Vadovaudamiesi Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano  1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė) įgyvendinimo Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 5  d. įsakymu Nr. A3-400, kviečiame Prienų rajone registruotas bendruomenines organizacijas teikti paraiškas projektų atrankos konkursui.

Priemonės tikslas – skatinti Prienų rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinant narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

Galimi pareiškėjai:

Prienų rajono savivaldybės seniūnijų teritorijose registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas.

Paraiškas gali teikti ir nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, arba religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme, bet tik tuo atveju, jei tam tikroje Prienų rajono savivaldybės teritorijoje nėra registruotų bendruomeninių organizacijų arba tam tikroje savivaldybės teritorijoje veikiančios bendruomeninės organizacijos neteikia paraiškų konkursui, taip pat, jei Aprašo 42 punkte nustatytais atvejais skelbiamas naujas projektų atrankos konkursas.

Pareiškėjas konkursui gali teikti vieną paraišką.

Dokumentai:

Paraiškos priimamos – nuo 2022 m. gegužės 19 d. iki 2022 m. birželio 9 d. 17.00 val. 

Paraišką su priedais turi teisę teikti organizacijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

Projektas aprašomas užpildant nustatytos formos (Aprašo 1 priedas) paraišką. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą, arba pasirašyta elektroniniu parašu, jei pareiškėjas jį turi.

Paraiškų pateikimo būdai:

 • elektronine versija el. pašto adresu - administracija@prienai.lt (tik pasirašyta el. parašu).
 • kaip popierinis dokumentas pateikiamas Savivaldybės administracijoje  (prie langelio) ar siunčiamas paštu adresu Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai. Kitu elektroniniu paštu ar faksu pateikti dokumentai neregistruojami ir laikoma, kad jie nebuvo gauti.

Pareiškėjai kartu su paraiška privalo pateikti šių dokumentų kopijas (su tikrumo žyma):

 1. Pareiškėjo (juridinio asmens) vadovo arba asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją (pagal Aprašo 5 priedo formą) (pateikti privaloma);
 2. pareiškėjo steigimo dokumentus (įstatus, nuostatus), jei paraiška Priemonei įgyvendinti yra teikiama pirmą kartą, arba jei juridinis asmuo per pastaruosius dvejus metus keitė steigimo dokumentus (įstatus, nuostatus) ir jei steigimo dokumentai neprieinami Juridinių asmenų registre (pateikti privaloma, jeigu pareiškėjas atitinka šiame punkte nustatytas sąlygas);
 3. jei paraišką teikia religinė bendruomenė ar bendrija, – pareiškėjo steigimo dokumentą (jei pareiškėjas neturi savo statuto ar įstatų, jis turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad jis pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą) (pateikti privaloma, jeigu pareiškėjas atitinka šiame punkte nustatytas sąlygas);
 4. jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus,– faktinės veiklos, vykdytos nuo įsteigimo datos, laisvos formos ataskaitą (pateikti privaloma, jeigu pareiškėjas atitinka šiame punkte nustatytas sąlygas);
 5. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu  (pateikti privaloma);
 6. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimą / jungtinės veiklos sutartį (pateikti privaloma, jeigu projektas atitinka šiame punkte nustatytas sąlygas);
 7. jeigu projekte bus vykdomos Aprašo 10.7 papunktyje nurodytos veiklos, skirtos infrastruktūros gerinimui  (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams ), Prienų rajono savivaldybės administracija skirs lėšų papildomai, remdamasi Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo tvarkos apraše nustatyta tvarka;
 8. kitus dokumentus, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką savivaldybės administracijai, negalima jos taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomus dokumentus pareiškėjo iniciatyva.

Paraiškos nevertinamos, jeigu:

 • pateiktos pasibaigus nustatytam priėmimo terminui;
 • neįformintos pagal Priemonės įgyvendinimo Aprašą;
 • paraišką pateikė pareiškėjas, neatitinkantis Aprašo 4 punkte nustatytų reikalavimų;
 • pareiškėjo veikla sustabdyta ar apribota įstatymų nustatytais pagrindais (pagal viešus Juridinių asmenų registro duomenis);
 • pareiškėjas teisės aktų nustatyta tvarka nėra pateikęs finansinių ir veiklos ataskaitų rinkinio VĮ Registrų centui per pastaruosius 2 metus. Nėra atsiskaitęs už anksčiau skirtų lėšų panaudojimą.

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais raštu ir / ar žodžiu kasdien 8.00 – 17.00 val. (iki paraiškų teikimo konkurso pabaigos) teikia Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Urbanavičienė, tel.  (8  319) 61 135,  el. p. irena.urbanaviciene@prienai.lt