T3-256 Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T3-70 „Dėl Administracinės komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios
T3-257 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T3-73 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos  komitetų sudarymo, jų narių skaičiaus ir komitetų įgaliojimų nustatymo“ pakeitimo
T3-258 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėties patvirtinimo
T3-259 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T3-150 „Dėl Priėmimo į Prienų rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklas ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyrius bei mokesčio už vaikų išlaikymą juose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
T3-260 Dėl pritarimo dalyvavimui tarptautinio bendradarbiavimo projektuose
T3-261 Dėl paskolos grąžinimo termino pratęsimo
T3-262 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimo Nr. T3-20 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
T3-263 Dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, nekilnojamojo turto ir paveldimo turto mokesčių lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-264 Dėl Prienų rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centrui
T3-265 Dėl Viešame aukcione parduodamo Prienų rajono  savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo
T3-266 Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto pardavimo ir kainos patvirtinimo
T3-267 Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo
T3-268 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą
T3-269 Dėl Jiezno vaikų globos namų vietų skaičiaus patvirtinimo
T3-270 Dėl Jiezno vaikų globos namų teikiamų socialinių paslaugų kainos patvirtinimo
T3-271 Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo
T3-272 Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
T3-273 Dėl Prienų r. Stakliškių gimnazijos direktorės Loretos Šernienės atleidimo iš pareigų

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-236 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T3-185 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
T3-237 Dėl Prienų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo
T3-238 Dėl pritarimo projektui „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Prienų rajone“
T3-239 Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono savivaldybės teritorijos ir Prienų miesto bendrųjų planų koregavimas kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso formavimo aspektais“
T3-240 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimo Nr. T3-19 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
T3-241 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimo Nr. T3-23 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2015 m. melioracijos remonto darbams panaudotų lėšų ataskaitos ir 2016 m. melioracijai skirtų lėšų paskirstymo patvirtinimo“ pakeitimo
T3-242 Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektui finansuoti
T3-243 Dėl žemės mokesčio
T3-244 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimo Nr. T3-20  „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
T3-245 Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstagai „Plačiajuostis internetas“
T3-246 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarnybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T3-22 “Dėl pastatų, nuosavybės teise priklausančių Prienų rajono savivaldybei, perdavimo patikėjimo teise” pakeitimo
T3-247 Dėl leidimo Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centrui įsigyti automobilius
T3-248 Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčio dydžių nustatymo
T3-249 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T3-8 „Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
T3-250 Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo
T3-251 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T3-62 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų savivaldybei vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
T3-252 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T3-63 „Dėl Prienų rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir šios programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
T3-253 Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų patvirtinimo
T3-254 Dėl viešosios įstaigos Prienų ligoninės lovų skaičiaus nustatymo
T3-255 Dėl pavadinimo gatvei suteikimo ir gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-219 Dėl Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktoriaus atleidimo iš pareigų
T3-220 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. T3-124 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
T3-221 Dėl Prienų „Žiburio“ gimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
T3-222 Dėl mokesčio už iš dalies mokamą neformalųjį švietimą Prienų „Žiburio“ gimnazijoje patvirtinimo
T3-223 Dėl Prienų švietimo pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo
T3-224 Dėl Prienų švietimo pagalbos tarnybos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
T3-225 Dėl dalyvavimo projekte „Birštono, Kaišiadorių rajono ir Prienų rajono savivaldybes jungiančių trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ partnerio teisėmis
T3-226 Dėl siūlymo pakeisti Kauno regiono integruotą teritorijų vystymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 1V-709 „Dėl Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“
T3-227 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T3-166 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
T3-228 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimo Nr. T3-20 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
T3-229 Dėl sutikimo įregistruoti Prienų globos namų darbuotojų profesinės sąjungos buveinę
T3-230 Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Prienų „Žiburio“ gimnazijai
T3-231 Dėl Prienų rajono  savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T3-26 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo ir Prienų rajono savivaldybės materialiojo turto viešo nuomos konkurso organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
T3-232 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai
T3-233 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T3-32 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo ir lėšų piniginei socialinei paramai nustatymo metodikos  patvirtinimo“ pakeitimo
T3-234 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T3-107 „Dėl siūlymo panaikinti ir nustatyti gyvenamąsias vietoves, suteikti joms pavadinimus ir nustatyti jų teritorijų ribas“ pakeitimo
T3-235 Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo Veiverių sen., Skriaudžių k., Kauno g., pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams ir jo įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-207 Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
T3-208 Dėl Prienų r. Jiezno gimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
T3-209 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T3-129 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios
T3-210 Dėl pritarimo projektams
T3-211 Dėl dalyvavimo projekte „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Kauno, Jonavos, Prienų, Kaišiadorių rajonų ir Birštono savivaldybėse“ partnerio teisėmis
T3-212 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimo Nr. T3-20 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
T3-213 Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio  ilgalaikio materialiojo turto nuomos
T3-214 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T3-202 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo“ pakeitimo
T3-215 Dėl Prienų rajono  savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patvirtinimo
T3-216 Dėl finansinių įsipareigojimų įgyvendinant projektą „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“
T3-217 Dėl Jiezno vaikų globos namų teikiamos socialinės globos pertvarkos 2016–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo
T3-218 Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-205 Dėl pritarimo Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos, pritarimo Lietuvos Respubliko vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 1V-709 „Dėl Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“, pakeitimo projektui
T3-206 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T3-201 „Dėl pritarimo sutartims“ pakeitimo

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-176 Dėl Nenaudojamų, apleistų žemės sklypų Prienų rajono savivaldybėje sąrašo patvirtinimo
T3-177 Dėl klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2016-2017 m. m. Prienų rajono savivaldybės mokyklose patvirtinimo
T3-178 Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2016-2017 mokslo metais patvirtinimo
T3-179 Dėl Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo.
T3-180 Dėl pritarimo Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus ikimokyklinio ugdymo programai
T3-181 Dėl Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
T3-182 Dėl sutikimo reorganizuoti Prienų pedagoginę psichologinę tarnybą, prijungiant prie Prienų švietimo centro
T3-183 Dėl kategorijų suteikimo Prienų rajono savivaldybės kultūros ir laisvalaikio centrams
T3-184 Dėl Prienų rajono savivaldybės lankytinų vietų sąrašo patvirtinimo
T3-185 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimo Nr. T3-20 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
T3-186 Dėl 2016 m. nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų nustatymo
T3-187 Dėl Prienų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo
T3-188 Dėl nekilnojamojo turto išbraukimo iš Prienų rajono savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos
T3-189 Dėl padidėjusios turto vertės perdavimo Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centrui
T3-190 Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos
T3-191 Dėl valstybės turto, esančio Prienų r. sav., Balbieriškio mstl., Klevų g. 31, perėmimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn
T3-192 Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Prienų r. Jiezno gimnazijai
T3-193 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T3-26 „Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo ir Prienų rajono savivaldybės materialiojo turto viešo nuomos konkurso organizavimo taisyklių patvirtinimo“ papildymo
T3-194 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T3-239 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
T3-195 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-9 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn“ pakeitimo
T3-196 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T3-51 „Dėl leidimo Prienų rajono savivaldybės administracijai įsigyti ir nuomotis tarnybinius lengvuosius automobilius“ pakeitimo
T3-197 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T3-80 „Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinim“ pripažinimo netekusiu galios
T3-198 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T3-8 „Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
T3-199 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos
T3-200 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T3-63 „Dėl Prienų rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir šios programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
T3-201 Dėl pritarimo sutartims
T3-202 Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo
T3-203 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T3-251 „Dėl Prienų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plano  2014-2020 m.  patvirtinimo“ papildymo
T3-204 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos  2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-245 „Dėl bepiločių orlaivių skrydžių uždraudimo Prienų rajono savivaldybės teritorijoje“ pakeitimo

