Pareigos Vardas, pavardė Veikla
Vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas) Virginijus Slauta
[email protected]
+370 319 61 109
kabinetas – 134
Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

1. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

4. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

5. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.

6. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

7. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

9. Atlieka Savivaldybės gydytojo pavyzdiniuose nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. V-1299 ,,Dėl Savivaldybės gydytojo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo” nustatytas funkcijas.

10. Kiekvienais metais savivaldybės tarybai teikia metinį pranešimą apie savivaldybės gyventojų sveikatos būklę ir priemones jai gerinti.

11. Rengia informaciją savivaldybės strateginiam plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiam veiklos planui, siekiant nustatyti savivaldybės sveikatos priežiūros plėtojimą.

12. Rengia sanitarijos ir higienos taisykles, už kurių pažeidimus taikoma administracinė atsakomybė, dalyvauja jų vykdyme.

13. Rengia savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą, kontroliuoja jai skirtų lėšų naudojimą ir rengia jos panaudojimo ataskaitą.

14. Organizuoja bendruomenės sveikatos tarybos sudarymą, rengia šios tarybos nuostatus.

15. Teikia siūlymus ir dalyvauja steigiant, reorganizuojant ar likviduojant pirminės sveikatos priežiūros įstaigas, farmacijos įmones.

16. Su savivaldybės administracijos struktūriniu padaliniu (kurio uždavinys yra formuoti ir įgyvendinti politiką infrastruktūros ir ekonominės raidos srityse) vykdo savivaldybės nuosavybei priklausančių sveikatos priežiūros įstaigų projektavimo, statybos, kapitalinio remonto užsakovo funkcijas.

17. Organizuoja savivaldybei pavaldžių sveikatos priežiūros įstaigų vidaus medicininį ir visuomenės sveikatos priežiūros auditą.

18. Triukšmo valdymo srityje, dalyvauja, nustatant muzikinių ir kitų masinių renginių, kuriuos organizuoja juridiniai ir fiziniai asmenys, trukmę ir leidžiamą statybos darbų pradžios ir pabaigos laiką.

19. Triukšmo valdymo srityje, įgyvendina savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiame veiklos planuose numatytas triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones.

20. Triukšmo valdymo srityje, organizuoja triukšmo stebėsenos (monitoringo) tyliosiose zonose atlikimą.

21. Triukšmo valdymo srityje, vykdo triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolę Vyriausybės nustatyta tvarka, atlieka triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių laikymosi kontrolę.

22. Pagal kompetenciją tvarko informaciją ir duomenis savivaldybės interneto svetainėje.

23. Dalyvauja sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje.

24. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

2. studijų kryptis – medicina (arba);

3. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);

4. studijų kryptis – slauga ir akušerija (arba);

5. studijų kryptis – odontologija;

6. darbo patirtis – Administracinio darbo patirtis. Administracinio darbo patirtis suprantama kaip darbo patirtis, įgyta vadovaujant valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai, ar privačiam juridiniam asmeniui, jų filialams ar padaliniams, taip pat atliekant personalo administravimo funkcijas, organizuojant finansinių išteklių valdymą, paskirstymą ir (arba) jų panaudojimo kontrolę ir (arba) rengiant, organizuojant ir (arba) koordinuojant įstaigos veiklos plano rengimą ir įgyvendinimą;

7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai;

arba:

8. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

9. studijų kryptis – reabilitacija;

10. darbo patirtis – Administracinio darbo patirtis. Administracinio darbo patirtis suprantama kaip darbo patirtis, įgyta vadovaujant valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai, ar privačiam juridiniam asmeniui, jų filialams ar padaliniams, taip pat atliekant personalo administravimo funkcijas, organizuojant finansinių išteklių valdymą, paskirstymą ir (arba) jų panaudojimo kontrolę ir (arba) rengiant, organizuojant ir (arba) koordinuojant įstaigos veiklos plano rengimą ir įgyvendinimą;

11. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

1. kalba – vokiečių arba prancūzų arba anglų;

2. kalbos mokėjimo lygis – B1.