T3-266 Dėl valstybės tarnautojų vertinimo komisijos sudarymo
T3-267 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T3-127 patvirtintų Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų tipinių pareigybių etatų normatyvų 40 punkto 2 papunkčio pripažinimo netekusiu galios
T3-268 Dėl Prienų rajono savivaldybės asociacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo tvarkos aprašo, patvirtinto Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T3-246, papildymo
T3-269
1 priedas
2 priedas
3 priedas
Dėl 2010 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo
T3-270

Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Kauno miesto savivaldybe dėl paslaugų, teikiamų Kauno apskrities priklausomybės ligų centre Prienų rajono savivaldybės gyventojams

T3-271
Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro darbuotojų etatų sąrašo tvirtinimo ir centro direktoriaus tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo

T3-272
Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo

T3-273
Priedas
Dėl strateginio planavimo komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo
T3-274 Dėl projekto „Tradicinių amatų centro plėtra“ įtraukimo į Prienų rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentus
T3-275 Dėl pritarimo projektams „Veiverių, Skriaudžių ir Mauručių teritorijų bendrojo plano parengimas“ ir „Prienų rajono savivaldybės miestų, seniūnijų ir kaimų administracinių ribų specialiojo plano-žemėtvarkos schemos parengimas“
T3-276

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos

T3-277 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T3-257 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo
T3-278 Dėl leidimo viešo konkurso būdu išnuomoti statinius Prienų rajono savivaldybėje, Jiezno mieste, Trakų g. 1
T3-279
1 priedas
2 priedas
Dėl Savivaldybės socialinio būsto nuomos sutarties formos patvirtinimo
T3-280
Priedas
Dėl sutikimo perimti valstybės turtą
T3-281
Priedas

Dėl Prienų miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų ir įrenginių sistemos eksploatavimo taisyklių patvirtinimo

T3-282 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-83 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
T3-283
1 priedas
2 priedas
3 priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės 2011 m. viešųjų darbų programos patvirtinimo
T3-284

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T3-159 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

T3-285

Dėl detaliųjų planų patvirtinimo

T3-286

Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijos dalies, apimančios Veiverių miestelį, Veiverių, Skriaudžių ir Mauručių kaimus, bendrojo plano rengimo

T3-287

Dėl Prienų rajono savivaldybės miestų, miestelių, kaimų, viensėdijų ir seniūnijų teritorijų ribų žemėtvarkos schemos – specialiojo plano rengimo

T3-288

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T3-191 „Dėl žemės sklypo kadastriniu nr. 6928/0001:142 Prienų r. sav., Veiverių sen., Lizdeikių k., detaliojo plano rengimo“ pakeitimo

T3-244
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 m. bendrojo plano II etapo (2010–2012 m.) įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo
T3-245 Dėl valytojo etato įsteigimo Prienų pedagoginėje psichologinėje tarnyboje
T3-246
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės asociacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-247
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos nuostatų patvirtinimo
T3-248
1 priedas
2 priedas
3 priedas

Dėl 2010 m. savivaldybės biudžeto patikslinimo

T3-249

Dėl dalyvavimo projekte „Šilavoto melioracijos sistemų naudotojų asociacijos melioracijos ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija“

T3-250

Dėl sutikimo perimti nekilnojamuosius daiktus Ivoniškių k. Birštono sav.

T3-251 Dėl leidimo atviro konkurso būdu išnuomoti pastatą Vytauto g. 7 Jiezno m.
T3-252 Dėl prašymo perduoti neatlygintinai savivaldybės nuosavybėn valstybinės žemės sklypą
T3-253 Dėl sutikimo rekonstruoti pastatą
T3-254

Dėl privatizavimo lėšų paskirstymo

T3-255 Dėl Savivaldybės turto privatizavimo
T3-256 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos
T3-257 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos
T3-258
Priedas
Dėl turto perdavimo Prienų rajono savivaldybės mokykloms
T3-259
1 priedas
2 priedas

Dėl turto perdavimo Prienų lopšeliui-darželiui „Pasaka“ ir Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centrui

T3-260 Dėl pritarimo galimybių ir alternatyvų studijai
T3-261
Priedas
Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto pajamų mokesčio dydžio nustatymo
T3-262

Dėl žemės sklypo dalies paėmimo visuomenės poreikiams ir detaliojo plano rengimo

T3-263

Dėl pavadinimo Prienų rajono savivaldybės Išlaužo seniūnijos Išlaužo kaimo gatvei suteikimo

T3-264

Dėl pavadinimų Prienų rajono savivaldybės Naujosios Ūtos seniūnijos Mieleišupio, Naujosios Ūtos, Skersabalio, Tarpupio, Žemaitkiemio kaimų gatvėms suteikimo

T3-265

Dėl pavadinimų Prienų rajono savivaldybės Stakliškių seniūnijos Alšininkų, Gripiškių, Krasausiškių, Liepelionių, Lielionių, Medžionių, Pakrovų, Pieštuvėnų, Mikelionių, Sudvariškių, Trečiokių, Užuguosčio, Vyšniūnų, Želkūnų kaimų gatvėms suteikimo

T3-222
Priedas
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-223 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 16 d. sprendimo Nr. T3-199 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus, švietimo įstaigų vadovų bazinės mėnesinės algos koeficientų patvirtinimo“ pakeitimo
T3-224 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T3-217 „Dėl paskolos (kreditinės linijos) ėmimo“ pakeitimo
T3-225 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T3-283 „Dėl Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokymo aplinkos finansavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
T3-226

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T3-168 „Dėl Prienų rajono savivaldybės asociacijų rėmimo programos lėšų skirstymo komisijos sudarymo“ pakeitimo

T3-227

Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono dalies sausinimo sistemų nuvedamojo tinklo, jų hidrotechninių statinių ir drenažo rinktuvų rekonstrukcija“

T3-228

Dėl dalyvavimo projekte „Asociacijos „Joros“ melioracijos ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija

T3-229
Priedas
Dėl Jiezno vaikų globos namų nuostatų patvirtinimo
T3-230 Dėl Jiezno vaikų globos namuose teikiamų socialinių paslaugų kainos nustatymo
T3-231 Dėl valstybinės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką
T3-232

Dėl UAB „Prienų vandenys“ įstatinio kapitalo padidinimo

T3-233 Dėl parduodamo objekto pardavimo kainos patvirtinimo
T3-234 Dėl gyvenamųjų patalpų (butų) nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) ir administravimo išlaidų bei savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio ir jo surinkimo tvarkos nustatymo
T3-235 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos
T3-236 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 22 d. sprendimo Nr. T3-189 „Dėl UAB ,,Prienų vandenys“ vykdomo projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Balbieriškyje ir nuotekų tinklų keitimas Prienuose“ pakeitimo
T3-237
1 priedas
2 priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 16 d. sprendimo Nr. T3-219 „Dėl 2010 metų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo“ pakeitimo

T3-238 Dėl Prienų rajono bazinių šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo
T3-239 Dėl pavedimo Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti detaliuosius planus
T3-240

Dėl žemės sklypo kadastriniu Nr. 50/0021:3 Prienų r. sav., Veiverių sen., Samaniškių k., detaliojo plano patvirtinimo

T3-241

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T3-280 „Dėl detaliųjų planų rengimo“ pakeitimo

T3-242

Dėl pavadinimų sodininkų bendrijos „Gija“ gatvėms suteikimo

T3-243

Dėl pavadinimų Prienų rajono savivaldybės Pakuonio seniūnijos Pakuonio miestelio, Daukšiagirės, Dvylikių, Laukiškių, Purvininkų kaimų gatvėms suteikimo

T3-192 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T3-32 „Dėl Prienų rajono savivaldybės veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
T3-193
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo
T3-194 Dėl Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko tarnybinės komandiruotės
T3-195
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
6 priedas
7 priedas
8 priedas
Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo programoms
T3-196

Dėl Nacionalinei mokyklų vertinimo agentūrai teikiamų vertinti Prienų rajono savivaldybės mokyklų

T3-197

Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Prienų rajono savivaldybės mokyklose patvirtinimo

T3-198

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-5 „Dėl Prienų rajono švietimo įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų ir tarifinių atlygių priedų nustatymo“ 1,2 punktų pripažinimo netekusiais galios

T3-199 Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus, švietimo įstaigų vadovų bazinės mėnesinės algos koeficientų patvirtinimo
T3-200 Dėl Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų etatinių pareigybių patvirtinimo
T3-201
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T3-54 „Dėl klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2010–2011 m. m. Prienų rajono savivaldybės mokyklose patvirtinimo“ pakeitimo
T3-202
1 priedas
2 priedas

Dėl 2010 m. savivaldybės biudžeto patikslinimo

T3-203
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-204
Priedas
Dėl Prienų globos namų nuostatų patvirtinimo
T3-205
1 priedas
2 priedas
Dėl Prienų globos namuose teikiamų paslaugų sąrašo ir įkainių patvirtinimo
T3-206
Priedas
1 priedas
2 priedas
Dėl nukreipimų į Prienų globos namus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-207
Priedas

Dėl Triukšmo prevencijos Prienų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo

T3-208
1 priedas
2 priedas
Dėl valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programos lėšų paskirstymo 2010 m. patvirtinimo
T3-209 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T3-26 „Dėl komisijos valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų žemės ūkio paskirties žemėje objektams parinkti sudarymo“ pakeitimo
T3-210

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Prienų globos namams ir Jiezno vaikų globos namams

T3-211

Dėl pastato išbraukimo iš privatizavimo objektų sąrašo

T3-212

Dėl savivaldybės socialinio buto nuomos

T3-213

Dėl įsipareigojimo pratęsti suteiktos gyvenamosios patalpos nuomą

T3-214

Dėl turto įrašymo į Prienų rajono savivaldybės administracijos buhalterinę apskaitą

T3-215

Dėl prašymo perduoti neatlygintinai savivaldybės nuosavybėn valstybinės žemės sklypą

T3-216
Priedas

Dėl sutikimo perimti turtą

T3-217

Dėl pritarimo projektui „Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimas“

T3-218

Dėl pritarimo statybos ir remonto darbams

T3-219
1 priedas
2 priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T3-69 „Dėl 2010 metų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo“ pakeitimo

T3-220

Dėl detaliųjų planų patvirtinimo

T3-221

Dėl žemės sklypo kadastriniu Nr. 6962/0003:146 Prienų r. sav., Stakliškių sen., Antaveršio k., detaliojo plano korektūros patvirtinimo

T3-167 Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Juozo Krikštolaičio atleidimo iš pareigų
T3-168 Dėl Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo
T3-169 Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Raimundo Markūno atleidimo ir skyrimo į pareigas
T3-170 Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo
T3-171

Dėl Prienų rajono savivaldybės mero kasmetinių atostogų

T3-172

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T3-16 „Dėl administracinės komisijos prie Prienų rajono savivaldybės tarybos sudarymo“

T3-173

Dėl įgaliojimo Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui

T3-174
Priedas
Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai
T3-175 Dėl 2010 m. žemės mokesčio
T3-176 Dėl 2010 m. žemės nuomos mokesčio
T3-177

Dėl 2010 m. žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo

T3-178
Priedas
Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos patvirtinimo
T3-179 Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių infrastruktūros objektų plėtros trečiasis etapas“
T3-180 Dėl pritarimo projektui „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros, plečiant Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro veiklą Prienuose, II etapas“
T3-181 Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio 2011–2019 m. strateginio plano ir 2011–2013 m. strateginio veiklos plano parengimas“
T3-182

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2004 m. liepos 22 d. sprendimo Nr. 166 „Dėl Prienų rajono strateginio plano tvirtinimo“ papildymo

T3-183 Dėl valstybinės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką
T3-184
1 priedas
2 priedas
Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Prienų kultūros ir laisvalaikio centrui
T3-185
Priedas

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

T3-186
Priedas
1 priedas
2 priedas

Dėl Prienų rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo

T3-187

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T3-298 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2010 m. viešųjų darbų programos ir viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

T3-188

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. T3-199 „Dėl keleivių ir mokinių vežiojimo koordinavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo

T3-189

Dėl UAB „Prienų vandenys“ vykdomo projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Balbieriškyje ir nuotekų tinklų keitimas Prienuose“

T3-190

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T3-32 „Dėl detaliųjų planų rengimo“ pakeitimo

T3-191

Dėl žemės sklypo kadastriniu Nr. 6943/0008:119 Prienų r. sav., Prienų m., Paupio g. 34 detaliojo plano rengimo

