A. Radušio g. 11, Šilavotas, 59027, Prienų r.
el. p. [email protected]
Seniūnijos nuostatai


Pareigos

Vardas, pavardė
Kabinetas
Veikla

Seniūnė

Seniūnas vykdo šias funkcijas:

Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;

savivaldybės administracijos direktoriui teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginio plėtros plano, atskirų savivaldybės ūkio šakų (sektorių) plėtros programos ir savivaldybės veiklos plano projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje; supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą;

šaukia seniūnaičių ar seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų sueigas, rengia šių sueigų darbotvarkes, apibendrina šiose sueigose priimtus sprendimus ir perduoda juos vertinti atsakingoms institucijoms, informuoja šias sueigas apie atsakingų institucijų priimtus sprendimus, susijusius su šiose sueigose priimtais sprendimais, prireikus organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ar valstybės institucijų ir įstaigų atstovais, apibendrina pateiktas pastabas, pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui;

teikia seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje;

ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą seniūnaičių sueigai ir savivaldybės administracijos direktoriui;

dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų viešaisiais reikalais susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį;

organizuoja ir kontroliuoja gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymo funkcijos vykdymą;

organizuoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimų apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą, registravimą ir duomenų teikimą savivaldybės administracijos direktoriui;

Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda leidimus laidoti;

dalyvauja organizuojant viešųjų paslaugų teikimą ir (arba) prižiūrint, kaip teikiamos viešosios paslaugos, teikia pasiūlymus savivaldybės administracijai dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;

dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas;

dalyvauja organizuojant viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą;

organizuoja socialinės paramos teikimo vykdymą ir socialinių išmokų, pašalpų mokėjimą bei kontrolę;

išduoda leidimus prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose;

organizuoja atsakingų asmenų dalyvavimą vertinant atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir surašant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, teikia savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;

organizuoja atsakingų asmenų dalyvavimą vykdant vaiko teisių apsaugą ir darbą su socialinės rizikos šeimomis;

organizuoja duomenų, reikalingų savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitai, rinkimą ir teikimą savivaldybės administracijos direktoriui;

dalyvauja organizuojant Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, savivaldybės tarybos, mero rinkimus ir referendumus;

dalyvauja organizuojant vietos gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;

dalyvauja organizuojant ir įgyvendinant civilinę saugą;

teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja įgyvendinant valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje;

dalyvauja rengiant ir įgyvendinant vietos veiklos grupių programas ir vietos plėtros strategijas;

dalyvauja organizuojant gyventojų sporto ir kultūros renginius;

dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;

dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų viešaisiais reikalais susiję klausimai;

prireikus rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, rengia savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;

vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

Seniūnas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, susijusius su viešuoju administravimu, viešųjų paslaugų teikimu, vietos savivalda, darbo teise, administracine teise, gyvenamosios vietos deklaravimu, vaiko teisių apsauga, socialine parama, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;

mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis;

turėti lengvojo automobilio vairuotojo pažymėjimą.


Seniūno pavaduotoja

Jūratė Urbaitienė
[email protected]
+370 319 41 331

Seniūno pavaduotojas vykdo šias funkcijas: vykdo Seniūnijos seniūno funkcijas jo nesant; tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, rengia seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus;

registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis Savivaldybės administracijos direktoriui;

Vyriausybės nustatyta tvarka pildo leidimus laidoti, jeigu Seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje atlieka kapinių priežiūrą;

dalyvauja organizuojant viešųjų paslaugų teikimą ir (arba) prižiūrint, kaip teikiamos viešosios paslaugos, teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijai dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo, o Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais pats teikia šias paslaugas;

dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas;

dalyvauja organizuojant viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą;

vertina atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, teikia Savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;

siekdamas įvertinti piniginės socialinės paramos teikimo veiksmingumą, Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka periodiškai tikrina bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio  asmens gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą;

dalyvauja vykdant vaiko teisių apsaugą, užtikrina prevencinės pagalbos vaikui ir šeimai organizavimą, socialinių, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų bei kitų įstaigų teikiamų paslaugų koordinavimą ir darbą su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis;

siekiant užtikrinti, kad vaikai mokytųsi pagal privalomojo švietimo programas:

surenka ir pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui informaciją apie vaiko faktinę gyvenamąją vietą ir jo nesimokymo, mokyklos nelankymo priežastis Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos nuostatų nustatyta tvarka;

prireikus kreipiasi į kitų savivaldybių administracijas ir įstaigas dėl duomenų apie vaiko faktinę gyvenamąją vietą ir jo nesimokymo ir mokyklos nelankymo priežastis pateikimo;

jeigu neranda nesimokančio vaiko pagal deklaruotos gyvenamosios vietos adresą, nenustato jo faktinės gyvenamosios vietos, turi pagrįstų įtarimų, kad gali būti pažeidžiama vaiko teisė mokytis, ir pateikia šiuos faktus patvirtinančius duomenis, gali kreiptis į teritorines policijos įstaigas dėl tarnybinės pagalbos ir prašyti nustatyti šių vaikų faktinę gyvenamąją vietą;

dalyvauja organizuojant Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, savivaldybės tarybos, mero rinkimus ir referendumus;

dalyvauja organizuojant vietos gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;

dalyvauja organizuojant ir įgyvendinant civilinę saugą;

dalyvauja rengiant ir įgyvendinant vietos veiklos grupių programas ir vietos plėtros strategijas;

dalyvauja organizuojant gyventojų sporto ir kultūros renginius;

dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;

kontroliuoja, kad būtų vykdomi įsipareigojimai, nustatyti Prienų rajono savivaldybės socialinio būsto nuomos ir Prienų rajono savivaldybės būsto nuomos sutartyse, o esant pažeidimų, imasi priemonių jiems pašalinti;

vadovaudamasis įstatymais ar jų pagrindu priimtais teisės aktais, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitos projektą, taip pat kitus strateginio planavimo dokumentų projektus;

vadovaudamasis įstatymais ar jų pagrindu priimtais teisės aktais, rengia ataskaitas;

vadovaudamasis įstatymais ar jų pagrindu priimtais teisės aktais tvarko registrus, teisės aktų nustatyta tvarka teikia duomenis;

teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, informaciją;

pagal Seniūnijos kompetenciją pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas;

Seniūnijos kompetencijos klausimais Savivaldybės interneto svetainėje sudaro visuomenei sąlygas gauti visą viešą informaciją, užtikrina jos veiksmingumą, pateikiamos informacijos aktualumą, patikimumą, reguliarų informacijos atnaujinimą;

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais tvarko dokumentų apskaitą, archyvą;

vykdo kitus su Savivaldybės administracijos bei Seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės veiklos strateginiai tikslai;

protokoluoja komisijų posėdžius, pasitarimus, rengia dokumentų projektus, tvarko raštvedybą seniūnijai priskirtų funkcijų klausimais;

vykdo kitas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

Seniūno pavaduotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;

išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, susijusius su viešuoju administravimu, viešųjų paslaugų teikimu, vietos savivalda, darbo teise, administracine teise, gyvenamosios vietos deklaravimu, vaiko teisių apsauga, socialine parama, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;

mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis;

turėti lengvojo automobilio vairuotojo pažymėjimą.


Specialistė

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. priima iš Seniūnijos gyventojų prašymus ir reikalingus dokumentus dėl socialinės pašalpos ir kompensacijų, nustatytų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, skyrimo. Gautus dokumentus patikrina, užregistruoja ir duomenis suveda į informacinę sistemą „Parama“. Pareiškėjui išduoda informacinį lapelį apie dokumentų priėmimą;

2. priima iš Seniūnijos gyventojų prašymus ir reikalingus dokumentus dėl socialinių išmokų ir kompensacijų, išskyrus socialinę pašalpą ir kompensacijas, nustatytų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, skyrimo. Gautus dokumentus patikrina, užregistruoja ir duomenis suveda į informacinę sistemą „Parama“. Pareiškėjui išduoda informacinį lapelį apie dokumentų priėmimą;

3. naudodamasis Socialinės paramos informacinės sistemos (SPIS) programoje esančių registrų duomenų bazėmis, bendradarbiauja su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Gyventojų registru ir kitomis institucijomis, kaupia informaciją pareigybės aprašyme numatytoms funkcijoms vykdyti;

4. kokybiškai ir teisingai sudaro piniginės socialinės paramos ir kitų išmokų gavėjo asmens bylą ir parengia sprendimą dėl išmokų skyrimo;

5. dalyvauja vertinant atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir surašant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, teikia savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;

6. dalyvauja vykdant socialinės paramos teikimą ir socialinių išmokų, pašalpų mokėjimą bei kontrolę;

7. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant programas, susijusias su Skyriaus veikla;

8. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų darbe;

9. priima iš Seniūnijos gyventojų prašymus ir reikalingus dokumentus dėl socialinių paslaugų skyrimo. Gautus dokumentus patikrina, užregistruoja ir duomenis suveda į informacinę sistemą SPIS;

10. organizuoja mirusių Seniūnijos vienišų asmenų palaidojimą;

11. teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją, konsultuoja Seniūnijos gyventojus su Skyriaus veikla susijusiais klausimais;

12. vykdo funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 23 straipsnyje;

13. dalyvauja organizuojant gyventojų aprūpinimą maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims paramos fondo;

14. bendradarbiauja su savivaldybės teritorijoje veikiančiomis socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis ir organizacijomis, kitomis institucijomis socialinės paramos teikimo Seniūnijos gyventojams klausimais;

15. pagal kompetenciją užtikrina dokumentų valdymą, naudojimą, rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą LR teisės aktų nustatyta tvarka;

16. vykdo kitus su Prienų rajono savivaldybės administracijos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti savivaldybės veiklos strateginiai tikslai.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, socialinės pašalpos ir kompensacijų teikimą, socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimą ir mokėjimą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

3. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook Express, Internet Explorer.


Žemės ūkio ir kaimo plėtros specialistė

Dovilė Zujienė
[email protected]
+370 620 65576

Specialistė dirba pirmadieniais ir antradieniais

Šilavoto seniūnijos žemės ūkio ir kaimo plėtros specialistas vykdo šiuos jam pavestus uždavinius bei atlieka funkcijas:

įgyvendina Žemės ūkio skyriaus ir seniūnijos nuostatus žemės ūkio bei kaimo plėtros srityje;

renka ir kaupia informaciją apie seniūnijos teritorijoje esančius žemės ūkio produkcijos gamintojus, produkcijos gamybos ir pardavimo rodiklius, rengia dokumentus ūkininkų ūkių registravimui;

teikia konsultacijas ir metodinę paramą žemdirbiams struktūrinės paramos, kaimo plėtros ir nacionalinės paramos programų klausimais;

bendradarbiauja su Žemės ūkio informacijos ir kaimo plėtros verslo centru, Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos bei Savivaldybe tiesioginės paramos įgyvendinimo ir administravimo taikymo klausimais;

bendradarbiauja su žemdirbių asociacijomis, konsultavimo tarnybomis, skatina ūkininkų ūkių specializaciją ir kooperaciją;

organizuoja ūkininkų mokymus žemės ūkio buhalterinės apskaitos, ekologinės žemdirbystės ir kt. temomis;

skatina alternatyvios bei netradicinės žemės ūkio gamybos bei verslų kūrimąsi kaime;

vykdo valstybines, regionines, rajono paramos žemės ūkio produkcijos gamintojams programas, teikia pasiūlymus dėl šių programų įgyvendinimo seniūnijos teritorijoje;

organizuoja ir vykdo tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus ir kitų Kaimo plėtros plano priemonių administravimo srityje:

vykdo paraiškų ir kitų dokumentų priėmimą bei tvarkymą;

paraiškų duomenis suveda į elektronines laikmenas;

informuoja pareiškėjus apie paraiškose nustatytas klaidas, apie žemės blokų, kuriuose jie deklaruoja žemės ūkio naudmenų ir pasėlių laukus, plotus;

pateikia žemėlapių fragmentus pareiškėjams;

vykdo kitus veiksmus, būtinus užtikrinti tinkamą tiesioginių išmokų administravimą seniūnijoje;

žemės ūkio ir kaimo valdų registravimo/duomenų atnaujinimo srityje:

išplatina, prašymų formas registruoti/atnaujinti žemės ūkio ir kaimo valdas, konsultuoja ir padeda užpildyti surenka, užpildytas formas;

suveda prašymus registruoti/atnaujinti žemės ūkio ir kaimo valdos duomenis į duomenų
pageidaujant duomenų teikėjams išduoti pažymas apie pateiktų dokumentų įregistravimą;

suformuoja prašymų registruoti/atnaujinti žemės ūkio ir kaimo valdos duomenis siuntas ir jas perduoda žemės ūkio skyriui

pieno gamybos kvotų administravimo ir tiesioginių išmokų už kvotinį pieną srityje:

išplatina Paraiškų formų bei deklaracijų pieno gamintojams;

priima ir registruoja pieno gamintojų užpildytas paraiškas bei deklaracijas atlieka pirminį patikrinimą bei informuoja pieno gamintojus apie atmestas ar netinkamai užpildytas paraiškas ar deklaracijas;

suformuoja bei perduoda priimtų paraiškų ir deklaracijų siuntas žemės ūkio skyriui;

pateikia informacinius pranešimus gamintojams.

tiesioginių išmokų už gyvulius administravimo srityje:

priima bei registruoja prašymus išmokoms už gyvulius gauti juos registruoja bei perduoda žemės ūkio skyriui
rengia ir įgyvendina kaimo infrastruktūros tobulinimo programas, ieško finansavimo šaltinių joms įgyvendinti;

dalyvauja komisijų darbe;

organizuoja žemdirbių, susirinkimus, šventes, konkursus, parodas, kitus renginius;

vykdo kitus su Savivaldybės administracijos ar seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

vykdo kitus teisės aktų nustatyta tvarka suteiktus jam įgaliojimus bei pavedimus.

Šilavoto seniūnijos žemės ūkio ir kaimo plėtros specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti ne mažesnį, kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos įsakymais, reglamentuojančiais žemės ūkio ir kaimo plėtros klausimus, ES teisės aktais žemės ūkio srityje, žinoti valstybės ir ES paramos žemės ūkiui fondų nuostatas bei reikalavimus, Savivaldybės institucijų priimtais sprendimais bei potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles, buhalterinės apskaitos žemės ūkyje principus, gebėti užtikrinti asmens duomenų apsaugą;

mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis.


Specialistas

Vaidas Drivinskas

Darbininkas vykdo šias funkcijas:

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;

organizuoja viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą: rengia numatomų atlikti darbų sąrašus, paskirsto darbininkams darbus, vykdo veiklos priežiūrą, pagal galimybes aprūpina darbo priemonėmis, atlieka atliekamų darbų ir atidirbtų valandų apskaitą;

tvarko seniūnijos teritorijos, poilsio bei lankytinų vietų, skverų, parkų, vandens telkinių aplinką (paskiria ir darbo grafiką bei tvarką nustato seniūnijos seniūnas): geni medžių šakas, kerta krūmus, šienauja žolę, šluoja šaligatvius ir takus, grėbia lapus, valo prišiukšlintas teritorijas, prižiūri želdynus;

žiemą valo sniegą nuo priskirtos teritorijos, barsto takus druskos ir smėlio mišiniu;

atlieka smulkius remonto darbus;

padeda seniūnijos seniūnui vykdyti degančių šviestuvų apskaitą ir kontrolę, platinti miesto gyventojams seniūnijos informaciją (skrajutes, skelbimus, kvietimus);

padeda seniūnijos seniūnui vykdyti apleistų neprižiūrimų pastatų būklės stebėseną bei tuščių apleistų sklypų kontrolę;

padeda seniūnijos seniūnui atlikti socialinio būsto būklės ir jame gyvenančių žmonių patikrą;

vykdo kitus seniūnijos seniūno pavedimus.

Darbininkas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti ne mažesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Prienų rajono savivaldybės institucijų priimtais sprendimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais transporto priemonių techninės priežiūros tvarką ir priemones, jų atlikimo nuoseklumą ir terminus, darbo saugą ir sveikatą, priešgaisrinės saugos, sanitarijos ir higienos reikalavimus, aplinkos apsaugos reikalavimus;

turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą arba TR1 kategoriją (iki 60 kW variklio galios ratiniai žemės ir miškų ūkio traktoriai bei vikšriniai traktoriai ir traktorių junginiai su priekabomis, žemės ūkio mašinomis, taip pat traktoriai su sumontuotais mechanizmais (ekskavatoriais, buldozeriais, krautuvais ir kt.) ir galiojančią Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, kuri leidžia vairuoti atitinkamos rūšies transporto priemones;

sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

būti pareigingas, darbštus, komunikabilus, sąžiningas ir iniciatyvus.

Darbininkas

Kazys Riauba

Darbininkas vykdo šias funkcijas:

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;

organizuoja viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą: rengia numatomų atlikti darbų sąrašus, paskirsto darbininkams darbus, vykdo veiklos priežiūrą, pagal galimybes aprūpina darbo priemonėmis, atlieka atliekamų darbų ir atidirbtų valandų apskaitą;

tvarko seniūnijos teritorijos, poilsio bei lankytinų vietų, skverų, parkų, vandens telkinių aplinką (paskiria ir darbo grafiką bei tvarką nustato seniūnijos seniūnas): geni medžių šakas, kerta krūmus, šienauja žolę, šluoja šaligatvius ir takus, grėbia lapus, valo prišiukšlintas teritorijas, prižiūri želdynus;

žiemą valo sniegą nuo priskirtos teritorijos, barsto takus druskos ir smėlio mišiniu;

atlieka smulkius remonto darbus;

padeda seniūnijos seniūnui vykdyti degančių šviestuvų apskaitą ir kontrolę, platinti miesto gyventojams seniūnijos informaciją (skrajutes, skelbimus, kvietimus);

padeda seniūnijos seniūnui vykdyti apleistų neprižiūrimų pastatų būklės stebėseną bei tuščių apleistų sklypų kontrolę;

padeda seniūnijos seniūnui atlikti socialinio būsto būklės ir jame gyvenančių žmonių patikrą;

vykdo kitus seniūnijos seniūno pavedimus.

Darbininkas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti ne mažesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Prienų rajono savivaldybės institucijų priimtais sprendimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais transporto priemonių techninės priežiūros tvarką ir priemones, jų atlikimo nuoseklumą ir terminus, darbo saugą ir sveikatą, priešgaisrinės saugos, sanitarijos ir higienos reikalavimus, aplinkos apsaugos reikalavimus;

turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą arba TR1 kategoriją (iki 60 kW variklio galios ratiniai žemės ir miškų ūkio traktoriai bei vikšriniai traktoriai ir traktorių junginiai su priekabomis, žemės ūkio mašinomis, taip pat traktoriai su sumontuotais mechanizmais (ekskavatoriais, buldozeriais, krautuvais ir kt.) ir galiojančią Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, kuri leidžia vairuoti atitinkamos rūšies transporto priemones;

sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

būti pareigingas, darbštus, komunikabilus, sąžiningas ir iniciatyvus.


Valytoja

Vida Liaukuvienė

Valytojas vykdo šias funkcijas:

kokybiškai valo ir tvarko patikėtus pastato plotus:

kiekvieną darbo dieną plauna grindis, valo dulkes nuo patalpose esančių baldų, stalų, spintų, lentynų, palangių ir kitų lengvai pasiekiamų darbo priemonių, nuvalo pastebėtas dėmes ant sienų ir durų, drėgna šluoste nuvalo laiptų turėklus, šalina voratinklius;

prižiūri tvarką tualetuose ir sanitariniuose mazguose, pakeičia pasibaigusias medžiagas, išvalo bei dezinfekuoja unitazus, kriaukles bei kitus sanitarinius mazgus;

esant poreikiui, bet ne rečiau nei du kartus per metus priskirtas patalpas valo nuodugniai: kruopščiai išvalo langų stiklus bei nuplauna jų rėmus, nuvalo sienas, duris, baldus ir kt.

į numatytas vietas išneša šiukšles iš šiukšliadėžių;

prižiūri gėles administracinėse patalpose bei lauko vazonuose;

esant reikalui valo sniegą ir/ar ledą prie įėjimo į pastatą;

sutvarko nurodytas patalpas prieš vyksiančius renginius ir po jų, taip pat, esant poreikiui, dėl nenumatytų aplinkybių;

išvalius patalpas patikrintina, ar nėra atidarytų langų, įjungtos šviesos, atsuktų čiaupų ar kita, užrakina pastatą bei, įsitikinęs, kad patalpose be jo kitų asmenų nėra, įjungia signalizaciją;

taupiai ir pagal paskirtį naudoja valymo, dezinfekcijos ir kitas priemones;

vykdo kitus seniūno nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su valytojo darbu.

Valytojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

būti susipažinusiam su higienos reikalavimais švaros palaikymui kabinetuose, buitinėse ir bendro naudojimo patalpose;

mokėti naudotis įrenginiais, skirtais švarai palaikyti, išmanyti cheminių valymo priemonių galimybes ir naudojimo reikalavimus;

būti pareigingas, darbštus, kruopštus, sąžiningas;

išmanyti saugos ir sveikatos darbe bei priešgaisrinės saugos reikalavimus.


Istorija

Šilavotas rašytiniuose šaltiniuose pirmąkart paminėtas 1782 m. Jis įsikūręs 11 km į šiaurės vakarus nuo Prienų miesto. 1931–1950 m. tai buvo valsčiaus, po to apylinkės, šiuo metu seniūnijos centras. Kaimo augimas glaudžiai siejamas su kunigo Antano Radušio vardu. 1896 m. iš Skriaudžių jis atvyko į Šilavotą steigti parapijos. Kunigo dėka 1902 m. klebonijoje kaimo vaikams buvo įsteigta pradžios mokykla, pastatyta nauja bažnyčia, pušimis ir maumedžiais apsodintas Šilavoto kalvagūbris.

Šilavotas istorinio herbo niekada neturėjo. Heraldikos komisijos posėdyje, kartu su seniūnijos atstovais svarstant naujo herbo idėjas, buvo pritarta siūlymui herbe pavaizduoti pušaites kaip vienos iš kaimo vardo kilmės versijos simbolį. Dailininkas R. Rimkūnas parengė Šilavoto herbo etaloną. Jį Heraldikos komisija aprobavo 2005 m. birželio 30 d.

Šilavoto seniūnijos kaimai: Elzbietiškio, Ingavangio, Jasenavos, Jiestrakio, Juodaraisčio, Klebiškio, Kuišių, Lėsiškio, Maldabūdžio, Meškinės, Mieldažiškių, Mieleiškampio, Mikalinės, Molinės, Naraukelio, Naujasodžio, Naujojo Skrynupio, Pagirėlių, Pagraižio, Pakiauliškio, Paskrynupio, Pašlavančio, Pažarsčio, Prienlaukio, Raudonupio, Rūdiškių, Rūdos, Sarginės, Skrynupio, Stuomenų, Šaulių, Šilavoto, Varnakės ir Žarstos.

Gyventojų skaičius 2022-01-01 – 1553.

Lankytinos vietos

Pašlavančio piliakalnis su gyvenviete;
Prienlaukio piliakalnis su gyvenviete;
Klebiškio piliakalnis su gyvenviete;
Naujasodžio piliakalnis;
Naujasodžio piliakalnis II su gyvenviete;
Pažarsčio pilkapynas;
Mieleiškampio kaimo etnoarchitektūrinė sodyba;
Šilavoto Davatkynas;
Ekspozija „Laisvės kovos Šilavoto krašte“;
Šilavoto NKVD-MGB būstinės pastatas;
Šilavoto Šv. Jėzaus Širdies bažnyčia;
Mikališkio kaimo senųjų kapinių ir Lietuvos partizanų kapų kompleksas (senosios kapinės, partizanų kapai ir koplyčia);
Klebiškio koplyčia;
Žarstos koplyčia;
Skulptūra “Mykolas Arkangelas”;
Kryžius ir paminkliniai akmenys šioje vietoje niekintų, 1954-1955 m. Šilavoto apylinkėse žuvusių Tauro apygardos partizanų atminimui ;
Knygnešio, kunigo Antano Radušio kapas;
Lietuvos partizanų užkasimo vieta-kapai Šilavoto k.;
Lietuvos partizanų užkasimo vieta ir kapai II Šilavoto k.;
Lietuvos partizanų užkasimo vieta ir kapai Prienlaukio k.;
Lietuvos partizanų žuvimo vieta Klebiškio k. (netoli Prienlaukio ežero);
Lietuvos partizanų žuvimo vieta Juodaraisčio k.;
Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos ir Rusijos imperijų karių kapai I Raudonupio k.;
Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos ir Rusijos imperijų karių kapai II Raudonupio k.;
Lėsiškio kaimo nacizmo aukų žudynių vieta;
Pažarsčio liepa

Švietimas, kultūra

Šilavoto kaime yra pagrindinė mokykla, veikia Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos padalinys Šilavoto kaime. Kultūriniu gyvenimu rūpinasi Prienų kultūros ir laisvalaikio centro Šilavoto laisvalaikio salės kultūrinių renginių organizatorė.

Verslas

Seniūnijoje įsikūrusios įvairaus tipo įmonės. Stambiausia iš jų yra UAB „Ekofrisa“ – viena iš pagrindinių kruopų gamintojų Baltijos šalyse. Taip pat seniūnijoje veikia Šilavoto žemės ūkio bendrovė, Šilavoto globos namai, UAB „Arborator“, kaimo turizmo sodybos „Prienlaukys“, „Devintam danguj“ ir „Jiesios sodyba“.

Įžymūs žmonės

Antanas Radušis – Šilavoto parapijos įkūrėjas, kunigas, knygnešys, rinko ir užrašinėjo liaudies dainas;
Adomas Lastauskas – kunigas, visuomenės veikėjas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas;
Bronislovas Kuzmickas (g. 1935 m. Juodaraisčio k.) – filosofas, profesorius, habilituotas daktaras, Kovo 11-osios akto signataras;
Petras Karvelis (1897–1976), gimė Jiestrakio k.) – ekonomistas, Lietuvos politinis ir visuomenės veikėjas;
Jonas Mačys-Kėkštas (1867–1902), gimė Ingavangio k.) – poetas, publicistas, redaktorius, visuomenės veikėjas, lietuvybės puoselėtojas;
Aldona Ruseckaitė (g. 1950 m. Ingavangio k.) – poetė, muziejininkė, Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė, Lietuvos rašytojų sąjungos narė;
Madona Lučkaitė – radijo laidų kūrėja, žurnalistė, radijo laidų vedėja;
Kostas Algirdas Aleksynas (g. 1936 m. Ingavangio k.) – tautosakininkas, tekstologas, humanitarinių mokslų daktaras;
Gražina Zita Mažeikaitė-Sajienė (g. 1952 m. Ingavangio k.) – vertėja, Lietuvos rašytojų sąjungos narė;
Gintautas Dabrišius (g. 1950 m. Sarginės k.) – poetas, „Poezijos pavasario“ laureatas;
Juozas Algirdas Pilipavičius (g. 1944 m. Klebiškio k.) – Lietuvos dailininkas, restauratorius, VDA profesorius, kolekcininkas,
Petras Lincevičius (g. 1990 m. Šilavoto k.) – tapytojas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys.
Albinas Mitrulevičius (g. 1953 m. Jiestrakio k.) – agronomas, Lietuvos ir Marijampolės savivaldybės ūkio, politinis bei visuomenės veikėjas.

Seniūnaitijos

Seniūnaitijos pavadinimas Seniūnaitės Kontaktai
Ingavangio – Klebiškio seniūnaitija (Ingavangio k., Juodaraisčio k., Klebiškio k., Molinės k., Prienlaukio k., Šaulių k.) Aldona Ona Baniulienė +370 606 93 920
Jiestrakio seniūnaitija (Elzbietiškio k., Jasenavos k., Jiestrakio k., Kuišių k., Maldabūdžio k., Meškinės k., Mieldažiškių k., Mieleiškampio k., Naujojo Skrynupio k., Paskrynupio k., Pašlavančio k., Sarginės k., Skrynupio k., Stuomenų k., Varnakės k.) Arvydas Šatas +370 601 70 965
Šilavoto seniūnaitija (Lėsiškio k., Mikalinės k., Naraukelio k., Naujasodžio k., Pagirėlių k., Pagraižio k., Pakiauliškio k., Pažarsčio k., Raudonupio k., Rūdos k., Rūdiškių k., Šilavoto k., Žarstos k.) Danutė Liorentienė +370 682 31 493

Seniūnijų ataskaitos ir planai