T3-224

Priedas

Dėl vykdomosios institucijos įgaliojimų suteikimo Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui ir Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo

T3-225

1 priedas

2 priedas

4 priedas

5 priedas

7 priedas

8 priedas

9 priedas

Dėl 2011 metų Savivaldybės biudžeto patikslinimo

T3-226

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo nr. T3-273 „Dėl strateginio planavimo komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

T3-227

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo nr. T3-11 „Dėl kreipimosi  dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

T3-228

Dėl turto perdavimo Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centrui

T3-229

Priedas

Dėl pritarimo pasiūlymui pasirašyti sutartį

T3-230

Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės paramos asbesto turintiems gaminiams šalinti iš viešojo naudojimo ir gyvenamųjų pastatų programos patvirtinimo

T3-231

 Dėl subsidijos taikymo

T3-232

 Dėl detaliojo plano patvirtinimo

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-210

Dėl Prienų krašto muziejaus didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

T3-211

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T3-190 „Dėl Prienų rajono kaimo turizmo, nakvynės ir pusryčių bei turistinės stovyklos paslaugų teikimo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios

T3-212

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T3-4 „Dėl mokinio krepšelio lėšų paskirstymo, perskirstymo, naudojimo ir perdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

T3-213

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

7 priedas

8 priedas

9 priedas

Dėl 2011 metų Savivaldybės biudžeto patikslinimo

T3-214

Dėl žemės mokesčio

T3-215

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio

T3-216

Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo

T3-217

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos

T3-218

Dėl buto, privatizuojamo lengvatinėmis sąlygomis, pardavimo kainos patvirtinimo

T3-219

1 priedas

2 priedas

3 priedas

Dėl turto perdavimo Prienų rajono savivaldybės mokykloms

T3-220

Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir pavadinimų naujoms gatvėms suteikimo

T3-221

Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo

T3-222

Dėl detaliųjų planų rengimo

T3-223

Dėl prienų rajono savivaldybės miestų, miestelių, kaimų, viensėdžių ir seniūnijų teritorijų ribų žemėtvarkos schemos – specialiojo plano pavadinimo pakeitimo

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-184

Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės mokyklų aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo

T3-185

Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

T3-186

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

7 priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros įstaigų nuostatų patvirtinimo

T3-187

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T3-217 „Dėl paskolos (kreditinės linijos) ėmimo“ pakeitimo

T3-188

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

7 priedas

8 priedas

9 priedas

Dėl 2011 metų Savivaldybės biudžeto patikslinimo

T3-189

Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo

T3-190

Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro posėdžių salės nuomos įkainio patvirtinimo

T3-191

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T3-27 „Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro transporto paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

T3-192

Priedas

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto, perduoto Prienų rajono savivaldybei, valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo

T3-193

Dėl patalpos panaudos Viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“

T3-194

Dėl objektų įrašymo į Prienų rajono savivaldybės administracijos buhalterinę apskaitą

T3-195

Dėl mokyklinių autobusų perdavimo švietimo įstaigoms ir Savivaldybės tarybos sprendimų punktų pripažinimo netekusiais galios

T3-196

Dėl antrinių žaliavų surinkimo konteinerių nurašymo

T3-197

Dėl privatizuojamo objekto pradinės pardavimo kainos sumažinimo

T3-198

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos

T3-199

Dėl subsidijos taikymo

T3-200

1 priedas

2 priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2012 m. viešųjų darbų programos ir viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo

T3-201

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T3-119 „Dėl Prienų rajono savivaldybės keleivių ir mokinių vežiojimo koordinavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

T3-202

1 priedas

2 priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T3-176 „Dėl 2011 metų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo“ pakeitimo

T3-203

1 priedas

2 priedas

Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2012 metais vykdomai veiklai, patvirtinimo

T3-204

Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir pavadinimų naujoms gatvėms suteikimo

T3-205

Priedas

Dėl išorinės reklamos įrengimo Prienų rajono savivaldybės teritorijoje taisyklių patvirtinimo

T3-206

Priedas

Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Prienų rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nustatymo ir nuostatų patvirtinimo

T3-207

Dėl detaliųjų planų rengimo

T3-208

Dėl Peršėkės upės, esančios Prienų rajono savivaldybės teritorijoje, apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos nustatymo specialiojo plano patvirtinimo

T3-209

Dėl stambiųjų ir kitų atliekų aikštelės Gerulių k., Balbieriškio sen., Prienų r. sav., pripažinimo svarbiu savivaldybės infrastruktūros objektu

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-147

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T3-74 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T3-8 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetų ir Etikos komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

T3-148

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T3-74 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T3-8 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetų ir Etikos komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

T3-149

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T3-9 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo paskyrimo, komiteto sudėties ir jo įgaliojimų nustatymo“ pakeitimo

T3-150

Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo

T3-151

1 priedas

2 priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės kovos su korupcija 2011–2013 metų programos ir programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo

T3-152

Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

T3-153

1 priedas

2 priedas

4 priedas

5 priedas

7 priedas

8 priedas

9 priedas

Dėl 2011 m. savivaldybės biudžeto patikslinimo

T3-154

Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės biudžeto vykdymo ir asignavimų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo

T3-155

Dėl pritarimo projektui „Išlaužo pagrindinės mokyklos, Mokyklos g. 1, Išlaužas, renovacija“

T3-156

Dėl pritarimo projektui „Sektorinių studijų, papildančių Prienų rajono strateginį plėtros planą, parengimas“

T3-157

1 priedas

2 priedas

Dėl valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programos lėšų paskirstymo 2011 m. patvirtinimo

T3-158

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 16 d. sprendimo Nr. T3-205 „Dėl Prienų globos namuose teikiamų paslaugų sąrašo ir įkainių patvirtinimo“ pakeitimo

T3-159

Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką

T3-160

Dėl leidimo įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį

T3-161

Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos sutarčių nutraukimo

T3-162

Dėl patalpų tikslinės naudojimo paskirties pakeitimo ir jų perdavimo patikėjimo teise

T3-163

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T3-98 „Dėl nekilnojamųjų daiktų panaudos viešajai įstaigai Lietuvos nacionalinės daugiafunkcinės socializacijos centrui „Užuguostis“ pakeitimo ir patalpų panaudos Užuguosčio kaimo bendruomenei

T3-164

Dėl kilnojamojo turto perdavimo Prienų rajono savivaldybės administracijai ir jo panaudos Veiverių seniūnijos bendruomenės centrui

T3-165

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T3-268 „Dėl turto perdavimo Prienų rajono savivaldybės kultūros ir laisvalaikio centrams patikėjimo teise“ pakeitimo

T3-166

Dėl valstybės turto nurašymo

T3-167

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Prienų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai

T3-168

1 priedas

2 priedas

3 priedas

Dėl turto perdavimo Prienų rajono savivaldybės mokykloms

T3-169

Dėl leidimo viešo konkurso būdu išnuomoti patalpas Prienų mieste, Vytauto g. 35

T3-170

Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų UAB „Prienų energija“ nustatymo

T3-171

Priedas

Dėl pritarimo susitarimui su UAB „Prienų energija“

T3-172

Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų AB „Prienų šilumos tinklai“ nustatymo

T3-173

Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų viešajai įstaigai Prienų ligoninė nustatymo

T3-174

Dėl keleivių vežimo vietinio susisiekimo maršrutais tarifo ir visuomenei būtinų maršrutų nustatymo

T3-175

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-83 „Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

T3-176

1 priedas

2 priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. T3-131 „Dėl 2011 metų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo“ pakeitimo

T3-177

1 priedas

2 priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo

T3-178

Dėl Verslo plėtojimo komisijos sudarymo

T3-179

Dėl Prienų miesto šilumos ūkio specialiojo plano patvirtinimo

T3-180

Dėl Prienų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų valymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo

T3-181

Dėl Prienų miesto Revuonos parko detaliojo plano rengimo

T3-182

Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo

T3-183

Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-124
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-125 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T3-32 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
T3-126 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T3-121 „Dėl pritarimo pasiūlymui pasirašyti sutartį su UAB „Prienų butų ūkis“ panaikinimo
T3-127 Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus, švietimo įstaigų vadovų bazinės mėnesinės algos koeficientų patvirtinimo
T3-128
Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T3-17 „Dėl klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2011–2012 m. m. Prienų rajono savivaldybės mokyklose patvirtinimo“ pakeitimo

T3-129

Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Prienų rajono savivaldybės mokyklose patvirtinimo

T3-130
1 priedas
2 priedas

Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės Balbieriškio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus ir Išlaužo pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus ikimokyklinio ugdymo programoms

T3-131
1 priedas
2 priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T3-120 „Dėl 2011 metų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo“ pakeitimo
T3-132
1 priedas
2 priedas
3 priedas
7 priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T3-103 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2011–20133 metų strateginio veiklos plano programų pakeitimo“ pakeitimo
T3-133
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
Dėl 2011 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo
T3-134

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio

T3-135 Dėl įsipareigojimo pratęsti suteiktos gyvenamosios  patalpos nuomą
T3-136 Dėl savivaldybės negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties nutraukimo
T3-137 Dėl antrinių žaliavų surinkimo konteinerių nurašymo
T3-138 Dėl panaudos sutarties termino pratęsimo
T3-139

Dėl detaliojo plano rengimo

T3-140
Priedas
Dėl Prienų miesto bendrojo plano sprendinių ataskaitos patvirtinimo
T3-141 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T3-110 „Dėl Prienų rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos patvirtinimo ir Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T3-149 „Dėl Prienų rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos patvirtinimo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo
T3-142

Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo

T3-143

Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo

T3-144

Dėl pritarimo projektui

T3-145

Dėl išlaikymo Jiezno vaikų globos namuose pratęsimo

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-96 Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Leono Sakalavičiaus atleidimo iš pareigų
T3-97 Dėl Justino Marcinkevičiaus vardo suteikimo Prienų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai
T3-98 Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo
T3-99 Dėl pavedimo laikinai atlikti Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus funkcijas
T3-100

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T3-8 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetų ir Etikos komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

T3-101

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo

T3-102
Priedas

Dėl papildomų lėšų paskirstymo ikimokyklinio amžiaus mokinių ugdymui 2011 metais

T3-103
1 lentelė
4 lentelė
5 lentelė
6 lentelė
7 lentelė
Dėl Prienų rajono savivaldybės 2011–2013 metų strateginio veiklos plano programų pakeitimo
T3-104
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
Dėl 2011 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo
T3-105 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio
T3-106

Dėl 2011 m. žemės mokesčio

T3-107 Dėl 2011 m. žemės nuomos mokesčio
T3-108 Dėl 2011 m. žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo
T3-109
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų skyrimo ir mokėjimo už šias paslaugas tvarkos aprašo ir įkainių patvirtinimo
T3-110
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų  sąrašo ir įkainių patvirtinimo
T3-111

Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką

T3-112
Priedas
Dėl Gyvūnų auginimo ir laikymo Prienų rajono savivaldybės teritorijoje taisyklių patvirtinimo
T3-113 Dėl patalpų panaudos VšĮ Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centrui
T3-114

Dėl patalpų panaudos Ingavangio kaimo bendruomenės centrui

T3-115

Dėl sutikimo įregistruoti uždarosios akcinės bendrovės „Valeta-P“ buveinę

T3-116
Priedas

Dėl Prienų rajono tarybos 2000 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. 88 patvirtintos Prienų rajono šilumos ūkio nuomos, atnaujinimo ir šilumos tiekimo vartotojams sutarties vykdymo aštuntaisiais, devintaisiais ir dešimtaisiais nuomos metais

T3-117
Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės  tarybos  2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T3-9 „Dėl Prienų rajono savivaldybės  tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T3-283 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2011 m. viešųjų darbų programos ir viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

T3-118
Priedas

Dėl pritarimo pasirašyti papildomą susitarimą

T3-119
Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės keleivių ir mokinių vežiojimo koordinavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

T3-120
1 priedas
2 priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T3-61 „Dėl 2011 metų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo“ pakeitimo

T3-121
Priedas

Dėl pritarimo pasiūlymui pasirašyti sutartį su UAB „Prienų butų ūkis“

T3-122

Dėl pavadinimų Jiezno, Naujosios Ūtos ir Šilavoto seniūnijų kaimų gatvėms suteikimo

T3-123

Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-73 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T3-32 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
T3-74 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T3-8 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetų ir Etikos komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
T3-75 Dėl įgaliojimo Prienų rajono savivaldybės merui
T3-76 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T3-11 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į Kauno regiono plėtros tarybą“ pakeitimo
T3-77

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T3-2 „Dėl Prienų rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos etatų skaičiaus nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios

T3-78
Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo

T3-79
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
6 priedas

Dėl 2011 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo

T3-80 Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
T3-81 Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investiciniams projektams finansuoti
T3-82 Dėl ilgalaikių paskolų grąžinimo terminų pratęsimo
T3-83

Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo

T3-84
1 priedas
2 priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės 2011–2019 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo
T3-85 Dėl savivaldybės negyvenamųjų patalpų panaudos sutarčių nutraukimo
T3-86 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T3-268 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos viešajai įstaigai Stakliškių sporto klubui“ pakeitimo
T3-87 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 24 d. sprendimo Nr. T3-324 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo
T3-88
Priedas

Dėl turto perdavimo Prienų rajono savivaldybės mokykloms

T3-89
Priedas
Dėl pritarimo pasiūlymui pasirašyti sutartis su kelių priežiūros darbus vykdančiais rangovais
T3-90 Dėl pavadinimų Prienų rajono savivaldybės Ašmintos seniūnijos Alksniakiemio, Bagrėno, Liepaloto, Pociūnų, Pošvenčio, Rūdupio kaimų gatvėms suteikimo
T3-91

Dėl pavadinimų Balbieriškio, Stakliškių ir Veiverių seniūnijų kaimų gatvėms suteikimo

T3-92

Dėl pavadinimų Jiezno seniūnijos kaimų gatvėms suteikimo

T3-93

Dėl pavadinimų Šilavoto seniūnijos kaimų gatvėms suteikimo

T3-94

Dėl pavadinimų sodininkų bendrijos „Aušrinė“ gatvėms suteikimo

T3-95

Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-67 Dėl Prienų rajono savivaldybės mero išrinkimo
T3-68 Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskyrimo
T3-69 Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo
T3-70 Dėl Prienų rajono savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo
T3-71

Dėl Prienų rajono savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigybės įsteigimo

T3-72

Dėl pavedimo Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-15 Dėl Prienų rajono savivaldybės mero Juozo Krikštolaičio atleidimo prieš terminą
T3-16 Dėl atstovo delegavimo į Kauno teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą ir Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T3-14 pripažinimo netekusiu galios
T3-17
Priedas
Dėl klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2011–2012 m. m. Prienų rajono savivaldybės mokyklose patvirtinimo
T3-18 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T3-10 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros projektų konkurso nuostatų patvirtinimo ir komisijos sudarymo“ pakeitimo“
T3-19

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T3-99 „Dėl Prienų rajono savivaldybės studijų rėmimo programos patvirtinimo“ pakeitimo

T3-20
Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų už prekes ir paslaugas naudojimo taisyklių patvirtinimo

T3-21
1 priedas
2 priedas
3 priedas

Dėl 2010 metų savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitos patvirtinimo

