127 DĖL VšĮ „DEBESOTA“ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
128

Nr.349

DĖL VŠĮ BALBIERIŠKIO, JIEZNO IR VEIVERIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRŲ SLAUGOS IR PALAIKOMOJO GYDYMO LOVŲ PASKIRSTYMO
129

Nr.274

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PRIENŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO REORGANIZAVIMO
130 DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PLANO PATIKSLINIMO
131

Nr.370

DĖL NEBIUDŽETINIŲ LĖŠŲ SĄMATŲ PATIKSLINIMO
132

Nr.88

DĖL LĖŠŲ SKYRIMO SP AB „PRIENŲ ŠILUMOS TINKLAI“
133

Nr.100

DĖL RAJONO TARYBOS 2000 10 19 SPRENDIMO NR.100 „DĖL PRITARIMO PASKOLAI“ PAPILDYMO
134 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO
135

135a

DĖL SP UAB „PRIENŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ VEIKLOS GERINIMO
136 DĖL INVESTICIJŲ Į IŠNUOMOTĄ PRIENŲ RAJONO ŠILUMOS ŪKĮ TECHNINĖS IR FINANSINĖS PRIEŽIŪROS
137 DĖL ĮGALIOJIMO ATSTOVAUTI PRIENŲ RAJONO TARYBĄ SP AB „PRIENŲ ŠILUMOS TINKLAI“ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME
138 DĖL ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS TINKLŲ TEISINIO REGISTRAVIMO
139 DĖL SUTIKIMO PERIMTI UŽ SKOLAS PRIENŲ VARTOTOJŲ KOOPERATYVO TURTĄ
140 DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI PATALPAS
141 DĖL LEIDIMO NURAŠYTI ILGALAIKĮ MATERIALŲJĮ TURTĄ
142 DĖL PATALPŲ (PIRČIŲ) NUOMOS
143 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO INVESTICINIAMS PROJEKTAMS PARENGTI
144 DĖL ĮGALIOJIMO ATSTOVAUTI SAVIVALDYBĖS INTERESUS IR PASIRAŠYTI
145 DĖL ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS SUDARYMO
108

Nr.274

DĖL PRIENŲ RAJONO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATŲ PATVIRTINIMO
109

Nr.82

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS PATVIRTINIMO
110 DĖL ATSISKAITOMOSIOS SĄSKAITOS PERKĖLIMO
111 DĖL IŠLAIDŲ FINANSAVIMO TVARKOS
112 DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PLANO PATIKSLINIMO
113 DĖL ŽEMĖS IR KITO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO
114 DĖL BŪSTO KREDITAVIMO FONDO 1,2 MLN.LT ŠILUMOS RENOVACIJAI PANAUDOJIMO
115

115a

DĖL PATENTO MOKESČIO PAGAL ATSKIRAS VEIKLOS RŪŠIS TARIFŲ 2001 METAMS NUSTATYMO
116 DĖL LICENCIJŲ, LICENCIJOS KORTELIŲ IR LEIDIMŲ MARŠRUTAMS IŠDAVIMO
117

117a

DĖL PRIENŲ RAJONO ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
118 DĖL SP UAB „PRIENŲ AUTOBUSŲ PARKO“ VEIKLOS GERINIMO
119 DĖL ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS TINKLŲ APSKAITOS
120

Nr.399

DĖL RAJONO TARYBOS 2000 03 16 SPRENDIMO NR.399 „DĖL ŠILUMOS TINKLŲ PERDAVIMO“ PAPILDYMO
121 DĖL ĮMOKŲ UŽ ŠVIETIMO SKYRIAUS ŠVIETIMO CENTRO TEIKIAMAS PASLAUGAS IR APMOKĖJIMO LEKTORIAMS
122 DĖL SP UAB „JIEZNO KOMUNALINIS ŪKIS“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ PATVIRTINIMO
123 DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI PATALPAS
124 DĖL ILGALAIKIO MATERIALAUS TURTO (MAŽO AUTOBUSO) PERDAVIMO
125 DĖL RAJONO TARYBOS NARIO DELEGAVIMO Į REGIONO PLĖTROS TARYBĄ
126

Nr.20

DĖL RAJONO TARYBOS 2000 04 27 SPRENDIMO NR.20 „DĖL PASKOLŲ SUTARČIŲ PERTVARKYMO“ DALINIO PAKEITIMO
98

Nr.4

Nr.24

DĖL RAJONO TARYBOS 2000 05 11 SPRENDIMO NR.24 „DĖL RAJONO VALDYBOS NARIO PATVIRTINIMO IR RAJONO TARYBOS 2000 04 13 SPRENDIMO NR.4 „DĖL RAJONO VALDYBOS SUDARYMO“ DALINIO PAKEITIMO“ DALINIO PAKEITIMO
99

Nr.5

DĖL RAJONO TARYBOS 2000 04 13 SPRENDIMO NR.5 „DĖL RAJONO TARYBOS KOMITETŲ, KOMISIJOS SUDARYMO IR JŲ PIRMININKŲ PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
100 DĖL PRITARIMO PASKOLAI
101

Nr.88

DĖL RAJONO TARYBOS 1998 05 06 SPRENDIMO NR.181 „DĖL PRIENŲ RAJONO ŠILUMOS ŪKIO MODERNIZAVIMO INVESTICINIO PROJEKTO FINANSAVIMO“ DALINIO PAKEITIMO
102 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO
103

103a

DĖL GYVŪNŲ LAIKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
104 DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI PATALPAS
105 DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PLANO PATIKSLINIMO
106

Nr.35

DĖL RAJONO TARYBOS 2000 06 01 SPRENDIMO NR.35 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS IR ETATŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PRIEDO DALINIO PAKEITIMO
107 DĖL PATALPŲ PRISKYRIMO TARNYBINĖMS GYVENAMOSIOMS PATALPOMS IR JŲ PAGALBINIŲ PATALPŲ (PRIKLAUSINIŲ)
88 DĖL PRIENŲ RAJONO ŠILUMOS ŪKIO NUOMOS, ATNAUJINIMO IR ŠILUMOS TIEKIMO VARTOTOJAMS SUTARTIES BEI GARANTIJOS SUTARTIES PATVIRTINIMO
89 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PRIENŲ LIGONINĖS STEBĖTOJŲ TARYBOS PATVIRTINIMO
90 DĖL PPRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBOS PATVIRTINIMO
91 DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PLANO PATIKSLINIMO
92

Nr.370

DĖL NEBIUDŽETINIŲ LĖŠŲ SĄMATŲ PATIKSLINIMO
93

Nr.52

DĖL PRITARIMO PASKOLAI IR RAJONO TARYBOS 2000 07 13 SPRENDIMO NR.52 „DĖL PRITARIMO PASKOLAI GAUTI“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
94 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO
95 DĖL PASTATŲ VERTĖS PADIDĖJIMO
96

Nr.30

DĖL VALDYBŲ NARIŲ PAKEITIMO SPECIALIOS PASKIRTIES UŽDAROSIOSE AKCINĖSE BENDROVĖSE
97

Nr.281

Nr.377

DĖL SPECIALIOS PASKIRTIES UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ REVIZORIŲ RINKIMO
70 DĖL VŠĮ VEIVERIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO IR VEIVERIŲ A.KUČINGIO VAIKŲ MENO MOKYKLOS ŠILUMOS ŪKIO REKONSTRUKCIJOS IR EKSPLOATAVIMO SUTARTIES PATVIRTINIMO
71

Nr.50

DĖL RAJONO TARYBOS 2000 07 13 SPRENDIMO NR. 50 „DĖL MINIMALAUS MOKINIŲ SKAIČIAUS PRIENŲ MIESTO MOKYKLŲ PROFILINIO MOKYMO 11-OSE KLASĖSE“ DALINIO PAKEITIMO
72

Nr.49

DĖL RAJONO TARYBOS 2000 07 13 SPRENDIMO NR. 49 „DĖL ŠVIETIMO TINKLO PERTVARKYMO“ DALINIO PAKEITIMO
73

Nr.69

DĖL RAJONO TARYBOS 2000 07 13 SPRENDIMO Nr. 69 „DĖL 10-OS IR 9-OS KLASIŲ ALŠININKŲ IR TARTUPIO PAGRINDINĖSE MOKYKLOSE“ DALINIO PAKEITIMO
74

Nr.38

Nr.396

DĖL RAJONO TARYBOS 2000 06 01 SPRENDIMO NR.38 „DĖL RAJONO TARYBOS 2000 03 16 SPRENDIMO NR.396 „DĖL 2000 M. KELIŲ FONDO LĖŠŲ PANAUDOJIMO“ 1 PRIEDO PAKEITIMO ( NAUJA REDAKCIJA ) DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
75

75a

75b

DĖL PREKYBOS PREKYVIETĖSE IR VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
76 DĖL RAJONO TARYBOS 1998 06 25 SPRENDIMO NR.189 „DĖL ŽYMINIO MOKESČIO UŽ LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMĄ IR PERREGISTRAVIMĄ NUSTATYMO“ DALINIO PAKEITIMO
77 DĖL PATALPŲ PANAUDOS
78 DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PLANO PATIKSLINIMO
79 DĖL SAVIVALDYBĖS 2000 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SUMAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO
80 DĖL ŽEMĖS IR ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO
81 DĖL ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI SUTARTĮ
82

82a

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
83 DĖL PRIENŲ RAJONO TARYBOS 1998 04 15 SPRENDIMO NR. 169 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
84 DĖL ĮGALIOJIMO BŪTI SP AB „PRIENŲ ŠILUMOS TINKLAI“ VALDYBOS NARIAIS
85 DĖL JIEZNO MIESTO KAPINIŲ DETALAUS PLANO PATVIRTINIMO
86 DĖL PRIENŲ MIESTO ŠIAURĖS – RYTINĖS DALIES DETALIOJO PLANO RAIDOS PROGRAMOS KARTU SU BENDROJO PLANO KOREKTŪRA TVIRTINIMO
87 DĖL PRIENŲ IR JIEZNO MIESTŲ BENDRŲJŲ (GENERALINIŲ) PLANŲ PAPILDYMO
49

Nr.28

DĖL ŠVIETIMO TINKLO PERTVARKYMO
50

Nr.28

DĖL MINIMALAUS MOKINIŲ SKAIČIAUS PRIENŲ MIESTO MOKYKLŲ PROFILINIO MOKYMO 11-OSE KLASĖSE
51 DĖL 2000 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO
52 DĖL PRITARIMO PASKOLAI GAUTI
53

Nr.52

DĖL ĮGALIOJIMO ATSTOVAUTI PRIENŲ RAJONO TARYBĄ SP AB „PRIENŲ ŠILUMOS TINKLAI“ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME
54 DĖL SAVIVALDYBĖS PAŽEISTŲ TEISIŲ TEISMINĖS GYNYBOS
55 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO
56 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KAUNO REGIONO PLĖTROS AGENTŪRA“ STEIGIMO
57 DĖL TARIFO UŽ VAŽIAVIMĄ KELEIVINIU TRANSPORTU NUSTATYMO
58 DĖL PATALPŲ PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
59 DĖL LEIDIMO NURAŠYTI NENAUDOJAMĄ ILGALAIKĮ MATERIALŲJĮ TURTĄ
60 DĖL ĮGALIOJIMO SKIRSTYTI PAPILDOMAS BIUDŽETO LĖŠAS
61 DĖL MERO PATARĖJO PAREIGYBĖS ĮSTEIGIMO IR JO DARBO UŽMOKESČIO FONDO NUSTATYMO
62 DĖL PRIENŲ HERBO NAUDOJIMO
63 DĖL RAJONO TARYBOS 1996 09 25 SPRENDIMO NR.173 „DĖL VIETINIŲ RINKLIAVŲ NUSTATYMO IR JŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ IR JO PRIEDO DALINIO PAKEITIMO
64 DĖL RAJONO TARYBOS 1996 04 10 SPRENDIMO NR.138 „DĖL KOMISIJOS SUDARYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
65 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS TARNYBOS STRUKTŪROS DALINIO PAKEITIMO IR TARNYBINIO ATLYGINIMO KOEFICIENTO VYRIAUSIAJAM AUDITORIUI NUSTATYMO
66

