Tikslinės kompensacijos

Tikslinių kompensacijų skyrimas ir mokėjimas

Asmenys, turintys teisę gauti tikslinę kompensaciją:
– asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, skiriama ir mokama slaugos išlaidų tikslinė kompensacija;
– asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, skiriama ir mokama priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą:
Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/678d3c3244fe11e68f45bcf65e0a17ee

– Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. sausio 23 d. įsakymas
Nr. A1-39 „Dėl Kreipimosi dėl tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo, tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5a6e570220de11e9b246d9cc49389932

Prašymo forma SP-6, Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Socialinės paramos skyrių, atsiuntus paštu ar elektroniniu būdu www.spis.lt . Išsamesnę informaciją teikia Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Rasma Galinskienė tel. (8 319) 61178, el. p. [email protected]