Vilniaus g. 2, Stakliškės, 59369, Prienų r.
el. p. [email protected]
Seniūnijos nuostatai


Pareigos

Vardas, pavardė
Kabinetas
Veikla

Seniūnė

Seniūnas vykdo šias funkcijas:

Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;

savivaldybės administracijos direktoriui teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginio plėtros plano, atskirų savivaldybės ūkio šakų (sektorių) plėtros programos ir savivaldybės veiklos plano projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje; supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą;

šaukia seniūnaičių ar seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų sueigas, rengia šių sueigų darbotvarkes, apibendrina šiose sueigose priimtus sprendimus ir perduoda juos vertinti atsakingoms institucijoms, informuoja šias sueigas apie atsakingų institucijų priimtus sprendimus, susijusius su šiose sueigose priimtais sprendimais, prireikus organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ar valstybės institucijų ir įstaigų atstovais, apibendrina pateiktas pastabas, pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui;

teikia seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje;

ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą seniūnaičių sueigai ir savivaldybės administracijos direktoriui;

dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų viešaisiais reikalais susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį;

organizuoja ir kontroliuoja gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymo funkcijos vykdymą;

organizuoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimų apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą, registravimą ir duomenų teikimą savivaldybės administracijos direktoriui;

Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda leidimus laidoti;

dalyvauja organizuojant viešųjų paslaugų teikimą ir (arba) prižiūrint, kaip teikiamos viešosios paslaugos, teikia pasiūlymus savivaldybės administracijai dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;

dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas;

dalyvauja organizuojant viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą;

organizuoja socialinės paramos teikimo vykdymą ir socialinių išmokų, pašalpų mokėjimą bei kontrolę;

išduoda leidimus prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose;

organizuoja atsakingų asmenų dalyvavimą vertinant atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir surašant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, teikia savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;

dalyvauja vykdant vaiko teisių apsaugą, užtikrina prevencinės pagalbos vaikui ir šeimai organizavimą, socialinių, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų bei kitų įstaigų teikiamų paslaugų koordinavimą ir darbą su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis;

dalyvauja organizuojant Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, savivaldybės tarybos, mero rinkimus ir referendumus;

renka ir savivaldybės administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitai;

dalyvauja organizuojant vietos gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;

dalyvauja organizuojant ir įgyvendinant civilinę saugą;

teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja įgyvendinant valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje;

dalyvauja rengiant ir įgyvendinant vietos veiklos grupių programas ir vietos plėtros strategijas;

dalyvauja organizuojant gyventojų sporto ir kultūros renginius;

dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;

prireikus rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, rengia savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą.

Seniūnas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą.

išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, susijusius su viešuoju administravimu, viešųjų paslaugų teikimu, vietos savivalda, darbo teise, administracine teise, gyvenamosios vietos deklaravimu, vaiko teisių apsauga, socialine parama, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;

mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis;

turėti lengvojo automobilio vairuotojo pažymėjimą.


Seniūno pavaduotoja

Daina Vaitkevičienė
[email protected]
+370 319 45 538

Seniūno pavaduotojas vykdo šias funkcijas:

vykdo Seniūnijos seniūno funkcijas jo nesant;

tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, rengia seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus;

 

registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis Savivaldybės administracijos direktoriui;

Vyriausybės nustatyta tvarka pildo leidimus laidoti, jeigu Seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje atlieka kapinių priežiūrą;

dalyvauja organizuojant viešųjų paslaugų teikimą ir (arba) prižiūrint, kaip teikiamos viešosios paslaugos, teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijai dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo, o Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais pats teikia šias paslaugas;

dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas;

dalyvauja organizuojant viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą;

vertina atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, teikia Savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;

siekdamas įvertinti piniginės socialinės paramos teikimo veiksmingumą, Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka periodiškai tikrina bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio  asmens gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą;

dalyvauja vykdant vaiko teisių apsaugą, užtikrina prevencinės pagalbos vaikui ir šeimai organizavimą, socialinių, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų bei kitų įstaigų teikiamų paslaugų koordinavimą ir darbą su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis;

siekiant užtikrinti, kad vaikai mokytųsi pagal privalomojo švietimo programas:

surenka ir pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui informaciją apie vaiko faktinę gyvenamąją vietą ir jo nesimokymo, mokyklos nelankymo priežastis Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos nuostatų nustatyta tvarka;

prireikus kreipiasi į kitų savivaldybių administracijas ir įstaigas dėl duomenų apie vaiko faktinę gyvenamąją vietą ir jo nesimokymo ir mokyklos nelankymo priežastis pateikimo;

jeigu neranda nesimokančio vaiko pagal deklaruotos gyvenamosios vietos adresą, nenustato jo faktinės gyvenamosios vietos, turi pagrįstų įtarimų, kad gali būti pažeidžiama vaiko teisė mokytis, ir pateikia šiuos faktus patvirtinančius duomenis, gali kreiptis į teritorines policijos įstaigas dėl tarnybinės pagalbos ir prašyti nustatyti šių vaikų faktinę gyvenamąją vietą;

dalyvauja organizuojant Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, savivaldybės tarybos, mero rinkimus ir referendumus;

dalyvauja organizuojant vietos gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;

dalyvauja organizuojant ir įgyvendinant civilinę saugą;

dalyvauja rengiant ir įgyvendinant vietos veiklos grupių programas ir vietos plėtros strategijas;

dalyvauja organizuojant gyventojų sporto ir kultūros renginius;

dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;

kontroliuoja, kad būtų vykdomi įsipareigojimai, nustatyti Prienų rajono savivaldybės socialinio būsto nuomos ir Prienų rajono savivaldybės būsto nuomos sutartyse, o esant pažeidimų, imasi priemonių jiems pašalinti;

vadovaudamasis įstatymais ar jų pagrindu priimtais teisės aktais, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitos projektą, taip pat kitus strateginio planavimo dokumentų projektus;

vadovaudamasis įstatymais ar jų pagrindu priimtais teisės aktais, rengia ataskaitas;

vadovaudamasis įstatymais ar jų pagrindu priimtais teisės aktais tvarko registrus, teisės aktų nustatyta tvarka teikia duomenis;

teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, informaciją;

pagal Seniūnijos kompetenciją pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas;

Seniūnijos kompetencijos klausimais Savivaldybės interneto svetainėje sudaro visuomenei sąlygas gauti visą viešą informaciją, užtikrina jos veiksmingumą, pateikiamos informacijos aktualumą, patikimumą, reguliarų informacijos atnaujinimą;

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais tvarko dokumentų apskaitą, archyvą;

vykdo kitus su Savivaldybės administracijos bei Seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės veiklos strateginiai tikslai;

protokoluoja komisijų posėdžius, pasitarimus, rengia dokumentų projektus, tvarko raštvedybą seniūnijai priskirtų funkcijų klausimais;

vykdo kitas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

Seniūno pavaduotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;

išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, susijusius su viešuoju administravimu, viešųjų paslaugų teikimu, vietos savivalda, darbo teise, administracine teise, gyvenamosios vietos deklaravimu, vaiko teisių apsauga, socialine parama, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;

mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis;

turėti lengvojo automobilio vairuotojo pažymėjimą.


Specialistė

Romualda Radžiukynienė
[email protected]
+370 319 45 538

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. priima iš Seniūnijos gyventojų prašymus ir reikalingus dokumentus dėl socialinės pašalpos ir kompensacijų, nustatytų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, skyrimo. Gautus dokumentus patikrina, užregistruoja ir duomenis suveda į informacinę sistemą „Parama“. Pareiškėjui išduoda informacinį lapelį apie dokumentų priėmimą;

2. priima iš Seniūnijos gyventojų prašymus ir reikalingus dokumentus dėl socialinių išmokų ir kompensacijų, išskyrus socialinę pašalpą ir kompensacijas, nustatytų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, skyrimo. Gautus dokumentus patikrina, užregistruoja ir duomenis suveda į informacinę sistemą „Parama“. Pareiškėjui išduoda informacinį lapelį apie dokumentų priėmimą;

3. naudodamasis Socialinės paramos informacinės sistemos (SPIS) programoje esančių registrų duomenų bazėmis, bendradarbiauja su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Gyventojų registru ir kitomis institucijomis, kaupia informaciją pareigybės aprašyme numatytoms funkcijoms vykdyti;

4. kokybiškai ir teisingai sudaro piniginės socialinės paramos ir kitų išmokų gavėjo asmens bylą ir parengia sprendimą dėl išmokų skyrimo;

5. dalyvauja vertinant atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir surašant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, teikia savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;

6. dalyvauja vykdant socialinės paramos teikimą ir socialinių išmokų, pašalpų mokėjimą bei kontrolę;

7. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant programas, susijusias su Skyriaus veikla;

8. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų darbe;

9. priima iš Seniūnijos gyventojų prašymus ir reikalingus dokumentus dėl socialinių paslaugų skyrimo. Gautus dokumentus patikrina, užregistruoja ir duomenis suveda į informacinę sistemą SPIS;

10. organizuoja mirusių Seniūnijos vienišų asmenų palaidojimą;

11. teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją, konsultuoja Seniūnijos gyventojus su Skyriaus veikla susijusiais klausimais;

12. vykdo funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 23 straipsnyje;

13. dalyvauja organizuojant gyventojų aprūpinimą maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims paramos fondo;

14. bendradarbiauja su savivaldybės teritorijoje veikiančiomis socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis ir organizacijomis, kitomis institucijomis socialinės paramos teikimo Seniūnijos gyventojams klausimais;

15. pagal kompetenciją užtikrina dokumentų valdymą, naudojimą, rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą LR teisės aktų nustatyta tvarka;

16. vykdo kitus su Prienų rajono savivaldybės administracijos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti savivaldybės veiklos strateginiai tikslai.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, socialinės pašalpos ir kompensacijų teikimą, socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimą ir mokėjimą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

3. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook Express, Internet Explorer.


Žemės ūkio ir kaimo plėtros specialistė

Birutė Valerija Stepankevičienė
[email protected]
+370 620 65582, +370 319 45 538

Stakliškių seniūnijos žemės ūkio ir kaimo plėtros specialistas vykdo šiuos jam pavestus uždavinius bei atlieka funkcijas:

įgyvendina Žemės ūkio skyriaus ir seniūnijos nuostatus žemės ūkio bei kaimo plėtros srityje;

renka ir kaupia informaciją apie seniūnijos teritorijoje esančius žemės ūkio produkcijos gamintojus, produkcijos gamybos ir pardavimo rodiklius, rengia dokumentus ūkininkų ūkių registravimui;

teikia konsultacijas ir metodinę paramą žemdirbiams struktūrinės paramos, kaimo plėtros ir nacionalinės paramos programų klausimais;

bendradarbiauja su Žemės ūkio informacijos ir kaimo plėtros verslo centru, Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos bei Savivaldybe tiesioginės paramos įgyvendinimo ir administravimo taikymo klausimais;

bendradarbiauja su žemdirbių asociacijomis, konsultavimo tarnybomis, skatina ūkininkų ūkių specializaciją ir kooperaciją;

organizuoja ūkininkų mokymus žemės ūkio buhalterinės apskaitos, ekologinės žemdirbystės ir kt. temomis;

skatina alternatyvios bei netradicinės žemės ūkio gamybos bei verslų kūrimąsi kaime;

vykdo valstybines, regionines, rajono paramos žemės ūkio produkcijos gamintojams programas, teikia pasiūlymus dėl šių programų įgyvendinimo seniūnijos teritorijoje;

organizuoja ir vykdo tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus ir kitų Kaimo plėtros plano priemonių administravimo srityje:

vykdo paraiškų ir kitų dokumentų priėmimą bei tvarkymą;

paraiškų duomenis suveda į elektronines laikmenas;

informuoja pareiškėjus apie paraiškose nustatytas klaidas, apie žemės blokų, kuriuose jie deklaruoja žemės ūkio naudmenų ir pasėlių laukus, plotus;

pateikia žemėlapių fragmentus pareiškėjams;

vykdo kitus veiksmus, būtinus užtikrinti tinkamą tiesioginių išmokų administravimą seniūnijoje;

žemės ūkio ir kaimo valdų registravimo/duomenų atnaujinimo srityje:

išplatina, prašymų formas registruoti/atnaujinti žemės ūkio ir kaimo valdas, konsultuoja ir padeda užpildyti surenka, užpildytas formas;

suveda prašymus registruoti/atnaujinti žemės ūkio ir kaimo valdos duomenis į duomenų
pageidaujant duomenų teikėjams išduoti pažymas apie pateiktų dokumentų įregistravimą;

suformuoja prašymų registruoti/atnaujinti žemės ūkio ir kaimo valdos duomenis siuntas ir jas perduoda žemės ūkio skyriui

pieno gamybos kvotų administravimo ir tiesioginių išmokų už kvotinį pieną srityje:

išplatina Paraiškų formų bei deklaracijų pieno gamintojams;

priima ir registruoja pieno gamintojų užpildytas paraiškas bei deklaracijas atlieka pirminį patikrinimą bei informuoja pieno gamintojus apie atmestas ar netinkamai užpildytas paraiškas ar deklaracijas;

suformuoja bei perduoda priimtų paraiškų ir deklaracijų siuntas žemės ūkio skyriui;

pateikia informacinius pranešimus gamintojams.

tiesioginių išmokų už gyvulius administravimo srityje:

priima bei registruoja prašymus išmokoms už gyvulius gauti juos registruoja bei perduoda žemės ūkio skyriui
rengia ir įgyvendina kaimo infrastruktūros tobulinimo programas, ieško finansavimo šaltinių joms įgyvendinti;

dalyvauja komisijų darbe;

organizuoja žemdirbių, susirinkimus, šventes, konkursus, parodas, kitus renginius;

vykdo kitus su Savivaldybės administracijos ar seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

Stakliškių seniūnijos žemės ūkio ir kaimo plėtros specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti ne mažesnį, kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos įsakymais, reglamentuojančiais žemės ūkio ir kaimo plėtros klausimus, ES teisės aktais žemės ūkio srityje, žinoti valstybės ir ES paramos žemės ūkiui fondų nuostatas bei reikalavimus, Savivaldybės institucijų priimtais sprendimais bei potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles, buhalterinės apskaitos žemės ūkyje principus, gebėti užtikrinti asmens duomenų apsaugą;

mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis.


Specialistas

Juozas Jaskevičius

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;

2. organizuoja viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą: rengia numatomų atlikti darbų sąrašus, paskirsto darbininkams darbus, vykdo veiklos priežiūrą, pagal galimybes aprūpina darbo priemonėmis, atlieka atliekamų darbų ir atidirbtų valandų apskaitą;

3. tvarko seniūnijos teritorijos, poilsio bei lankytinų vietų, skverų, parkų, vandens telkinių aplinką (paskiria ir darbo grafiką bei tvarką nustato seniūnijos seniūnas): geni medžių šakas, kerta krūmus, šienauja žolę, šluoja šaligatvius ir takus, grėbia lapus, valo prišiukšlintas teritorijas, prižiūri želdynus;

4. žiemą valo sniegą nuo priskirtos teritorijos, barsto takus druskos ir smėlio mišiniu;

5. atlieka smulkius remonto darbus;

6. padeda seniūnijos seniūnui vykdyti degančių šviestuvų apskaitą ir kontrolę, platinti miesto gyventojams seniūnijos informaciją (skrajutes, skelbimus, kvietimus);

7. padeda seniūnijos seniūnui vykdyti apleistų neprižiūrimų pastatų būklės stebėseną bei tuščių apleistų sklypų kontrolę;

8. padeda seniūnijos seniūnui atlikti socialinio būsto būklės ir jame gyvenančių žmonių patikrą;

9. vykdo kitus seniūnijos seniūno pavedimus.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne mažesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;

2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Prienų rajono savivaldybės institucijų priimtais sprendimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais transporto priemonių techninės priežiūros tvarką ir priemones, jų atlikimo nuoseklumą ir terminus, darbo saugą ir sveikatą, priešgaisrinės saugos, sanitarijos ir higienos reikalavimus, aplinkos apsaugos reikalavimus;

3. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą arba TR1 kategoriją (iki 60 kW variklio galios ratiniai žemės ir miškų ūkio traktoriai bei vikšriniai traktoriai ir traktorių junginiai su priekabomis, žemės ūkio mašinomis, taip pat traktoriai su sumontuotais mechanizmais (ekskavatoriais, buldozeriais, krautuvais ir kt.) ir galiojančią Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, kuri leidžia vairuoti atitinkamos rūšies transporto priemones;

4. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

5. būti pareigingas, darbštus, komunikabilus, sąžiningas ir iniciatyvus.


Darbininkas

Darius Lučka

Darbininkas vykdo šias funkcijas:

atlieka seniūnijos teritorijos (gatvių, vejų, pėsčiųjų takų ir šaligatvių, kapinių, kito bendro naudojimo teritorijų) sanitarinę priežiūrą;

renka šiukšles, valo sąnašas, tvarko želdinius, kad medžių, krūmų šakos nebūtų išsikišę už sklypo ribos ir netrukdytų naudoti kaimyninį žemės sklypą, sugrėbia arba sušluoja lapus, surenka nukritusias ar nupjautas genėjimo metu šakas, tvarko (valo) nutekamuosius griovius ir esančias pralaidas;

rūpinasi atliekų rūšiavimu ir tvarkymu kapinėse ir kitose seniūnijos teritorijose;

naikina piktžoles, pjauna žolę, iškerta medžių atžalas, menkaverčius krūmus;

geni ir karpo želdinius (karpo gyvatvores, geni medžių šakas);

prižiūri, kad būtų užtikrinama švara ir tvarka (nebūtų važinėjama po želdynus, želdinius ir žolinius augalus, statomos ir laikomos transporto priemonės ant vejos ir kitų žolinių augalų (išskyrus specialųjį transportą), nebūtų trypiama veja, gėlynai, žoliniai augalai, šiukšlinama. deginami lapai ir sausos medžių šakos, kūrenami laužai, laužomas ar gadinamas inventorius;

pašalina sniego sluoksnį rankiniu būdu ar panaudodamas mechanizmus, specialiąsias priemones.

atlieka paprastojo remonto darbus;

prižiūri asmenis, atliekančius visuomenei naudingą veiklą ar dirbančius viešuosius darbus, organizuoja ir kontroliuoja jų darbą;

prižiūri seniūnijai priklausančius darbo įrankius bei techniką, juos eksploatuoja laikydamasis priešgaisrinės, darbų saugos reikalavimų, prireikus pašalina smulkius gedimus;

vykdo kitus seniūno nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų užtikrintas seniūnijos funkcijų vykdymas.

Darbininkas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

žinoti Seniūnijoje naudojamų priemonių paskirtį, vartojimo būdus, prietaisų techninę sandarą ir darbo principus;

būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų priimtais sprendimais tiek, kiek tai susiję su pareigų vykdymu;

sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

būti pareigingas, darbštus, komunikabilus, sąžiningas, iniciatyvus;

mokėti dirbti įvairius ūkinius ir kitus nesudėtingus darbus;

išmanyti saugos ir sveikatos darbe bei priešgaisrinės saugos reikalavimus.


