Laisvės a. 12, Prienai (Skyriaus nuostatai)

Pareigos

Vardas, pavardė
Kabinetas
Veikla

Vedėjas

Tomas Žvirblys
[email protected]
tel: +370 319 61 120

109

Skyriaus vedėjas (Savivaldybės vyriausiasis inžinierius) vykdo šias funkcijas:

Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

Organizuoja iš valstybės ar savivaldybės biudžeto bei paskolų ir ES fondų finansuojamų objektų statybą bei kapitalinį remontą, kad būtų užtikrinta tinkama rajono objektų statyba.

Pagal skyriaus veiklos sritis rengia programas bei jų išlaidų sąmatas ir teikia tvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka.

Pagal skyriaus kompetenciją pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas.

Nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos padalinių paklausimus ir rengia jiems atsakymus skyriaus veiklos klausimais.

Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus.

Pagal skyriaus kompetenciją atlieka valstybės biudžeto lėšų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti skaičiavimą ateinantiems metams ir pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio planavimo skyriui bei atitinkamai ministerijai pagal poreikį.

Nagrinėja piliečių prašymus atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą ir priima sprendimus dėl nuosavybės teisių atkūrimo įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.

Apskaičiuoja kompensacijas už išlikusį nekilnojamąjį turtą grąžintinų pastatų, jų dalių, butų savininkams.

Organizuoja Savivaldybės statomų statinių (tarp jų ir ypatingų) statybos techninę priežiūrą, kad būtų užtikrinta statinių normatyvinė kokybė.

Užtikrina skyriaus rengiamų dokumentų valdymą, naudojimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą vadovaudamasis LR teisės aktais.

Tvarko skyriaus informaciją ir duomenis Savivaldybės interneto svetainėje.

Dalyvauja sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje.

Vykdo Savivaldybės pastato ir patalpų, jų priklausinių techninę priežiūrą.

Atlieka Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 6 straipsnyje nustatytas funkcijas.

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Skyriaus vedėjas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis ar aukštasis koleginis technologijos mokslų srities inžinerijos krypčių grupės ar lygiavertis aukštasis universitetinis ar aukštasis koleginis inžinerinis išsilavinimas.


Vyriausioji specialistė

Laura Milkevičienė
[email protected]
tel: +370 319 61 124

131

Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

vykdo projektus, finansuojamus iš valstybės ir savivaldybės biudžetų ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis (teikia paraiškas, atlieka projekto vadovo funkcijas, organizuoja ir prižiūri projekto metu atliekamus darbus, teikia ataskaitas);

organizuoja ir koordinuoja kelių fondo lėšų, gaunamų iš Europos Sąjungos fondų, valstybės ir savivaldybės biudžetų efektyvų panaudojimą, užtikrinant tinkamą savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrą, taisymą, tiesimą ir saugų eismą bei techninę priežiūrą;

rengia projektavimo ir remonto užduotis, derina ir tvirtina sąmatas, rengia užduotis vešiesiems pirkimams;

ruošia ir pasirašytinai vizuoja sutarčių projektus dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo, organizuoja jų pasirašymą;

organizuoja ir vykdo vietinės reikšmės kelių ir gatvių apskaitą, registruoja bei teikia jų sąrašą tvirtinimui, rengia kelių ir gatvių statistines ataskaitas;

rengia ir teikia Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos duomenų apie objektus sąrašus, teikia ataskaitas; paraiškas lėšoms gauti, dirba su informacine sistema „Kelių projektai”;

pagal kompetenciją tvarko Skyriaus informaciją ir duomenis Savivaldybės interneto svetainėje;

pagal kompetenciją užtikrina dokumentų valdymą, naudojimą, rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą vadovaujantis LR teisės aktais;

vykdo kitus su Savivaldybės administracijos bei skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės veiklos strateginiai tikslai.

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti ne mažesnį, kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, ypač kiek tai susiję su kelių priežiūra bei remontu, vietos savivalda, viešuoju administravimu, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;

mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis.


