Prienų rajono savivaldybės administracijos centralizuotą vidaus auditą vykdo Prienų rajono savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius (toliau – Skyrius).

Skyrius, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos teisės aktais jam nustatytą kompetenciją, sistemingai ir visapusiškai vertina Prienų rajono savivaldybės viešųjų juridinių asmenų valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę, padeda įgyvendinti viešųjų juridinių asmenų veiklos tikslus. Vykdydamas veiklą, Skyrius:
1. tiria ir vertina viešųjų juridinių asmenų valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę;
2. tiria ir vertina viešųjų juridinių asmenų gautų Europos Sąjungos ir (arba) tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimo administravimą;
3. teikia viešųjų juridinių asmenų vadovams rekomendacijas dėl viešųjų juridinių asmenų valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės tobulinimo;
4. konsultuoja viešųjų juridinių asmenų vadovus, viešųjų juridinių asmenų administracijos padalinių vadovus viešųjų juridinių asmenų valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais;
5. teikia rekomendacijas dėl seniūnijų – biudžetinių įstaigų – steigimo tikslingumo, įvertinus seniūnijų teikiamų ar numatomų teikti viešųjų paslaugų kiekį, mastą ir kokybę, kiek bus tenkinami gyvenamųjų vietovių bendruomenių viešieji interesai;
6. vertina biudžeto asignavimų valdytojų ir jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų programų vykdymą;
7. vertina administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimą.

Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui, taip pat atskaitingas Savivaldybės tarybai. Savivaldybės administracijos direktorius užtikrina vidaus auditorių veiklos ir organizacinį nepriklausomumą ir negali šios valdymo funkcijos perduoti kitiems Savivaldybės administracijos darbuotojams.

Skyriui, jo vadovui, vidaus auditoriams negali būti daromas poveikis, kai yra planuojamas ir atliekamas vidaus auditas ir pateikiami vidaus audito rezultatai.

  • pasirinkti vidaus audito tikslus, apimtį ir taikomas vidaus audito procedūras;
  • naudotis visa Savivaldybės viešųjų juridinių asmenų sukaupta informacija ir dokumentais, reikalingais Skyriaus funkcijoms atlikti;
  • gauti iš visų audituojamų subjektų vidaus auditui atlikti reikalingų dokumentų kopijas ir susipažinti su dokumentų originalais;
  • pasirinktinai lankytis visuose audituojamuose subjektuose;
  • tikrinti audituojamų subjektų finansinės ir kitos veiklos dokumentus, turtą, kurį jie valdo, naudoja ir disponuoja juo;
  • per 5 darbo dienas nuo rašytinio prašymo pateikimo dienos gauti audituojamų subjektų vadovų ir darbuotojų rašytinius ir (ar) žodinius paaiškinimus;
  • gavus Savivaldybės administracijos direktoriaus sutikimą, pasitelkti atitinkamų sričių specialistus (ekspertus), kai numatoma atlikti specifinių sričių vidaus auditą;
  • deleguoti savo atstovus stebėtojo teisėmis dalyvauti Savivaldybės administracijos organizuojamuose pasitarimuose, komisijų ir darbo grupių posėdžiuose;
  • reikalauti iš audituojamų subjektų vadovų sudaryti sąlygas atlikti vidaus auditą, vidaus auditoriui savarankiškai dirbti ir parengti objektyvias išvadas.
Vidaus auditą reglamentuojantys teisės aktai: