Laisvės a. 12, Prienai (Skyriaus nuostatai)
Žemės ūkio ir kaimo plėtros specialistų dirbančių seniūnijose, kontaktai nurodyti seniūnijų skiltyse


Pareigos

Vardas, pavardė
Kabinetas
Veikla

Vedėja

Aušra Tamošiūnienė
[email protected]
tel: +370 319 61 160

222

Skyriaus vedėjas vykdo šias funkcijas:

Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

Organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus darbuotojų, taip pat seniūnijų žemės ūkio ir kaimo plėtros specialistų darbą.

Kontroliuoja traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimą ir techninę priežiūrą.

Kontroliuoja, kaip vykdomas ūkininkų ūkių įregistravimas į ūkininkų ūkių registrą ir išregistravimas iš jo bei pažymėjimų išdavimas

Nustato medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų žemės ūkiui padarytą žalą ir nuostolius.

Skyriaus kompetencijos klausimais informuoja ir konsultuoja žemės ūkio subjektus ir kitus kaimo gyventojus apie valstybės teikiamą paramą.

Teisės aktų nustatyta tvarka teikia Žemės ūkio ministerijai informaciją apie įstatymų priskirtų funkcijų įgyvendinimą žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros srityse.

Teisės aktų nustatyta tvarka administruoja valstybės ir savivaldybės teikiamos paramos lėšas, pasirašo šios paramos skyrimo dokumentus.

Pagal skyriaus veiklos sritis rengia programas bei jų išlaidų sąmatas, paskirsto gautus asignavimus pagal išlaidų sąmatas ir teikia juos tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui.

Rengia valstybės biudžeto lėšų poreikio skaičiavimą valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms – žemės ūkio funkcijoms vykdyti ateinantiems metams ir teikia administracijos Finansų, Buhalterijos skyriams bei atitinkamai LR Žemės ūkio ministerijai, VĮ Valstybiniam žemėtvarkos institutui.

Kontroliuoja melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploatavimo, remonto ir dirvų kalkinimo darbus.

Pagal skyriaus kompetenciją pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas.

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atlieka pirkimus.

Užtikrina kompetencijos klausimais rengiamų dokumentų valdymą, naudojimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą vadovaudamasis LR teisės aktais.

Tvarko Skyriaus informaciją ir duomenis Savivaldybės interneto svetainėje.

Dalyvauja sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje.

Skyriaus kompetencijos klausimais nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos padalinių paklausimus ir rengia jiems atsakymus skyriaus veiklos klausimais.

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Skyriaus vedėjas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – žemės ūkio srities patirtis ;

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.


Vyriausiasis specialistas

Alvidas Rinkevičius
[email protected]
tel: +370 319 61 164

214

Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.

Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.

Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.

Atlieka Savivaldybės administracijos funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 14 d. nutarime Nr. 247 „Dėl Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo”.

Vadovaudamasis Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarka, atlieka savivaldybėje įregistruotų traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninę apžiūrą.

Pagal kompetenciją pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas.

Užtikrina dokumentų valdymą, naudojimą, rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą vadovaudamasis LR teisės aktais.

Dalyvauja sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje.

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – mechanikos inžinerija (arba);

darbo patirtis – žemės ūkio technikos priežiūros srities patirtis;

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų arba prancūzų arba vokiečių;

kalbos mokėjimo lygis – B1.


Vyriausioji specialistė

Virginija Karosevičienė
[email protected]
tel: +370 319 61 163

214

Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.

Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

Registruoja ūkius Ūkininkų ūkių registre Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

Išregistruoja ūkį iš Ūkininkų ūkių registro Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

Žemės ūkio ministro nustatyta tvarka teikia Žemės ūkio ministerijai informaciją apie įstatymų priskirtų funkcijų įgyvendinimą žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros srityse.

Pagal teisės aktų nustatytą kompetenciją administruoja Valstybės ir Europos Sąjungos paramos žemės ūkiui, maisto ūkiui ir kaimo plėtrai, priemones.

Teisės aktų nustatyta tvarka, tvarko Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registrą.

Teisės aktų nustatyta tvarka administruoja žemės ūkio naudmenas ir pasėlių deklaravimo darbus.

Teisės aktų nustatyta tvarka administruoja kaimo plėtros priemonių įgyvendinimą.

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam

lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – žemės ūkis (arba);

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – žemės ūkio srities patirtis ;

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.


Vyriausiasis specialistas (melioracijos klausimais)

Audrius Rutkevičius
[email protected]
tel: +370 319 61 167

214

Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

rengia melioracijos darbų ir priemonių perspektyvinius bei einamųjų metų planus, investicijų projektus ir teikia savivaldybės tarybai tvirtinti;

organizuoja melioracijos darbų ir statinių projektų techninės-sąmatinės dokumentacijos ekspertizę, o gavus išvadas priima atliktus projektavimo darbus ir teikia tvirtinti savivaldybės darbo reglamento nustatyta tvarka;

sudaro melioracijos darbų, statinių statybos, remonto ir eksploatacijos darbų vykdymo tikslinius sąrašus;

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ruošia medžiagą melioracijos darbų, statinių statybos, remonto ir eksploatacijos darbų vykdytojams atrinkti. Rengia sutartis su vykdytojais melioracijos darbams statinių statybos, remonto ir eksploatacijos darbams atlikti. Rengia užduotis statinių renovacijai ir statybai naudojant ES struktūrinių fondų lėšas;

kiekvieną mėnesį kontroliuoja įvykdytų darbų apimtis bei kokybę, atliktus darbus priima nustatytos formos aktais. Organizuoja melioracijos darbų ir statinių techninę ir projekto vykdymo priežiūrą, užbaigtų objektų priėmimą;

atlieka melioracijos statinių apskaitą, sudaro melioracijos statinių kadastrą, stebi melioruotosios žemės būklės pasikeitimus, teikia pasiūlymus savivaldybės administracijai dėl melioracijos statinių rekonstravimo, remonto arba nurašymo;

saugo ir tvarko melioracijos statinių apskaitą ir įvykdytų melioracijos projektų archyvinę medžiagą;

nustato technines sąlygas projektuojant melioruotose žemėse kelius, geležinkelius, požemines komunikacijas, dujotiekius, elektros tiekimo, ryšių linijas, tiltus, vandens pralaidas ir kitus įrenginius, o taip pat kitus statinius. Derina kitų žinybų projektinę dokumentaciją, kontroliuoja jų vykdomus darbus, turinčius įtakos vandens režimui melioruotoje ir nemelioruotoje žemės ūkio paskirties žemėje;

išduoda melioruotos žemės savininkams ar kitiems naudotojams statinių techninius dokumentus, žemėlapius, eksploatacijos taisykles ir privalomas sąlygas. Konsultuoja statinių priežiūros klausimais, padeda kurti melioruotos žemės naudotojų bendrijas statiniams eksploatuoti. Kontroliuoja kitų žinybų vykdomus darbus, susijusius su statiniais;

pagal kompetenciją kontroliuoja, kaip laikomasi Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų ir Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisyklių. Kontroliuoja, kaip juridiniai ir fiziniai asmenys prižiūri ir saugo jiems nuosavybės teise, nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdomoje melioruotoje žemėje esančius valstybei nuosavybės teise priklausančius ir savivaldybei patikėjimo teise perduotus naudoti statinius. Tikrina išduotų statinių naudojimo sąlygų vykdymą, teikia technines konsultacijas;

renka, kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis nusausintos žemės būklės, statinių remonto, priežiūros ir rekonstravimo klausimais. Rūpinasi statinių apsauga, apie daromus pažeidimus informuoja statinių valstybinę priežiūrą vykdančias valstybės institucijas. Sistemina informaciją apie statinių būklę savivaldybės teritorijoje ir teikia savivaldybės tarybai siūlymus dėl jų, kaip valstybinio turto, naudojimo. Rengia ir teikia ataskaitas, susijusias su melioracija, Žemės ūkio ministerijai;

organizuoja tvenkinių hidrotechninių statinių, vandens matavimo postų priežiūros darbus;

dalyvauja svarstant gyvenviečių, kelių tiesimo bei rekonstravimo, žemėtvarkos bei kitokių žemės ūkio paskirties žemėje statybų objektų projektus ir schemas. Derina projektus, žemės ūkio paskirties žemės detaliuosius planus;

pagal kompetenciją tvarko valstybinės finansinės paramos teikimą melioracijos statinių statybai, rekonstravimui, remontui, priežiūrai ir rūgščių dirvožemių kalkinimui;

atlieka melioracijos statinių ir melioruotos žemės būklės patikrinimus po pavasario ir rudens potvynių, įvertina statinių techninę būklę, numato neatidėliotinas priemones statinių geram funkcionavimui užtikrinti;

dalyvauja išduodant leidimus statiniams ir melioracijos darbams vykdyti;

bendradarbiauja su institucijomis įgaliotomis atlikti valstybinę statinių priežiūrą žemdirbių savivaldos padaliniais ir kaimo bendruomenėmis melioracijos srityje;

pagal kompetenciją tvarko Skyriaus informaciją ir duomenis Savivaldybės interneto svetainėje;
užtikrina dokumentų valdymą, naudojimą, rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą vadovaudamasis LR teisės aktais;

užtikrina, kad pareigybei priskiriamų funkcijų klausimais Savivaldybės interneto svetainėje būtų sudarytos visuomenei sąlygos gauti visą viešą informaciją, taip pat užtikrina pateikiamos informacijos aktualumą, patikimumą, reguliarų informacijos atnaujinimą;

vykdo kitus su Savivaldybės administracijos bei Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės veiklos strateginiai tikslai.

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti ne mažesnį, kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų statybos inžinerijos krypties hidrotechninės statybos inžinerijos srityje;

išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos melioracijos, Žemės, Statybos, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo, Vietos savivaldos įstatymus, ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius melioraciją, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą;

mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis.