dokumentų valdymą, naudojimą, rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą LR teisės aktų nustatyta tvarka;

16. vykdo kitus su Prienų rajono savivaldybės administracijos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti savivaldybės veiklos strateginiai tikslai.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, socialinės pašalpos ir kompensacijų teikimą, socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimą ir mokėjimą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

3. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook Express, Internet Explorer.


Žemės ūkio ir kaimo plėtros specialistė

Dovilė Zujienė
[email protected]
+370 620 65576
dirba trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais

Išlaužo seniūnijos žemės ūkio ir kaimo plėtros specialistas vykdo šiuos jam pavestus uždavinius bei atlieka funkcijas:

įgyvendina Žemės ūkio skyriaus ir seniūnijos nuostatus žemės ūkio bei kaimo plėtros srityje;

renka ir kaupia informaciją apie seniūnijos teritorijoje esančius žemės ūkio produkcijos gamintojus, produkcijos gamybos ir pardavimo rodiklius, rengia dokumentus ūkininkų ūkių registravimui;

teikia konsultacijas ir metodinę paramą žemdirbiams struktūrinės paramos, kaimo plėtros ir nacionalinės paramos programų klausimais;

bendradarbiauja su Žemės ūkio informacijos ir kaimo plėtros verslo centru, Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos bei Savivaldybe tiesioginės paramos įgyvendinimo ir administravimo taikymo klausimais;

bendradarbiauja su žemdirbių asociacijomis, konsultavimo tarnybomis, skatina ūkininkų ūkių specializaciją ir kooperaciją;

organizuoja ūkininkų mokymus žemės ūkio buhalterinės apskaitos, ekologinės žemdirbystės ir kt. temomis;

skatina alternatyvios bei netradicinės žemės ūkio gamybos bei verslų kūrimąsi kaime;

vykdo valstybines, regionines, rajono paramos žemės ūkio produkcijos gamintojams programas, teikia pasiūlymus dėl šių programų įgyvendinimo seniūnijos teritorijoje;

organizuoja ir vykdo tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus ir kitų Kaimo plėtros plano priemonių administravimo srityje:

vykdo paraiškų ir kitų dokumentų priėmimą bei tvarkymą;

paraiškų duomenis suveda į elektronines laikmenas;

informuoja pareiškėjus apie paraiškose nustatytas klaidas, apie žemės blokų, kuriuose jie deklaruoja žemės ūkio naudmenų ir pasėlių laukus, plotus;

pateikia žemėlapių fragmentus pareiškėjams;

vykdo kitus veiksmus, būtinus užtikrinti tinkamą tiesioginių išmokų administravimą seniūnijoje;

žemės ūkio ir kaimo valdų registravimo/duomenų atnaujinimo srityje:

išplatina, prašymų formas registruoti/atnaujinti žemės ūkio ir kaimo valdas, konsultuoja ir padeda užpildyti surenka, užpildytas formas;

suveda prašymus registruoti/atnaujinti žemės ūkio ir kaimo valdos duomenis į duomenų
pageidaujant duomenų teikėjams išduoti pažymas apie pateiktų dokumentų įregistravimą;

suformuoja prašymų registruoti/atnaujinti žemės ūkio ir kaimo valdos duomenis siuntas ir jas perduoda žemės ūkio skyriui
pieno gamybos kvotų administravimo ir tiesioginių išmokų už kvotinį pieną srityje:

išplatina Paraiškų formų bei deklaracijų pieno gamintojams;

priima ir registruoja pieno gamintojų užpildytas paraiškas bei deklaracijas atlieka pirminį patikrinimą bei informuoja pieno gamintojus apie atmestas ar netinkamai užpildytas paraiškas ar deklaracijas;

suformuoja bei perduoda priimtų paraiškų ir deklaracijų siuntas žemės ūkio skyriui;

pateikia informacinius pranešimus gamintojams.

tiesioginių išmokų už gyvulius administravimo srityje:

priima bei registruoja prašymus išmokoms už gyvulius gauti juos registruoja bei perduoda žemės ūkio skyriui

rengia ir įgyvendina kaimo infrastruktūros tobulinimo programas, ieško finansavimo šaltinių joms įgyvendinti;

dalyvauja komisijų darbe;

organizuoja žemdirbių, susirinkimus, šventes, konkursus, parodas, kitus renginius;

vykdo kitus su Savivaldybės administracijos ar seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

Išlaužo seniūnijos žemės ūkio ir kaimo plėtros specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti ne mažesnį, kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos įsakymais, reglamentuojančiais žemės ūkio ir kaimo plėtros klausimus, ES teisės aktais žemės ūkio srityje, žinoti valstybės ir ES paramos žemės ūkiui fondų nuostatas bei reikalavimus, Savivaldybės institucijų priimtais sprendimais bei potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles, buhalterinės apskaitos žemės ūkyje principus, gebėti užtikrinti asmens duomenų apsaugą;

mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis.


Darbininkas

Valdas Bruožis

Darbininkas vykdo šias funkcijas:

atlieka seniūnijos teritorijos (gatvių, vejų, pėsčiųjų takų ir šaligatvių, kapinių, kito bendro naudojimo teritorijų) sanitarinę priežiūrą;

renka šiukšles, valo sąnašas, tvarko želdinius, kad medžių, krūmų šakos nebūtų išsikišę už sklypo ribos ir netrukdytų naudoti kaimyninį žemės sklypą, sugrėbia arba sušluoja lapus, surenka nukritusias ar nupjautas genėjimo metu šakas, tvarko (valo) nutekamuosius griovius ir esančias pralaidas;

rūpinasi atliekų rūšiavimu ir tvarkymu kapinėse ir kitose seniūnijos teritorijose;

naikina piktžoles, pjauna žolę, iškerta medžių atžalas, menkaverčius krūmus;

geni ir karpo želdinius (karpo gyvatvores, geni medžių šakas);

prižiūri, kad būtų užtikrinama švara ir tvarka (nebūtų važinėjama po želdynus, želdinius ir žolinius augalus, statomos ir laikomos transporto priemonės ant vejos ir kitų žolinių augalų (išskyrus specialųjį transportą), nebūtų trypiama veja, gėlynai, žoliniai augalai, šiukšlinama. deginami lapai ir sausos medžių šakos, kūrenami laužai, laužomas ar gadinamas inventorius;

pašalina sniego sluoksnį rankiniu būdu ar panaudodamas mechanizmus, specialiąsias priemones.

atlieka paprastojo remonto darbus;

prižiūri asmenis, atliekančius visuomenei naudingą veiklą ar dirbančius viešuosius darbus, organizuoja ir kontroliuoja jų darbą;

prižiūri seniūnijai priklausančius darbo įrankius bei techniką, juos eksploatuoja laikydamasis priešgaisrinės, darbų saugos reikalavimų, prireikus pašalina smulkius gedimus;

vykdo kitus seniūno nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų užtikrintas seniūnijos funkcijų vykdymas.

Darbininkas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

žinoti Seniūnijoje naudojamų priemonių paskirtį, vartojimo būdus, prietaisų techninę sandarą ir darbo principus;

būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų priimtais sprendimais tiek, kiek tai susiję su pareigų vykdymu;

sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

būti pareigingas, darbštus, komunikabilus, sąžiningas, iniciatyvus;

mokėti dirbti įvairius ūkinius ir kitus nesudėtingus darbus;

išmanyti saugos ir sveikatos darbe bei priešgaisrinės saugos reikalavimus.


Valytoja

Aušra Vyšniauskienė

Valytojas vykdo šias funkcijas:

kokybiškai valo ir tvarko patikėtus pastato plotus:

kiekvieną darbo dieną plauna grindis, valo dulkes nuo patalpose esančių baldų, stalų, spintų, lentynų, palangių ir kitų lengvai pasiekiamų darbo priemonių, nuvalo pastebėtas dėmes ant sienų ir durų, drėgna šluoste nuvalo laiptų turėklus, šalina voratinklius;

prižiūri tvarką tualetuose ir sanitariniuose mazguose, pakeičia pasibaigusias medžiagas, išvalo bei dezinfekuoja unitazus, kriaukles bei kitus sanitarinius mazgus;

esant poreikiui, bet ne rečiau nei du kartus per metus priskirtas patalpas valo nuodugniai: kruopščiai išvalo langų stiklus bei nuplauna jų rėmus, nuvalo sienas, duris, baldus ir kt.

į numatytas vietas išneša šiukšles iš šiukšliadėžių;

prižiūri gėles administracinėse patalpose bei lauko vazonuose;

esant reikalui valo sniegą ir/ar ledą prie įėjimo į pastatą;

sutvarko nurodytas patalpas prieš vyksiančius renginius ir po jų, taip pat, esant poreikiui, dėl nenumatytų aplinkybių;

išvalius patalpas patikrintina, ar nėra atidarytų langų, įjungtos šviesos, atsuktų čiaupų ar kita, užrakina pastatą bei, įsitikinęs, kad patalpose be jo kitų asmenų nėra, įjungia signalizaciją;

taupiai ir pagal paskirtį naudoja valymo, dezinfekcijos ir kitas priemones;

vykdo kitus seniūno nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su valytojo darbu.

Valytojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

būti susipažinusiam su higienos reikalavimais švaros palaikymui kabinetuose, buitinėse ir bendro naudojimo patalpose;

mokėti naudotis įrenginiais, skirtais švarai palaikyti, išmanyti cheminių valymo priemonių galimybes ir naudojimo reikalavimus;

būti pareigingas, darbštus, kruopštus, sąžiningas;

išmanyti saugos ir sveikatos darbe bei priešgaisrinės saugos reikalavimus.


Herbas

Miestelio 260-ajam jubiliejui paminėti dailininkas sukūrė Išlaužo herbą. Išlaužas istorinio herbo niekada neturėjo. Heraldikos komisijos posėdyje kartu su seniūnijos atstovais svarstant naujo herbo idėjas buvo nuspręsta herbe pavaizduoti miestelio vardo kilmės legendą. Juolab kad „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ nurodoma, jog išlauža – vieta miške, kur daug išlaužyta medžių. Išlaužo herbe buvo nuspręsta pavaizduoti belaužiantį medį lokį.

Herbo aprašymas: Heraldikos komisija 2005 m. kovo 31 d. (Komisijos posėdžio protokolas Nr. 320) aprobavo Išlaužo herbo etaloną. Sidabriniame lauke ant žalios papėdės vaizduojamas juodas lokys su raudonais nagais ir liežuviu laužiantis žalią ąžuolą. Simbolių kalboje lokys reiškia vyrišką drąsą, jėgą, geraširdiškumą, globą, tėvišką meilę. Ąžuolas heraldikoje simbolizuoja tvirtumą, jėgą, grožį, garbę, nepriklausomybę. Sidabrinė skydo spalva heraldikoje reiškia dorumą, skaistumą ir nekaltybę.

2005 m. gegužės 3 d. Išlaužo herbas patvirtintas Prezidento dekretu.

Istorija

Išlaužas įsikūręs buvusiame grafo Tiškevičiaus dvare. Dvaro rūmus pastatė teisininkas, politikas, Varšuvos kunigaikštystės ir Lenkijos karalystės seimų narys Juozas Godlevskis. 1906 m. liepos mėn. streikavo dvaro darbininkai. 1935 m. rugpjūčio 27 d. prie Išlaužo apie 300 streikuojančių valstiečių būrys susirėmė su policija. 1950–1995 m. apylinkės centras, žuvininkystės ūkio centrinė gyvenvietė.

Žmonių pasakojime apie miestelio vardo kilmę teigiama, jog „Kur dabar stovi Išlaužas, buvo didelis miškas. Kartą pakilo baisi vėtra. Praeidama ji išlaužė daugybę medžių. Atsirado tikras išlaužymas. Tuomet žmonės šakas ir šaknis sudegino, o iš medžių pasistatė namus. Taip išlaužymo vietoje atsirado Išlaužo kaimas“. Kitas padavimas sako, kad didžiulis lokys „išlaužė mišką, taip padarydamas vietos sodyboms kurtis“. Pirmieji Išlaužo gyventojai vertėsi miško darbais. Pirmą kartą Išlaužo kaimas paminėtas 1744 m. „Synodus…Vilnensis“ pateiktame Prienų parapijai priklausančių kaimų sąraše. Tuo metu parapijos ribos ėjo nuo Nemuno iki Šešupės. Visame didžiuliame plote buvo tik 33 kaimai.
Įsikūrus grafų Tiškevičių dvarui, sparčiai plėtėsi ir Išlaužo kaimas. Iki 1926 metų aplink driekėsi 340 hektarų žemės. Ją nuomos teisėmis valdė Mykolas Gustaitis. Kaimo augimas buvo itin ryškus po žemės reformos, išdalinus valstiečiams dvaro žemę. 1882 m. buvo 104 gyventojai, o 1923 m. – 179.

