Sodų g. 33, Pakuonis, 59318, Prienų r.
el. p. [email protected]
Seniūnijos nuostatai


Pareigos

Vardas, pavardė
Kabinetas
Veikla

Seniūnas

Seniūnas vykdo šias funkcijas:

Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;

savivaldybės administracijos direktoriui teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginio plėtros plano, atskirų savivaldybės ūkio šakų (sektorių) plėtros programos ir savivaldybės veiklos plano projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje; supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą;

šaukia seniūnaičių ar seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų sueigas, rengia šių sueigų darbotvarkes, apibendrina šiose sueigose priimtus sprendimus ir perduoda juos vertinti atsakingoms institucijoms, informuoja šias sueigas apie atsakingų institucijų priimtus sprendimus, susijusius su šiose sueigose priimtais sprendimais, prireikus organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ar valstybės institucijų ir įstaigų atstovais, apibendrina pateiktas pastabas, pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui;

teikia seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje;

ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą seniūnaičių sueigai ir savivaldybės administracijos direktoriui;

dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų viešaisiais reikalais susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį;

organizuoja ir kontroliuoja gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymo funkcijos vykdymą;

organizuoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimų apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą, registravimą ir duomenų teikimą savivaldybės administracijos direktoriui;

Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda leidimus laidoti;

dalyvauja organizuojant viešųjų paslaugų teikimą ir (arba) prižiūrint, kaip teikiamos viešosios paslaugos, teikia pasiūlymus savivaldybės administracijai dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;

dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas;

dalyvauja organizuojant viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą;

organizuoja socialinės paramos teikimo vykdymą ir socialinių išmokų, pašalpų mokėjimą bei kontrolę;

išduoda leidimus prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose;

organizuoja atsakingų asmenų dalyvavimą vertinant atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir surašant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, teikia savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;

organizuoja atsakingų asmenų dalyvavimą vykdant vaiko teisių apsaugą ir darbą su socialinės rizikos šeimomis;

organizuoja duomenų, reikalingų savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitai, rinkimą ir teikimą savivaldybės administracijos direktoriui;

dalyvauja organizuojant Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, savivaldybės tarybos, mero rinkimus ir referendumus;

dalyvauja organizuojant vietos gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;

dalyvauja organizuojant ir įgyvendinant civilinę saugą;

teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja įgyvendinant valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje;

dalyvauja rengiant ir įgyvendinant vietos veiklos grupių programas ir vietos plėtros strategijas;

dalyvauja organizuojant gyventojų sporto ir kultūros renginius;

dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;

dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų viešaisiais reikalais susiję klausimai;

prireikus rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, rengia savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;

vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

Seniūnas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, susijusius su viešuoju administravimu, viešųjų paslaugų teikimu, vietos savivalda, darbo teise, administracine teise, gyvenamosios vietos deklaravimu, vaiko teisių apsauga, socialine parama, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;

mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis;

turėti lengvojo automobilio vairuotojo pažymėjimą.


Seniūno pavaduotoja

Diana Jolanta Kočanienė
[email protected]
+370 319 43 338

Seniūno pavaduotojas vykdo šias funkcijas: vykdo Seniūnijos seniūno funkcijas jo nesant;

tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, rengia seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus;

registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis Savivaldybės administracijos direktoriui;

Vyriausybės nustatyta tvarka pildo leidimus laidoti, jeigu Seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje atlieka kapinių priežiūrą;

dalyvauja organizuojant viešųjų paslaugų teikimą ir (arba) prižiūrint, kaip teikiamos viešosios paslaugos, teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijai dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo, o Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais pats teikia šias paslaugas;

dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas;

dalyvauja organizuojant viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą;

vertina atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, teikia Savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;

siekdamas įvertinti piniginės socialinės paramos teikimo veiksmingumą, Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka periodiškai tikrina bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio  asmens gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą;

dalyvauja vykdant vaiko teisių apsaugą, užtikrina prevencinės pagalbos vaikui ir šeimai organizavimą, socialinių, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų bei kitų įstaigų teikiamų paslaugų koordinavimą ir darbą su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis;

