1. Dalyvauja Savivaldybės tarybos posėdžiuose, dirba su elektronine balsų skaičiavimo sistema, pasirašo posėdžių protokolus.

2. Savivaldybės tarybai priėmus sprendimus, juos peržiūri ir tinkamai paruoštus teikia pasirašyti merui, pasirašytus Savivaldybės tarybos sprendimus tvirtina sekretoriaus antspaudu.

3. Perduoda Savivaldybės tarybos sprendimus atitinkamoms suinteresuotoms valstybinėms institucijoms, asociacijoms, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, pareigūnams bei piliečiams.

4. Koordinuoja Savivaldybės tarybos sprendimų projektų paskelbimą Teisės aktų informacinėje sistemoje.

5. Vykdo ir organizuoja Savivaldybės tarybos priimtų norminių teisės aktų įregistravimą ir paskelbimą Teisės aktų registre.

6. Koordinuoja ir organizuoja Savivaldybės tarybos sprendimų projektų rengimą, jų derinimą, registravimą ir sudaro Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkių projektus.

7. Rengia Savivaldybės mero ir tarybos sprendimų projektus, susijusius su Savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų veikla.

8. Padeda organizuoti Savivaldybės tarybos posėdžius, teikia Savivaldybės merui pasiūlymus dėl Savivaldybės tarybos darbo gerinimo, Savivaldybės tarybos sprendimų projektų rengimo, priimtų sprendimų įgyvendinimo.

9. Koordinuoja paruošiamąjį Savivaldybės tarybos, tarybos komitetų, komisijų, darbo grupių posėdžių darbą.

10. Padeda Savivaldybės tarybos sudarytų komitetų ir komisijų pirmininkams organizuoti komitetų ir komisijų darbą ir protokoluoja Savivaldybės tarybos komitetų, komisijų posėdžius.

11. Analizuoja Savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, teikia pasiūlymus Savivaldybės merui, rengia sprendimų projektus dėl reglamento pakeitimų.

12. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais saugo, archyvuoja Savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus.

13. Analizuoja informaciją, susijusią su užsienio ryšiais, ir teikia merui informaciją apie svarbiausius įvykius.

14. Mero pavedimu koordinuoja Savivaldybės kontaktus su kitomis savivaldybėmis, Lietuvos savivaldybių asociacija bei valstybės ir privačiomis institucijomis.

15. Pagal savo kompetenciją Savivaldybės vardu užmezga ir koordinuoja bendradarbiavimo kontaktus su užsienio valstybių savivaldos institucijomis, privačiomis institucijomis bei kitomis tarptautinėmis organizacijomis, organizuoja sutarčių bei susitarimų rengimą ir jų įgyvendinimą.

16. Mero pavedimu organizuoja Savivaldybės delegacijų vizitus į užsienį ir užsienio valstybinių bei privačių institucijų delegacijų priėmimą Prienų rajono savivaldybėje, plėtojant Savivaldybės išorės ryšius.

17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.