Iškilo būtinybė steigti parapiją. Jos kūrimo reikalais aktyviai rūpinosi Išlaužo bažnyčios klebonas Vytautas Gurevičius (1892–1968). Besikuriančiai parapijai buvo išskirta 8 ha žemės su statiniais pačiame dvaro centre. Parapijiečiai už tai valstybei turėjo atlyginti 40 tūkstančių litų, bet, sumokėjus du kartus po 10 tūkstančių, likusią skolos dalį Lietuvos valdžia dovanojo. Parapijiečių remiamas kilnus kunigas visas savo jėgas ir lėšas skyrė bažnyčios statybai. Kad darbai vyktų sklandžiau ir greičiau, bažnyčią nuspręsta statyti buvusių dvaro rūmų vietoje, nugriovus juos iki langų.

Buvo pristatytas bokštas, paaukštintas ir praplėstas visas pastatas. Bažnyčia yra trijų navų, su dviem eilėm piliorų ir skliautais. Kunigas Vytautas Gurevičius ne tik vadovavo statybos darbams, bet ir dirbo, nešiojo plytas, į statybą sudėjo visas savo santaupas (apie 20 000 Lt). Taigi maldos namų statymas parodė vietos gyventojų susitelkimą bei susiklausymą. Nors 1928 m. Išlaužo bažnyčia dar nebuvo baigta, tačiau tais metais išleistas „Elenchus…“ jau nurodo, jog parapijai priklauso 1 015 katalikų. Kunigo ir tikinčiųjų lėšomis bei talkomis 1933 m. baigta statyti Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos vardo bažnyčia. Pastatęs bažnyčią, kunigas šventorių gražiai aptvėrė geležinių virbų tvora su betoniniu pamatu. Viename dvaro pastate įrengė kleboniją, kituose – namą bažnyčios tarnams ir parapijos salę. Visi šie darbai pareikalavo nemaža lėšų, kurių nebeįstengė padengti nei parapijiečiai, nei jų geraširdis klebonas. Taigi kunigas Gurevičius vaikščiojo apdriskęs, dažnai beveik be batų.
Išlaužo parapija priklausė Prienų dekanatui. 1936 m. jungė 1600 katalikų.

1926 m. įsteigta pradžios mokykla, 1947–1950 m. progimnazija, 1950–1999 m. septynmetė, aštuonmetė, devynmetė, nuo 1999 m. Išlaužo pagrindinė mokykla. 1946 m. įkurta biblioteka, paštas, ambulatorija.

Kaimai

Seniūnijos centras – Išlaužo kaimas. Seniūnijoje yra 26 kaimai, didesni iš jų: Šiauliškiai, Gražučiai, Rutkiškės, Čiudiškiai, Pakumprys.
Seniūnijos plotas 6 556,99 ha.

Gyventojai. 1811 žmonės, iš jų 905 moterys ir 906 vyrai (2018-11-01 gyvenamosios vietos deklaravimo informacinės sistemos duomenimis).

Seniūnijoje yra laisvalaikio salė, 8 autobusų stotelės, vaikų darželis, pagrindinė mokykla, Išlaužo seniūnijos kaimų bendruomenės Šeimos dienos centras, muziejus mokykloje, 2 bibliotekos, veterinarijos įmonė, bažnyčia, parapijos namai, ambulatorija, vaistinė, bendruomenės namai, 5 parduotuvės, prekybos kioskas, 2 kavinės.

Lankytinos vietos

1. (Pa)Čiudiškių piliakalnis – Pačiudiškių k.
2. Keliautojo Mato Šalčiaus tėviškė Čiudiškių k.
3. Kryžius Čiudiškių k. netoli Jotautų sodybos (kryžius Čiudiškių kaime buvusioje Mačiūtų sodyboje 1948 m. kovo 3 d. žuvusių Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Algirdo Varkalos-Žaliuko, Daumanto ir šios rinktinės partizanų Kazio Gudausko-Varno, Vaidilos, Vytauto Jundilos-Juodvarnio, Antano Prankos-Vytauto ir Vytauto Žemaičio-Sauliaus atminimui. Atidengtas 1989 m. spalio 23 d.).
4. Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčia – Vytauto Gurevičiaus g. 8, Išlaužo k.
5. Skulptūra „Kristus surištomis rankomis“ Išlaužo kapinėse – koplytėlė pusiau atvira, kvadratinio plano, mūryta iš raudonų plytų. Viduje skulptūra medinė.
6. Skulptūra „Iš tremties negrįžusiems“ Išlaužo kapinėse (medinė).
7. Šv. Marijos skulptūra – koplytėlė yra Išlaužo kapinėse, 1926 m. įrengtame buvusio dvaro parke, esančiame prie bažnyčios (kapinių p. v. dalis).
8. Dambravos koplytėlė – Dambravos k.
9. Šiauliškių kaimo turizmo sodyba – Alksnių g. 51, Šiauliškių k.
10. Šaltupio kaimo turizmo sodyba – Prienų g. 13, Šaltupio k.

ŠVIETIMAS, KULTŪRA

Pradžios mokykla įkurta 1926 m. Šaltupio kaimo gyventojo V. Sūnelaičio namuose. Pirmoji mokytoja Antanina Aleksaitytė-Penkaitienė. Tuo metu mokėsi 21 moksleivis. 1930 m. padidėjus mokinių skaičiui, mokykla perkelta pas to paties kaimo gyventoją A. Stravinską (mokytojas Bernardas Bendinskas). 1930 m. Išlauže baigta statyti nauja dviejų komplektų pradžios mokykla (direktorius Antanas Prapuolenis). Mokėsi 82 mokiniai, dirbo 3 mokytojai. Pasodintas didelis sodas, kurį prižiūrėjo jaunieji mokyklos ūkininkai.

1947 m. pradžios mokykla tapo progimnazija, 1948 m. ją baigė pirmoji 10 moksleivių laida. Iš viso mokykloje mokėsi 103 moksleiviai, dirbo 7 pedagogai. Jie gyveno sunkiomis pokario sąlygomis: trūko sąsiuvinių, knygų, buvo mokomasi prie žibalinių lempų. Mokytojai ir mokiniai nuoširdžiai bendradarbiavo organizuodami įvairias popamokines veiklas. Mokyklos pedagogai stengėsi, kad visas Išlaužo jaunimas įgytų progimnazijinį išsilavinimą. Todėl įsteigta vakarinė valstiečių jaunimo mokykla suaugusiems, vėliau vadinta vakarine kaimo jaunimo mokykla. Jaunimas noriai mokėsi. Mokyklos gyvenimui didelę įtaką turėjo vykstantys visuomeniniai pokyčiai: kūrėsi kolūkiai, žmonės buvo tremiami į Sibirą. Tremties neišvengė ir mokyklos mokiniai bei mokytojai.

1967 m. didelis dėmesys pradėtas skirti mokymo kokybei bei mokytojų kvalifikacijai. Baigę Išlaužo progimnaziją mokiniai sėkmingai mokėsi kitose mokyklose. Aktyvia veikla išsiskyrė jaunieji kraštotyrininkai.

1979 m. mokykloje jau mokėsi 265 mokiniai. 1986 m. mokykla tapo devynmete. Senoji mokykla netenkino išaugusių ugdymo poreikių, 1991 m. pradėtas statyti naujas jos pastatas, bet statyba užtruko. 1999 m. mokykla tapo dešimtmete.

2000 m. spalio 22 d. mokyklos bendruomenė pradėjo dirbti naujose patalpose. Nuo 2004 m. mokyklai priklauso ikimokyklinio ugdymo skyrius.

VERSLAS

Žemės ir miškų ūkis, gyventojų aptarnavimas, automobilių remontas, krovinių gabenimas, žuvies auginimas, perdirbimas ir realizacija, daržovių perdirbimas ir realizacija, medienos apdorojimas, pieno supirkimas, gyvulių priežiūra ir gydymas.
Pokario metais Išlaužas tapo žuvininkystės ūkio centru. Ūkyje buvo 645 ha karpinių tvenkinių bei 1 052 ha žemės ūkio naudmenų. Šiuo metu žuvininkystės ūkis priklauso AB „Išlaužo žuvis“.

ĮŽYMŪS ŽMONĖS

Matas Šalčius (1890–1940) – publicistas, spaudos darbuotojas, keliautojas, gimė Čiudiškiuose;
Petras Šalčius (1893–1958) – ekonomistas, nepriklausomas Lietuvos kooperatininkų sąjungos vadovas, gimė Čiudiškiuose;
Antanina Gustaitytė-Šalčiuvienė (1894–1958) – rašytoja, dramaturgė, pedagogė, visuomenės veikėja, gimė Rutkiškėse;
Marijonas (Marius) Baranauskas (1931–1995) – Lietuvos žurnalistas, fotografas;
Antanas Prapuolenis (1894-1958) – Išlaužo pradžios mokyklos vedėjas, sodininkas, esperanto kalbos vadovėlio autorius, esperantininkas, parašęs esperanto kalbos gramatiką, metodinių straipsnių;
Vytautas Bubnys (gim. 1932) – rašytojas, gimė Čiudiškiuose;
Alfonsas Bulota (gim. 1946) – vyriausiasis Lietuvos kariuomenės kapelionas, gimė Išlauže;
Antanina Garmutė (1934–2011) – rašytoja, chemikė, gimė Čiudiškiuose;
Agota Kizevičiūtė (1909–1997) – dailininkė, gimė Dambravoje;
Algirdas Varkala – Žaliukas Daumantas (1924–1948) – majoras, Tauro apygardos Geležinio vilko rinktinės vadas, gimė Šaltupyje;
Leokadija Gruzdytė (1929–2015) – buvusi mokyklos mokymo vedėja. Kilusi iš etninių lietuvių žemių Baltarusijoje, ji organizavo parašų rinkimą dėl lietuviškų mokyklų steigimo Gervėčių krašte, globojo savo krašto vaikus rūpindamasi, kad jie nenutautėtų. Apie aštuntojo dešimtmečio vidurį ji įsijungė į pogrindinių leidinių – „Lietuvos bažnyčios kronika“, „Aušra“, „Alma mater“ – platinimą. Lietuvos mokyklos 600-ųjų metinių proga (2004 m.) apdovanota Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 3-iojo laipsnio ordinu.

IŠLAUŽO SENIŪNAITIJOS

Seniūnaitija Seniūnaitis Kontaktai
IŠLAUŽO SENIŪNAITIJA
Sodų, Maironio, Aklaežerio, Dainavos, Liepų,
Alytaus, Mokyklos, Šventupės, Žemaitės,
Kelmyno, Draugystės, Kaimynų gatvės
Asta Tamošiūnienė Tel. +370 659 54427
El. p. [email protected]
ŽVEJŲ SENIŪNAITIJA
Kauno ir Žvejų gatvės, Lapupio,
Pakumprio, Šaltupio kaimai
Robertinas Knašys Tel. +370 688 12432
El. p. [email protected]
ČIUDIŠKIŲ SENIŪNAITIJA
Čiudiškių, Pačiudiškių, Šiauliškių, Pakampiškių,
Patelviškio, Petraitiškių, Šaltiniškių kaimai
Birutė Skaudžiuvienė Tel. +370 605 36696
El. p. [email protected]
GRAŽUČIŲ SENIŪNAITIJA
Antaniškių, Garšvinės, Gražučių, Kazimieravos,
Kliokiškės, Mogiškės, Rutkiškių, Sprindiškių,
Trakinės, Dambravos kaimai
Tautvydas Žukauskas Tel. +370 609 44166
PURVININKŲ SENIŪNAITIJA
Purvininkų, Laukiškių, Valengiškių kaimai
Ona Lebedinskienė Tel. +370 687 86382

SENIŪNIJOS DARBUOTOJAI

Pareigos Darbuotojai Telefonas El. paštas
Seniūnas Tomas Skrupskas +370 319 48 572 [email protected]
Seniūno pavaduotoja Rima Žiobienė +370 319 48 517 [email protected]
Seniūnijos specialistė, dirbanti socialinį darbą Sandra Barkauskienė +370 319 48 517 [email protected]
Žemės ūkio ir kaimo plėtros specialistė Dovilė Zujienė +370 319 48 517 [email protected]

Seniūnijų ataskaitos ir planai