siekiant užtikrinti, kad vaikai mokytųsi pagal privalomojo švietimo programas:

surenka ir pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui informaciją apie vaiko faktinę gyvenamąją vietą ir jo nesimokymo, mokyklos nelankymo priežastis Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos nuostatų nustatyta tvarka;

prireikus kreipiasi į kitų savivaldybių administracijas ir įstaigas dėl duomenų apie vaiko faktinę gyvenamąją vietą ir jo nesimokymo ir mokyklos nelankymo priežastis pateikimo;

jeigu neranda nesimokančio vaiko pagal deklaruotos gyvenamosios vietos adresą, nenustato jo faktinės gyvenamosios vietos, turi pagrįstų įtarimų, kad gali būti pažeidžiama vaiko teisė mokytis, ir pateikia šiuos faktus patvirtinančius duomenis, gali kreiptis į teritorines policijos įstaigas dėl tarnybinės pagalbos ir prašyti nustatyti šių vaikų faktinę gyvenamąją vietą;

dalyvauja organizuojant Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, savivaldybės tarybos, mero rinkimus ir referendumus;

dalyvauja organizuojant vietos gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;

dalyvauja organizuojant ir įgyvendinant civilinę saugą;

dalyvauja rengiant ir įgyvendinant vietos veiklos grupių programas ir vietos plėtros strategijas;

dalyvauja organizuojant gyventojų sporto ir kultūros renginius;

dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;

kontroliuoja, kad būtų vykdomi įsipareigojimai, nustatyti Prienų rajono savivaldybės socialinio būsto nuomos ir Prienų rajono savivaldybės būsto nuomos sutartyse, o esant pažeidimų, imasi priemonių jiems pašalinti;

vadovaudamasis įstatymais ar jų pagrindu priimtais teisės aktais, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitos projektą, taip pat kitus strateginio planavimo dokumentų projektus;

vadovaudamasis įstatymais ar jų pagrindu priimtais teisės aktais, rengia ataskaitas;

vadovaudamasis įstatymais ar jų pagrindu priimtais teisės aktais tvarko registrus, teisės aktų nustatyta tvarka teikia duomenis;

teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, informaciją;

pagal Seniūnijos kompetenciją pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas;

Seniūnijos kompetencijos klausimais Savivaldybės interneto svetainėje sudaro visuomenei sąlygas gauti visą viešą informaciją, užtikrina jos veiksmingumą, pateikiamos informacijos aktualumą, patikimumą, reguliarų informacijos atnaujinimą;

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais tvarko dokumentų apskaitą, archyvą;

vykdo kitus su Savivaldybės administracijos bei Seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės veiklos strateginiai tikslai;

protokoluoja komisijų posėdžius, pasitarimus, rengia dokumentų projektus, tvarko raštvedybą seniūnijai priskirtų funkcijų klausimais;

vykdo kitas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

Seniūno pavaduotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;

išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, susijusius su viešuoju administravimu, viešųjų paslaugų teikimu, vietos savivalda, darbo teise, administracine teise, gyvenamosios vietos deklaravimu, vaiko teisių apsauga, socialine parama, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;

mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis;

turėti lengvojo automobilio vairuotojo pažymėjimą.


Specialistė

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. priima iš Seniūnijos gyventojų prašymus ir reikalingus dokumentus dėl socialinės pašalpos ir kompensacijų, nustatytų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, skyrimo. Gautus dokumentus patikrina, užregistruoja ir duomenis suveda į informacinę sistemą „Parama“. Pareiškėjui išduoda informacinį lapelį apie dokumentų priėmimą;

2. priima iš Seniūnijos gyventojų prašymus ir reikalingus dokumentus dėl socialinių išmokų ir kompensacijų, išskyrus socialinę pašalpą ir kompensacijas, nustatytų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, skyrimo. Gautus dokumentus patikrina, užregistruoja ir duomenis suveda į informacinę sistemą „Parama“. Pareiškėjui išduoda informacinį lapelį apie dokumentų priėmimą;

3. naudodamasis Socialinės paramos informacinės sistemos (SPIS) programoje esančių registrų duomenų bazėmis, bendradarbiauja su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Gyventojų registru ir kitomis institucijomis, kaupia informaciją pareigybės aprašyme numatytoms funkcijoms vykdyti;

4. kokybiškai ir teisingai sudaro piniginės socialinės paramos ir kitų išmokų gavėjo asmens bylą ir parengia sprendimą dėl išmokų skyrimo;

5. dalyvauja vertinant atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir surašant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, teikia savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;

6. dalyvauja vykdant socialinės paramos teikimą ir socialinių išmokų, pašalpų mokėjimą bei kontrolę;

7. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant programas, susijusias su Skyriaus veikla;

8. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų darbe;

9. priima iš Seniūnijos gyventojų prašymus ir reikalingus dokumentus dėl socialinių paslaugų skyrimo. Gautus dokumentus patikrina, užregistruoja ir duomenis suveda į informacinę sistemą SPIS;

10. organizuoja mirusių Seniūnijos vienišų asmenų palaidojimą;

11. teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją, konsultuoja Seniūnijos gyventojus su Skyriaus veikla susijusiais klausimais;

12. vykdo funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 23 straipsnyje;

13. dalyvauja organizuojant gyventojų aprūpinimą maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims paramos fondo;

14. bendradarbiauja su savivaldybės teritorijoje veikiančiomis socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis ir organizacijomis, kitomis institucijomis socialinės paramos teikimo Seniūnijos gyventojams klausimais;

15. pagal kompetenciją užtikrina dokumentų valdymą, naudojimą, rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą LR teisės aktų nustatyta tvarka;

16. vykdo kitus su Prienų rajono savivaldybės administracijos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti savivaldybės veiklos strateginiai tikslai.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, socialinės pašalpos ir kompensacijų teikimą, socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimą ir mokėjimą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

3. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook Express, Internet Explorer.


Žemės ūkio ir kaimo plėtros specialistė

Pakuonio seniūnijos žemės ūkio ir kaimo plėtros specialistas vykdo šiuos jam pavestus uždavinius bei atlieka funkcijas:

įgyvendina Žemės ūkio skyriaus ir seniūnijos nuostatus žemės ūkio bei kaimo plėtros srityje;

renka ir kaupia informaciją apie seniūnijos teritorijoje esančius žemės ūkio produkcijos gamintojus, produkcijos gamybos ir pardavimo rodiklius, rengia dokumentus ūkininkų ūkių registravimui;

teikia konsultacijas ir metodinę paramą žemdirbiams struktūrinės paramos, kaimo plėtros ir nacionalinės paramos programų klausimais;

bendradarbiauja su Žemės ūkio informacijos ir kaimo plėtros verslo centru, Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos bei Savivaldybe tiesioginės paramos įgyvendinimo ir administravimo taikymo klausimais;

bendradarbiauja su žemdirbių asociacijomis, konsultavimo tarnybomis, skatina ūkininkų ūkių specializaciją ir kooperaciją;

organizuoja ūkininkų mokymus žemės ūkio buhalterinės apskaitos, ekologinės žemdirbystės ir kt. temomis;

skatina alternatyvios bei netradicinės žemės ūkio gamybos bei verslų kūrimąsi kaime;

vykdo valstybines, regionines, rajono paramos žemės ūkio produkcijos gamintojams programas, teikia pasiūlymus dėl šių programų įgyvendinimo seniūnijos teritorijoje;

organizuoja ir vykdo tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus ir kitų Kaimo plėtros plano priemonių administravimo srityje:

vykdo paraiškų ir kitų dokumentų priėmimą bei tvarkymą;

paraiškų duomenis suveda į elektronines laikmenas;

informuoja pareiškėjus apie paraiškose nustatytas klaidas, apie žemės blokų, kuriuose jie deklaruoja žemės ūkio naudmenų ir pasėlių laukus, plotus;

pateikia žemėlapių fragmentus pareiškėjams;

vykdo kitus veiksmus, būtinus užtikrinti tinkamą tiesioginių išmokų administravimą seniūnijoje;

žemės ūkio ir kaimo valdų registravimo/duomenų atnaujinimo srityje:

išplatina, prašymų formas registruoti/atnaujinti žemės ūkio ir kaimo valdas, konsultuoja ir padeda užpildyti surenka, užpildytas formas;

suveda prašymus registruoti/atnaujinti žemės ūkio ir kaimo valdos duomenis į duomenų
pageidaujant duomenų teikėjams išduoti pažymas apie pateiktų dokumentų įregistravimą;

suformuoja prašymų registruoti/atnaujinti žemės ūkio ir kaimo valdos duomenis siuntas ir jas perduoda žemės ūkio skyriui

pieno gamybos kvotų administravimo ir tiesioginių išmokų už kvotinį pieną srityje:

išplatina Paraiškų formų bei deklaracijų pieno gamintojams;

priima ir registruoja pieno gamintojų užpildytas paraiškas bei deklaracijas atlieka pirminį patikrinimą bei informuoja pieno gamintojus apie atmestas ar netinkamai užpildytas paraiškas ar deklaracijas;

suformuoja bei perduoda priimtų paraiškų ir deklaracijų siuntas žemės ūkio skyriui;

pateikia informacinius pranešimus gamintojams.

tiesioginių išmokų už gyvulius administravimo srityje:

priima bei registruoja prašymus išmokoms už gyvulius gauti juos registruoja bei perduoda žemės ūkio skyriui

rengia ir įgyvendina kaimo infrastruktūros tobulinimo programas, ieško finansavimo šaltinių joms įgyvendinti;

dalyvauja komisijų darbe;

organizuoja žemdirbių, susirinkimus, šventes, konkursus, parodas, kitus renginius;

vykdo kitus su Savivaldybės administracijos ar seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

Pakuonio seniūnijos žemės ūkio ir kaimo plėtros specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti ne mažesnį, kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos įsakymais, reglamentuojančiais žemės ūkio ir kaimo plėtros klausimus, ES teisės aktais žemės ūkio srityje, žinoti valstybės ir ES paramos žemės ūkiui fondų nuostatas bei reikalavimus, Savivaldybės institucijų priimtais sprendimais bei potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles, buhalterinės apskaitos žemės ūkyje principus, gebėti užtikrinti asmens duomenų apsaugą;

mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis.


Specialistas

Algirdas Maknevičius

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;

organizuoja viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą: rengia numatomų atlikti darbų sąrašus, paskirsto darbininkams darbus, vykdo veiklos priežiūrą, pagal galimybes aprūpina darbo priemonėmis, atlieka atliekamų darbų ir atidirbtų valandų apskaitą;

tvarko seniūnijos teritorijos, poilsio bei lankytinų vietų, skverų, parkų, vandens telkinių aplinką (paskiria ir darbo grafiką bei tvarką nustato seniūnijos seniūnas): geni medžių šakas, kerta krūmus, šienauja žolę, šluoja šaligatvius ir takus, grėbia lapus, valo prišiukšlintas teritorijas, prižiūri želdynus;

žiemą valo sniegą nuo priskirtos teritorijos, barsto takus druskos ir smėlio mišiniu;

atlieka smulkius remonto darbus;

padeda seniūnijos seniūnui vykdyti degančių šviestuvų apskaitą ir kontrolę, platinti miesto gyventojams seniūnijos informaciją (skrajutes, skelbimus, kvietimus);

padeda seniūnijos seniūnui vykdyti apleistų neprižiūrimų pastatų būklės stebėseną bei tuščių apleistų sklypų kontrolę;

padeda seniūnijos seniūnui atlikti socialinio būsto būklės ir jame gyvenančių žmonių patikrą;

vykdo kitus seniūnijos seniūno pavedimus.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti ne mažesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Prienų rajono savivaldybės institucijų priimtais sprendimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais transporto priemonių techninės priežiūros tvarką ir priemones, jų atlikimo nuoseklumą ir terminus, darbo saugą ir sveikatą, priešgaisrinės saugos, sanitarijos ir higienos reikalavimus, aplinkos apsaugos reikalavimus;

turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą arba TR1 kategoriją (iki 60 kW variklio galios ratiniai žemės ir miškų ūkio traktoriai bei vikšriniai traktoriai ir traktorių junginiai su priekabomis, žemės ūkio mašinomis, taip pat traktoriai su sumontuotais mechanizmais (ekskavatoriais, buldozeriais, krautuvais ir kt.) ir galiojančią Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, kuri leidžia vairuoti atitinkamos rūšies transporto priemones;

sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

būti pareigingas, darbštus, komunikabilus, sąžiningas ir iniciatyvus.