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-145 Dėl drausminės nuobaudos skyrimo Vilanai Petrušienei ir darbo sutarties su ja nutraukimo
T3-146 Dėl pritarimo Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro 2015 metų veiklos ataskaitai
T3-147 Dėl pritarimo Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro 2015 metų veiklos ataskaitai
T3-148 Dėl pritarimo Prienų kultūros ir laisvalaikio centro 2015 metų veiklos ataskaitai
T3-149 Dėl pritarimo Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro 2015 metų veiklos ataskaitai
T3-150 Dėl pritarimo Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro 2015 metų veiklos ataskaitai
T3-151 Dėl pritarimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos 2015 metų veiklos ataskaitai
T3-152 Dėl pritarimo Prienų krašto muziejaus 2015 metų veiklos ataskaitai
T3-153 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Prienų butų ūkis“ 2015 metų veiklos ataskaitai
T3-154 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Prienų vandenys“ 2015 metų veiklos ataskaitai
T3-155 Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ 2015 metų veiklos ataskaitai
T3-156 Dėl Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
T3-157 Dėl Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
T3-158 Dėl Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
T3-159 Dėl Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
T3-160 Dėl pritarimo Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus ikimokyklinio ugdymo programai
T3-161 Dėl dalyvavimo projekte „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Kauno, Jonavos, Prienų rajonų ir Birštono savivaldybėse“ partnerio teisėmis
T3-162 Dėl pritarimo viešosios įstaigos Meninės drožybos projektui „Tradicinių amatų centro Prienuose plėtra, II etapas“ ir savivaldybės turto investavimo
T3-163 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimo Nr. T3-20 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
T3-164 Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
T3-165 Dėl valstybės turto perdavimo panaudos teise
T3-166 Dėl hidrokostiumų perdavimo panaudos teise Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Prienų priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai
T3-167 Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarties pratęsimo
T3-168 Dėl sutikimo įregistruoti uždarosios akcinės bendrovės Teisinių ir buhalterinių paslaugų centro buveinę
T3-169 Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties ir papildomo susitarimo nutraukimo
T3-170 Dėl Prienų rajono savivaldybės būstų nuomos rinkos kainomis
T3-171 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T3-96 „Dėl Prienų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo“ papildymo
T3-172 Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2008–2015 m. ataskaitai
T3-173 Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo Šilavoto sen., Jiestrakio k., Ūkininkų g., pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams ir jo įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą
T3-174 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo
T3-175 Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros ir laisvalaikio centrų akreditavimo komisijos sudarymo

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-111
Priedas
Dėl pritarimo Prienų r. Stakliškių gimnazijos 2015 metų veiklos ataskaitai
T3-112
Priedas
 Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ 2015 metų veiklos ataskaitai
T3-113
Priedas
 Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ 2015 metų veiklos ataskaitai
T3-114
Priedas
 Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ 2015 metų veiklos ataskaitai
T3-115
Priedas
 Dėl pritarimo Prienų meno mokyklos 2015 metų veiklos ataskaitai
T3-116
Priedas
 Dėl pritarimo Prienų r. Jiezno meno mokyklos 2015 metų veiklos ataskaitai
T3-117
Priedas
 Dėl pritarimo Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos 2015 metų veiklos ataskaitai
T3-118
Priedas
 Dėl pritarimo Prienų pedagoginės psichologinės tarnybos 2015 metų veiklos ataskaitai
T3-119
Priedas
 Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro 2015 metų veiklos ataskaitai
T3-120
Priedas
 Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2015 metų veiklos ataskaitai
T3-121
Priedas
 Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro 2015 metų veiklos ataskaitai
T3-122
Priedas
 Dėl pritarimo Prienų globos namų 2015 metų veiklos ataskaitai
T3-123
Priedas
 Dėl pritarimo Jiezno vaikų globos namų 2015 metų veiklos ataskaitai
T3-124  Dėl Prienų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 m. bendrojo plano patvirtinimo
T3-125
Priedas
 Dėl Prienų rajono savivaldybės 2016 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo
T3-126  Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimo Nr. T3-20 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
T3-127  Dėl žemės mokesčio lengvatų
T3-128  Dėl nekilnojamojo turto mokesčio
T3-129  Dėl nekilnojamųjų daiktų Vytauto g. 11, Prienų m., pirkimo
T3-130  Dėl Prienų rajono savivaldybės turto perdavimo Prienų krašto muziejui
T3-131  Dėl pastato tikslinės naudojimo paskirties pakeitimo
T3-132  Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties atnaujinimo
T3-133  Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T3-239 „Dėl viešame aukcione parduodamo Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
T3-134  Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarties nutraukimo
T3-135
Priedas 1
Priedas 2
 Dėl valstybės turto nurašymo
T3-136  Dėl Prienų rajono savivaldybės materialiojo turto nurašymo
T3-137  Dėl mokyklinių autobusų perėmimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise
T3-138  Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo
T3-139  Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Prienų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo
T3-140
Priedas
 Dėl Atliekų turėtojų, kuriems nėra galimybės teikti atliekų tvarkymo paslaugų, sąrašo patvirtinimo
T3-141  Dėl Paramos mirties atveju skyrimo ir mokėjimo iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-142  Dėl Prienų rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo
T3-143  Dėl Jiezno vaikų globos namų teikiamų socialinių paslaugų kainos patvirtinimo
T3-144  Dėl pritarimo projektams

