1. Siekdamas plėtoti ryšius bei užtikrinti tinkamą Savivaldybės tarybos bei mero veiklą, vykdo Savivaldybės mero pavedimus ir pataria, kaip koordinuoti užsienio ryšius, viešuosius ryšius ir ryšius su Lietuvos savivaldybių asociacija, Vyriausybės atstovu, kitomis savivaldybėmis ir valstybės institucijomis bei kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis.

2. Siekdamas plėtoti ryšius bei užtikrinti tinkamą Savivaldybės tarybos bei mero veiklą, vykdo Savivaldybės mero pavedimus ir pataria, kaip koordinuoti interesų grupių veiksmus, valdant ir skirstant resursus, tobulinant sprendimų rengimą, viešųjų projektų ir programų įgyvendinimą, sprendžiant visuomenės problemas.

3. Teikia informaciją žiniasklaidai apie Savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero ir administracijos veiklą, mero pavedimu organizuoja susitikimus su žiniasklaidos atstovais ir atstovauja jam (jo nesant) viešuose renginiuose, informuoja visuomenę apie Savivaldybės ryšius su užsienio partneriais, siekdamas užtikrinti tinkamą informacijos sklaidą.

4. Formuoja Savivaldybės išorės ryšių prioritetines kryptis, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Savivaldybės viešųjų ryšių koncepciją, užtikrinant tinkamą Savivaldybės atstovavimą.

5. Kaupia, sistemina ir analizuoja bei pristato merui informaciją apie rajono, Lietuvos ir pasaulio aktualijas, mero nurodymu renka medžiagą ir rengia tekstus viešiems pasisakymams, padeda merui formuoti tinkamą savivaldybės viešųjų ryšių politiką.

6. Mero pavedimu koordinuoja Savivaldybės kontaktus su kitomis savivaldybėmis, Lietuvos savivaldybių asociacija bei valstybės ir privačiomis institucijomis, pagal savo kompetenciją Savivaldybės vardu užmezga ir koordinuoja bendradarbiavimo kontaktus su užsienio valstybių savivaldos institucijomis, privačiomis institucijomis ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis.

7. Prižiūri Savivaldybės viešojo administravimo institucijų bei įstaigų ir įmonių vadovų veiklą, siekdamas užtikrinti įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos sprendimų teisėtą įgyvendinimą.

8. Koordinuoja pasirengimą vietos gyventojų apklausai, ją organizuoja ir palaiko bendradarbiavimo ryšius su vietos (kaimo) bendruomenėmis, asociacijomis.

9. Pagal Savivaldybės mero įgaliojimą atstovauja Prienų rajono savivaldybei oficialiuose priėmimuose, susitikimuose ir renginiuose arba įstaigose, įmonėse ir organizacijose.

10. Analizuoja politinę padėtį Savivaldybėje, užtikrina viešosios politikos objekto analizės objektyvumą ir savivaldos principų laikymąsi.

11. Analizuoja informaciją, susijusią su viešaisiais bei užsienio ryšiais, ir teikia merui informaciją apie svarbiausius įvykius.

12. Rūpinasi teigiamu Prienų rajono savivaldybės įvaizdžiu, teikia pasiūlymus dėl Prienų rajono vizijos ir strategijos formavimo ir įgyvendinimo.

13. Susipažįsta su Savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos padalinių vadovų įsakymais bei kitais dokumentais.

14. Informuoja apie gyventojų, asociacijų, įmonių, įstaigų prašymus ir pareiškimus, mero pavedimu nustatytais terminais ir tvarka atsako į juos.

15. Padeda Savivaldybės merui užtikrinti, kad laiku ir tinkamai būtų rengiami Savivaldybės teritorijos raidos analizės ir ilgalaikių socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių ir kitų programų projektai, užtikrinama jų įgyvendinimo kontrolė.

16. Teikia pasiūlymus dėl ryšių palaikymo su kitomis savivaldybėmis bei tarptautinio bendradarbiavimo.

17. Teikia informaciją privataus verslo klausimais.

18. Mero pavedimu rengia mero potvarkių ir Savivaldybės tarybos sprendimų projektus.

19. Informuoja merą apie visų vykdomų projektų eigą.

20. Bendradarbiauja su Kauno regiono plėtros taryba (toliau – KRPT), analizuoja ir teikia merui pasiūlymus dėl jos veiklą reglamentuojančių teisės aktų ar KRPT administracijos rengiamų dokumentų, susipažįsta su KRPT dalyvių susirinkimo ar kolegijos posėdžio darbotvarke bei pateiktais sprendimų projektais, teikia merui išvadas ir pasiūlymus dėl jų.

21. Mero pavedimu organizuoja Savivaldybės delegacijų vizitus į užsienį ir užsienio valstybinių bei privačių institucijų delegacijų priėmimą Prienų rajono savivaldybėje, plėtojant Savivaldybės išorės ryšius.

22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.