Darbininkas

Antanas Dagilis

Informacija ruošiama

Informacija ruošiama


Valytoja

Marytė Pužienė

Valytojas vykdo šias funkcijas:

kokybiškai valo ir tvarko patikėtus pastato plotus:

kiekvieną darbo dieną plauna grindis, valo dulkes nuo patalpose esančių baldų, stalų, spintų, lentynų, palangių ir kitų lengvai pasiekiamų darbo priemonių, nuvalo pastebėtas dėmes ant sienų ir durų, drėgna šluoste nuvalo laiptų turėklus, šalina voratinklius;

prižiūri tvarką tualetuose ir sanitariniuose mazguose, pakeičia pasibaigusias medžiagas, išvalo bei dezinfekuoja unitazus, kriaukles bei kitus sanitarinius mazgus;

esant poreikiui, bet ne rečiau nei du kartus per metus priskirtas patalpas valo nuodugniai: kruopščiai išvalo langų stiklus bei nuplauna jų rėmus, nuvalo sienas, duris, baldus ir kt.

į numatytas vietas išneša šiukšles iš šiukšliadėžių;

prižiūri gėles administracinėse patalpose bei lauko vazonuose;

esant reikalui valo sniegą ir/ar ledą prie įėjimo į pastatą;

sutvarko nurodytas patalpas prieš vyksiančius renginius ir po jų, taip pat, esant poreikiui, dėl nenumatytų aplinkybių;

išvalius patalpas patikrintina, ar nėra atidarytų langų, įjungtos šviesos, atsuktų čiaupų ar kita, užrakina pastatą bei, įsitikinęs, kad patalpose be jo kitų asmenų nėra, įjungia signalizaciją;

taupiai ir pagal paskirtį naudoja valymo, dezinfekcijos ir kitas priemones;

vykdo kitus seniūno nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su valytojo darbu.

Valytojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

būti susipažinusiam su higienos reikalavimais švaros palaikymui kabinetuose, buitinėse ir bendro naudojimo patalpose;

mokėti naudotis įrenginiais, skirtais švarai palaikyti, išmanyti cheminių valymo priemonių galimybes ir naudojimo reikalavimus;

būti pareigingas, darbštus, kruopštus, sąžiningas;

išmanyti saugos ir sveikatos darbe bei priešgaisrinės saugos reikalavimus.


Seniūnijos herbą sukūrė dailininkas Rolandas Rimkūnas. Lietuvos Heraldikos komisija aprobavo jį 2004 m. balandžio 22 d. (komisijos posėdžio protokolo Nr. 303). Herbe pavaizduotas obels medis – pasaulio tautų kultūrose motinystės, jos palaiminimo ir derliaus simbolis. Žydinti obelis – amžinos jaunystės, taikos ir grožio įsikūnijimas. Medžio šaknys – tai ryšio su žeme, su šeima simbolis. Upės tėkmė žymi laiką, praeitį, nuolatinį atsinaujinimą.
Pakuonio apylinkėse žmonių gyventa jau III–IV a. Tai patvirtina XX a. pradžioje rusų archeologo plk. S. Masalitinovo atlikti kasinėjimai. Pirmą kartą paminėtą Pakuonio vardą randame 1744 m. Darsūniškio parapijos sudarytuose kaimų sąrašuose. Pakuonio istorija susijusi su visos Užnemunės istorija. Čia anksčiau negu anapus Nemuno panaikinta baudžiava, anksčiau įvestos privalomos pavardės, čia ir žmonės turtingiau gyveno. Nuo Prienų–Kauno plento į Nemuno pusę visas kraštas dvarais, palivarkais buvo nusėtas.
Istorijos šaltiniai teigia, kad šiomis vietomis 1812 metais pražygiavo prancūzų armija, o žmonės iš kartos į kartą perduoda, jog Napoleonas nakvojęs Bačkininkėlių dvaro svirne.
Pakuonis daugelį metų buvo valsčiaus centras su valdžios institucijomis ir įstaigomis, tačiau iki nepriklausomybės paskelbimo (1918m.) buvo vadintas Pagirmuonio valsčiumi (pagal dvaro pavadinimą).Yra žinoma, kad 1924 m. valsčiuje gyveno 5285 žmonės. Pakuonio miestelyj 1923 m. gyveno 409, 1940 m. – 500, 1979 m. – 551, 2004 m. – 680 žmonių.
Pakuonyje buvo valsčiaus savivaldybė, veikė žemės ūkio kooperatyvas „Artojas“ (1933 m. buvo 274 nariai), dirbo gydytojas, vaistinė, policijos nuovada, pradžios mokykla, paštas, biblioteka.
Pirmojo pasaulinio karo metais sugriautas miestelis atstatytas. 1940 m. buvo 76 gyvenamieji namai, šiuo metu – 248 namai. Pokario metais dauguma ūkininkų buvo ištremti į Sibirą. Ten pateko ir tie, kurie rėmė partizanus. O kovos už Lietuvos laisvę čia buvo aršios.
Pakuonyje įkurtas kolūkis „Paryžiaus komuna“, vėliau pavadintas „Pergale“, o 1971 m. prijungtas prie Daukšiagirės sodininkystės ūkio. 1991 m. jam suirus, kūrėsi ūkininkai, žemės ūkio bendrovės, iš kurių AB „Daukšiagirės sodai“.
Pakuonio R. K. parapija 2004 m. minėjo 210 m. jubiliejų. Pagirmuonio seniūnas, Lietuvos žemės majoras-generolas Juozapas Osipovskis kaime pastatė medinę bažnytėlę, kurią Seinų vyskupas Polikarpas Macievskis konsekravo Švč. Trejybės vardu. Bažnyčiai susenus, 1883 m. klebonas Kazimieras Jasiulevičius-Jasulaitis parapijiečių ir dvarininkų lėšomis pastatė mūrinę su vienu bokštu, kurią 1886 m. konsekravo Seinų vyskupas Juozas Oleka Švč. M. Marijos į dangų Ėmimo vardu. Parapijoje darbavosi du žymūs dvasiškiai: vikaras Pranciškus Bučys, vėliau – Rytų apeigų vyskupas ir klebonas Justinas Staugaitis, vėliau – Telšių vyskupas. Tarpukaryje klebonas Jonas Strimas (palaidotas Pakuonio kapinėse) ir Dumčius. Karo metu bažnyčia buvo sugriauta. Atstatyta pokaryje dirbusių kunigų Antano Pangonio, Jono Bučinsko, Kazimiero Burbos, Prano Lingio, Vytauto Tėvelio ir tikinčiųjų pastangomis. 1990 m. klebonas Ignas Plioraitis parapijiečių lėšomis pastatė bažnyčioje meistro Antano Marcinkevičiaus septynių balsų vargonus.
Nuo 2007-ųjų metų kunigauja kun. Rimas Pilypaitis. Pakuonio parapijos bažnyčioje kasmet švenčiami šv. Jurgio, apaštalų šv. Petro ir šv. Povilo, Švč. M. Marijos Rožinės atlaidai.
Istorija Pakuonio veidą nuolat keičia. Keletą kartų kito ir apylinkės ribos, pavadinimai. 1995 metais, buvo įkurta Pakuonio seniūnija, užimanti 5931 ha plotą, gyventojų sodybos pasklidusios 23-uose kaimuose. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 dienos, panaikinus Ašmintos seniūniją, vėl pasikeitė seniūnijos ribos – prie Pakuonio seniūnijos prijungta 12 kaimų, o prie Išlaužo seniūnijos prijungti 4 buvę Pakuonio seniūnijos kaimai. Šiuo metu Pakuonio seniūnija jungia 31 kaimą, kuriuose gyvena 1683 gyventojai. Į Pakuonio seniūnijos sudėtį pateko ir Ašmintos kaimas, kuris ilgą laiką buvo Ašmintos seniūnijos centras. Ašminta minima nuo 1609 metų, kai Prienų ir Birštono valdytojas G. Horvatas šią gyvenvietę, dvarą ir 33 valakus žemės užrašė bažnyčiai. Iš pradžių vadinosi Paašvinta ar Paašminta (pagal Ošvenčios upelį), Ašmintos dvaras priklausė įvairiems savininkams. Valdant Miuleriui pastatyti nauji dvaro rūmai, įveistas parkas, šie objektai išliko iki šių dienų. XX a. pokariu apylinkėse vyko mūšiai tarp sovietų ir partizanų. Sovietmečiu Ašmintoje buvo įkurtas kolūkis „Lenino Keliu“, atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę, vietoje kolūkio kūrėsi ūkininkai. Ašmintiškiai kovojo Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinėje.

Švietimas, kultūra

Mokykla Pakuonyje įkurta 1819 m., iš kartos į kartą eina pasakojimai apie spaudos draudimo laikotarpio daraktorių Lažauską, mokytoją Antaną Gylį, dirbusį šimtmečių sandūroje (mirė 1907 m.). Vyresnių pakuoniečių atmintyje išlikęs nepaprastai šviesus mokytojo Kazio Garmaus paveikslas. Buvę mokiniai su pagarba mini Antaniną Bakšytę, čia išdirbusią 55-erius metus.
Mokykla iš parapijinės tapo pradine, šešiamete, septynmete, o 1957 m. – vidurine. Išleido 44 abiturientų laidas, 2001 m. buvo reorganizuota į pagrindinę. Šiuo metu dirba 22 mokytojai. Direktorė – Audronė Vaicekauskienė. Vaikus, bendruomenę ir miestelio svečius kviečia turtingas, nuolat keičiantis ekspoziciją muziejus, kurį 1992 m. įkūrė mokytoja tautodailininkė Irena Gedminaitė, o šiuo metu jame dirba aktyvi kraštotyrininkė Ona Zmejauskienė. Ašmintos kaime veikia Ašmintos daugiafunkcis centras, kuris priklauso Prienų „Ąžuolo“ pagrindinei mokyklai. Šiame centre įsikūrusi biblioteka, Ašmintos laisvalaikio salė bei pradinio ugdymo skyrius. Šiame skyriuje veikia viena mišri priešmokyklinio ugdymo grupė ir dvi jungtinės pradinio ugdymo klasės. Pirmoji mokykla Ašmintos kaime žmonių sodyboje pradėjo veikti 1923 metais. Nuo 1963 metų mokykla perkelta į dabartinį pastatą, buvusį Ašmintos dvarą, kuris tuo metu buvo rekonstruotas ir pritaikytas mokyklai. Per ilgą laikotarpį ši mokykla buvo įvairių tipų: pradinė, septynmetė, aštuonmetė, vėliau pagrindinė. Čia veikė ir 10 klasė. Tuo metu mokykloje mokėsi nuo 60 iki 90 mokinių. Sumažėjus vaikų skaičiui ji tapo pradine (2002–2005 m.). 2005 metais pradinė mokykla prijungta prie Prienų Nemuno pradinės mokyklos ir pradėjo veiklą kaip jos skyrius. 2013 metais ES lėšomis pastatas buvo rekonstruotas ir šiuo metu veikia kaip Ašmintos daugiafunkcis centras. Šiuo metu centre veikia 2 jungtiniai (1–4) klasių komplektai, kuriuose mokosi 19 mokinių, ir mišri priešmokyklinė grupė. Šią grupę gali lankyti vaikai nuo 3,5 metų. Grupėje yra 11 vaikų. Taip pat daugiafunkciame centre veikia neformalaus ugdymo būreliai, kuriuos lanko mokiniai ir jaunimas, vykdoma ir plėtojama kūrybinė, sportinė, meninė, pramogų ir poilsio organizavimo veiklos. Šiuo metu seniūnijoje veikia Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Ašmintos ir Pakuonio filialai, Prienų kultūros ir laisvalaikio centro Ašmintos ir Pakuonio laisvalaikio salės, Pakuonio medicinos punktas.

Verslas

Seniūnijoje įsikūrusios 3 prekybos įmonės, UAB „Daukšiagirio sodai“, UAB „Langučiai“, UAB „Tomstena“, UAB „EGO motor“, UAB „Nodelta“, paminklų gamybos įmonė, kaimo turizmo sodybos – „Pas Justiną“, Daukšiagirės dvaro bravoro menė, Patalmušio kaimo.

Įžymūs žmonės

Spaudos draudimo metais Pakuonis buvo vienas iš svarbesnių panemunės knygnešių centrų. Vienas pirmųjų apylinkės knygnešių buvo kunigas Pranciškus Bučys. Jam išvykus, knygas platino pakuoniškis Antanas Bajoraitis su žmona, Bučkiemio kaime gyvenęs Juozas Garmus.
Pakuonio kapinėse palaidotas knygnešys Pranciškus Zykus. Iš Pakuonio krašto yra kilę Steigiamojo Seimo narys Kazys Kupčiūnas ir Juozas Marčiulionis; medicinos profesoriai Povilas Kairiūkštis, Vytautas Kleiza; pedagogikos profesoriai Juozas Kairiūkštis, Pranas Dereškevičius; dailininkas Kostas Dereškevičius. Ašmintoje gimė broliai Krikščiūnai: Jurgis (gim. 1894 m.), Lietuvos agronomas ekonomistas, žemės ūkio kooperacijos, visuomenės veikėjas, politikas, gamtos mokslų daktaras, ir Antanas (gim. 1891 m.), Lietuvos karinis veikėjas, pulkininkas, topografas, kartografas. Ašmintoje 1966 m. gimė Robertas Šervenikas, Lietuvos dirigentas, apdovanotas Valstybine kultūros ir meno premija.

Lankytinos vietos

Pačios gražiausios vietos turizmui driekiasi panemune (3,75 km), kur plyti žilą senovę menantys Pašventupio (I tūkstantmečio vidurys) ir Bačkininkėlių piliakalniai (I tūkstantmečio I pusė), nuo kurių atsiveria gražus Darsūniškio miestelio ir jo apylinkių kraštovaizdis. Toliau nuo Nemuno stūkso Pagaršvio (I tūkstantmetis – II tūkstantmečio pradžia) piliakalnis, kurį 1953 m. žvalgė istorijos institutas. Kasinėjimuose rasta lygios, grublėtos ir žiestos keramikos. Radiniai saugomi Lietuvos nacionaliniame muziejuje. Šis piliakalnis paskelbtas kultūros paminklu nuo 1998 m. gegužės 19 d. Baltumu šviečia privatūs restauruoti Daukšiagirės dvaro rūmai, šalia – buvusios spirito varyklos patalpose veikianti pirtis su banketine sale.

Seniūnaitijos

Seniūnaitijos pavadinimas Seniūnaitis Kontaktai
 Ašmintos (Antakalnio k., Apušoto k., Ašmintos k., Bačkininkų k., Malinavo k., Naujininkų k., Pabališkių k., Pagaršvio k., Pašventupio k., Patrakiemio k., Pošvenčio k., Seniūnų k., Vangų k.)  Rima Vilkienė  +370 685 31542
 Dvylikių (Bačkininkėlių k., Balsėnų k., Dangstytės k. 1 ir 2, Dvylikių k., Kėbliškių k., Kudirkų k., Margininkų k. 1-16, Naujųjų Vangų k., Pagirmuonio k., Patalmušio k., Sabalėnų k., Sodybų k., Žuvintos k.)  Kęstas Jankauskas  +370 688 48822
 Pakuonio (Pakuonio mstl. (Aušros g.,Balsėnų g., Dvylikių g., Kauno g., Kranto g., Laukų g., Lentpjūvės g., Liepų g., Naujakurių g., Pievų g., Seniūnų g., Sodybų g., Sodų g., Tylos g., Vėjo g., Žalioji g.), Aštuonėlių k., Būčkiemio k., Daugšiagirės k.)  Edvardas Bingelis  +370 683 75800

Seniūnijų ataskaitos ir planai