Užimtumo didinimo programa 2024 m.

Prienų rajono savivaldybėje yra įgyvendinama Prienų rajono savivaldybės 2024 metų užimtumo didinimo programa, kurios uždaviniai yra mažinti socialinę įtampą ir atskirtį tarp bendruomenės narių, ugdyti bedarbių socialinius, darbinius įgūdžius ir padidinti jų galimybes susirasti darbą, didinti Prienų miesto ir rajono gyventojų užimtumą ir mažinti piniginės socialinės paramos gavėjų skaičių.

Programos tikslas – didinti asmenų, priklausančių žemiau nurodytoms tikslinėms grupėms užimtumą ir integraciją į darbo rinką.
Pirmenybė dalyvauti programoje bus teikiama bedarbiams, praradusiems darbinius įgūdžius dėl įvairių socialinių priežasčių ir dėl to atsidūrusiems sunkioje materialinėje padėtyje.

Asmenys, norintys dalyvauti programoje, privalo būti registruoti Užimtumo tarnyboje.

Tikslinė grupė:
1. rūpintiniai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, kol jiems sukaks 25 metai;
2. nėščios moterys, vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas, rūpintojas ir asmenys, faktiškai auginantys vaiką (įvaikį) iki 8 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintą vaiku invalidu), ir asmenys, prižiūrintys neįgalius šeimos narius, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos sprendimu nustatyta nuolatinė slauga ar priežiūra;
3. grįžę iš laisvės atėmimo vietų įstaigos, kai laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip 6 mėnesiai, jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo iš laisvės atėmimo vietų įstaigos;
4. piniginės socialinės paramos gavėjai;
5. priklausomi nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigę psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programos baigimo;
6. prekybos žmonėmis aukos, baigusios psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu jos kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programos baigimo;
7. grįžę į Lietuvą nuolat gyventi politiniai kaliniai ir tremtiniai bei jų šeimos nariai (sutuoktinis, vaikai (įvaikiai) iki 18 metų), jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo į Lietuvą nuolat gyventi dienos;
8. turintys pabėgėlio statusą ar kuriems yra suteikta papildoma ar laikinoji apsauga;
9. asmenys, patiriantys socialinę riziką;
10. vyresni kaip 40 metų;
11. darbo rinkai besirengiantys asmenys.

Programoje yra numatomos dvi priemonės užimtumui didinti: nenuolatinio pobūdžio darbų organizavimas Savivaldybės teritorijoje;
užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų teikimas.

Laukiami rezultatai – programos metu įgyta patirtis ir atnaujinti darbiniai bei socialiniai įgūdžiai, stiprinama motyvacija taip pat sudarys geresnes sąlygas programos dalyviams savarankiškai ieškotis darbo, persikvalifikuoti,

Teisės aktai:

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 25 d. sprendimas Nr. T3-17 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2024 m. užimtumo didinimo programos patvirtinimo“

Prienų rajono savivaldybės mero 2024 m. vasario 19 d. potvarkis Nr. P1-49 „Dėl atvejo komandos sudarymo ir Prienų rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Prienų rajono savivaldybės 2024 metų užimtumo didinimo programa

Sprendimas „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2023 m. užimtumo didinimo programos patvirtinimo“  2023 m. balandžio 13 d. Nr. T3-100 T-35 (galiojanti redakcija 2023 m. birželio 29 d. Nr. T3-194 Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimas “Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 13 d. sprendimo Nr. T3-100 “Dėl Prienų rajono savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo” pakeitimo).
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a9e25f70dda911eda305cb3bdf2af4d8?jfwid=-64pwbl7mf

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas 2017 m. gegužės 23 d. Nr. A1-257 “Dėl Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (A1-257).

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9e8caa3044a911e7b465dc41e35792b9?jfwid=bkaxn02y

Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. gegužės 12 d. įsakymas A3-427 „Dėl darbdavių atrankos Prienų rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
https://www.teisineinformacija.lt/prienai/list?nr=A3-427

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas 2017 m. gegužės 23 d. Nr. A1-257 “Dėl Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9e8caa3044a911e7b465dc41e35792b9?jfwid=bkaxn02y

Prienų rajono savivaldybės mero 2023 m. liepos 27 d. potvarkis Nr. P1-216 “Dėl nenuolatinio pobūdžio darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos sudarymo”.
https://www.teisineinformacija.lt/prienai/list?nr=P1-216