Laisvės a. 12, Prienai (Skyriaus funkcijos)

Pareigos

Vardas, pavardė
Kabinetas
Veikla

Vedėja

Vytautė Draugelytė
[email protected]
tel: +370 319 61 107

126

Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
Tikrina, ar pateikiami svarstyti Savivaldybės tarybos sprendimų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus ir juos vizuoja pasirašydamas;.
Tikrina, ar Savivaldybės bei Savivaldybės administracijos vardu pasirašomos sutartys ir susitarimai atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktus ir vizuoja juos pasirašydamas.
Atlieka Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių funkcijų ir (ar) pareigybių analizę ir pagal Skyriaus kompetenciją teikia Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl skyrių ar darbo organizavimo tobulinimo atsižvelgiant į teisės aktuose įstaigai nustatytus uždavinius;.
Atstovauja Savivaldybei teismuose ir ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose, taip pat kitose institucijose, kai nagrinėjami teisinio pobūdžio klausimai, rengia tam reikalingus procesinius dokumentus;.
Organizuoja Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų priėmimo į darbą  konkursus;.
Organizuoja Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir Savivaldybės administracijos filialų – seniūnijų veiklos nuostatų, pareigybių sąrašų, aprašymų, aprašymų rengimą.
Organizuoja funkcijų susijusių su visų biudžetinių įstaigų vadovų darbo santykiais, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, įgyvendinimą;.
Organizuoja funkcijų susijusių  su visų viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vadovų darbo santykiais, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, įgyvendinimą;.
Organizuoja funkcijų susijusių su Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo santykiais, Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, įgyvendinimą, organizuoja priėmimo į darbą konkursus;.
Organizuoja ir kuruoja valstybines (perduotas savivaldybėms) funkcijas:
valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimą ir civilinės būklės aktų registravimą.
Tikrina, ar Savivaldybės bei Savivaldybės administracijos vardu pasirašomos sutartys ir susitarimai atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktus ir vizuoja juos pasirašydamas.
Teisės aktų nustatyta tvarka tvarko duomenis Valstybės tarnautojų registre.
Atlieka valstybės biudžeto lėšų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijos – valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimo – skaičiavimą ateinantiems metams ir pateikia administracijos Finansų skyriui bei atitinkamai ministerijai pagal poreikį.
Pagal kompetenciją pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas.
Organizuoja, kad Skyriaus kompetencijos klausimais Savivaldybės interneto svetainėje būtų sudarytos visuomenei sąlygos gauti visą viešą informaciją, užtikrina jos veiksmingumą, pateikiamos informacijos aktualumą, patikimumą, reguliarų informacijos atnaujinimą.
Užtikrina dokumentų valdymą, naudojimą, rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
Skyriaus kompetencijos klausimais nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių,  Savivaldybės administracijos padalinių paklausimus ir rengia jiems atsakymus skyriaus veiklos klausimais.
Skyriaus kompetencijos klausimais rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;.
Dalyvauja sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje.
Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
studijų kryptis – teisė (arba);

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
darbo patirtis – atstovavimo teisme patirtis;
darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.


Vyriausioji specialistė

Ingrida Bražiūnienė
[email protected]
tel: +370 319 61 170

106

Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.

Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

Atlieka Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatyme nustatytas civilinės būklės aktų registravimo ir kitas funkcijas.

Atlieka Civilinės būklės aktų registravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1R-334 ,,Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“, nustatytas civilinės metrikacijos įstaigos funkcijas.

Atlieka su asmens vardo ir pavardės keitimo klausimais susijusias funkcijas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1R-333 ,,Dėl Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo“.

Saugo civilinės būklės aktų įrašus ir juos patvirtinančius dokumentus Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1R-336 ,,Dėl Civilinės būklės aktų įrašų ir juos patvirtinančių dokumentų saugojimo tvarkos aprašo ir terminų rodyklės patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje.

Kompetencijos klausimais Savivaldybės interneto svetainėje sudaro visuomenei sąlygas gauti visą viešą informaciją, užtikrina jos veiksmingumą, aktualumą, patikimumą, reguliarų informacijos atnaujinimą.

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – matematika.


Vyriausioji specialistė

Diana Dainauskienė
[email protected]
tel: +370 319 61 133

106

Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.

Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

Civilinės būklės aktų registravimo taisyklėse nustatyta tvarka registruoja civilinės būklės aktus (sudarant civilinės būklės akto įrašą ir elektroniniu būdu pateikiant įrašą Lietuvos Respublikos gyventojų registrui).

Teisės aktų nustatyta tvarka įtraukia į apskaitą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytas santuokas, užsienio valstybėse įregistruotus ar patvirtintus civilinės būklės aktus.

Teisės aktų nustatyta tvarka pakeičia, ištaiso, papildo, atkuria, anuliuoja civilinės būklės aktų įrašus.

Teisės aktų nustatyta tvarka išduoda civilinės būklės aktų įrašus liudijančius išrašus, kopijas, nuorašus, pažymas, patvirtinančias kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, ir kitus Civilinės būklės aktų registravimo taisyklėse nurodytus dokumentus.

Teisės aktų nustatyta tvarka sudaro civilinės būklės akto įrašą, jį pasirašo.

Teisės aktų nustatyta tvarka ir nustatytais saugojimo terminais saugo civilinės būklės aktų įrašus, jų abėcėlines rodykles, pakeistų ar papildytų civilinės būklės aktų įrašų rodykles.

Teisės aktų nustatyta tvarka teikia Civilinės būklės aktų įrašų duomenis Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų gavėjams Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo nustatyta tvarka.

Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje.

Pagal kompetenciją pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas.

Kompetencijos klausimais Savivaldybės interneto svetainėje sudaro visuomenei sąlygas gauti visą viešą informaciją, užtikrina jos veiksmingumą, pateikiamos informacijos aktualumą, patikimumą, reguliarų informacijos atnaujinimą.

Užtikrina dokumentų valdymą, naudojimą, rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – pedagogika;

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – civilinės būklės aktų srities patirtis;

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.


Vyriausioji specialistė

Neringa Šukevičienė
[email protected]
tel: +370 319 61 181

125

Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

Apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su personalo valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

Dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kitus panašaus pobūdžio tyrimus.

Kuria ir įgyvendina personalo skatinimo ir motyvacijos sistemą arba prireikus koordinuoja personalo skatinimo ir motyvacijos sistemos kūrimą ir įgyvendinimą.

Organizuoja personalo atranką, perkėlimą, atleidimą arba prireikus koordinuoja personalo atrankos, perkėlimo, atleidimo organizavimą.

Organizuoja personalo vertinimą ir kompetencijų nustatymą arba prireikus koordinuoja personalo vertinimo ir kompetencijų nustatymo organizavimą.

Rengia ir teikia informaciją sudėtingais personalo valdymo klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos sudėtingais personalo valdymo klausimais rengimą ir teikimą.

Rengia ir teikia pasiūlymus su personalo valdymu susijusiais klausimais.

Rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą.

Tvarko duomenis Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje.

Vykdo kitas personalo administravimo veiklas arba prireikus koordinuoja kitų personalo administravimo veiklų vykdymą.

Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su teisės klausimais susijusios informacijos apdorojimą.

Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.

Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

Rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą.

Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.

Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.

Vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą.

Rengia Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir Savivaldybės administracijos filialų – seniūnijų veiklos nuostatus, pareigybių sąrašus, aprašymus ir teikia juos tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui.

Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, rengia teisės aktų projektus susijusius su visų biudžetinių įstaigų vadovų darbo santykiais.

Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, rengia teisės aktų projektus susijusius su visų viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vadovų darbo santykiais.

Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, rengia teisės aktų projektus susijusius su Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo santykiais.

Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje.

Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka teikia teisinę informaciją, teisines konsultacijas, rengia valstybės ir savivaldybių institucijoms skirtus dokumentus, išskyrus procesinius dokumentus.

Pagal asmens reikalavimą pagrindžiančius dokumentus, surašo asmeniui prašymą suteikti antrinęs teisinę pagalbą.

Organizuoja pažymėjimų organizuoti renginius Prienų rajono savivaldybės viešose vietose išdavimą.

Pagal kompetenciją pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas.

Kompetencijos klausimais Savivaldybės interneto svetainėje sudaro visuomenei sąlygas gauti visą viešą informaciją, užtikrina jos veiksmingumą, pateikiamos informacijos aktualumą, patikimumą, reguliarų informacijos atnaujinimą.

Nagrinėja ir teisiškai vertina Savivaldybės vardu sudaromų sandorių projektus ir pateikia savo pastabas ir pasiūlymus.

Pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus.

Pagal Skyriaus veiklos nuostatuose suformuluotus uždavinius teikia juridines onsultacijas Tarybos nariams, administracijos darbuotojams, Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojams.

Pagal Skyriaus veiklos nuostatuose suformuluotus uždavinius teikia juridines onsultacijas Tarybos nariams, administracijos darbuotojams, Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojams.

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – teisinio darbo patirtis;

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.


Vyriausioji specialistė (koordinuoja lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės politikos formavimą ir įgyvendinimą)

Vaida Bartusevičienė
[email protected]
tel: +370 319 61 182

218

Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

Apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su personalo valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

Dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kitus panašaus pobūdžio tyrimus.

Kuria ir įgyvendina personalo skatinimo ir motyvacijos sistemą arba prireikus koordinuoja personalo skatinimo ir motyvacijos sistemos kūrimą ir įgyvendinimą.

Organizuoja personalo atranką, perkėlimą, atleidimą arba prireikus koordinuoja personalo atrankos, perkėlimo, atleidimo organizavimą.

Organizuoja personalo vertinimą ir kompetencijų nustatymą arba prireikus koordinuoja personalo vertinimo ir kompetencijų nustatymo organizavimą.

Tvarko duomenis Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje.

Vykdo kitas personalo administravimo veiklas arba prireikus koordinuoja kitų personalo administravimo veiklų vykdymą.

Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su teisės klausimais susijusios informacijos apdorojimą.

Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.

Vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą.

Rengia ir teikia informaciją sudėtingais personalo valdymo klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos sudėtingais personalo valdymo klausimais rengimą ir teikimą.

Rengia ir teikia pasiūlymus su personalo valdymu susijusiais klausimais.

Rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą.

Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

Rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą.

Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.

Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.

Rengia Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir Savivaldybės administracijos filialų – seniūnijų veiklos nuostatus, pareigybių sąrašus, aprašymus ir teikia juos tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui.

Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, rengia teisės aktų projektus susijusius su visų biudžetinių įstaigų vadovų darbo santykiais.

Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, rengia teisės aktų projektus susijusius su visų viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vadovų darbo santykiais.

Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, rengia teisės aktų projektus susijusius su Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo santykiais.

Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje.

Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka teikia teisinę informaciją, teisines konsultacijas, rengia valstybės ir savivaldybių institucijoms skirtus dokumentus, išskyrus procesinius dokumentus.

Pagal asmens reikalavimą pagrindžiančius dokumentus, surašo asmeniui prašymą suteikti antrinęs teisinę pagalbą.

Organizuoja pažymėjimų organizuoti renginius Prienų rajono savivaldybės viešose vietose išdavimą.

Pagal kompetenciją pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas.

Kompetencijos klausimais Savivaldybės interneto svetainėje sudaro visuomenei sąlygas gauti visą viešą informaciją, užtikrina jos veiksmingumą, pateikiamos informacijos aktualumą, patikimumą, reguliarų informacijos atnaujinimą.

Nagrinėja ir teisiškai vertina Savivaldybės vardu sudaromų sandorių projektus ir pateikia savo pastabas ir pasiūlymus.

Pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus.

Pagal Skyriaus veiklos nuostatuose suformuluotus uždavinius teikia juridines onsultacijas Tarybos nariams, administracijos darbuotojams, Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojams.

Pagal Skyriaus veiklos nuostatuose suformuluotus uždavinius teikia juridines Konsultacijas Tarybos nariams, administracijos darbuotojams, Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojams.

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – teisė (arba);

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – teisinio darbo patirtis;

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

Atitikimas kitiems reikalavimams:

atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.


Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius

Prienų rajono savivaldybės administracijos
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
Tel. +370 319 107, el. p. [email protected]

Skyriaus tikslai:

  • užtikrinti, kad Savivaldybės tarybos teisės aktų projektai, pasirašomos sutartys neprieštarautų Lietuvos Respublikos Konstitucijai, galiojantiems įstatymams, kitiems teisės aktams;
  • pagal Skyriaus kompetenciją organizuoti Savivaldybės teisių ir teisėtų interesų gynimą;
  • padėti Savivaldybės administracijos direktoriui formuoti personalo valdymo politiką;
  • teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimą;
  • teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti civilinės būklės aktų registravimą.

Pirminė teisinė pagalba

Paskatinimai ir apdovanojimai

Laisvos darbo vietos

Paslaugos