Specialieji reikalavimai administracijos direktoriui

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

1.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, darbo santykius, valstybės ir savivaldybės turto valdymą, naudojimą, disponavimą, dokumentų valdymą, savivaldybės biudžeto sudarymą bei vykdymą, savivaldybės valdomų įmonių, įstaigų, organizacijų ūkinę ir finansinę veiklą, viešuosius pirkimus;

1.3. mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis.