Kviečiame jaunimo organizacijas teikti projektų paraiškas daliniam finansavimui 2021 m. iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto gauti

Paraiškas daliniam finansavimui iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto gauti gali teikti visos Prienų rajono savivaldybėje registruotos ir (ar) savo veiklą rajone vykdančios jaunimo organizacijos. Finansavimas yra skiriamas vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T3-286 patvirtintu Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų jaunimo organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas). Aprašas reglamentuoja finansinės paramos Prienų rajono jaunimo organizacijoms teikimą iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto, nustato paraiškų teikimo, jų vertinimo, finansavimo bei atsiskaitymo už gautas lėšas tvarką.

Tinkamos finansuoti veiklos pateikus paraišką pagal Aprašo 1 priedą:
* veiklos, atitinkančios Prienų rajono savivaldybės tarybos nustatytus einamųjų metų prioritetus;
* pilietiškumo ugdymas, savanorystės skatinimas;
* socialiai neaktyvių, nedirbančių, nesimokinančių, socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių įtraukimas į visuomenines veiklas;
* jaunimo verslumo stiprinimas;
* jaunimo organizacijų kūrimas;
* jaunimo informavimas, mokymai, susiję su jaunimo organizacijų veikla, ir atstovavimas jaunimo interesams;
* profesinė, kultūrinė, švietėjiška veikla, renginiai ir seminarai, skirti jaunimui.
Pareiškėjas biudžetiniais metais teikia vieną paraišką, pasirinkdamas vieną iš nurodytų tinkamų finansuoti veiklų.

Pateikus paraišką pagal Aprašo 6 priedą gali būti:
* finansuojamos komunalinės, elektros, vandens ir šildymo išlaidos, jeigu Pareiškėjas panaudos teise naudojasi Savivaldybei priklausančiomis patalpomis ir vykdo jose veiklą;
* kofinansuojami projektai, gavę paramą iš kitų šaltinių;
* kompensuojamos naujai besikuriančių jaunimo organizacijų steigimo išlaidos.

Teikiant paraišką pagal Aprašo 6 priedą, kartu su paraiška pateikiamas lydraštis ir dokumentai, įrodantys finansavimą iš kitų šaltinių. Lydraštyje nurodoma: tikslus projekto pavadinimas, finansavimo šaltinis, projektui įgyvendinti gautos lėšos, kita svarbi su projektu susijusi informacija.
Paraiškas kviečiame teikti nuo 2021 m. gegužės 4 d. iki 2021 m. gegužės 31 d. 17.00 val. el. p. [email protected] arba paštu adresu: Prienų rajono savivaldybės administracija, Laisvės a. 12, 59126 Prienai (ant voko nurodant pavadinimą „Jaunimo organizacijų finansavimas Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis“. Dokumentus galima palikti ir specialiai įrengtoje pašto dėžėje šalia pagrindinio įėjimo į Savivaldybės pastatą.
Su paraiškomis reikia pateikti lydraštį, įgaliojimą veikti pareiškėjo vardu (jei paraišką teikia įgaliotas asmuo). Paraiškos, pateiktos po nurodytos datos, nesvarstomos.
Savivaldybės administracijos Kultūros, turizmo ir jaunimo skyriaus jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė) Roberta Revuckienė (tel. (8 319) 61 114, el. p. [email protected]) darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. teiks konsultacijas pareiškėjams paraiškų pildymo ir kitais su paraiškų teikimu susijusiais klausimais.