Mero patarėjo funkcijos

1. Rengia ir platina oficialią informaciją, pagal kompetenciją rengia informacinius pranešimus visuomenės informavimo priemonėms apie Prienų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos posėdžius, komitetų ir komisijų darbą, Savivaldybės veiklą, planus, renginius bei kitais aktualiais rajono bendruomenei klausimais.

2. Apdoroja su viešaisiais ryšiais susijusią informaciją, rengia ir pateikia merui apibendrintą informaciją apie visuomenės informavimo priemonėse Savivaldybės institucijų veiklos klausimais paskelbtas žinias.

3. Teikia informaciją žiniasklaidai apie Savivaldybės tarybos, mero ir administracijos veiklą, mero pavedimu organizuoja susitikimus su žiniasklaidos atstovais ir atstovauja jam (jo nesant) viešuose renginiuose, informuoja visuomenę apie Savivaldybės ryšius su užsienio partneriais, siekdamas užtikrinti tinkamą informacijos sklaidą.

4. Formuoja Savivaldybės išorės ryšių prioritetines kryptis, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Savivaldybės viešųjų ryšių koncepciją, užtikrinant tinkamą Savivaldybės atstovavimą.

5. Kaupia, sistemina, analizuoja bei pristato merui informaciją apie rajono, Lietuvos ir pasaulio aktualijas, mero nurodymu renka medžiagą ir rengia tekstus viešiems pasisakymams. Savivaldybės mero vardu organizuoja, derina, rengia sveikinimus, padėkas įvairioms institucijoms, įstaigoms, visuomenės veikėjams, bendruomenės nariams.

6. Mero pavedimu koordinuoja Savivaldybės kontaktus su kitomis savivaldybėmis, Lietuvos savivaldybių asociacija bei valstybės ir privačiomis institucijomis, pagal savo kompetenciją Savivaldybės vardu užmezga ir koordinuoja bendradarbiavimo kontaktus su užsienio valstybių savivaldos institucijomis, privačiomis institucijomis ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis.

7. Užtikrina Savivaldybės veiklos viešumą, informuoja visuomenę ir žiniasklaidą apie Savivaldybės veiklą ir iniciatyvas. Administruoja Savivaldybės paskyrą socialiniame interneto tinkle ,,Facebook“.

8. Palaiko bendradarbiavimo ryšius su nevyriausybinėmis organizacijomis ir rajono gyventojų diaspora užsienyje, rūpinasi, kad būtų sudarytos tinkamos prielaidos ir galimybės gyvenamųjų vietovių bendruomenės narius įtraukti į vietos reikalų tvarkymą.

9. Su meru dalyvauja Savivaldybės oficialiuose priėmimuose, susitikimuose ir renginiuose.

10. Suderinęs su Savivaldybės vadovais, rengia informacinius leidinius, organizuoja jų leidybą, koordinuoja Prienų rajono savivaldybės pristatymą kitais būdais.

11. Rūpinasi teigiamu Prienų rajono savivaldybės įvaizdžiu, teikia pasiūlymus dėl Prienų rajono vizijos ir strategijos formavimo ir įgyvendinimo.

12. Mero pavedimu organizuoja Savivaldybės delegacijų vizitus į užsienį ir užsienio valstybinių bei privačių institucijų delegacijų priėmimą Prienų rajono savivaldybėje, plėtojant Savivaldybės išorės ryšius.

13. Atlieka atsakingojo sekretoriaus pareigas Savivaldybės tarybos sudaromose Etikos ir Antikorupcijos komisijose.

14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.