Nr.6

Nr.373

DĖL RAJONO TARYBOS 2000 02 11 SPRENDIMO NR.373 „DĖL INVESTICINIO PROJEKTO TVIRTINIMO IR LEIDIMO PASKOLAI GAUTI“ IR 2000 04 13 SPRENDIMO Nr.6 „DĖL RAJONO TARYBOS 2000 02 11 SPRENDIMO NR.373 „DĖL INVESTICINIO PROJEKTO TVIRTINIMO IR LEIDIMO PASKOLAI GAUTI“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO“ DALINIO PAKEITIMO
67

Nr.375

DĖL ĮGALIOJIMŲ PASIRAŠYTI STEIGIMO SUTARTĮ IR VALDYMO KOMITETO NARIO SKYRIMO
68 DĖL BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO PATIKSLINIMO
69 DĖL 10-OS IR 9-OS KLASIŲ ALŠININKŲ IR TARTUPIO PAGRINDINĖSE MOKYKLOSE
28 DĖL PROFILINIO MOKYMO ĮVEDIMO
29

Nr.368

DĖL RAJONO TARYBOS 2000 02 11 SPRENDIMO NR.368 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ PAPILDOMĄ UGDYMĄ IR VAIKŲ IŠLAIKYMĄ IKIMOKYKLINĖSE ĮSTAIGOSE BEI ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS“ PAPILDYMO
30

Nr.279

DĖL VALDYBŲ RINKIMO SPECIALIOS PASKIRTIES UŽDAROSIOSE AKCINĖSE BENDROVĖSE
31 DĖL SP UAB „PRIENŲ KNYGYNAS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO
32 DĖL MIESTO KELEIVINIO TRANSPORTO TARIFŲ
33 DĖL LEIDIMO NURAŠYTI NENAUDOJAMĄ ILGALAIKĮ MATERIALŲJĮ TURTĄ
34 DĖL LEIDIMO PARDUOTI PASTATĄ
35

35a

DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS IR ETATŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO
36 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1995 04 11 SPRENDIMO NR.6 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS SUSKIRSTYMO Į SENIŪNIJAS IR JŲ RIBŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (NAUJA REDAKCIJA)
37 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IR BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS 2000 05 22 SUSITARIMO „DĖL KAPINIŲ, ESANČIŲ ŠKĖVONIŲ K., BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE, PRIEŽIŪROS IR EKSPLOATAVIMO BEI TAM SKIRTŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMO“ PATVIRTINIMO
38

Nr.396

nauja redakcija

DĖL RAJONO TARYBOS 2000 03 16 SPRENDIMO NR.396 „DĖL 2000 M. KELIŲ FONDO LĖŠŲ PANAUDOJIMO“ 1 PRIEDO PAKEITIMO ( NAUJA REDAKCIJA )
39

Nr.388

DĖL RAJONO TARYBOS 2000 03 16 SPRENDIMO NR.388 „DĖL PINIGINIŲ BAUDŲ, IŠIEŠKOTŲ UŽ ADMINISTRACINIUS TEISĖS PAŽEIDIMUS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
40 DĖL SOCIALINĖS-EKONOMINĖS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
41

Nr.390

DĖL PASKOLOS 2000 M. PHARE NACIONALINĖS „BENDRADARBIAVIMO ABIPUS SIENOS“ PROGRAMOS PROJEKTO FINANSAVIMUI
42 DĖL ŽEMĖS IR NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO
43

nuostatai

DĖL RAJONO TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
44 DĖL DALYVAVIMO PROJEKTE
45 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2000 METŲ GAMTOS APSAUGOS FONDO PANAUDOJIMO SĄMATOS PAKEITIMO
46

Nr.35

DĖL SUTARTIES SU UAB „GYVENIMAS“ SUDARYMO
47 DĖL 1997 09 24 SPRENDIMO NR.62 „DĖL RAJONO EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ VALDYMO CENTRO SUDARYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
48 DĖL ATSTOVŲ Į KAUNO APSKRITIES TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS STEBĖTOJŲ TARYBĄ
21 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS SKYRIMO
22 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO
23 DĖL ATLYGINIMŲ NUSTATYMO RAJONO MERUI, RAJONO MERO PAVADUOTOJUI, RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIUI IR RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAVADUOTOJUI
24

Nr.4

DĖL RAJONO VALDYBOS NARIO PATVIRTINIMO IR RAJONO TARYBOS 2000 04 13 SPRENDIMO NR.4 „DĖL RAJONO VALDYBOS SUDARYMO“ DALINIO PAKEITIMO
25

Tarybos statusas

DĖL RAJONO TRYBOS STATUTO PATVIRTINIMO
26

Nr.291

DĖL ĮGALIOJIMO RAJONO MERUI A. GUSTAIČIUI PASIRAŠYTI SUTARTIS
27

Nr.374

DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2000 METŲ GAMTOS APSAUGOS FONDO PANAUDOJIMO SĄMATOS PAKEITIMO IR PAPILDYMO
8 DĖL PRIENŲ RAJONO MERO PAVADUOTOJO IŠRINKIMO
9 DĖL J.JOKUBAUSKO ATLEIDIMO IŠ RAJONO MERO PAREIGŲ
10 DĖL A.K.SENIKO ATLEIDIMO IŠ RAJONO MERO PAVADUOTOJO PAREIGŲ
11 DĖL SPECIALIOS PASKIRTIES UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ IR SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS METINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR PELNO PASKIRSTYMO PATVIRTINIMO
12 DĖL RAJONO 2000 METŲ DARBO RINKOS POLITIKOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
13

Nr.348

DĖL VERSLO PLĖTOJIMO KOMISIJOS SUDARYMO
14 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PRIVATIZAVIMO
15 DĖL LEIDIMO SP UAB „VEIVERIŲ VAISTINĖ“ PARDUOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS
16 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO
17 DĖL RAJONO TARYBOS ATSTOVŲ IŠRINKIMO Į LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS SUVAŽIAVIMĄ
18

kreipimasis

DĖL BALBIERIŠKIO ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS TOLIMESNĖS VEIKLOS
19

Nr.354

DĖL RAJONO TARYBOS 1999 12 09 SPRENDIMO NR.354 „DĖL RAJONO TARYBOS 1998 10 22 SPRENDIMO NR.220 „DĖL SP AB „PRIENŲ ŠILUMOS TINKLAI“ TIEKIAMOS ŠILUMINĖS ENERGIJOS KAINŲ“ DALINIO PAKEITIMO“ PAPILDYMO
20

Nr.400

DĖL PASKOLŲ SUTARČIŲ PERTVARKYMO
4 DĖL PRIENŲ RAJONO VALDYBOS SUDARYMO
5 DĖL RAJONO TARYBOS KOMITETŲ, KOMISIJOS SUDARYMO IR JŲ PIRMININKŲ PATVIRTINIMO
6

sprendimas Nr.373

DĖL RAJONO TARYBOS 2000 02 11 SPRENDIMO NR.373 „DĖL INVESTICINIO PROJEKTO TVIRTINIMO IR LEIDIMO PASKOLAI GAUTI“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
7 DĖL ĮGALIOJIMO ATSTOVAUTI PRIENŲ RAJONO TARYBĄ SP AB „PRIENŲ ŠILUMOS TINKLAI“ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME
1 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS PAREIGŪNŲ ATSISTATYDINIMO IR PAVEDIMO JIEMS EITI PAREIGAS
2 DĖL BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS RAJONO MERUI IŠRINKTI SUDARYMO
3 DĖL PRIENŲ RAJONO MERO IŠRINKIMO
386 Dėl 1999 m. biudžeto įvykdymo apyskaitos tvirtinimo
387 Dėl biudžetinių įstaigų 1999 m. nebiudžetinių lėšų apyskaitų tvirtinimo
388 Dėl piniginių baudų, išieškotų už administracinius teisės pažeidimus
389 Dėl žemės mokesčio
390 Dėl paskolos 2000 m. PHARE nacionalinės „Bendradarbiavimo abipus sienos“ programos projekto bendram finansavimui
391

nuostatai

Dėl savivaldybės Švietimo skyriaus Švietimo centro įsteigimo
392

programa

Dėl 2000 m. rajono gyventojų socialinio rėmimo programos tvirtinimo
393

programa

Dėl 2000 m. Invalidų integracijos ir reabilitacijos programos tvirtinimo
394

394a

394b

394c

Dėl 2000 m. rajono kūno kultūros ir sporto bei turizmo plėtros programų tvirtinimo
395

395a

395b

395c

Dėl rajono savivaldybės 1999 m. sveikatos fondo panaudojimo ataskaitos ir 2000 m. sąmatos patvirtinimo
396

396a

396b

396c

Dėl 2000 m. kelių fondo lėšų panaudojimo
397 Dėl pastato pirkimo
398 Dėl rajono šilumos ūkio nuomininkų (operatorių) atviro konkurso
399

sprendimas Nr.334

Dėl šilumos tinklų perdavimo
400

grafikas

Dėl paskolų sutarčių pertvarkymo
401 Dėl patalpų panaudos sutarties sudarymo
402 Dėl leidimo nurašyti nenaudojamą ilgalaikį materialųjį turtą
403 Dėl lengvatų bedarbiams ir invalidams, pradedantiems vystyti smulkųjį verslą
404 Dėl mokesčio už perkamo žemės sklypo vertės priedą
405 Dėl negyvenamųjų patalpų teisinės registracijos
406 Dėl statinių teisinio įregistravimo
368 Dėl mokesčio už vaikų papildomą ugdymą ir vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose bei švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos
369 Dėl 2000 metų savivaldybės biudžeto tvirtinimo
370 Dėl 2000 metų nebiudžetinių lėšų sąmatų tvirtinimo
371

sprendimas Nr.329

Dėl neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo
372 Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčio
373 Dėl investicinio projekto tvirtinimo ir leidimo paskolai gauti
374 Dėl 1999 metų gamtos apsaugos fondo panaudojimo ataskaitos ir 2000 metų sąmatos tvirtinimo
375 Dėl pritarimo steigti VšĮ Kauno apskrities sveikatos projekto koordinavimo biurą
376 Dėl SP UAB „Prienų vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo
377 Dėl specialios paskirties uždarųjų akcinių bendrovių revizorių rinkimo
378 Dėl komisijos sudarymo audito įmonėms parinkti
379 Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį
380

sprendimas Nr.366

Dėl rajono Tarybos 1999 12 09 sprendimo Nr. 366 „Dėl negyvenamųjų patalpų Kauno g. 2 perdavimo pagal panaudos sutartį“ papildymo
381 Dėl turto (inventoriaus) panaudos sutarties sudarymo
382 Dėl leidimo nurašyti ilgalaikį materialųjį turtą
383

383a

383b

383c

383d

Dėl jaunimo veiklos skatinimo savivaldybėje
384

sprendimas Nr.306

Dėl rajono Tarybos 1999 06 3 sprendimo Nr.306 „Dėl šiluminės energijos, šalto, karšto vandens tiekimo sistemų ir apskaitos prietaisų įrengimo, eksploatavimo tvarkos bei tarifų tvirtinimo“ dalinio pakeitimo
385 Dėl autobusų bilietų kasos aparatų