T3-139 Dėl Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojo Kęstučio Palionio atleidimo iš pareigų prieš terminą
T3-140 Dėl Prienų rajono savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių panaikinimo ir skaičiaus nustatymo
T3-141
Priedas
Dėl pritarimo Prienų „Revuonos“ vidurinės mokyklos 2010–2012 m. strateginiam veiklos planui
T3-142 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T3-169 „Dėl apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, lietuvių kalbos (gimtosios) valstybinio brandos egzamino teksto rašymo dalies ir mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
T3-143

Dėl 2010 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo

T3-144

Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokamų paslaugų kainų nustatymo

T3-145

Dėl slaugos ir palaikomojo gydymo lovų skaičiaus nustatymo Prienų rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigose

T3-146
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingiems darbams tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-147 Dėl privatizavimo lėšų paskirstymo
T3-148 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos
T3-149

Dėl pritarimo pasiūlymui pasirašyti sutartį su Aukštadvario regioninio parko direkcija

T3-150 Dėl Savivaldybės socialinio buto nuomos
T3-151 Dėl buto, privatizuojamo lengvatinėmis sąlygomis, pardavimo kainos patvirtinimo
T3-152 Dėl privatizuojamo objekto pradinės pardavimo kainos sumažinimo
T3-153
Priedas
Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo
T3-154
1 priedas
2 priedas

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Prienų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai

T3-155 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-324 „Dėl sutikimo perimti turtą“ pakeitimo
T3-156 Dėl įgaliojimo Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui
T3-157
Priedas

Dėl pritarimo pasiūlymui pasirašyti sutartis su kelių priežiūros darbus vykdančiais rangovais

T3-158
Priedas

Dėl Prienų rajono visuomenei būtinų vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patvirtinimo

T3-159
Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo

T3-160

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T3-152 „Dėl detaliųjų planų rengimo“ pakeitimo

T3-161

Dėl žemės sklypo kadastriniu Nr. 6928/0001:142 Prienų r. sav., Veiverių sen., Lizdeikių k., detaliojo plano rengimo

T3-162

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Veiverių sen., Skriaudžių k., detaliojo plano patvirtinimo ir Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-28 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T3-126 „Dėl detaliųjų planų rengimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios

T3-163

Dėl pavadinimų gatvėms Prienų r. sav., Išlaužo sen., Pakumprio k., suteikimo

T3-164

Dėl žemės sklypo suformavimo įvažiavimui į žemės sklypą Medelyno g. 21 Prienuose detaliojo plano rengimo

T3-165

Dėl žemės sklypo kadastriniu Nr. 6950/0021:57 Samaniškių k. Veiverių sen. Prienų r. sav. detaliojo plano patvirtinimo

T3-166

Dėl pritarimo pasiūlymui pratęsti bendradarbiavimo sutartį

T3-114 Dėl Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojo Kęstučio Palionio kasmetinių atostogų
T3-115 Dėl Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojo Kęstučio Palionio nemokamų atostogų
T3-116
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
Dėl 2009 metų savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitos patvirtinimo
T3-117 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio
T3-118

Dėl pritarimo projektui „Prienų Nemuno pradinės mokyklos Ašmintos pradinio ugdymo skyriaus pastato rekonstrukcija, pritaikant jį švietimo, kultūros ir socialines paslaugas vaikams ir vietos bendruomenei teikiančiam centrui“

T3-119

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T3-55 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo

T3-120

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T3-223 „Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono Balbieriškio seniūnijos Peršėkės upelio dalies sausinimo sistemų nuvedamojo tinklo, jų hidrotechninių statinių ir drenažo rinktuvų rekonstrukcija“ pakeitimo

T3-121 Dėl Stacionarinės globos paslaugos kainos ir lovų skaičiaus nustatymo VšĮ Balbieriškio, Jiezno ir Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centruose
T3-122 Dėl Socialinės pašalpos ir vienkartinės pašalpos iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšų teikimo nepinigine forma tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-123 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T3-61 „Dėl delegavimo į Prienų rajono savivaldybės vietos veiklos grupę“ pakeitimo
T3-124