Darbininkas

Raimundas Vyšniauskas

Darbininkas vykdo šias funkcijas:

atlieka seniūnijos teritorijos (gatvių, vejų, pėsčiųjų takų ir šaligatvių, kapinių, kito bendro naudojimo teritorijų) sanitarinę priežiūrą;

renka šiukšles, valo sąnašas, tvarko želdinius, kad medžių, krūmų šakos nebūtų išsikišę už sklypo ribos ir netrukdytų naudoti kaimyninį žemės sklypą, sugrėbia arba sušluoja lapus, surenka nukritusias ar nupjautas genėjimo metu šakas, tvarko (valo) nutekamuosius griovius ir esančias pralaidas;

rūpinasi atliekų rūšiavimu ir tvarkymu kapinėse ir kitose seniūnijos teritorijose;

naikina piktžoles, pjauna žolę, iškerta medžių atžalas, menkaverčius krūmus;

geni ir karpo želdinius (karpo gyvatvores, geni medžių šakas);

prižiūri, kad būtų užtikrinama švara ir tvarka (nebūtų važinėjama po želdynus, želdinius ir žolinius augalus, statomos ir laikomos transporto priemonės ant vejos ir kitų žolinių augalų (išskyrus specialųjį transportą), nebūtų trypiama veja, gėlynai, žoliniai augalai, šiukšlinama. deginami lapai ir sausos medžių šakos, kūrenami laužai, laužomas ar gadinamas inventorius;

pašalina sniego sluoksnį rankiniu būdu ar panaudodamas mechanizmus, specialiąsias priemones.

atlieka paprastojo remonto darbus;

prižiūri asmenis, atliekančius visuomenei naudingą veiklą ar dirbančius viešuosius darbus, organizuoja ir kontroliuoja jų darbą;

prižiūri seniūnijai priklausančius darbo įrankius bei techniką, juos eksploatuoja laikydamasis priešgaisrinės, darbų saugos reikalavimų, prireikus pašalina smulkius gedimus;

vykdo kitus seniūno nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų užtikrintas seniūnijos funkcijų vykdymas.

Darbininkas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

žinoti Seniūnijoje naudojamų priemonių paskirtį, vartojimo būdus, prietaisų techninę sandarą ir darbo principus;

būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų priimtais sprendimais tiek, kiek tai susiję su pareigų vykdymu;

sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

būti pareigingas, darbštus, komunikabilus, sąžiningas, iniciatyvus;

mokėti dirbti įvairius ūkinius ir kitus nesudėtingus darbus;

išmanyti saugos ir sveikatos darbe bei priešgaisrinės saugos reikalavimus.


Valytoja

Vidutė Ramanciuškienė

Valytojas vykdo šias funkcijas:

kokybiškai valo ir tvarko patikėtus pastato plotus:

kiekvieną darbo dieną plauna grindis, valo dulkes nuo patalpose esančių baldų, stalų, spintų, lentynų, palangių ir kitų lengvai pasiekiamų darbo priemonių, nuvalo pastebėtas dėmes ant sienų ir durų, drėgna šluoste nuvalo laiptų turėklus, šalina voratinklius;

prižiūri tvarką tualetuose ir sanitariniuose mazguose, pakeičia pasibaigusias medžiagas, išvalo bei dezinfekuoja unitazus, kriaukles bei kitus sanitarinius mazgus;

esant poreikiui, bet ne rečiau nei du kartus per metus priskirtas patalpas valo nuodugniai: kruopščiai išvalo langų stiklus bei nuplauna jų rėmus, nuvalo sienas, duris, baldus ir kt.

į numatytas vietas išneša šiukšles iš šiukšliadėžių;

prižiūri gėles administracinėse patalpose bei lauko vazonuose;

esant reikalui valo sniegą ir/ar ledą prie įėjimo į pastatą;

sutvarko nurodytas patalpas prieš vyksiančius renginius ir po jų, taip pat, esant poreikiui, dėl nenumatytų aplinkybių;

išvalius patalpas patikrintina, ar nėra atidarytų langų, įjungtos šviesos, atsuktų čiaupų ar kita, užrakina pastatą bei, įsitikinęs, kad patalpose be jo kitų asmenų nėra, įjungia signalizaciją;

taupiai ir pagal paskirtį naudoja valymo, dezinfekcijos ir kitas priemones;

vykdo kitus seniūno nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su valytojo darbu.

Valytojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

būti susipažinusiam su higienos reikalavimais švaros palaikymui kabinetuose, buitinėse ir bendro naudojimo patalpose;

mokėti naudotis įrenginiais, skirtais švarai palaikyti, išmanyti cheminių valymo priemonių galimybes ir naudojimo reikalavimus;

būti pareigingas, darbštus, kruopštus, sąžiningas;

išmanyti saugos ir sveikatos darbe bei priešgaisrinės saugos reikalavimus.


Stakliškių seniūnijos plotas 18061 hektaras. Didesnę teritorijos dalį – 60 proc. užima žemės ūkio naudmenos, 23 proc. – miškai, 17 proc. – vandenys ir kitos paskirties plotai. Seniūnija ribojasi su Prienų rajono savivaldybės Jiezno seniūnija, Kaišiadorių, Trakų ir Alytaus rajonų savivaldybėmis. Seniūnijoje dabar gyvena 2084 žmonės. Seniūnijos centras – Stakliškių kaimas (572 žmonės). Seniūnijos teritorijoje išsidėstę 80 (Akuškonių, Alšininkų, Amerikos, Antapolio, Antaveršio, Armanavos, Aukštojos, Ąžuolijos, Bagdoniškių, Baudėjų, Būdų, Buntiškių, Burokiškių, Butkiškių, Dobrovolės, Druskeliškių, Ganciūnų, Gedanonių, Gelionių, Gerulių, Gineikonių, Giriotiškių, Gojaus, Gripiškių, Intuponių, Jarmališkių, Jaunionių, Jogalinos, Juodupio, Karkliniškių, Kazimieravos, Kielionių, Krasaušiškių, Krištapiškių, Krusnėkų, Kvedariškių, Kvietkinės, Lepelionių, Lielionių, Malinavos, Margų, Masių, Medžionių, Mockonių, Noreikiškių, Paaukštojos, Pagelužės, Pakrovų, Palapiškių, Pamiškės, Pamiškės vs., Pazelvės, Pieštuvėnų, Pikelionių, Poliesio, Popsių, Pramiežių, Riešutinės, Rodomislės, Rūdiškių, Sabališkių, Seniavos, Skerdimų, Stakliškių, Stanuliškių, Sudvariškių, Sutruko, Šilelio, Tauriekų, Trakelių, Trečionių, Unkonių, Užuguosčio, Užukalnio, Vydžionių, Vilkininkų, Virkininkų, Vispos, Vyšniūnų, Želkūnų) kaimų. Didesni iš jų: Užuguostis (163 žmonės), Vyšniūnai (255 žmonės ), Pieštuvėnai (155 žmonės), Želkūnai (102 žmonės).

Seniūnijos administruojamoje teritorijoje veikia 1 gimnazija, 2 gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriai, 1 kultūros ir laisvalaikio centras, 2 bažnyčios, ambulatorija, vaistinė, 10 parduotuvių, 3 bibliotekos (Stakliškių, Užuguosčio ir Vyšniūnų), visose bibliotekose yra prieiga prie interneto.

Istorija

Stakliškėms laisvojo miesto teises Ketverių metų arba Reformų seimo laikotarpiu suteikė Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Stanislovas Augustas Poniatovskis. Valdovo 1792 m. sausio 16 d. pasirašytas sunykęs pergamentinis privilegijos originalas saugomas Lietuvos nacionaliniame muziejuje (Inv. Nr. R-452). Lygiavertis jam šaltinis – privilegijos įrašas Lietuvos Metrikoje, kuri dabar saugoma Rusijos valstybiniame senųjų aktų archyve (RVSAA) Maskvoje. Joje rašoma, kad Stakliškėms suteikiamas herbas: „Dievo Apvaizda virš griūvančio miesto“. Herbo spalvos aiškėja iš privilegijos piešinio, kuriame vaizduojami gelsvi pastatai, mėlyno dangaus su debesėliais fone geltona Dievo Apvaizdos akis, medeliai žalsvi (RVSAA. F. 389-Lietuvos Metrika. Kn. 556. L. 37v ). Tai vienas iš labiausiai neesminiais elementais perkrautų, o vietos architektūros prasme – nerealių simbolių. Galimas daiktas, kad griūvančio miesto siluetas nusižiūrėtas iš bažnyčios dailės, ypač jos rytietiškų motyvų. Simbolinė prasmė neaiški. Turbūt griūvantis miestas reiškė irstančią valstybę, kurią turi išgelbėti reformos, miestams suteikiamos teisės. Dievo Apvaizdos akis buvo Ketverių metų seimo idėjinis simbolis, kuris rodė, kad valstybės reformos vyksta su Dievo valia, jo pritarimu. 1792 m. viduryje, krašte nugalėjus reformų priešininkams Targovicos konfederatams, Stakliškių savivalda buvo panaikinta, herbas užmirštas. Jis pirmą kartą atkuriamas po 200 metų. Norint, kad herbas būtų šiek tiek heraldiškesnis ir realesnis, atsisakyta smulkių elementų, romantizmo (pastatai apkerpėję), šiek tiek pakeista architektūros statinių kompozicija. Naująjį Stakliškių herbo etaloną padarė dailininkas Rolandas Rimkūnas. Jį Heraldikos komisija aprobavo 1997 m. lapkričio 13 d. (komisijos posėdžio protokolas Nr. 180).

Istoriniuose šaltiniuose Stakliškių vardas minimas nuo XIV a. 1375, 1377, 1403 m. apylinkes puolė kryžiuočiai. XV a. pabaigoje stovėjęs dvaras, 1513 m. minimas Stakliškių miestelis. Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas Augustas dvarą ir miestelį padovanojo Barborai Radvilaitei. XVI–XVIII a. Stakliškės buvo seniūnijos centras. 1593 m. pastatyta bažnyčia (manoma, sudeginta Rusijos kariuomenės 1655 m. ). 1759 m. Lietuvos didysis kunigaikštis Augustas III leido rengti savaitinį turgų ir du prekymečius. XVIII a. antrojoje pusėje prie bažnyčios veikė pradžios mokykla. 1785–1793 m. miestelėnai bylinėjosi su seniūnu Juozapu Boufalu dėl neteisėtai padidintų prievolių ir mokesčių. Miestelėnų pasipriešinimui slopinti į Stakliškes buvo atsiųsta kariuomenė.

1776 m. pastatyta mūrinė bažnyčia. Vėliau prie jos buvo pristatyta mūrinė dviaukštė Šv. Jono koplytėlė.

1792 m. Ketverių metų seimas suteikė Stakliškėms Magdeburgo teises. 1795 m. Stakliškių dvaras ir miestelis atiteko Rusijos iždui. Stakliškių valdytoju tapo generolas Muravjovas. Čia augo jo sūnus, žinomas kaip Muravjovas Korikas.

XIX a. pradžioje Stakliškėse veikė gydykla ir pirmasis Lietuvos kurortas. Prie Verknės, Guostės, Alšios upelių buvo 10 mineralinių šaltinių, turinčių gydomųjų savybių. 1857 m. kurortas sudegė, šaltiniai išseko.

XIX a. antrojoje pusėje miestelis išaugo: dirbo keliolika parduotuvių, smuklių, vyko turgūs, prekymečiai. 1890 m. buvo pastatyta alaus darykla, Stakliškių dvare veikė audimo fabrikas.

XX a. pirmojoje pusėje Stakliškėse buvo valsčiaus centras. Veikė alaus darykla, kepykla, pieninė, vilnų karšykla, paštas. Įkurtos lietuvių ir žydų pradžios mokyklos.

Okupacijos metais Stakliškės gerokai nukentėjo. Antrojo pasaulinio karo metais buvo nužudyta apie 500 gyventojų. Pokariu daug ištremta į Sibirą. Stakliškių apylinkėse vyko rezistentų kovos.

Sovietmečiu buvo pastatyta vidurinė mokykla, plečiama midaus gamykla.

1957 m. prie Stakliškių rastas XIII–XIV a. sidabrinių daiktų lobis. Manoma, kad papuošalai priklausė Lietuvos didikams ir buvo paslėpti XV a. pabaigoje ar XVI a. pradžioje.

Lankytinos vietos

Seniūnijos reljefas itin kalvotas ir miškingas, daug vandens telkinių. Seniūnija garsėja poilsiautojų lankomu Guostaus ežeru, kurio plotas 74 hektarai. Prie ežero įsikūrusi Z. Klizienės kaimo turizmo sodyba. Be šio ežero, seniūnijoje dar yra Lieliaus, Juodžio, Veršiuko, Gelužio, Pazelvės, Alšios, Krasaušiškių, Sutruko, Gelionių, Juodakėlės ežerai. Per seniūniją teka Verknės, Alšios upės ir Guostės, Obelties, Virkiaus upeliai.

Didelius seniūnijos plotus užima Būdų, Gojaus, Pazelvės, Degsnių, Kalnų, Maižyčių, Bendrės, Anglininkų, Baudėjų, Pušelės kalno miškai.

• Stogastulpis rezistentų ir Sibiro tremtinių kančioms atminti, pastatytas Stakliškių miestelyje, atkūrus nepriklausomybę;
• Lepelionių piliakalnis;
• Medžionių piliakalnis;
• Gelionių duobė;
• Stakliškių žydų senosios kapinės;
• Didysis Gojaus miško ąžuolas;
• Mitologinis Gaidžio akmuo Būdų kaime;
• Vokiečių kapinės Trakelių kaime;
• Čigonės kapas;
• Ustronės riedulynas;
• Gedanonių kalva.

Švietimas, kultūra

Seniūnijos administruojamoje teritorijoje veikia Stakliškių gimnazija, Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centras, Stakliškių gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius ir Stakliškių gimnazijos Pieštuvėnų ikimokyklinio ugdymo skyrius.

Verslas

Seniausia Stakliškių įmonė – UAB „Lietuviškas midus“. Įmonė buvo įkurta 1889 m. ir tuo metu darė alų. Tai viena seniausių įmonių Lietuvoje, turinti gilias tradicijas, vienintelė, gaminanti alkoholinius gėrimus pagal autentišką lietuvišką midaus technologiją. Lietuvoje midus paplito viduramžiais.

XVII–XVIII a. pradėjus nykti drevinei bitininkystei midaus gamyba Lietuvoje sumažėjo. Šio unikalaus gėrimo gamyba atgaivinta 1959 m. Stakliškių gamykloje „Lietuviškas midus“ buvusio ilgamečio gamyklos direktoriaus Aleksandro Sinkevičiaus (1908–1989) iniciatyva.

Senojo lietuviško midaus receptūrų nėra išlikę, tačiau žinoma, kad ir seniau vandens ir midaus tirpalas buvo virinamas su vienokiais ar kitokiais prieskoniais (čiobreliais, imbieru, citrinų, cinamono žievelėmis, vyšniomis, žemuogėmis, gervuogėmis, liepžiedžiais, kadagių uogomis, gilėmis, apyniais), paskui tirpalas nukošiamas ir fermentuojamas alaus ir vyno mielėmis. Tokio gėrimo stiprumas būna 10–16 proc., o stipresni midaus gaminiai gaminami su etilo alkoholiu.

A. Sinkevičius pagal technologinius aprašymus, išlikusius istoriniuose šaltiniuose, atkūrė midaus receptus ir 1972 m. patentavo juos Didžiojoje Britanijoje. Šiuo metu „Lietuviškas midus“ gamina 5 midaus rūšis, kurių alkoholio koncentracija neviršija 16 proc., 12 rūšių midaus nektarų, kurių alkoholio koncentracija siekia 50 proc., ir 75 proc. stiprumo midaus balzamą „Žalgiris“. Be to, vartotojams pateikiami 8 pavadinimų alkoholiniai kokteiliai.

Lietuviškas midus susilaukė pelnyto įvertinimo ne tik šalies, bet ir užsienio parodose: Zagrebe, Leipcige, Paryžiuje, Londone, Monrealyje. Įmonė gavo tarptautinį kokybės pažymėjimą. Per pastaruosius metus gamykloje 60–70 proc. atnaujinta įranga, įsigytos dvi naujos, atitinkančios tarptautinius standartus, pilstymo linijos.

UAB „Lietuviškas midus“ nuo 1994 m. yra Santarvės fondo rėmėja.

Plačiau www.midus.lt

Įžymūs žmonės

Stakliškių kraštas pelnytai gali didžiuotis garbiais savo kraštiečiais: gydytoju, išradėju Saliamonu Rabinovičiumi, medicinos dr. Ignu Klimu, teisininku, visuomenės veikėju, šaulių organizatoriumi Antanu Mikaila, geologu Vincu Mikaila, lakūnu karininku, Aviacijos mokyklos I laidos absolventu Karoliu Braziukaičiu, karininku, 1941 m. sukilimo dalyviu Aleksandru Braziukaičiu, inžinieriumi technologu, lietuviško midaus kūrėju, kovotoju už Lietuvos nepriklausomybę, politiniu kaliniu Aleksandru Sinkevičiumi, nusipelniusiu Lietuvos mokytoju Jonu Ardaravičiumi, geodezijos inžinieriumi, technikos daktaru Vytautu Tulevičiumi, medžio drožėju, mokytoju ekspertu Simonu Kacilausku ir kitais. Reikšmingų darbų nuveikė 1925–1954 m. Stakliškių bažnyčios klebonas kunigas Vladas Jezukevičius (1886–1956).

Seniūnaitijos

Seniūnaičio
vardas, pavardė
Seniūnaitijos pavadinimas Seniūnaitijai priklausančios teritorijos Telefono numeris
Danutė Adamonienė Užuguosčio seniūnaitija  Amerikos k., Antapolio k., Antaveršio k., Aukštojos k., Buntiškių k., Burokiškių k., Butkiškių k., Būdų k., Gedanonių k., Gelionių k., Giriotiškių k., Gojaus k., Intuponių k., Juodupio k., Mockonių k., Paaukštojos k., Pagelužės k., Palapiškių k., Pamiškės vs., Poliesio k., Rodomislės k., Sabališkių k., Seniavos k., Skerdimų k., Sutruko k., Užuguosčio k., Užukalnio k. +370 687 79085
Milda Balčiuvienė Pieštuvėnų seniūnaitija  Alšininkų k., Ąžuolijos k., Bagdoniškių k., Gineikonių k., Kazimieravos k., Kielionių k., Krasaušiškių k., Kvedariškių k., Malinavos k., Medžionių k., Noreikiškių k., Pamiškės k., Pazelvės k., Pieštuvėnų k., Pramiežių k., Riešutinės k., Sudvariškių k., Tauriekų k., Unkonių k., Virkininkų k. +370 617 40820
Alma Jurkonienė Stakliškių 2-oji seniūnaitija  Pakrovų k., Pikelionių k., Stakliškių k. vakarinė dalis: Alšios g., Butrimonių g. (nelyginiai numeriai), Ievų g., Kalno g., Kauno g., Lauko g., Liepų g., Mokyklos g., Pašto g., Pievų g., Piliakalnio g. (2, 4, 6, 8 numeriai), Prienų g. (lyginiai numeriai), Pušų g., Taikos g., Trakų g. (nelyginiai numeriai), Verknės g., Žaliosios g.; Trečionių k. +370 612 66282
Juozas Majauskas Vyšniūnų seniūnaitija  Akuškonių k., Armanavos k., Baudėjų k., Druskeliškių k., Dobrovolės k., Ganciūnų k., Gerulių k., Jaunionių k., Jarmališkių k., Jogalinos k., Karkliniškių k., Krištapiškių k., Krusnėkų k., Kvietkinės k., Margų k., Masių k., Popsių k., Rūdiškių k., Stanuliškių k., Trakelių k., Vilkininkų k., Vydžionių k., Vyšniūnų k., Želkūnų k. +370 611 82220
Vygintas Ramanciuškas Stakliškių 1-oji seniūnaitija  Gripiškių k., Lepelionių k., Lielionių k., Stakliškių k. rytinė dalis: Alyvų g., Beržų g., Bokšto g., Butrimonių g. (lyginiai numeriai), Dzūkų g., Guostaus g., Klevų g., Miško g., Paverknio g., Piliakalnio g. (3, 7, 14, 16, 20, 22 numeriai), Prienų g. (nelyginiai numeriai), Ramybės g., Sodų g., Trakų g. (lyginiai numeriai),Vilniaus g., Vyšnių g.; Šilelio k., Vispos k. +370 677 32465

Stakliškių seniūnijos 2018 m. veiklos ataskaita

Seniūnijų ataskaitos ir planai