Socialinės paslaugos

PREVENCINĖS SOCIALINĖS PASLAUGOS

Prevencinių socialinių paslaugų tikslas – padėti asmeniui (šeimai) ir (ar) bendruomenei išvengti galimų socialinių problemų ir (ar) socialinės rizikos atsiradimo, sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ir (ar) stiprinti gebėjimus savarankiškai spręsti socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti didinti socialinę įtrauktį.

Prevencinės socialinės paslaugos teikiamos visiems asmenims (visoms šeimoms) ir (ar) bendruomenėms, siekiantiems (siekiančioms) stiprinti asmens (šeimos) gebėjimą savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir asmens (šeimos) dalyvavimą visuomenės gyvenime, stiprinti bendruomenės socialinį aktyvumą ir skatinti bendruomenės socialinę įtrauktį, taip pat stiprinti asmens (šeimos) žinias ir ugdyti jo (jos) įgūdžius, kad ateityje būtų išvengta galimų socialinių problemų ir socialinės rizikos atsiradimo.

Prevencinės socialinės paslaugos asmenims (šeimoms) teikiamos nemokamai.

Šioms paslaugoms priskiriama potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieškos paslauga, kompleksinės paslaugos šeimai, darbas su bendruomene ir kitos paslaugos.

Prevencines socialines paslaugas Prienų rajono savivaldybėje organizuoja ir teikia:

Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras – Prienų rajono savivaldybės bendruomeninių šeimos namų funkcijų vykdytojas bei kompleksinių paslaugų šeimoms teikėjas (https://www.prienuspc.lt/veikla/veiklos-sritys/bendruomeniniai-seimos-namai) – potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieškos paslauga (Prienai, Vytenio g. 2, LT-59140; tel. 8 675 08468 (Aušra Šliaužienė), el. p. [email protected])

Prienų kultūros ir laisvalaikio centras (atvira jaunimo erdvė „Prienas“) – atvirasis darbas su jaunimu (Prienai, Vytauto g. 35, LT-59125; tel. 8 685 47557 (Žaneta Židonienė), el. p. [email protected])

Prevencinių socialinių paslaugų teikimą reglamentuoja:
• Socialinių paslaugų įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91609F53E29E/asr
• Socialinių paslaugų katalogas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.51F78AE58AC5/asr
• Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. A1-776 „Dėl Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/370708c06b3511edbc04912defe897d1
• Prienų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. T3-246 ,,Dėl Prevencinių socialinių paslaugų planavimo, organizavimo ir teikimo Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0f18161161ac11eea182def3ac5c11d6?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=ea4133b6-59a3-4f4e-adb4-a06b6fd3530e
• Prienų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 9 d. sprendimas Nr. T3-53 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro paskyrimo vykdyti bendruomeninių šeimos namų funkcijas ir teikti kompleksines paslaugas šeimai“ https://www.teisineinformacija.lt/prienai/document/2062

BENDROSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS

Bendrosios socialinės paslaugos yra atskiros, be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos paslaugos. Bendrųjų socialinių paslaugų tikslas – ugdyti ar kompensuoti asmens (šeimos) gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Bendrosios socialinės paslaugos teikiamos socialinių paslaugų įstaigose, asmens namuose ir kitose vietose, kur organizuojamas socialinių paslaugų teikimas. Paslaugų teikimo trukmė / dažnumas priklauso nuo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio.

SPECIALIOSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS

Specialiosios socialinės paslaugos yra visuma paslaugų, teikiamų asmeniui (šeimai), kurio gebėjimams savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime ugdyti ar kompensuoti prevencinių ir (ar) bendrųjų socialinių paslaugų nepakanka. Specialiųjų socialinių paslaugų tikslas – grąžinti asmens (šeimos) gebėjimus pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę ar tenkinti asmens gyvybinius poreikius teikiant kompleksinę pagalbą. Specialiosios socialinės paslaugos teikiamos socialinių paslaugų įstaigose ir (ar) asmens namuose. Paslaugų teikimo trukmė / dažnumas priklauso nuo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio.
Socialinė priežiūra teikiama socialinių paslaugų įstaigose ar asmens namuose. Paslaugų teikimo dažnumas priklauso nuo konkrečios paslaugos ir nuo individualaus asmens (šeimos) tos paslaugos poreikio.
Į visų specialiųjų socialinių paslaugų sudėtį įeina informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir (ar) atstovavimas

Socialinės priežiūros paslaugos:

-Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų steigėjams, dalyviams ar besirengiantiems jais tapti, paslaugą teikia Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centras https://jieznovgn.lt/

-Laikinas atokvėpis (socialinė priežiūra), paslaugą teikia Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras https://www.prienuspc.lt/

– Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose
Namų aplinkos sąlygų ir reikalingų paslaugų suteikimas asmenims (šeimoms), kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį (šeimos) gyvenimą.

Paslaugą teikia: Veiverių PSPC savarankiško gyvenimo namai https://www.veiveriupspc.lt/globos-skyrius-ir-savarankiski-gyvenimo-namai/

-Pagalbos į namus teikimas

Pagalbos į namus paslaugos – tai paslaugos, teikiamos asmenims, kuriems dėl amžiaus, negalios, šeimyninės padėties, silpnos sveikatos ar kitų gyvenimo sunkumų negali tinkamai pasirūpinti savimi buityje, gyventi pilnaverčio gyvenimo ir jiems reikalinga kito asmens pagalba.
Asmens prašymas teikiamas raštu atvykus į Socialinės paramos skyrių ar gyvenamosios vietos seniūniją. Išsamesnę informaciją teikia Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Rasma Galinskienė tel.(8 319) 61178, el. [email protected]
Paslaugas teikia: Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras https://www.prienuspc.lt/

-Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas

Paslaugos, teikiamos asmenims (šeimoms) dienos metu, siekiant palaikyti ir atstatyti savarankiškumą atliekant įvairias visuomeniniame ar asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas

Paslaugas teikia: Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras https://www.prienuspc.lt/, VšĮ „Galimybių dirbtuvės https://galimybiudirbtuves.lt/paslaugos/

-Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams
ar besirengiantiems jais tapti

Atrankos, konsultavimo, mokymų, pagalbos ir paslaugų organizavimas, teikimas, suteikiant žinių ir kompetencijų, reikalingų auginant globojamus (rūpinamus), prižiūrimus ir įvaikintus vaikus, paslaugą teikia Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centras https://jieznovgn.lt/

-Palydėjimo paslauga jaunuoliams

Visuma tarpusavyje susijusių paslaugų ir (ar) priemonių, kurios teikiamos, siekiant padėti palydėjimo paslaugos jaunuoliams gavėjams prisitaikyti prie socialinės aplinkos, ugdyti jų gebėjimus spręsti kylančias socialines ir kitas problemas, t. y. palengvinti palydėjimo paslaugos jaunuoliams gavėjų socialinę integraciją bendruomenėje, paslaugą teikia Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centras https://jieznovgn.lt/

-Intensyvi krizių įveikimo pagalba Laikinas apnakvindinimas

Pagalbos suteikimas asmeniui, atsidūrusiam krizinėje situacijoje, nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims krizių atvejais ar dėl šeimoje iškilusių problemų, dėl kurių iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei, paslaugą teikia Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centras https://jieznovgn.lt/

Socialinės globos paslaugos

-Dienos socialinės globos (intregralios pagalbos) teikimas

Dienos socialinės paslaugos- tai paslaugos, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalinga pagalba dienos metu.

Dienos socialinės globos paslauga teikiama vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims.

Asmens prašymas teikiamas raštu atvykus į Socialinės paramos skyrių ar gyvenamosios vietos seniūniją. Išsamesnę informaciją teikia Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Rasma Galinskienė tel.(8 319) 61178, el. [email protected]

Paslaugas teikia: Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras https://www.prienuspc.lt/

-Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos teikimas

Paslauga teikiama, norintiems gauti visumą paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalinga pagalba.

Ilgalaikės socialinės globos paslaugos teikiamos be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė( laikinoji) globa, vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims.

Asmens prašymas teikiamas raštu atvykus į Socialinės paramos skyrių ar gyvenamosios vietos seniūniją. Išsamesnę informaciją teikia Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Rasma Galinskienė tel.(8 319) 61178, el. [email protected]
Paslaugas teikia : Prienų globos namai https://pgn.lt/ ,
VšĮ ‘Gintkosta“https://www.smiltelesnamai.lt/
VšĮ Šilavoto globos namai https://silavotonamai.lt/
VšĮ Veiverių PSPC globos namai https://www.veiveriupspc.lt/globos-skyrius-ir-savarankiski-gyvenimo-namai/

-Laikinas atokvėpis (globa), paslaugą teikia, Prienų globos namai https://pgn.lt/

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą:

– Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas;
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.270342

– Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. AI-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.274453

– Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“;
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.278281

– Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. AI-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo;
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.274454/KhEnrKvXPd

– Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019-03-28 sprendimas Nr. T3-87 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“;
https://www.prienai.lt/document/del-prienu-rajono-savivaldybes-tarybos-2019-m-kovo-28-d-sprendimo-nr-t3-87-del-mokejimo-uz-socialines-paslaugas-prienu-rajono-savivaldybeje-tvarkos-apraso-patvirtinimo-pakeitimo/

– Prienų rajono savivaldybės mero 2023-06-14 potvarkis Nr. P1-135 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.
https://www.teisineinformacija.lt/prienai/list?nr=p1-135

– Prienų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. T3-68 „Dėl maksimalių socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Prienų rajono savivaldybės gyventojams dydžių nustatymo“
https://www.teisineinformacija.lt/prienai/document/9628