Vyriausioji specialistė

Džiuljeta Čepeliauskienė
[email protected]
tel: +370 319 61 173

122

Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

Apdoroja su turto priežiūros ir valdymo veiklų vykdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su turto priežiūros ir valdymo veiklų vykdymu susijusios informacijos apdorojimą;

Atlieka pirminę turto apskaitą arba prireikus koordinuoja pirminės turto apskaitos atlikimą ir dalyvauja atliekant turto inventorizaciją;

Konsultuoja priskirtos srities klausimais;

Organizuoja turto naudojimą arba prireikus koordinuoja turto naudojimo organizavimą;

Rengia ir teikia informaciją su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą;

Rengia ir teikia pasiūlymus su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais klausimais;

Rengia su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusių dokumentų rengimą;

Vertina ir planuoja investicijų į turtą poreikį arba prireikus koordinuoja investicijų į turtą poreikio vertinimą ir planavimą;

Vertina turto tinkamumą naudoti, organizuoja turto nurašymą, išardymą ir likvidavimą arba prireikus koordinuoja turto tinkamumo naudoti vertinimą, nurašymo, išardymo ir likvidavimo organizavimą;

Vykdo turto priežiūrą arba prireikus koordinuoja turto priežiūros vykdymą;

Atlieka funkcijas susijusias su savivaldybės turto (išskyrus žemę, transporto priemones, elektros ir šilumos ūkį, savivaldybės būstą ir socialinį būstą) valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis;

Pagal kompetenciją tiria prašymus, skundus, informaciją;

Pagal kompetenciją rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

Pagal skyriaus kompetenciją pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas;

Dalyvauja sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje;

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – vadyba (arba);

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – turto valdymo patirtis;

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, ypač kiek tai susiję su vietos savivalda, viešuoju administravimu, turto valdymu ir naudojimu juo, rajono savivaldybės institucijų priimtais sprendimais bei potvarkiais, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais;

mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis.


Vyriausioji specialistė

Violeta Raguckienė
[email protected]
tel: +370 319 61 173

122

Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

Gyvenamojo namo, butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdymo organų, savivaldybės paskirtų administratorių, kai butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo, butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat kai bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, prižiūri ir kontroliuoja veiklą;

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – aplinkos inžinerija.


Vyriausioji specialistė

Ilona Ramanauskienė
[email protected]
tel: +370 319 61 128

107A

Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą;

Konsultuoja priskirtos srities klausimais;

Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą;

Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą;

Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu;
Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą;

Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais;

Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą;

Rengia Savivaldybės strategiją aplinkos apsaugos srityje, organizuoja ir koordinuoja šios strategijos įgyvendinimą, rengia Savivaldybės specialiąją aplinkos apsaugos programą, koordinuoja jos vykdymą;

Vykdo kraštovaizdžio ir Savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymą ir apsaugą, Savivaldybės teritorijoje esančių želdynų tvarkymą, apsaugą ir kūrimą, vykdo inventorizacijos apskaitą, rengia želdinių apsaugos taisykles, išduoda leidimus kirsti nustatyta tvarka saugotinus želdinius, siekiant užtikrinti kraštovaizdžio apsaugą;

Diegia komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, įgyvendinant Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą;

Organizuoja geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą Savivaldybės teritorijoje, įgyvendinant Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą;

Informuoja visuomenę apie aplinkos būklę, vykdo ekologinį švietimą, užtikrinant kokybišką aplinkos būklę;

Vykdo medžioklės plotų vienetų sudarymą ir jų ribų keitimą;

Pagal kompetenciją tvarko Skyriaus informaciją ir duomenis Savivaldybės interneto svetainėje;

Pagal skyriaus kompetenciją pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas;

Dalyvauja sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje;

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – bioinžinerija (arba);

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – aplinkos apsaugos srities patirtis;

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, ypač kiek tai susiję su aplinkosauga, vietos savivalda, viešuoju administravimu, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;

mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis.


Vyriausiasis specialistas

Artūras Seilius
[email protected]
tel: +370 319 61 122

120

Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

organizuoja Savivaldybės socialinio būsto, Savivaldybės pastatų remonto darbus, komunalinio ūkio objektų priežiūrą ir plėtrą, vykdo jų programas;

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių darbe, įgyvendinant Savivaldybės projektus, finansuojamus iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, taip pat projektus finansuojamus Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis;

rengia projektavimo ir remonto užduotis, technines specifikacijas, derina ir tvirtina sąmatas;

atlieka viešųjų pirkimų procedūras, reikalingas Savivaldybės pastatų remontui atlikti;

ruošia ir pasirašytinai derina sutarčių projektus, organizuoja jų pasirašymą;

pagal kompetenciją tvarko Skyriaus informaciją ir duomenis Savivaldybės interneto svetainėje;

pagal kompetenciją užtikrina dokumentų valdymą, naudojimą, rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą vadovaujantis LR teisės aktais;

vykdo kitus su Savivaldybės administracijos bei skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės veiklos strateginiai tikslai.

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti ne mažesnį, kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, ypač kiek tai susiję su statyba, viešųjų pirkimų organizavimu, vietos savivalda, viešuoju administravimu, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;

mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis.


Vyriausioji specialistė

Diana Budbergienė
[email protected]
tel: +370 319 61 180

107

Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.

Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

Administruoja sutartis, finansuojamas iš Valstybės investicijų programos, Europos sąjungos ir kitų fondo lėšų: rengia paraiškas ir mokėjimo prašymus, kontroliuoja savalaikį apmokėjimą, teikia ataskaitas.

Organizuoja bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintino pavėžėjimo į mokyklas ir į namus klausimus.

Organizuoja keleivių vežimą vietiniais maršrutais, lengvatinio keleivių vežimo kompensacijų skaičiavimą ir mokėjimą.

Organizuoja kapinių priežiūrą.

Teikia Juridinių asmenų registrui dokumentus ir duomenis, nurodytus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.46 ir 2.66 straipsniuose.

Organizuoja savivaldybės tarybos kompetencijai priskirtą savivaldybės infrastruktūros plėtros planavimą ir įgyvendinimą.

Pildo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį.

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

  • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
  • studijų kryptis – matematika.

Vyriausiasis specialistas

Dainius Sodaitis
[email protected]
tel: +370 319 61 122

120

Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą;

Konsultuoja priskirtos srities klausimais;

Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą;

Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą;

Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu;

Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą;

Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais;

Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą;

Rengia energijos išteklių poreikio prognozes, kuro ir šilumos gamybos, tiekimo ir vartojimo balansus, kuro sunaudojimo pavaldžiose įstaigose normatyvus, kontroliuoja jų laikymąsi;

Numato ir įgyvendina priemones, užtikrinančias stabilų ir ekonomišką šilumos energijos tiekimą švietimo, kultūros, sveikatos priežiūros įstaigoms, Savivaldybės balanse esantiems pastatams, kitiems vartotojams;

Koordinuoja gyventojų, norinčių atsijungti nuo centralizuoto šilumos tiekimo, atsijungimo procedūrą, kontroliuoja šilumos ūkio specialaus plano reikalavimų laikymąsi;

Priima ir nagrinėja Prienų rajono šilumos tiekimo įmonių, tiekiančių per metus mažiau kaip 10 GWh šilumos, prašymus ir su jais pateikiamus dokumentus dėl licencijų šilumai teikti išdavimo ir keitimo; kontroliuoja, kaip licencijų turėtojai laikosi licencijuojamos veiklos sąlygų;

Koordinuoja miestų ir gyvenviečių bendrojo naudojimo teritorijų išorinį apšvietimą, organizuoja išorės apšvietimo sistemų plėtrą;

Vykdo elektros energijos, kuri sunaudojama Savivaldybės balanse esančiuose pastatuose, apskaitą (registruoja elektros apskaitos prietaisų rodmenis, pateikia pažymas apie suvartotą elektros energiją elektros energijos tiekimo įmonei);

Analizuoja ir teikia įstatymų bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų nustatyta tvarka tvirtinti savivaldybės teritorijoje veikiančių įmonių teikiamų paslaugų gyventojams kainas bei tarifus;

Atlieka funkcijas susijusias su savivaldybės turto – elektros ir šilumos ūkiu, valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis;

Numato ir įgyvendina priemones, užtikrinančias stabilų ir ekonomišką šilumos energijos tiekimą švietimo, kultūros, sveikatos priežiūros įstaigoms, Savivaldybės balanse esantiems pastatams, kitiems vartotojams;

Dalyvauja sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje;

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – elektros inžinerija (arba);

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – šilumos energetikos srities patirtis;

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, ypač kiek tai susiję su susiję su vietos savivalda, viešuoju administravimu, įmonių veikla, energijos tiekimo ir kt., dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;

mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis.


Vyriausioji specialistė

Linutė Mikušauskienė
[email protected]
tel: +370 319 61 121

111

Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
Analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja tiekėjų pateiktų viešųjų pirkimų dokumentų analizę ir vertinimą.
Apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais pirkimais susijusios informacijos apdorojimą.
Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.
Planuoja viešuosius pirkimus arba prireikus koordinuoja viešųjų pirkimų planavimą, rengia su jų planavimu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su jų planavimu susijusių dokumentų rengimą.
Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais.
Rengia ir teikia informaciją su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
Rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja konkrečių viešųjų pirkimų dokumentų rengimą.
Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo rengimą.
Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
Atlieka funkcijas susijusias su Viešųjų pirkimų informacine sistema.
Siekiant Savivaldybės veiklos strateginių tikslų įgyvendinimo, organizuoja, įgyvendina bei rengia ilgalaikes socialines – ekonomines Savivaldybės plėtros programas, Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programą.
Organizuoja sąlygų verslo plėtrai sudarymą ir šios veiklos skatinimą.
Organizuoja Savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programos veiklą.
Atlieka funkcijas susijusias su leidimų (licencijų) išdavimu įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.
Pagal skyriaus kompetenciją pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas.
Teikia nustatyta tvarka tvirtinti veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto pajamų mokesčio tarifus, numato galimas šių mokesčių lengvatas.
Analizuoja rajono savivaldybės valdomų bendrovių finansinę veiklą, ruošia ketvirtines veiklos rezultatų palyginamąsias suvestines, siekdamas įstaigos vadovui pateikti informaciją apie savivaldybės valdomų bendrovių finansinę veiklą.
Organizuoja juridinio asmens dalyvio turtinių ir neturtinių teisių bei pareigų įgyvendinimą, atlieka kitas pagal įstatymus ir Savivaldybės tarybos sprendimus priskirtas savivaldybės juridinių asmenų valdymo funkcijas.
Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
studijų kryptis – statybos inžinerija;

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
darbo patirtis – viešųjų pirkimų srities patirtis;
darbo patirties trukmė – 1 metai.


Vyriausioji specialistė

Giedrė Aukštakalnė
[email protected]
tel: +370 319 61 165

113

Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
Analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja tiekėjų pateiktų viešųjų pirkimų dokumentų analizę ir vertinimą.
Apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais pirkimais susijusios informacijos apdorojimą.
Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.
Planuoja viešuosius pirkimus arba prireikus koordinuoja viešųjų pirkimų planavimą, rengia su jų planavimu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su jų planavimu susijusių dokumentų rengimą.
Rengia ir teikia informaciją su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais.
Rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja konkrečių viešųjų pirkimų dokumentų rengimą.
Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo rengimą.
Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
Vadovaudamasis teisės aktų nustatytų reikalavimų vykdo pirkimus, kuria pirkimų proceso strategiją, valdo pirkimų procesą, organizuoja ir administruoja pirkimus.
Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
studijų kryptis – verslas (arba);
studijų kryptis – vadyba.


Vyriausioji specialistė

Raminta Baranauskienė
[email protected]
tel: +370 319 61 124

131

Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą;

Konsultuoja priskirtos srities klausimais;

Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą;

Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą;

Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu;

Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais;

Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą;

Vykdo projektus, finansuojamus iš valstybės ir savivaldybės biudžetų ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis (teikia paraiškas, atlieka projekto vadovo funkcijas, organizuoja ir prižiūri projekto metu atliekamus darbus, teikia ataskaitas);

Organizuoja ir koordinuoja kelių fondo lėšų, gaunamų iš Europos Sąjungos fondų, valstybės ir savivaldybės biudžetų, efektyvų panaudojimą, užtikrinant tinkamą savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrą, taisymą, tiesimą ir saugų eismą bei techninę priežiūrą;

Rengia projektavimo ir remonto užduotis, derina ir tvirtina sąmatas, rengia užduotis vešiesiems pirkimams;

Ruošia ir pasirašytinai vizuoja sutarčių projektus dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo, organizuoja jų pasirašymą;

Organizuoja ir vykdo vietinės reikšmės kelių ir gatvių apskaitą, registruoja bei teikia jų sąrašą tvirtinti, rengia kelių ir gatvių statistines ataskaitas;

Rengia ir teikia Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos duomenų apie objektus sąrašus, teikia ataskaitas, paraiškas lėšoms gauti, dirba su informacine sistema „Kelių projektai“;

Pagal kompetenciją tvarko Skyriaus informaciją ir duomenis Savivaldybės interneto svetainėje;

Pagal Skyriaus kompetenciją pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas;

Dalyvauja sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje;

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – mechanikos inžinerija (arba);

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – gatvių rekonstrukcijos patirtis;

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, ypač kiek tai susiję su kelių priežiūra bei remontu, vietos savivalda, viešuoju administravimu, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;

mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis.