Kauno g. 33, Veiveriai, 59292, Prienų r.
el. p. [email protected]
Seniūnijos nuostatai


Pareigos

Vardas, pavardė
Kabinetas
Veikla

Seniūnas

Seniūnas vykdo šias funkcijas:

Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;

savivaldybės administracijos direktoriui teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginio plėtros plano, atskirų savivaldybės ūkio šakų (sektorių) plėtros programos ir savivaldybės veiklos plano projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje; supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą;

šaukia seniūnaičių ar seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų sueigas, rengia šių sueigų darbotvarkes, apibendrina šiose sueigose priimtus sprendimus ir perduoda juos vertinti atsakingoms institucijoms, informuoja šias sueigas apie atsakingų institucijų priimtus sprendimus, susijusius su šiose sueigose priimtais sprendimais, prireikus organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ar valstybės institucijų ir įstaigų atstovais, apibendrina pateiktas pastabas, pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui;

teikia seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje;

ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą seniūnaičių sueigai ir savivaldybės administracijos direktoriui;

dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų viešaisiais reikalais susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį;

organizuoja ir kontroliuoja gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymo funkcijos vykdymą;

organizuoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimų apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą, registravimą ir duomenų teikimą savivaldybės administracijos direktoriui;

Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda leidimus laidoti;

dalyvauja organizuojant viešųjų paslaugų teikimą ir (arba) prižiūrint, kaip teikiamos viešosios paslaugos, teikia pasiūlymus savivaldybės administracijai dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;

dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas;

dalyvauja organizuojant viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą;

organizuoja socialinės paramos teikimo vykdymą ir socialinių išmokų, pašalpų mokėjimą bei kontrolę;

išduoda leidimus prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose;

organizuoja atsakingų asmenų dalyvavimą vertinant atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir surašant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, teikia savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;

organizuoja atsakingų asmenų dalyvavimą vykdant vaiko teisių apsaugą ir darbą su socialinės rizikos šeimomis;
organizuoja duomenų, reikalingų savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitai, rinkimą ir teikimą savivaldybės administracijos direktoriui;

dalyvauja organizuojant Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, savivaldybės tarybos, mero rinkimus ir referendumus;

dalyvauja organizuojant vietos gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;
dalyvauja organizuojant ir įgyvendinant civilinę saugą;

teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja įgyvendinant valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje;

dalyvauja rengiant ir įgyvendinant vietos veiklos grupių programas ir vietos plėtros strategijas;

dalyvauja organizuojant gyventojų sporto ir kultūros renginius;

dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;

dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų viešaisiais reikalais susiję klausimai;

prireikus rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, rengia savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;

vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

Seniūnas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, susijusius su viešuoju administravimu, viešųjų paslaugų teikimu, vietos savivalda, darbo teise, administracine teise, gyvenamosios vietos deklaravimu, vaiko teisių apsauga, socialine parama, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;

mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis;

turėti lengvojo automobilio vairuotojo pažymėjimą.


Seniūno pavaduotoja

Seniūno pavaduotojas vykdo šias funkcijas: vykdo Seniūnijos seniūno funkcijas jo nesant;

tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, rengia seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus;

registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis Savivaldybės administracijos direktoriui;

Vyriausybės nustatyta tvarka pildo leidimus laidoti, jeigu Seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje atlieka kapinių priežiūrą;

dalyvauja organizuojant viešųjų paslaugų teikimą ir (arba) prižiūrint, kaip teikiamos viešosios paslaugos, teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijai dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo, o Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais pats teikia šias paslaugas;

dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas;

dalyvauja organizuojant viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą;

vertina atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, teikia Savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;

siekdamas įvertinti piniginės socialinės paramos teikimo veiksmingumą, Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka periodiškai tikrina bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio  asmens gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą;

dalyvauja vykdant vaiko teisių apsaugą, užtikrina prevencinės pagalbos vaikui ir šeimai organizavimą, socialinių, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų bei kitų įstaigų teikiamų paslaugų koordinavimą ir darbą su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis;

siekiant užtikrinti, kad vaikai mokytųsi pagal privalomojo švietimo programas:

surenka ir pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui informaciją apie vaiko faktinę gyvenamąją vietą ir jo nesimokymo, mokyklos nelankymo priežastis Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos nuostatų nustatyta tvarka;

prireikus kreipiasi į kitų savivaldybių administracijas ir įstaigas dėl duomenų apie vaiko faktinę gyvenamąją vietą ir jo nesimokymo ir mokyklos nelankymo priežastis pateikimo;

jeigu neranda nesimokančio vaiko pagal deklaruotos gyvenamosios vietos adresą, nenustato jo faktinės gyvenamosios vietos, turi pagrįstų įtarimų, kad gali būti pažeidžiama vaiko teisė mokytis, ir pateikia šiuos faktus patvirtinančius duomenis, gali kreiptis į teritorines policijos įstaigas dėl tarnybinės pagalbos ir prašyti nustatyti šių vaikų faktinę gyvenamąją vietą;

dalyvauja organizuojant Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, savivaldybės tarybos, mero rinkimus ir referendumus;

dalyvauja organizuojant vietos gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;

dalyvauja organizuojant ir įgyvendinant civilinę saugą;

dalyvauja rengiant ir įgyvendinant vietos veiklos grupių programas ir vietos plėtros strategijas;

dalyvauja organizuojant gyventojų sporto ir kultūros renginius;

dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;

kontroliuoja, kad būtų vykdomi įsipareigojimai, nustatyti Prienų rajono savivaldybės socialinio būsto nuomos ir Prienų rajono savivaldybės būsto nuomos sutartyse, o esant pažeidimų, imasi priemonių jiems pašalinti;

vadovaudamasis įstatymais ar jų pagrindu priimtais teisės aktais, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitos projektą, taip pat kitus strateginio planavimo dokumentų projektus;

vadovaudamasis įstatymais ar jų pagrindu priimtais teisės aktais, rengia ataskaitas;

vadovaudamasis įstatymais ar jų pagrindu priimtais teisės aktais tvarko registrus, teisės aktų nustatyta tvarka teikia duomenis;

teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, informaciją;

pagal Seniūnijos kompetenciją pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas;

Seniūnijos kompetencijos klausimais Savivaldybės interneto svetainėje sudaro visuomenei sąlygas gauti visą viešą informaciją, užtikrina jos veiksmingumą, pateikiamos informacijos aktualumą, patikimumą, reguliarų informacijos atnaujinimą;

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais tvarko dokumentų apskaitą, archyvą;

vykdo kitus su Savivaldybės administracijos bei Seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės veiklos strateginiai tikslai;

protokoluoja komisijų posėdžius, pasitarimus, rengia dokumentų projektus, tvarko raštvedybą seniūnijai priskirtų funkcijų klausimais;

vykdo kitas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

Seniūno pavaduotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;

išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, susijusius su viešuoju administravimu, viešųjų paslaugų teikimu, vietos savivalda, darbo teise, administracine teise, gyvenamosios vietos deklaravimu, vaiko teisių apsauga, socialine parama, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;

mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis;

turėti lengvojo automobilio vairuotojo pažymėjimą.


Specialistė

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. priima iš Seniūnijos gyventojų prašymus ir reikalingus dokumentus dėl socialinės pašalpos ir kompensacijų, nustatytų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, skyrimo. Gautus dokumentus patikrina, užregistruoja ir duomenis suveda į informacinę sistemą „Parama“. Pareiškėjui išduoda informacinį lapelį apie dokumentų priėmimą;

2. priima iš Seniūnijos gyventojų prašymus ir reikalingus dokumentus dėl socialinių išmokų ir kompensacijų, išskyrus socialinę pašalpą ir kompensacijas, nustatytų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, skyrimo. Gautus dokumentus patikrina, užregistruoja ir duomenis suveda į informacinę sistemą „Parama“. Pareiškėjui išduoda informacinį lapelį apie dokumentų priėmimą;

3. naudodamasis Socialinės paramos informacinės sistemos (SPIS) programoje esančių registrų duomenų bazėmis, bendradarbiauja su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Gyventojų registru ir kitomis institucijomis, kaupia informaciją pareigybės aprašyme numatytoms funkcijoms vykdyti;

4. kokybiškai ir teisingai sudaro piniginės socialinės paramos ir kitų išmokų gavėjo asmens bylą ir parengia sprendimą dėl išmokų skyrimo;

5. dalyvauja vertinant atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir surašant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, teikia savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;

6. dalyvauja vykdant socialinės paramos teikimą ir socialinių išmokų, pašalpų mokėjimą bei kontrolę;

7. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant programas, susijusias su Skyriaus veikla;

8. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų darbe;

9. priima iš Seniūnijos gyventojų prašymus ir reikalingus dokumentus dėl socialinių paslaugų skyrimo. Gautus dokumentus patikrina, užregistruoja ir duomenis suveda į informacinę sistemą SPIS;

10. organizuoja mirusių Seniūnijos vienišų asmenų palaidojimą;

11. teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją, konsultuoja Seniūnijos gyventojus su Skyriaus veikla susijusiais klausimais;

12. vykdo funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 23 straipsnyje;

13. dalyvauja organizuojant gyventojų aprūpinimą maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims paramos fondo;

14. bendradarbiauja su savivaldybės teritorijoje veikiančiomis socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis ir organizacijomis, kitomis institucijomis socialinės paramos teikimo Seniūnijos gyventojams klausimais;

15. pagal kompetenciją užtikrina dokumentų valdymą, naudojimą, rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą LR teisės aktų nustatyta tvarka;

16. vykdo kitus su Prienų rajono savivaldybės administracijos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti savivaldybės veiklos strateginiai tikslai.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, socialinės pašalpos ir kompensacijų teikimą, socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimą ir mokėjimą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

3. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook Express, Internet Explorer.


Specialistė

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. priima iš Seniūnijos gyventojų prašymus ir reikalingus dokumentus dėl socialinės pašalpos ir kompensacijų, nustatytų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, skyrimo. Gautus dokumentus patikrina, užregistruoja ir duomenis suveda į informacinę sistemą „Parama“. Pareiškėjui išduoda informacinį lapelį apie dokumentų priėmimą;

2. priima iš Seniūnijos gyventojų prašymus ir reikalingus dokumentus dėl socialinių išmokų ir kompensacijų, išskyrus socialinę pašalpą ir kompensacijas, nustatytų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, skyrimo. Gautus dokumentus patikrina, užregistruoja ir duomenis suveda į informacinę sistemą „Parama“. Pareiškėjui išduoda informacinį lapelį apie dokumentų priėmimą;

3. naudodamasis Socialinės paramos informacinės sistemos (SPIS) programoje esančių registrų duomenų bazėmis, bendradarbiauja su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Gyventojų registru ir kitomis institucijomis, kaupia informaciją pareigybės aprašyme numatytoms funkcijoms vykdyti;

4. kokybiškai ir teisingai sudaro piniginės socialinės paramos ir kitų išmokų gavėjo asmens bylą ir parengia sprendimą dėl išmokų skyrimo;

5. dalyvauja vertinant atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir surašant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, teikia savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;

6. dalyvauja vykdant socialinės paramos teikimą ir socialinių išmokų, pašalpų mokėjimą bei kontrolę;

7. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant programas, susijusias su Skyriaus veikla;

8. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų darbe;

9. priima iš Seniūnijos gyventojų prašymus ir reikalingus dokumentus dėl socialinių paslaugų skyrimo. Gautus dokumentus patikrina, užregistruoja ir duomenis suveda į informacinę sistemą SPIS;

10. organizuoja mirusių Seniūnijos vienišų asmenų palaidojimą;

11. teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją, konsultuoja Seniūnijos gyventojus su Skyriaus veikla susijusiais klausimais;

12. vykdo funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 23 straipsnyje;

13. dalyvauja organizuojant gyventojų aprūpinimą maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims paramos fondo;

14. bendradarbiauja su savivaldybės teritorijoje veikiančiomis socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis ir organizacijomis, kitomis institucijomis socialinės paramos teikimo Seniūnijos gyventojams klausimais;

15. pagal kompetenciją užtikrina dokumentų valdymą, naudojimą, rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą LR teisės aktų nustatyta tvarka;

16. vykdo kitus su Prienų rajono savivaldybės administracijos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti savivaldybės veiklos strateginiai tikslai.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, socialinės pašalpos ir kompensacijų teikimą, socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimą ir mokėjimą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

3. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook Express, Internet Explorer.


Žemės ūkio ir kaimo plėtros specialistas

Veiverių seniūnijos žemės ūkio ir kaimo plėtros specialistas vykdo šiuos jam pavestus uždavinius bei atlieka funkcijas:

įgyvendina Žemės ūkio skyriaus ir seniūnijos nuostatus žemės ūkio bei kaimo plėtros srityje;

renka ir kaupia informaciją apie seniūnijos teritorijoje esančius žemės ūkio produkcijos gamintojus, produkcijos gamybos ir pardavimo rodiklius, rengia dokumentus ūkininkų ūkių registravimui;

teikia konsultacijas ir metodinę paramą žemdirbiams struktūrinės paramos, kaimo plėtros ir nacionalinės paramos programų klausimais;

bendradarbiauja su Žemės ūkio informacijos ir kaimo plėtros verslo centru, Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos bei Savivaldybe tiesioginės paramos įgyvendinimo ir administravimo taikymo klausimais;

bendradarbiauja su žemdirbių asociacijomis, konsultavimo tarnybomis, skatina ūkininkų ūkių specializaciją ir kooperaciją;

organizuoja ūkininkų mokymus žemės ūkio buhalterinės apskaitos, ekologinės žemdirbystės ir kt. temomis;

skatina alternatyvios bei netradicinės žemės ūkio gamybos bei verslų kūrimąsi kaime;

vykdo valstybines, regionines, rajono paramos žemės ūkio produkcijos gamintojams programas, teikia pasiūlymus dėl šių programų įgyvendinimo seniūnijos teritorijoje;

organizuoja ir vykdo tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus ir kitų Kaimo plėtros plano priemonių administravimo srityje:
vykdo paraiškų ir kitų dokumentų priėmimą bei tvarkymą;

paraiškų duomenis suveda į elektronines laikmenas;

informuoja pareiškėjus apie paraiškose nustatytas klaidas, apie žemės blokų, kuriuose jie deklaruoja žemės ūkio naudmenų ir pasėlių laukus, plotus;

pateikia žemėlapių fragmentus pareiškėjams;

vykdo kitus veiksmus, būtinus užtikrinti tinkamą tiesioginių išmokų administravimą seniūnijoje;

žemės ūkio ir kaimo valdų registravimo/duomenų atnaujinimo srityje:

išplatina, prašymų formas registruoti/atnaujinti žemės ūkio ir kaimo valdas, konsultuoja ir padeda užpildyti surenka, užpildytas formas;

suveda prašymus registruoti/atnaujinti žemės ūkio ir kaimo valdos duomenis į duomenų

pageidaujant duomenų teikėjams išduoti pažymas apie pateiktų dokumentų įregistravimą;

suformuoja prašymų registruoti/atnaujinti žemės ūkio ir kaimo valdos duomenis siuntas ir jas perduoda žemės ūkio skyriui

pieno gamybos kvotų administravimo ir tiesioginių išmokų už kvotinį pieną srityje:

išplatina Paraiškų formų bei deklaracijų pieno gamintojams;

priima ir registruoja pieno gamintojų užpildytas paraiškas bei deklaracijas atlieka pirminį patikrinimą bei informuoja pieno gamintojus apie atmestas ar netinkamai užpildytas paraiškas ar deklaracijas;

suformuoja bei perduoda priimtų paraiškų ir deklaracijų siuntas žemės ūkio skyriui;

pateikia informacinius pranešimus gamintojams.

tiesioginių išmokų už gyvulius administravimo srityje:

priima bei registruoja prašymus išmokoms už gyvulius gauti juos registruoja bei perduoda žemės ūkio skyriui
rengia ir įgyvendina kaimo infrastruktūros tobulinimo programas, ieško finansavimo šaltinių joms įgyvendinti;

dalyvauja komisijų darbe;

organizuoja žemdirbių, susirinkimus, šventes, konkursus, parodas, kitus renginius;

vykdo kitus su Savivaldybės administracijos ar seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

Veiverių seniūnijos žemės ūkio ir kaimo plėtros specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti ne mažesnį, kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos įsakymais, reglamentuojančiais žemės ūkio ir kaimo plėtros klausimus, ES teisės aktais žemės ūkio srityje, žinoti valstybės ir ES paramos žemės ūkiui fondų nuostatas bei reikalavimus, Savivaldybės institucijų priimtais sprendimais bei potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles, buhalterinės apskaitos žemės ūkyje principus, gebėti užtikrinti asmens duomenų apsaugą;

mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis.


Darbininkas

Nijolė Litvaitienė

Darbininkas vykdo šias funkcijas:

atlieka seniūnijos teritorijos (gatvių, vejų, pėsčiųjų takų ir šaligatvių, kapinių, kito bendro naudojimo teritorijų) sanitarinę priežiūrą;

šiukšles, valo sąnašas, tvarko želdinius, kad medžių, krūmų šakos nebūtų išsikišę už sklypo ribos ir netrukdytų naudoti kaimyninį žemės sklypą, sugrėbia arba sušluoja lapus, surenka nukritusias ar nupjautas genėjimo metu šakas, tvarko (valo) nutekamuosius griovius ir esančias pralaidas;

rūpinasi atliekų rūšiavimu ir tvarkymu kapinėse ir kitose seniūnijos teritorijose;

naikina piktžoles, pjauna žolę, iškerta medžių atžalas, menkaverčius krūmus;

geni ir karpo želdinius (karpo gyvatvores, geni medžių šakas);

prižiūri, kad būtų užtikrinama švara ir tvarka (nebūtų važinėjama po želdynus, želdinius ir žolinius augalus, statomos ir laikomos transporto priemonės ant vejos ir kitų žolinių augalų (išskyrus specialųjį transportą), nebūtų trypiama veja, gėlynai, žoliniai augalai, šiukšlinama. deginami lapai ir sausos medžių šakos, kūrenami laužai, laužomas ar gadinamas inventorius;

pašalina sniego sluoksnį rankiniu būdu ar panaudodamas mechanizmus, specialiąsias priemones.

atlieka paprastojo remonto darbus;

prižiūri asmenis, atliekančius visuomenei naudingą veiklą ar dirbančius viešuosius darbus, organizuoja ir kontroliuoja jų darbą;

prižiūri seniūnijai priklausančius darbo įrankius bei techniką, juos eksploatuoja laikydamasis priešgaisrinės, darbų saugos reikalavimų, prireikus pašalina smulkius gedimus;

vykdo kitus seniūno nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų užtikrintas seniūnijos funkcijų vykdymas.

Darbininkas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

žinoti Seniūnijoje naudojamų priemonių paskirtį, vartojimo būdus, prietaisų techninę sandarą ir darbo principus;

būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų priimtais sprendimais tiek, kiek tai susiję su pareigų vykdymu;

sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

būti pareigingas, darbštus, komunikabilus, sąžiningas, iniciatyvus;

mokėti dirbti įvairius ūkinius ir kitus nesudėtingus darbus;

išmanyti saugos ir sveikatos darbe bei priešgaisrinės saugos reikalavimus.


Darbininkas

Virginijus Damijonaitis

Darbininkas vykdo šias funkcijas:

atlieka seniūnijos teritorijos (gatvių, vejų, pėsčiųjų takų ir šaligatvių, kapinių, kito bendro naudojimo teritorijų) sanitarinę priežiūrą;

šiukšles, valo sąnašas, tvarko želdinius, kad medžių, krūmų šakos nebūtų išsikišę už sklypo ribos ir netrukdytų naudoti kaimyninį žemės sklypą, sugrėbia arba sušluoja lapus, surenka nukritusias ar nupjautas genėjimo metu šakas, tvarko (valo) nutekamuosius griovius ir esančias pralaidas;

rūpinasi atliekų rūšiavimu ir tvarkymu kapinėse ir kitose seniūnijos teritorijose;

naikina piktžoles, pjauna žolę, iškerta medžių atžalas, menkaverčius krūmus;

geni ir karpo želdinius (karpo gyvatvores, geni medžių šakas);

prižiūri, kad būtų užtikrinama švara ir tvarka (nebūtų važinėjama po želdynus, želdinius ir žolinius augalus, statomos ir laikomos transporto priemonės ant vejos ir kitų žolinių augalų (išskyrus specialųjį transportą), nebūtų trypiama veja, gėlynai, žoliniai augalai, šiukšlinama. deginami lapai ir sausos medžių šakos, kūrenami laužai, laužomas ar gadinamas inventorius;

pašalina sniego sluoksnį rankiniu būdu ar panaudodamas mechanizmus, specialiąsias priemones.

atlieka paprastojo remonto darbus;

prižiūri asmenis, atliekančius visuomenei naudingą veiklą ar dirbančius viešuosius darbus, organizuoja ir kontroliuoja jų darbą;

prižiūri seniūnijai priklausančius darbo įrankius bei techniką, juos eksploatuoja laikydamasis priešgaisrinės, darbų saugos reikalavimų, prireikus pašalina smulkius gedimus;

vykdo kitus seniūno nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų užtikrintas seniūnijos funkcijų vykdymas.

Darbininkas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

žinoti Seniūnijoje naudojamų priemonių paskirtį, vartojimo būdus, prietaisų techninę sandarą ir darbo principus;

būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų priimtais sprendimais tiek, kiek tai susiję su pareigų vykdymu;

sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

būti pareigingas, darbštus, komunikabilus, sąžiningas, iniciatyvus;

mokėti dirbti įvairius ūkinius ir kitus nesudėtingus darbus;

išmanyti saugos ir sveikatos darbe bei priešgaisrinės saugos reikalavimus.


Darbininkas

Algimantas Litvaitis

Darbininkas vykdo šias funkcijas:

atlieka seniūnijos teritorijos (gatvių, vejų, pėsčiųjų takų ir šaligatvių, kapinių, kito bendro naudojimo teritorijų) sanitarinę priežiūrą;

šiukšles, valo sąnašas, tvarko želdinius, kad medžių, krūmų šakos nebūtų išsikišę už sklypo ribos ir netrukdytų naudoti kaimyninį žemės sklypą, sugrėbia arba sušluoja lapus, surenka nukritusias ar nupjautas genėjimo metu šakas, tvarko (valo) nutekamuosius griovius ir esančias pralaidas;

rūpinasi atliekų rūšiavimu ir tvarkymu kapinėse ir kitose seniūnijos teritorijose;

naikina piktžoles, pjauna žolę, iškerta medžių atžalas, menkaverčius krūmus;

geni ir karpo želdinius (karpo gyvatvores, geni medžių šakas);

prižiūri, kad būtų užtikrinama švara ir tvarka (nebūtų važinėjama po želdynus, želdinius ir žolinius augalus, statomos ir laikomos transporto priemonės ant vejos ir kitų žolinių augalų (išskyrus specialųjį transportą), nebūtų trypiama veja, gėlynai, žoliniai augalai, šiukšlinama. deginami lapai ir sausos medžių šakos, kūrenami laužai, laužomas ar gadinamas inventorius;

pašalina sniego sluoksnį rankiniu būdu ar panaudodamas mechanizmus, specialiąsias priemones.

atlieka paprastojo remonto darbus;

prižiūri asmenis, atliekančius visuomenei naudingą veiklą ar dirbančius viešuosius darbus, organizuoja ir kontroliuoja jų darbą;

prižiūri seniūnijai priklausančius darbo įrankius bei techniką, juos eksploatuoja laikydamasis priešgaisrinės, darbų saugos reikalavimų, prireikus pašalina smulkius gedimus;

vykdo kitus seniūno nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų užtikrintas seniūnijos funkcijų vykdymas.

Darbininkas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

žinoti Seniūnijoje naudojamų priemonių paskirtį, vartojimo būdus, prietaisų techninę sandarą ir darbo principus;

būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų priimtais sprendimais tiek, kiek tai susiję su pareigų vykdymu;

sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

būti pareigingas, darbštus, komunikabilus, sąžiningas, iniciatyvus;

mokėti dirbti įvairius ūkinius ir kitus nesudėtingus darbus;

išmanyti saugos ir sveikatos darbe bei priešgaisrinės saugos reikalavimus.


Valytoja

Ingrida Merkevičienė

Valytojas vykdo šias funkcijas:

kokybiškai valo ir tvarko patikėtus pastato plotus:

kiekvieną darbo dieną plauna grindis, valo dulkes nuo patalpose esančių baldų, stalų, spintų, lentynų, palangių ir kitų lengvai pasiekiamų darbo priemonių, nuvalo pastebėtas dėmes ant sienų ir durų, drėgna šluoste nuvalo laiptų turėklus, šalina voratinklius;

prižiūri tvarką tualetuose ir sanitariniuose mazguose, pakeičia pasibaigusias medžiagas, išvalo bei dezinfekuoja unitazus, kriaukles bei kitus sanitarinius mazgus;

esant poreikiui, bet ne rečiau nei du kartus per metus priskirtas patalpas valo nuodugniai: kruopščiai išvalo langų stiklus bei nuplauna jų rėmus, nuvalo sienas, duris, baldus ir kt.

į numatytas vietas išneša šiukšles iš šiukšliadėžių;

prižiūri gėles administracinėse patalpose bei lauko vazonuose;

esant reikalui valo sniegą ir/ar ledą prie įėjimo į pastatą;

sutvarko nurodytas patalpas prieš vyksiančius renginius ir po jų, taip pat, esant poreikiui, dėl nenumatytų aplinkybių;

išvalius patalpas patikrintina, ar nėra atidarytų langų, įjungtos šviesos, atsuktų čiaupų ar kita, užrakina pastatą bei, įsitikinęs, kad patalpose be jo kitų asmenų nėra, įjungia signalizaciją;

taupiai ir pagal paskirtį naudoja valymo, dezinfekcijos ir kitas priemones;

vykdo kitus seniūno nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su valytojo darbu.

Valytojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

būti susipažinusiam su higienos reikalavimais švaros palaikymui kabinetuose, buitinėse ir bendro naudojimo patalpose;

mokėti naudotis įrenginiais, skirtais švarai palaikyti, išmanyti cheminių valymo priemonių galimybes ir naudojimo reikalavimus;

būti pareigingas, darbštus, kruopštus, sąžiningas;

išmanyti saugos ir sveikatos darbe bei priešgaisrinės saugos reikalavimus.


Veiverių seniūnijos bendras plotas yra 14 000 ha. Seniūnijoje yra 64 kaimai. Veiveriai istorinio herbo niekada neturėjo. Komisijoje, svarstant naujo herbo idėjas kartu su seniūnijos atstovais, buvo nutarta herbe pavaizduoti ant kalnelio stovinčią pelėdą, kaip šviesos siekio, mokslo simbolį. Skausmo kalnelis primintų pokario rezistentų kovas ir jų auką Tėvynei. Simbolių kalboje pelėda Europoje žinoma kaip išminties ir mokslo deivės Paladės Atėnės simbolinis paukštis. Kadangi pelėda gerai mato nakties metu, ji tapo nemokšiškumo tamsą perskrodžiančios mokslo šviesos simboliu. Dėl skvarbaus paukščio žvilgsnio manoma, kad ji turi pranašiškų savybių. Pelėda iš Antikos legendų atkeliavo į pasakas kaip išminties ir proto atitikmuo. Ji dažnai vaizduojama tupinti ant knygos. Juoda spalva heraldikoje yra mokslą ir išsilavinimą reiškianti spalva. Kalnas visose pasaulio kultūrose reiškia ryšį tarp žemės ir dangaus, dvasinio pakilimo ir sunkiai pasiekiamo aukštesnio išsivystymo galimybę. Auksinė spalva heraldikoje reiškia kilnumą, dorą ir protą. Dailininkas Juozas Galkus parengė Veiverių herbo etaloną. Jį heraldikos komisija aprobavo 2004 m. birželio 10 d.

Praėjusio šimtmečio gale (1897 m.) Veiveriuose buvo 921 gyventojas. Pirmojo pasaulinio karo metais miestelis ir jo apylinkės labai nukentėjo nuo gaisrų, nes čia vyko kautynės. 1918 m. buvo kuriamas valsčius ir vietinė savivaldybė. 1918 m. lapkričio 25 d. sušauktame valsčiaus susirinkime dalyvavo 40 atstovų iš 28 kaimų. Aktyviausi savivaldybių kūrėjai buvo J. Kuklierius, A. Skirpstūnas, K. Lekeckas, K. Kaunas, A. Cinka ir kt. Veiverių valsčiaus viršaičiais (pirmininkais ir seniūnais) buvo M. Lukoševičius, M. Gustaitis, J. Blažaitis, J. Čibirka, L. Pačėsa, M. Andriušis, J. Jankauskas, J. Malonis, A. Vyšniauskas, V. Černiauskas, M. Morkienė-Kazlauskaitė, M. Liungienė, P. Lenčiauskas, M. Kleizienė, V. Ramanauskas. Veiveriuose 1935 m. ūkininkų streiko įvykiai garsiai nuskambėjo per visą Lietuvą. Rugpjūčio 27 d. Veiverių turgaus aikštėje buvo nušautas Gustačių kaimo ūkininkas Juozas Gustaitis. Lengvai buvo sužeisti ir kai kurie policininkai. Sužeisti 7 streikininkai. Valsčiaus centre buvo policijos nuovada ir daboklė. Veiverių valsčius iki pokario priklausė Marijampolės apskričiai. Pokario metais dėl deportacijų į Sibirą ir kitų negandų miestelis buvo sumenkęs. 1959 metais tebuvo 371 gyventojas. Prieš karą miestelyje buvo nemažai krautuvių, keli mėsininkai, pieninė, dvi kalvės, Glambos paminklų dirbtuvė, vaistinė, paštas, Starkevičiaus motorinis malūnas. 1948 m. Veiveriuose buvo sukurtas Vinco Miskevičiaus-Kapsuko kolūkis. Pirmasis pirmininkas buvo V. Jankauskas, brigadininkas V. Liungas. Tuo metu Belevičiuose buvo sukurti dar du maži kolūkėliai – Belevičių ir Vinco Kudirkos. 1951 m. visi trys kolūkiai buvo sujungti ir bendras ūkis su centru Veiveriuose pavadintas „Stalino keliu“. Jam vadovauti pagal partijos nurodymą buvo atkelta net žemės ūkio specialistė E. Draugelienė. Vėliau Veiverių kolūkio pirmininkais buvo V. Migauskas, R. Purvinskas, J. Žėglys, S. Gudynas, V. Gustainis, A. Stanevičius ir paskutinis nuo 1983 m. vadovavęs pirmininkas C. Pacevičius. Jau nuo šio šimtmečio pradžios Veiveriuose ėmė kurtis įvairios organizacijos. 1905 m. buvo įkurtas Blaivybės draugijos skyrius. Buvo choras, o 1907 m. buvo suruoštas pirmasis lietuviškas vakaras. Seminarijoje buvo simfoninis orkestras. Nepriklausomybės metais aktyviai reiškėsi šaulių organizacija. Buvo pastatyti nauji erdvūs P. Gudyno vardo Šaulių namai. 1940 m. buvo baigta statyti pradžios mokykla. Mokyklą ir Šaulių namus projektavo tas pats architektas J. Kovalevskis-Kovas. Mokykloje veikė biblioteka. Prieš karą spaudą, o ypač religinę, aktyviai platino kunigai. Biblioteka veikė net vokiečių okupacijos metais. Mokiniai miestelio visuomenei statė pjeses, o vadovaujant mokytojui P. Varnui bei padedant Kauno jaunimo teatrui buvo pastatyta operetė „Vestuvės Malinavkoje“. 1979 m. susibūrė pagyvenusių žmonių šokių kolektyvas. Jam vadovavo G. Naruševičiūtė, J. Kreičmonienė bei J. Beikauskienė. Kolektyvas dalyvavo rajoninėse šventėse, konkursuose, respublikinėje dainų ir šokių šventėje.

VEIVERIŲ SENIŪNIJOS ĮŽYMIOS LANKYTINOS VIETOS

Eil. Nr. Objekto pavadinimas Adresas Trumpas aprašymas
 1. Kryžius iš Mauručių geležinkelio stoties 1941 m., 1944 – 1952 m. tremtų Prienų rajono gyventojų atminimui Mauručių k., Veiverių sen., Prienų r. Sovietams okupavus Lietuvą 1941 m., 1944–1952 metais iš Mauručių geležinkelio stoties į Sibirą buvo ištremta apie 1500 Prienų r. gyventojų.
 2. Veiverių mokytojų seminarija Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r. Veiverių mokytojų seminarija – nuo XIX a. vidurio iki Pirmojo pasaulinio karo vienintelė Lietuvos mokytojų lietuvių rengimo įstaiga, veikusi Veiveriuose, buvusiose arklių pašto stoties patalpose.
 3. Paminklas partizanui
J. Lukšai-Daumantui atminti
Veiverių mstl., Prienų r. Paminklas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio visuomeninės dalies politinio skyriaus viršininko, majoro Juozo Lukšos-Daumanto, Skirmanto, Skrajūno atminimui. Aut. V. Cikana. Pašventintas 1996 m. rugsėjo mėn.
 4. Paminklas Lietuvos pedagogui, Veiverių mokytojų seminarijos patriarchui Tomui Ferdinandui Žilinskui Veiverių mstl., Prienų r. 1866 m. T. Žilinskas buvo paskirtas Veiverių pedagoginių kursų lietuvių valstiečių vaikams mokytoju, dėstė matematiką, gamtos mokslus ir lietuvių kalbą.
 5. Veiverių krašto istorijos muziejus. Partizano Juozo Lukšos-Daumanto ekspozicija Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r. 2008 m. įrengta ekspozicija skirta legendiniam Lietuvos partizanui Juozui Lukšai-Daumantui. Eksponuojami dokumentai, nuotraukos, knygos, asmeniniai daiktai, liudijantys jo didvyrišką kovos kelią. Taip pat supažindinama su J. Lukšos-Daumanto bendražygio Povilo Pečiulaičio-Lakštingalos gyvenimo ir kovos keliu.
Ekspozicijos autorius – dailininkas Artūras Kaminskas.
 6. Veiverių Šv. Liudviko bažnyčia Kauno g. 39, Veiverių mstl., Prienų r. J. Godlevskis 1853 m. pastatė dabartinę bažnyčią. Per Pirmąjį pasaulinį karą bažnyčia nuniokota, nugriauta dalis bokšto. Remontuoti pradėta 1922 m. Bažnyčią 1934–1935 m. atnaujino kunigas Mykolas Krupavičius
 7. Rimorystės muziejus Kauno g. 39, Veiverių mstl., Prienų r. Veiveriuose įsteigtas ilgamečio parapijos klebono kun. Kazimiero Skučo Rimorystės muziejus, kuriame eksponuojama brikos, važios ir pakinktai.
 8. Memorialas – Skausmo kalnelis Veiverių mstl., Prienų r. Šioje vietoje užkasti 1944–1953 m. Veiverių apylinkėse žuvę Tauro apygardos partizanai.
 9. Skriaudžių Šv. Lauryno bažnyčia Ramybės g. 8, Skriaudžių k., Veiverių sen., Prienų r. Pilviškių seniūnas Mikalojus Chrapovickis 1759 m. pastatė koplyčią. 1812 m. bažnyčia sudegė, pastatyta laikina. O 1829–1834 m. pastatyta dabartinė bažnyčia.
 10. Skriaudžių buities muziejus (Kalendorių ekspozicija) Pr. Puskunigio g. 2, Skriaudžių k., Veiverių sen., Prienų r. Muziejaus rinkinį sudaro XVIII–XX a. lietuvių, daugiausia Suvalkijos regiono, naudoti buities daiktai, patalynė, audiniai, kalvystės, virtuvės, ūkio reikmenys, taip pat daugiau kaip 8 000 įvairaus dydžio ir paskirties 200 pavadinimų kalendoriai iš 58 pasaulio šalių.

Šiuo metu seniūnijoje yra Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija, kurioje mokosi 539 mokiniai (2018 m.). Gimnazijai vadovauja Audronė Raibužienė, mokykloje dirba 39 pedagogai. Daugiau informacijos mokyklos svetainėje (http://www.vtzg.lt). Skriaudžių pagrindinė mokykla, kurioje mokosi 140 mokinių (2018 m.). Mokyklos direktorė Renata Liagienė, mokykloje dirba 40 pedagogų. Daugiau informacijos mokyklos svetainėje (http://www.mokykla.eu/). Veiverių kultūros židinys – Antano Kučingio meno mokykla. Iš pradžių ji įsikūrė kukliose buvusio malūno patalpose. Dabar perkelta į senosios seminarijos patalpas. Šios mokyklos pirmasis direktorius buvo Jonas Derbutis. Nuo 2005 m. mokyklai vadovauja Mindaugas Labanauskas. Meno mokykloje mokosi 120 mokinių, dirba 17 pedagogų (2018 m.). Daugiau informacijos mokyklos svetainėje (http://www.kucingis.lt).

Veiverių kultūros ir laisvalaikio centre veikia 5 mėgėjų meno kolektyvai: Skriaudžių ansamblis „Kanklės“ (vad. Elena Sakavičiūtė), vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Kankliukai“ (vad. Vilma Pučkienė), vokalinis moterų ansamblis „Radasta“ (vad. Aurelija Bereišienė), šokių ansamblis „Pasaga“ (vad. Jadvyga Beikauskienė), vokalo studija „Cukraus pudra“ (vad. Dominykas Šimonis). Daugiau informacijos apie Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro veiklą rasite svetainėje (http://www.veiveriaiklc.lt).

Veiverių seniūnijos teritorijoje įsikūrusi VšĮ „Veiveriečių sveikata“, vadovė gydytoja Aldona Leonavičienė, VšĮ Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centras, vadovė vyr. gydytoja Lina Kazlauskienė.

Seniūnijoje yra nemažai smulkaus verslo įmonių ir keletas stambesnių įmonių: UAB „Skriaudžių medis“, UAB „Agrokoncernas“, UAB „Veiverių skonis“, UAB „Alsena“, UAB „Sauruva“.

ĮŽYMŪS VEIVERIŲ KRAŠTO ŽMONĖS

Vytautas Alenskas. Gyveno Skriaudžiuose, parašė knygą apie kankles.
Danutė Brazytė-Bindokienė. Rašytoja. Mokėsi Veiveriuose.
Bronė Buivydaitė-Mičiulienė (slapyvardis Tyrų Duktė). Rašytoja, poetė. Mokytojavo Veiveriuose. Išleido 3 poezijos knygas, romaną, keletą apysakų.
Marija Černeckytė-Sims. Rašytoja, poetė. Gimė 1906 m. Juodbūdyje, mirė 1985 m. Detroite. Nuo 1928 m. gyveno JAV. Išleido poezijos rinkinius „Eilėraščiai iš užjūrio“, „Mano dainos“, „Ant kryžkelių senų“.
Kazys Genys (slapyvardis A. Dagilis). Gimė 1898 m. Skriaudžiuose, mirė 1979 m. Pensilvanijoje. Poetas. Nuo 1913 m. gyveno JAV. Eilėraščius skelbė leidiniuose „Laisvė“ , „Kova“, „Atžalos“, „Švyturys“.
Juozas Gustaitis. Gimė 1912 m. Londone. Su tėvais grįžo į Skriaudžius. Nusipelnęs meno veikėjas, aktorius, muzikinio, o vėliau Operos ir baleto teatro režisierius. Nuo 1962 m. Konservatorijos dėstytojas. Parašė pjesę „Obelys žydės“, libretus kai kurioms A. Raičiūno ir V. Klovos operoms.
Stasys Yla. Kurį laiką gyveno Skriaudžiuose. Muzikologas, vargonininkas.
Anastazija Kairiūkštytė. Gimė ir užaugo netoli Skriaudžių kaimo. 1955 m. baigė Veiverių vidurinę mokyklą. Mokslininkė, istorikė. Rašė straisnius apie Rytų Lietuvos istorines problemas.
Adelė Kazlauskienė. Gyveno Gustaičių kaime. Daininkė, liaudies dainų žinovė.
Jonas Kirlys. Spaudos kolecionierius, įvairių straipsnių apie Veiverių seminariją ir kt. autorius. Veiverių vidurinės mokyklos direktorius (1940–1941).
Genadijus Konopliovas. Ekonomikos mokslų daktaras, „Tauro“ banko ir korporacijos „Lietverslas“ įkūrėjas. Lietuvoje ir užsienyje buvo žinomas verslininkas, privatinės nuosavybės atkūrimo teoretikas ir praktikas, vienas iš Nuosavybės Saugos Kongreso steigėjų. Augo Veiveriuose, baigė Veiverių vidurinę mokyklą.
Juozas Kudirka. Gimė ir užaugo netoli Skriaudžių kaimo. Etnografas, istorijos mokslų kandidatas. Išleido nemažai leidinių etnografijos tematika. Monografijos „Veiverių mokytojų seminarija“ autorius.
Jonas Minginas. Gyveno Veiveriuose. Buvęs VVP instituto dekanas. Rūpinosi senuoju seminarijos parku.
Marija Natkevičaitė-Ivanauskienė. Tado Ivanausko žmona. Gimė 19052 m. netoli Veiverių.
Kostas Ostrauskas. Gimė 1926 m. Veiveriuose. Gyveno JAV. Dramaturgas. Parašė daug pjesių, novelių, kritikos straipsnių.
Birutė Pečiokaitė-Adomėnienė. Kilusi iš Skriaudžių. Literatė, poetė, dramaturgė.
Leonas Puskunigis. Gyveno Skriaudžiuose. Prano Puskunigio, kanklių gaivintojo, sūnus. Buvęs Štuthofo kalinys. Parašė prisiminimus apie Štuthofą. Kūrė ir atliko savo dainas.
Ignas Skučas. Gimė 1943 m. Juodbūdyje. Inžinierius elektrikas. Technikos mokslų kandidatas. Parašė darbų apie mechaninių sistemų pusiau natūrinį modeliavimą. Iki 1980 m. padarė 52 išradimus.
Alfredas Smailys. Baigęs Veiverių gimnaziją. Chirurgas. Profesorius. Mokslų daktaras. Iki 1983 m. padarė 22 išradimus. Vadovėlio „Klinikinė chirurgija“ bendraautoris.
Pranas Stepulis. Gyveno Skriaudžiuose. Konservatorijos profesorius, liaudies instrumentų katedros vedėjas.
Vladas Suchotskis-Audronaša. Gimė 1904 m. Mauručiuose. Išleido eilėraščių rinkinius, apysakas, pjeses saviveiklai.
Antanas Urbanavičius. Ilgametis Veiverių gydytojas. Veiverių ligoninei vadovavo 1950–1976 m. Išėjęs dirbti į Elektrėnus, nenutraukė ryšių su Veiveriais ir savo senais pacientais. Palaidotas Veiverių kapinėse. Jo kapą lanko ne tik artimieji, bet ir daugybė buvusių pacientų.
Marcelė Vainikonienė. Ilgametė, nusipelniusi mokytoja. Pradėjo dirbti Veiveriuose dar prieš karą. Mokė daugelio kartų vaikus.
Angelė Vyšniauskienė. Gimė Skriaudžiuose. Etnografė. Dirbo istorijos institute. Aktyviai reiškėsi spaudoje.
Pranas Gudynas. Gimė 1900 m. Mauručių kaime. Baigė Veiverių mokytojų seminariją. 1920 m. įstojo į karo mokyklą ir, ją baigęs, mokėsi aukštųjų karininkų kursuose. Jis žuvo 1929 m. priešais Kauno muzikinį teatrą, eidamas tarnybines pareigas – saugodamas tuometinį ministrą pirmininką prof. Voldemarą.
Antanas Lukša. Būsimasis laisvės kovotojas gimė Veiverių valsčiaus Juodbūdžio kaime ūkininkų Simano ir Onos Lukšų šeimoje. Šeimoje augo dar trys broliai, būsimi partizanai Jurgis (1920–1947), Juozas (1921–1951) ir Stasys (1926–1947), žuvę kovose. Prasidėjus atgimimui, aktyviai dalyvavo politinių kalinių ir tremtinių visuomeniniame gyvenime. Ilgametis Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) pirmininkas ir valdybos pirmininkas, LPKTS Garbės pirmininkas. 1999 m. suteiktas dimisijos kapitono laipsnis. Apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu (2000 m.), Kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (2001 m.), Vyčio Kryžiaus ordino komandoro kryžiumi (2003 m.).

Seniūnijoje yra 11 seniūnaitijų:

Seniūnaitijos pavadinimas Seniūnaitis (-ė) Kontaktai
Veiverių–Gyvių Ramunė Celiešienė tel. +370 653 71106, el. p. [email protected]
Čiurlių–Veiverių Angelė Danisevičienė tel. +370 676 12872, el. p. [email protected]
Veiverių–Belevičių Jonas Kvietkauskas tel. +370 699 45759, el. p. [email protected]
Kuprių Vaidas Latvaitis tel. +370 677 37622, el. p. [email protected]
Naujojo Klebiškio Juozas Vilkas tel. +370 682 54856
Skriaudžių–Kampinių Aldona Grėbliauskienė tel. +370 612 23793, el. p. [email protected]
Šmurų–Skriaudžių Aurelija Januškevičiūtė tel. +370 639 30838, el. p. [email protected]
Mauručių Agnė Kavaliauskienė tel. +370 622 47013, el. p. [email protected]
Juodbūdžio Jolita Kairiūkštienė tel. +370 674 49724, el. p. [email protected]
Padrečių Romualda Logvinenko tel. +370 685 64118, el. p. [email protected]
Papilvio Remigijus Ulevičius tel. +370 614 18445, el. p. [email protected]

Seniūnijų ataskaitos ir planai