Dėl savivaldybės turto privatizavimo

T3-125 Dėl patalpų išbraukimo iš privatizavimo objektų sąrašo
T3-126 Dėl pastato, esančio Užuguosčio k. Stakliškių sen., Prienų r. sav., perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo savivaldybės viešajai bibliotekai
T3-127
Priedas
Dėl turto nurašymo
T3-128
1 priedas
2 priedas
Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Prienų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai
T3-129
Priedas

Dėl pasiūlymo pasirašyti sutartį

T3-130 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą
T3-131
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T3-87 „Dėl atliekų turėtojų, kuriems nėra galimybės teikti atliekų tvarkymo paslaugų, sąrašo patvirtinimo“ papildymo
T3-132

Dėl pritarimo projektui „Prienų miesto katilinės Pramonės g. 19 rekonstarvimas ir pritaikymas naudoti biokurą“

T3-133

Dėl Prienų miesto šilumos tiekimo sistemų modernizavimo

T3-134

Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo Prienų r. sav., Jiezno sen., Jiezno Kolonijų k., pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams ir jo įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą

T3-135

Dėl detaliųjų planų rengimo

T3-136

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-297 „Dėl detaliųjų planų rengimo“ pakeitimo

T3-137

Dėl Lapupio gatvės Išlaužo kaime geografinių charakteristikų perregistravimo

T3-138

Dėl pavadinimų gatvėms Prienų r. sav., Išlaužo sen., Dambravos, Gražučių, Rutkiškių kaimuose, suteikimo

T3-77
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės mero 2009 metų veiklos ataskaitos
T3-78
Priedas
Dėl Prienų pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatų patvirtinimo
T3-79 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T3-10 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros projektų konkurso nuostatų patvirtinimo ir komisijos sudarymo“ pakeitimo
T3-80 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T3-99 „Dėl Prienų rajono savivaldybės studijų rėmimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
T3-81
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
6 priedas
7 priedas
8 priedas
9 priedas
10 priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2010 metų veiklos programų tvirtinimo

T3-82

Dėl 2010 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo

T3-83

Dėl ilgalaikių paskolų grąžinimo terminų pratęsimo

T3-84 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T3-124 „Dėl Prienų rajono savivaldybei pavaldžių asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų vyriausiųjų gydytojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
T3-85
Priedas
Dėl VšĮ Prienų ligoninės vyriausiojo gydytojo tarnybinio atlyginimo koeficiento patvirtinimo
T3-86 Dėl pritarimo pasirašyti susitarimą dėl bendradarbiavimo sutarties pakeitimo
T3-87

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T3-26 „Dėl komisijos valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų žemės ūkio paskirties žemėje objektams parinkti sudarymo“ pakeitimo

T3-88 Dėl sutikimo perimti buitines patalpas J. Basanavičiaus g. 26A Prienų m. Prienų r. sav.
T3-89 Dėl leidimo viešo konkurso būdu išnuomoti ūkio patalpas Daukšiagirės k. Pakuonio sen. Prienų r. sav.
T3-90 Dėl leidimo privatizuoti butą lengvatinėmis sąlygomis
T3-91 Dėl leidimo perduoti negyvenamąsias patalpas Prienų bendruomenei
T3-92

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. T3-195 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Prienų rajono Šilavoto bendruomenės centrui ir Vėžionių bendruomenei „Topolis“ pakeitimo

T3-93 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 24 d. sprendimo Nr. T3-324 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo
T3-94 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T3-55 „Dėl sutikimo perimti valstybės valdomas negyvenamąsias patalpas“ pakeitimo
T3-95

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2001 m. balandžio 5 d. sprendimo Nr. 199 „Dėl švietimo įstaigų valgyklų patalpų, įrangos bei inventoriaus nuomos“ papildymo

T3-96

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T3-65 „Dėl Savivaldybės socialinio buto nuomos“ pripažinimo netekusiu galios

T3-97
1 priedas
2 priedas

Dėl turto perdavimo Prienų rajono savivaldybės mokykloms

T3-98

Dėl nekilnojamųjų daiktų panaudos viešajai įstaigai Lietuvos nacionalinės daugiafunkcinės socializacijos centrui „Užuguostis“

T3-99

Dėl 2010 metų tikslinių lėšų keliams (gatvėms) paskyrimo

T3-100
Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T3-30 „Dėl Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2009 metų ataskaitos apie programos priemonių vykdymą ir Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 2010 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo

T3-101

Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą

T3-102

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T3-87 „Dėl atliekų turėtojų, kuriems nėra galimybės teikti atliekų tvarkymo paslaugų, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

T3-103
Priedas

Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo

T3-104

Dėl atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčių nustatymo

T3-105

Dėl siūlymo keisti Prienų rajono savivaldybės teritorijos ribas teikimo Lietuvos Respublikos Vyriausybei

T3-106

Dėl Prienų miesto šilumos ūkio specialiojo plano rengimo

T3-107

Dėl detaliųjų planų rengimo

T3-108

Dėl žemės sklypo kadastriniu Nr. 6910/0007:652 Čiudiškių k., Išlaužo sen., Prienų r. sav., detaliojo plano rengimo

T3-109

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-29 „Dėl žemės sklypų Prienuose, Vilniaus g., detaliojo plano rengimo“ pakeitimo

T3-110

Dėl Prienų rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos patvirtinimo ir Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T3-149 „Dėl Prienų rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos patvirtinimo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios

T3-111

Dėl pavadinimų gatvėms Prienų r. sav., Naujosios Ūtos sen., Žemaitkiemio k., suteikimo

T3-112

Dėl pavadinimų gatvėms Prienų r. sav., Pakuonio sen., Naujųjų Vangų k., suteikimo

T3-113

Dėl pavadinimų gatvėms Prienų r. sav., Veiverių sen., Papilvio k., sodininkų bendrijos „Draugystė“ teritorijoje, suteikimo

T3-48
Priedas
Ataskaita
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 metų veiklos ataskaitos
T3-49
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2009 metų veiklos ataskaitos
T3-50 Dėl Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko kasmetinių atostogų
T3-51 Dėl Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko nemokamų atostogų
T3-52

Dėl Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko tarnybinės komandiruotės

T3-53
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
6 priedas
7 priedas
8 priedas

Dėl pritarimo kai kurių Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų strateginiams planams

T3-54
Priedas

Dėl klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2010–2011 m. m. Prienų rajono savivaldybės mokyklose patvirtinimo

T3-55 Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investiciniams projektams finansuoti
T3-56 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio
T3-57 Dėl žemės nuomos mokesčio
T3-58
1 priedas
2 priedas
3 priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų veiklos programų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir seniūnijų asignavimų paskirstymo kriterijų nustatymo

T3-59
Priedas
Dėl sveikatos programų, finansuojamų iš Prienų rajono savivaldybės 2010 m. visuomenės sveikatos specialiosios rėmimo programos, patvirtinimo
T3-60
Priedas
1 priedas
2 priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės gyventojų išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir atliekų tvarkymo paslaugas, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-61
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro techninės pagalbos priemonių nuomos be eilės įkainių patvirtinimo
T3-62
1 priedas
2 priedas
3 priedas
Dėl valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programos lėšų paskirstymo 2010 m. patvirtinimo
T3-63

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T3-291 „Dėl pritarimo projektams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ pakeitimo

T3-64 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos
T3-65 Dėl Savivaldybės socialinio buto nuomos
T3-66 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T3-211 „Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo panaudos pagrindais“ pakeitimo
T3-67
1 priedas
2 priedas
Dėl turto perėmimo
T3-68
1 priedas
2 priedas
Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Prienų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai
T3-69
1 priedas
2 priedas
Dėl 2010 metų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo
T3-70 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. T3-199 „Dėl Keleivių ir mokinių vežiojimo koordinavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo
T3-71 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T3-72 „Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių infrastruktūros objektų plėtros antrasis etapas“ pakeitimo
T3-72 Dėl žemės sklypo Veiverių mstl. Veiverių sen. Prienų r. sav. detaliojo plano patvirtinimo
T3-73 Dėl žemės sklypo Bagrėno k. Ašmintos sen. Prienų r. sav. detaliojo plano rengimo
T3-74 Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos atleidimo nuo valstybinės rinkliavos už statybos leidimų išdavimą, kai statytojas ar užsakovas yra pati Savivaldybės administracija
T3-75
Priedas
Dėl pritarimo pasiūlymui pasirašyti sutartį
T3-76