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-75 Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos 2015 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos
T3-76 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimo Nr. T3-20 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
T3-77 Dėl 2017 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo
T3-78 Dėl 2017 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo
T3-79
Priedas
Dėl pritarimo Prienų švietimo centro 2015 metų veiklos ataskaitai
T3-80
Priedas
Dėl pritarimo Prienų „Žiburio“ gimnazijos 2015 metų veiklos ataskaitai
T3-81
Priedas
Dėl pritarimo Prienų r. Jiezno gimnazijos 2015 metų veiklos ataskaitai
T3-82
Priedas
Dėl pritarimo Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos 2015 metų veiklos ataskaitai
T3-83
Priedas
Dėl pritarimo Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos 2015 metų veiklos ataskaitai
T3-84
Priedas
Dėl pritarimo Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos 2015 metų veiklos ataskaitai
T3-85
Priedas
Dėl pritarimo Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos 2015 metų veiklos ataskaitai
T3-86
Priedas
Dėl pritarimo Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos 2015 metų veiklos ataskaitai
T3-87
Priedas
Dėl pritarimo Prienų r. Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos 2015 metų veiklos ataskaitai
T3-88
Priedas
Dėl pritarimo Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos 2015 metų veiklos ataskaitai
T3-89
Priedas
Dėl pritarimo Prienų r. Šilavoto pagrindinės mokyklos 2015 metų veiklos ataskaitai
T3-90
Priedas
Dėl pritarimo Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos 2015 metų veiklos ataskaitai
T3-91 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-2 „Dėl Prienų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
T3-92 Dėl Prienų rajono savivaldybės gabių ir talentingų vaikų skatinimo ir rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-93 Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
T3-94 Dėl pritarimo projektams
T3-95 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-249 “Dėl pritarimo projektui” pakeitimo
T3-96 Dėl Prienų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo
T3-97 Dėl turto panaudos sutarties nutraukimo ir turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
T3-98 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T3-58 „Dėl  Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“ pakeitimo
T3-99 Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių statuso patvirtinimo
T3-100
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo
T3-101 Dėl Prienų rajono savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-102 Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimo
T3-103 Dėl M. S. apgyvendinimo Jiezno vaikų globos namuose pratęsimo
T3-104
Priedas 1
Priedas 2
Priedas 3
Priedas 4
Priedas 5
Priedas 6
Dėl Prienų rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2016 metų privalomų veiklos užduočių patvirtinimo
T3-105 Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2015 metų ataskaitai
T3-106 Dėl Stakliškių kaimo kapinių praplėtimo detaliojo plano (žemės paėmimo visuomenės poreikiams parengiamasis etapas) patvirtinimo
T3-107 Dėl siūlymo panaikinti ir nustatyti gyvenamąsias vietoves, suteikti joms pavadinimus ir nustatyti jų teritorijų ribas
T3-108
Priedas 1
Priedas 2
Priedas 3
Priedas 4
Priedas 5
Priedas 6
Priedas 7
Dėl Prienų rajono savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių sąrašo ir išdėstymo schemų patvirtinimo
T3-109 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo
T3-110 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T3-35 “Dėl Prienų rajono savivaldybės atstovų išrinkimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą“ pakeitimo

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-27
Priedas
 Dėl Prienų rajono savivaldybės mero 2015 metų veiklos ataskaitos
T3-28
Priedas
 Dėl pritarimo VšĮ Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 metų veiklos ataskaitai
T3-29
Priedas 1
Priedas 2
Priedas 3
Priedas 4
 Dėl pritarimo VšĮ Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 metų veiklos ataskaitai
T3-30
Priedas
 Dėl pritarimo VšĮ Prienų ligoninės 2015 metų veiklos ataskaitai
T3-31
Priedas
 Dėl pritarimo VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 metų veiklos ataskaitai
T3-32
Priedas
 Dėl pritarimo VšĮ Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 metų veiklos ataskaitai
T3-33
Priedas 1
Priedas 2
 Dėl pritarimo VšĮ Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 metų veiklos ataskaitai
T3-34  Dėl Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko tarnybinės komandiruotės
T3-35  Dėl Prienų rajono savivaldybės atstovų išrinkimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą
T3-36  Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T3-185 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
T3-37  Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo
T3-38  Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2016 metų veiklos programos
T3-39  Dėl Audriaus Narvydo 2015 m. gruodžio 8 d. peticijos
T3-40  Dėl Audriaus Narvydo 2015 m. gruodžio 15 d. peticijos
T3-41  Dėl Prienų rajono savivaldybės vaikų socializacijos programų konkurso organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-42  Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T3-188 „Dėl Prienų rajono savivaldybės studijų rėmimo programos patvirtinimo, komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
T3-43 Dėl klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2016–2017 m. m. Prienų rajono savivaldybės mokyklose patvirtinimo
T3-44  Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Rajono kultūros plėtra“ lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-45  Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T3-208 „Dėl Prienų rajono savivaldybės stojimo į Prienų rajono vietos veiklos grupę ir atstovo delegavimo į vietos veiklos grupės valdybą“ pakeitimo
T3-46  Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T3-118 „Dėl narystės asociacijoje Prienų miesto vietos veiklos grupėje“ pakeitimo
T3-47  Dėl pritarimo projektui „Prienų miesto autobusų stoties ir aplinkinės teritorijos pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams“
T3-48  Dėl pritarimo projektams
T3-49
Priedas
 Dėl Prienų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo
T3-50  Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T3-192 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisijos sudarymo“ pakeitimo
T3-51  Dėl leidimo Prienų rajono savivaldybės administracijai įsigyti ir nuomotis tarnybinius lengvuosius automobilius
T3-52  Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai
T3-53  Dėl Prienų rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
T3-54  Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto panaudos
T3-55  Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos
T3-56  Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarčių atnaujinimo
T3-57  Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties nutraukimo
T3-58  Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos
T3-59  Dėl Prienų rajono savivaldybės privatizavimo fondo likvidavimo
T3-60  Dėl pritarimo projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Prienų rajone“
T3-61  Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T3-83 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nustatymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
T3-62  Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų savivaldybei vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-63
Priedas 1
Priedas 2
 Dėl Prienų rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir šios programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo
T3-64  Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių statuso patvirtinimo
T3-65  Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo skelbimo savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-66
Priedas
 Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo
T3-67  Dėl K. D. apgyvendinimo Jiezno vaikų globos namuose pratęsimo
T3-68
Priedas
 Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2014 metų ataskaitos patvirtinimo
T3-69
Priedas
 Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2016 m. veiklos programos patvirtinimo
T3-70  Dėl viešosios įstaigos Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo
T3-71  Dėl viešosios įstaigos Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo
T3-72  Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 30 d. sprendimo Nr.T3-197 „Dėl žemės sklypo prie Sodo gatvės Jiezno mieste detaliojo plano rengimo“ pakeitimo
T3-73  Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir gatvių pavadinimų panaikinimo
T3-74  Dėl Prienų miesto gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, automobilių bendro naudojimo stovėjimo aikštelių, gatvių apšvietimo remonto ir įrengimo eiliškumo sąrašų patvirtinimo

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-15
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos
T3-16
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2015 metų veiklos ataskaitos
T3-17 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-44 „Dėl Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo, naudojimo ir perskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
T3-18 Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo
T3-19 Dėl Prienų rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
T3-20 Dėl Prienų rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto patvirtinimo
T3-21 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T3-228 „Dėl uždarųjų akcinių bendrovių „Prienų vandenys“ ir „Prienų butų ūkis“ akcijų nominalios vertės išraiškos eurais“ pakeitimo
T3-22 Dėl Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 metų priemonių vykdymo ataskaitos ir Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų sąmatos patvirtinimo
T3-23 Dėl Prienų rajono savivaldybės 2015 m. melioracijos remonto darbams panaudotų lėšų ataskaitos ir 2016 m. melioracijai skirtų lėšų paskirstymo patvirtinimo
T3-24 Dėl viešosios įstaigos Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies panaikinimo
T3-25 Dėl Prienų rajono savivaldybės lėšų, gautų už parduotus valstybinės žemės sklypus, panaudojimo 2016 m. sąmatos patvirtinimo
T3-26 Dėl Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos nuostatų patvirtinimo

BALSAVIMO REZULTATAI

Kultūros,švietimo,turizmo ir sporto komiteto 2015 m. ataskaita

T3-1 Dėl Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo
T3-2 Dėl Prienų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-3 Dėl Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro nuostatų patvirtinimo
T3-4 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T3-113 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos lėšų skyrimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
T3-5 Dėl pritarimo projektams
T3-6 Dėl dalyvavimo projekte „Kauno marių ir Nemuno kilpų turizmo e-rinkodara“ partnerio teisėmis
T3-7
Priedas
Dėl pritarimo Skriaudžių kaimo bendruomenės projektui
T3-8 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai
T3-9 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn
T3-10 Dėl valstybės turto nurašymo
T3-11 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T3-238 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2016 m. viešųjų darbų programos ir viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
T3-12 Dėl viešosios įstaigos Prienų ligoninės papildomų paslaugų įkainių patvirtinimo
T3-13 Dėl viešosios įstaigos Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo
T3-14 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo

Dėl Aušros Deltuvienės nusišalinimo nepriėmimo

BALSAVIMO REZULTATAI