Dėl asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą Prienų rajono savivaldybėje, sąrašo sudarymo, tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašo patvirtinimo – Priimtas: 2020-11-05 Dokumento numeris: A3-961 Požymis: Galioja Dokumentai: A3-961.pdf

Asmenys (jei kreipiasi šeima, vienas iš pilnamečių šeimos narių) dėl paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti kreipiasi į savivaldybės administraciją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, o jei gyvenamosios vietos neturi, į savivaldybės, į kurios gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą yra įtraukti, administraciją. Asmenys savivaldybės administracijai pateikia:

  • jei kreipiamasi dėl valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito ir subsidijos gavimo, - prašymą suteikti paramą būstui įsigyti (BP-1 forma)
  • jei kreipiamasi dėl išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos gavimo, - prašymą suteikti paramą būstui įsigyti (BP-2 forma)
  • jei kreipiamasi dėl įrašymo į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą, - prašymą suteikti paramą būstui išsinuomoti (BP-3 forma)
  • jei kreipiamasi dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos gavimo, - prašymą suteikti paramą būstui išsinuomoti (BP-4 forma)
  • jei kreipiamasi dėl socialinio būsto nuomos asmenims ir šeimoms, neįrašytiems į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą, - prašymą suteikti paramą būstui išsinuomoti (BP-5 forma)
  • jei kreipiamasi dėl finansinės paramos, gavus valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą ir subsidiją šio kredito daliai apmokėti, gavimo, - prašymą išduoti pažymą apie finansinę paramą (BP-6 formą).

Asmenys, gaunantys pajamas, kurios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, neįskaitomos į asmenų ir šeimų gaunamas pajamas, teikdami 1-5 punktuose nurodytus prašymus, papildomai pateikia užpildytą Pajamų, kurios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, neįskaitomos į asmenų ir šeimų gaunamas pajamas, sąrašą pagal priedą (Priedas).

Prašymai ir kiti su prašymu pateikiami dokumentai, reikalingi teisei į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nustatyti, gali būti pateikti asmeniškai, atvykus į savivaldybės administraciją, pašto siunta, elektroniniu paštu arba kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokia elektroninė paslauga, per kurjerį arba atstovą, kurio teisė atstovauti turi būti patvirtinta notaro ar kito asmens, įgalioto atlikti notarinius veiksmus, patvirtintu įgaliojimu. Asmenys, teikdami prašymus elektroniniu būdu, prašymų formas gali pildyti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (www.spis.lt).

Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme įtvirtinta nauja socialinio būsto fondo plėtros vykdymo forma, suteikiant galimybę savivaldybėms ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui išsinuomojant fiziniams ar juridiniams asmenims priklausančius būstus ir juos pernuomoti asmenims ir šeimoms, įrašytiems į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą.

Prienų rajono savivaldybės administracija renka informaciją apie fizinius ir juridinius asmenis, pageidaujančius ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui nuomos pagrindais aprūpinti asmenis ir šeimas būstais, esančiais Prienų rajono savivaldybės teritorijoje. Siūlomas nuomoti būstas turi būti tinkamas gyventi, nereikalaujantis papildomų remonto ar kitokio tvarkymo išlaidų, vienbutis gyvenamasis namas, butas ar kitos gyvenamosios patalpos arba jų dalys, tinkami gyventi vienam asmeniui ar šeimai ir atitinkantys statybos bei specialiųjų normų (higienos, gaisrinės saugos ir kitų) reikalavimus.

Kviečiame fizinius ir juridinius asmenis, pageidaujančius asmenis ir šeimas nuomos pagrindais aprūpinti būstais, esančiais Prienų rajono savivaldybės teritorijoje, teikti pasiūlymus Prienų rajono savivaldybės administracijai adresu Laisvės a. 12, Prienai arba el. paštu [email protected]

Nuomotinų būstų sąrašas bus skelbiamas viešai Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Dėl išsamesnės informacijos galite pasiteirauti tel. 8 699 75673.

„Fizinių ir juridinių asmenų, pageidaujančių asmenis ir šeimas nuomos pagrindais aprūpinti būstais, nuomojamų būstų sąrašo paskelbimo tvarkos aprašas“:

Dėl fizinių ir juridinių asmenų, pageidaujančių asmenis ir šeimas nuomos pagrindais aprūpinti būstais, nuomojamų būstų sąrašo paskelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo – Priimtas: 2021-11-05 Dokumento numeris: A3-977 Požymis: Galioja Dokumentai: A3-977.docx, Aprašas_informacijos skelbimo (2).docx