T3-22
Priedas
Dėl Sveikatos programų, finansuojamų iš Prienų rajono savivaldybės 2011 m. visuomenės sveikatos specialiosios rėmimo programos, patvirtinimo
T3-23 Dėl komisijos valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų žemės ūkio paskirties žemėje objektams parinkti sudarymo
T3-24 Dėl pritarimo pasirašyti susitarimą dėl bendradarbiavimo sutarties pakeitimo
T3-25

Dėl vietos projektų finansavimo

T3-26
1 priedas
2 priedas
Dėl Jiezno vaikų globos namų įkainių ir normatyvų patvirtinimo
T3-27
Priedas
1 priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro transporto paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-28
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-29 Dėl privatizuojamų objektų pradinių pardavimo kainų patvirtinimo
T3-30

Dėl pastatų panaudos Prienų rajono priešgaisrinei tarnybai

T3-31 Dėl leidimo viešo konkurso būdu išnuomoti patalpas Prienų mieste, Vytauto g. 35
T3-32 Dėl turto perdavimo Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centrui
T3-33

Dėl turto vertės padidėjimo perdavimo

T3-34

Dėl nešiojamųjų kompiuterių perdavimo pagal panaudos sutartį Prienų rajono savivaldybės tarybos nariams

T3-35

Dėl leidimo įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį

T3-36

Dėl antrinių žaliavų surinkimo konteinerių nurašymo

T3-37

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Prienų rajono vietos veiklos grupei

T3-38

Dėl sutikimo perimti nekilnojamąjį turtą Prienuose, Kranto g. 8

T3-39

Dėl leidimo privatizuoti butą lengvatinėmis sąlygomis

T3-40

Dėl savivaldybės turto privatizavimo

T3-41

Dėl negyvenamosios patalpos nuomos

T3-42

Dėl patalpų tikslinės naudojimo paskirties pakeitimo

T3-43

Dėl automobilio perdavimo Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centrui

T3-44

Dėl patalpų panaudos

T3-45

Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto sutarčių nutraukimo

T3-46

Dėl pritarimo projektui „Pakuonio miestelio veikiančių kapinių viešosios infrastruktūros sutvarkymas“

T3-47

Dėl pritarimo projektams

T3-48
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas

Dėl Viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos sudėties, komisijos darbo reglamento, Viešųjų darbų organizavimo ir darbdavių atrankos konkurso nuostatų ir Kitų su viešaisiais darbais susijusių išlaidų sąrašo ir jų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

T3-49

Dėl pavadinimų Prienų rajono savivaldybės Ašmintos seniūnijos Apušoto, Bačkininkų, Ignacavos, Liepaloto, Pabališkių, Strielčių kaimų gatvėms suteikimo

T3-50

Dėl pavadinimų Balbieriškio seniūnijos Gerulių, Išmanų, Kirmėliškių, Naravų, Navasiolkos, Nešeikių, Putrišių, Rudžiakampių, Uosos, Žvyrynų kaimų gatvėms suteikimo

T3-51

Dėl pavadinimų Ašmintos seniūnijos Pašventusio ir Pakuonio seniūnijos Patamulšio kaimų gatvėms suteikimo

T3-52

Dėl pavadinimų Stakliškių seniūnijos Intuponių ir Palapiškių, Stakliškių kaimų gatvėms suteikimo

T3-53

Dėl pavadinimų Prienų rajono savivaldybės Šilavoto seniūnijos Ingavangio ir Žarstos kaimų gatvėms suteikimo

T3-54

Dėl pavadinimų Prienų rajono savivaldybės Veiverių seniūnijos Barsukinės, Belevičių, Byliškių, Būbautiškių, Lizdeikių, Padrečių, Pagramdinės, Skriaudžių kaimų gatvėms suteikimo

T3-55

Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo

T3-56

Dėl pavadinimų sodininkų bendrijų „Dobilas“ ir „Riešutas“ gatvėms suteikimo

T3-57

Dėl Jiezno seniūnijos Jiezno miesto Žemaitės gatvės išregistravimo

T3-58

Dėl pavadinimo Išlaužo seniūnijos Šaltupio kaimo gatvei suteikimo

T3-59

Dėl pavadinimo Naujosios Ūtos seniūnijos Tartupio kaimo gatvei suteikimo

T3-60

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-29 „Dėl žemės sklypų Prienuose, Vilniaus g., detaliojo plano rengimo“ pakeitimo ir Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. T3-185 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-29 „Dėl žemės sklypų Prienuose, Vilniaus g., detaliojo plano rengimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios

T3-61

Dėl Prienų rajono savivaldybės veiverių miestelio bendrojo plano rengimo ir Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T3-286 „Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijos dalies, apimančios Veiverių miestelį, Veiverių, Skriaudžių ir Mauručių kaimus, bendrojo plano rengimo“ pripažinimo netekusiu galios

T3-62

Dėl žemės sklypo suformavimo šalia pastato Vytenio g. 2 Prienuose ir Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T3-124 „Dėl žemės sklypo ir šalia esančios teritorijos Vytenio g. 2 Prienuose detaliojo plano rengimo“ pripažinimo netekusiu galios

T3-63

Dėl Balbieriškio miestelio parko su prieigomis detaliojo plano patvirtinimo

T3-64

Dėl Jiezno miesto bendrojo plano koncepcijos patvirtinimo

T3-65

Dėl pavadinimų Jiezno seniūnijos Anglininkų, Kisieliškių, Liciškėnų, Pelekonių  kaimų . gatvėms suteikimo

T3-66

Dėl 2011 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-5 Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Gintauto Siaurusevičiaus atleidimo iš pareigų
T3-6 Dėl pavedimo laikinai atlikti Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus funkcijas
T3-7 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetų, Etikos komisijos sudarymo, jų narių skaičiaus ir įgaliojimų nustatymo
T3-8 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetų ir Etikos komisijos sudėties patvirtinimo
T3-9

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo paskyrimo, komiteto sudėties ir jos įgaliojimų nustatymo

T3-10

Dėl Prienų rajono savivaldybės atstovų išrinkimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą

T3-11

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į Kauno regiono plėtros tarybą

T3-12 Dėl Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojo veiklos sričių nustatymo
T3-13 Dėl Administracinės komisijos sudarymo
T3-14 Dėl atstovo delegavimo į Kauno teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-1 Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Algio Marcinkevičiaus atleidimo iš pareigų
T3-2 Dėl Prienų rajono savivaldybės mero išrinkimo
T3-3 Dėl Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojo paskyrimo
T3-4 Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskyrimo
T3-77 Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Raimundo Markūno atleidimo iš pareigų
T3-36
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės mero 2010 metų veiklos ataskaitos
T3-37
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 metų veiklos ataskaitos
T3-38
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2009–2010 metų programos įgyvendinimo priemonių plano ataskaitos patvirtinimo
T3-39 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo
T3-40

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio

T3-41
Priedas

Dėl Prienų krašto muziejaus nuostatų patvirtinimo

T3-42
Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2003 m. rugpjūčio 7 d. sprendimo Nr. 77 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

T3-43 Dėl Prienų rajono savivaldybės 2011–2013 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
T3-44
Priedas
Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės 2010 m. visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitai
T3-45
1 priedas
2 priedas
3 priedas
Dėl valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programos lėšų paskirstymo 2011 m. ir melioracijos darbams panaudotų lėšų  2010 m. ataskaitos patvirtinimo
T3-46

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T3-279 „Dėl savivaldybės socialinio būsto nuomos sutarties formos patvirtinimo“ papildymo

T3-47 Dėl leidimo rekonstruoti stogą ir įrengti pastogę
T3-48 Dėl leidimo nutraukti negyvenamųjų patalpų panaudos sutartį
T3-49 Dėl savivaldybės turto nuomos sutarčių nutraukimo
T3-50
Priedas
Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Prienų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai
T3-51
1 priedas
2 priedas

Dėl sutikimo perimti kompiuterių įrangą ir jos perdavimo

T3-52 Dėl leidimo viešo konkurso būdu išnuomoti patalpas vaistinių veiklai
T3-53 Dėl leidimo perduoti ūkio pastatą pagal panaudos sutartį Vyšniūnų bendruomenei
T3-54
Priedas

Dėl sutikimo perimti ir perduoti turtą

T3-55
Priedas

Dėl Jiezno vaikų globos namų pareigybių sąrašo patvirtinimo

T3-56
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas

Dėl Prienų globos namuose teikiamų papildomų paslaugų įkainių ir normatyvų patvirtinimo ir  Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 16 d.  sprendimo Nr. T3-205 „Dėl Prienų globos namuose teikiamų paslaugų sąrašo ir įkainių patvirtinimo“ pakeitimo

T3-57
Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro darbuotojų etatų sąrašo patvirtinimo

T3-58

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 16 d. sprendimo Nr. T3-203 „Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

T3-59

Dėl garantijos suteikimo

T3-60

Dėl įgaliojimo balsuoti AB „Prienų šilumos tinklai“ akcininkų susirinkime

T3-61
1 priedas
2 priedas

Dėl 2011 metų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo

T3-62

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T3-87 „Dėl atliekų turėtojų, kuriems nėra galimybės teikti atliekų tvarkymo paslaugų, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

T3-63

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T3-110 „Dėl Prienų rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos patvirtinimo ir Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T3-149 „Dėl Prienų rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos patvirtinimo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo

T3-64

Dėl detaliojo plano patvirtinimo

T3-65

Dėl žemės sklypo suformavimo Prienų r. sav., Išlaužo sen., Čiudiškių k., detaliojo plano rengimo

T3-66

Dėl žemės sklypo kadastriniu Nr. 62/0003:216 Prienų r. sav., Veiverių sen., Veiverių mstl., Rytų g. 10, detaliojo plano rengimo

T3-67

Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo Prienų r. sav., Stakliškių sen., Stakliškių mstl., pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams ir jo įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą

T3-68

Dėl pavadinimo Prienų miesto gatvei suteikimo

T3-69

Dėl pavadinimų Prienų rajono savivaldybės  Ašmintos seniūnijos Alksniakiemio, Antakalnio, Apušoto, Ašmintos, Bačkininkų, Bagrėno, Giniūnų, Ignacavos, Liepaloto, Mačiūnų, Malinavo, Naujininkų, Pabališkių, Pagaršvio, Pašventupio, Patrakiemio, Pociūnų, Pošvenčio, Rūdupio, Strielčių, Vangų, Važatkiemio, Žarijų kaimų gatvėms suteikimo

T3-70

Dėl pavadinimų Prienų rajono savivaldybės  Balbieriškio seniūnijos Kunigiškių, Paprūdžių, Vartų, Vazgaikiemio kaimų gatvėms suteikimo

T3-71

Dėl pavadinimų Prienų rajono savivaldybės  Naujosios Ūtos seniūnijos Dūmiškių kaimo gatvėms suteikimo

T3-72

Dėl pavadinimų Prienų rajono savivaldybės Išlaužo seniūnijos Čiudiškių ir Šiauliškių  kaimų gatvėms suteikimo

T3-73

Dėl pavadinimų Prienų rajono savivaldybės Šilavoto seniūnijos Ignacavos viensėdžio ir Jiestrakio, Juodaraisčio, Klebiškio, Mikalinės, Prienlaukio, Sarginės, Stuomenų, Žarstos  kaimų gatvėms suteikimo

T3-74

Dėl Prienų rajono savivaldybės Ašmintos seniūnijos Ašmintos kaimo Dvaro gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo

T3-75

Dėl Prienų rajono savivaldybės Naujosios Ūtos seniūnijos Skersabalio kaimo Alyvų gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo

T3-76

Dėl pavadinimų sodininkų bendrijos „Riešutas“ gatvėms suteikimo

T3-15 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T3-32 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
T3-16
1 priedas
2 priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2010 metų ataskaitos apie programos priemonių vykdymą ir Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 2011 metų programos patvirtinimo
T3-17
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2011 m. veiklos programos patvirtinimo
T3-18
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
6 priedas
7 priedas
8 priedas
9 priedas
Dėl 2011 metų savivaldybės biudžeto patvirtinimo
T3-19

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio

T3-20

Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos2010 metų veiklos ataskaitos

T3-21
Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

T3-22 Dėl pailgintos dienos grupės auklėtojo etato įsteigimo Prienų rajono savivaldybės Stakliškių vidurinėje mokykloje
T3-23 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T3-72 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo
T3-24 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T3-167 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Jiezno kultūrizmo klubui „Uola“ pakeitimo
T3-25

Dėl leidimo viešo konkurso būdu išnuomoti patalpas Prienų rajono savivaldybėje Pakrovų k.

T3-26 Dėl turto vertės padidėjimo
T3-27
1 priedas
2 priedas
3 priedas
Dėl turto perdavimo Prienų rajono savivaldybės mokykloms, Prienų lopšeliui-darželiui „Pasaka“ ir Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centrui
T3-28
1 priedas
2 priedas
Dėl pritarimo sutarčių pakeitimams
T3-29 Dėl pavedimo Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui
T3-30

Dėl Prienų rajono bazinių šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo

T3-31 Dėl detaliojo plano patvirtinimo
T3-32 Dėl pavadinimų Prienų miesto gatvėms suteikimo
T3-33

Dėl pavadinimų sodininkų bendrijos „Dobilas“ gatvėms suteikimo

T3-34

Dėl pavadinimų Prienų rajono savivaldybės Veiverių seniūnijos Barsukinės, Belevičių, Būbautiškių, Būdviečio I, Čiurlių, Juodbūdžio, Kalveliškių, Kuprių, Leskavos, Liepabūdžio, Lizdeikių, Mauručių, Mozūriškių, Naujojo Klebiškio, Padrečių, Pašiekštupio, Pažėrų, Petkeliškių, Šilėnų, Tarpiškių, Tulauskų kaimų gatvėms suteikimo

T3-35

Dėl Prienų miesto Siaurosios gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo

T3-1 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T3-32 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
T3-2 Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos etatų skaičiaus nustatymo
T3-3
Priedas
Dėl Prienų krašto muziejaus mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo
T3-4
Priedas
Dėl mokinio krepšelio lėšų paskirstymo, perskirstymo, naudojimo ir perdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-5

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio

T3-6

Dėl pritarimo projektui „Šilavoto pagrindinės mokyklos Šilavote, Jiesios g. 12, modernizavimas“

T3-7
Priedas
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
6 priedas
7 priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro transporto paslaugų teikimo tvarkos aprašo ir teikiamų paslaugų sąrašo bei įkainių patvirtinimo

T3-8 Dėl Prienų rajono savivaldybės  tarybos  2011 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T3-283 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2011 m. viešųjų darbų programos ir viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
T3-9
Priedas
Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos
T3-10 Dėl detaliojo plano patvirtinimo
 

T3-11

Dėl žemės sklypo kadastriniu Nr. 6940/0003:71 Prienų r. sav., Pakuonio sen., Pakuonio mstl., Sodų g. 6, detaliojo plano rengimo

T3-12 Dėl pavadinimų Prienų rajono savivaldybės  Balbieriškio seniūnijos Gerulių, Kieliško, Mackių, Mardosų, Paduoblio, Pramezio, Putriškių, Sūkurių, Žagarių, Žiūronių kaimų gatvėms suteikimo
T3-13 Dėl pavadinimų Prienų rajono savivaldybės Jiezno seniūnijos Dukurnonių, Jiezno Kolonijų, Kašonių, Nibrių, Padriežiškių, Subuvos, Strazdiškių, Sundakų, Verbyliškių, Vėžionių  kaimų gatvėms suteikimo
T3-14
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2011 metų veiklos programų tvirtinimo