Dėl VšĮ Prienų ligoninės pertvarkos

T3-30 Dėl Prienų rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2009 metų ataskaitos apie specialiosios programos priemonių vykdymą ir Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 2010 metų programos patvirtinimo
T3-31
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2009 m. ataskaitos
T3-32
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2010 m. veiklos programos patvirtinimo
T3-33 Dėl Prienų rajono savivaldybės gyventojų 2010 m. socialinio rėmimo programos patvirtinimo
T3-34
Priedas

Dėl Nevyriausybinių organizacijų programų 2010 m. rėmimo programos patvirtinimo

T3-35
1 priedas
2 priedas
3 priedas

Dėl 2010 metų savivaldybės biudžeto patvirtinimo

T3-36

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio

T3-37
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
6 priedas
7 priedas
8 priedas
Dėl pritarimo kai kurių Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų strateginiams planams
T3-38 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T3-34 „Dėl Prienų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir Prienų krašto muziejaus mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ papildymo
T3-39 Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono Balbieriškio seklyčios ansamblio modernizavimas“
T3-40

Dėl dalyvavimo projekte „Prienų rajono dalies melioracijos sistemų ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija“

T3-41 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos bendruomenei „Jiestrakis“
T3-42 Dėl buto įrašymo į Savivaldybės administracijos buhalterinę apskaitą
T3-43
1 priedas
2 priedas
Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Prienų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai
T3-44 Dėl detaliųjų planų rengimo
T3-45

Dėl žemės sklypo Naravų k. Balbieriškio sen. Prienų r. sav. detaliojo plano patvirtinimo

T3-46 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T3-251 „Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijų priskyrimo seniūnijoms ir jų ribų nustatymo“ pakeitimo
T3-47 Dėl VĮ Registrų centro adresų registre registruotų Prienų rajono viensėdžių išregistravimo
T3-1 Dėl Juliaus Greimo ir Algirdo Juliaus Greimo vardų įamžinimo Prienuose
T3-2
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
6 priedas
7 priedas
8 priedas
9 priedas
Dėl pritarimo kai kurių Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų strateginiams planams
T3-3
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos nuostatų patvirtinimo
T3-4 Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus, švietimo įstaigų vadovų bazinės mėnesinės algos koeficientų patvirtinimo
T3-5

Dėl Prienų rajono švietimo įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų ir tarifinių atlygių priedų nustatymo

T3-6
Priedas

Dėl Savivaldybei skirtų mokinio krepšelio lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

T3-7

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio

T3-8 Dėl pritarimo projektui „Elektroninės demokratijos plėtra Prienų rajono savivaldybėje“
T3-9 Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo dalyvauti paprojekčio veiklose
T3-10
Priedas
Dėl mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-11
Priedas

Dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo

T3-12
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės mokinių vežiojimo ir nemokamų autobuso bilietų išdavimo, saugojimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-13 Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro stojimo į Lietuvos visuomenės sveikatos asociaciją
T3-14 Dėl UAB „Prienų butų ūkis“ įstatinio kapitalo padidinimo
T3-15 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos
T3-16

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T3-296 „Dėl leidimo atviro konkurso būdu išnuomoti pastatą Vytauto g. 7 Jiezno m.“ pakeitimo

T3-17 Dėl savivaldybės turto panaudos sutarties nutraukimo
T3-18 Dėl patalpų panaudos Prienų rajono priešgaisrinei tarnybai
T3-19

Dėl turto įrašymo į Savivaldybės administracijos buhalterinę apskaitą

T3-20

Dėl turto nurašymo

T3-21

Dėl sutikimo įrengti  žaliųjų atliekų kompostavimo ir stambiųjų atliekų surinkimo  aikštelę

T3-22

Dėl prašymo perduoti neatlygintinai savivaldybės nuosavybėn valstybinės žemės sklypą

T3-23
1 priedas
2 priedas

Dėl trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Prienų rajono priešgaisrinei tarnybai

T3-24

Dėl Prienų miesto bendrojo plano patvirtinimo

T3-25
Priedas

Dėl specialiojo plano patvirtinimo

T3-26

Dėl detaliojo plano patvirtinimo

T3-27

Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo

T3-28

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T3-126 „Dėl detaliųjų planų rengimo“ pakeitimo

T3-29

Dėl žemės sklypų Prienuose, Vilniaus g., detaliojo plano rengimo