Planavimo organizatorius: Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Prienų rajono savivaldybės administracija, Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai, tel./faks.: +370 319 61105, El. p. [email protected], interneto svetainė: https://prienai.lt

Plano rengėjas: UAB „Elberta“ (Partizanų g. 56-60, 49432 Kaunas, tel. +370 670 78 002, el. p.  [email protected]).

Projekto vadovas – Evaldas Ramanauskas, tel.: +370 682 12 549, el. p. [email protected]

Planavimo pagrindas: Prienų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. T3-282 „Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo“.

Planavimo darbų programa: patvirtinta Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. A3-323 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. A3-9 „Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo planavimo darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo. Susipažinti su visa teritorijų planavimo dokumentų rengimo eiga ir planavimo darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (Toliau – TPDRIS), (https://www.planuojustatau.lt/, TPD Nr. K-RJ-69-24-9).

Planuojama teritorija: Prienų rajono savivaldybės teritorija.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis: kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

Teritorijų planavimo lygmuo: savivaldybės lygmuo.

Bendrojo plano rengimo, svarstymo, derinimo ir tvirtinimo tvarka: bendroji.

Planavimo tikslai:
Koregavimas atliekamas, nekeičiant galiojančio Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano planavimo tikslų ir uždavinių, pakoreguojant bendrojo plano konkretizuotų sprendinių susisiekimo dalį, siekiant patikslinti valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus ruože nuo 19,48 iki 31,10 km (Prienų rajono savivaldybės teritorijoje) rekonstravimo papildomus sprendinius tikslinant eismo juostų skaičių.

Koregavimo tikslai ir uždaviniai pagal Memorandumą:
1. Pagal iškilusį poreikį valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus ruožo nuo 19,48 iki 31,10 km (Prienų rajono savivaldybės teritorijoje) rekonstravimui iš dviejų eismo juostų į keturių eismo juostų kelią Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimu Nr. T3-65 „Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, (toliau – Bendrasis planas) susisiekimo dalies, kurios sudedamąja dalimi yra Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T3-133 patvirtintas valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 130 Kaunas– Prienai–Alytus ruožo nuo 11,60 iki 31,10 km rekonstravimo specialusis planas, koregavimas.
2. Koreguoti Bendrojo plano susisiekimo dalį įvertinus, kad valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus ruožo nuo 11,60 iki 31,10 km rekonstravimo specialiuoju planu suplanuotos teritorijos ribos nesikeičia, žemė visuomenės poreikiams paimta, numatant valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus ruožo nuo 19,48 iki 31,10 km (Prienų rajono savivaldybės teritorijoje) rekonstravimą iš dviejų eismo juostų į keturių eismo juostų kelią.
3. Bendrojo plano susisiekimo dalį koreguoti įvertinus parengtus valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus ruožo nuo 11,60 iki 31,10 km rekonstravimo priešprojektinius sprendinius.
4. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir statybinės veiklos reglamentus, kurių pakaktų projektuojant valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus ruožą nuo 19,48 iki 31,10 km (Prienų rajono savivaldybės teritorijoje) Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka.

Teritorijų planavimo dokumento keitimo terminai: 2024 m. II ketv. – 2025 m. III ketv.

Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.

Esamos būklės įvertinimas nebus atliekamas, koncepcija nebus rengiama, koncepcijos nepriklausomas profesinis vertinimas nebus atliekamas. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nebus rengiamas. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV) atliekamas Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Informuojame, kad Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo strateginių pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) nebus atliekamas. Su motyvais nulėmusiais sprendimą neatlikti SPAV ir kitais dokumentais galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. K-RJ-69-24-9, Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.prienai.lt.

Informacijos teikimo tvarka: informaciją apie teritorijų planavimo dokumento rengimą ir SPAV teikia planavimo organizatorius ir plano rengėjas (šiame skelbime nurodytais adresais). Išsamesnė informacija teikiama Prienų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje (Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai), informaciją teikia Prienų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Rima Sodaitienė, tel. +370 319 61146, el. p. [email protected].

Pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų pateikiami planavimo organizatoriui raštu (skelbime nurodytu adresu) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-RJ-69-24-9) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo supažindinimo (susirinkimo) su teritorijų planavimo dokumento sprendiniais termino pabaigos.

Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę ir/ar juridinį asmenį, adresą, pasiūlymo teikimo datą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pateikti privalomus priedus. Pasiūlymus dėl bendrojo plano teikusiems fiziniams ir juridiniams asmenims po viešo susirinkimo bus atsakyta teisės aktų nustatyta tvarka.

Planas: Prienų savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 metų planas.

Plano organizatorius: UAB Alytaus regioninis atliekų tvarkymo centras (ARATC), Vilniaus g. 31, 62112 Alytus, www.aratc.lt, [email protected], +370 659 81933.

Prienų savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 metų plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas, vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1467, 15 punkto nuostatomis bei atsižvelgiant į gautas SPAV subjektų išvadas.

Susipažinti su vertinimo išvadomis ir SPAV atrankos dokumentais galima ARATC buveinėje arba savivaldybės administracijoje šiomis darbo valandomis: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietūs 12.00–12.45. Plano projektas taip pat prieinamas internete adresu: https://www.aratc.lt/naujienos/parengti-susipazinimui-alytaus-regiono-savivaldybiu-atlieku-prevencijos-ir-tvarkymo-2021-2027-m-planu-projektai/ ir savivaldybės internetinėje svetainėje.

PŪV organizatoriaus pavadinimas: AB „Litgrid“;

PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas: 110 kV oro linijos Kvietiškis-Kapsai-Prienai rekonstravimas ir žaibosaugos troso su šviesolaidiniu kabeliu įrengimas;

PŪV vieta: Prienų rajono sav. ir Marijampolės sav.;

Atrankos informacija paskelbta:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZHyc2LMbpFbidoKIM2KfGYIgQ3FNAfr5/edit#gid=2102220487 arba
https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Lietuvos Respublikos teritorija (linijiniai objektai)(1).

Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo galima teikti Agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. [email protected], tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).

Vadovaujantis Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. D1-456 13 punktu ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) subjektų išvadomis, informuojame, kad 2022 m. liepos 28 d. Planavimo organizatorius UAB „Smėlynas“ (įm. kodas 304516095, Vienybės g. 16A, Garliava, LT-53238) priėmė sprendimą neatlikti Prienų rajono Pakumprio smėlio telkinio išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. Informaciją dėl priimto sprendimo motyvų teikia SPAV dokumentų rengėjas UAB „Žemėtvarkos sprendimai“ (Totorių g. 3, LT-44237 Kaunas, tel.: 8-610-63653, el. paštas: [email protected], atstovas – P. Paplauskas)

Prienų rajono savivaldybės administracija informuoja apie parengtus Prienų miesto ir Prienų  rajono teritorijų bendrųjų planų (toliau – Bendrųjų planų) koregavimo koncepcijas ir SPAV ataskaitas.

Susipažinti su Bendrųjų planų koregavimo koncepcijomis ir SPAV ataskaitomis galima nuo 2018 m. vasario 26 d. iki 2018 m. kovo 26 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, (Laisvės a. 12, 59126 Prienai), planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje, Prienų rajono seniūnijų buveinėse (Prienų miesto seniūnijos buveinėje – Laisvės a. 12, Prienai, LT-59126, Ašmintos seniūnijos buveinėje – Ašminta, Prienų r. sav., LT-59326, Balbieriškio seniūnijos buveinėje – Klevų g. 4, Balbieriškis, Prienų r. sav., LT-59243, Išlaužo seniūnijos buveinėje – Išlaužas, Prienų r. sav., LT-59301, Jiezno seniūnijos buveinėje – J. Basanavičiaus g. 1, Jieznas, Prienų r. sav., LT-59425, Naujosios Ūtos seniūnijos buveinėje – Naujoji Ūta, Prienų r. sav., LT-59260, Pakuonio seniūnijos buveinėje – Sodų g. 33, Pakuonis, Prienų r. sav., LT-59317, Stakliškių seniūnijos buveinėje – Vilniaus g. 2, Stakliškės, Prienų r. sav., LT-59369, Šilavoto seniūnijos buveinėje – Šilavotas, Prienų r. sav., LT-59272, Veiverių seniūnijos buveinėje – Kauno g. 33, Veiveriai, Prienų r. sav., LT-59292).

Bendrųjų planų koregavimo koncepcijų ekspozicija vyks nuo 2018 m. kovo 6 d. iki 2018 m.  kovo 26 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus skelbimų lentoje, I aukšte, (Laisvės a. 12, 59126 Prienai), Prienų rajono seniūnijų buveinių skelbimų lentose.

Bendrųjų planų koregavimo koncepcijų ir SPAV ataskaitų viešas svarstymas su visuomene įvyks 2018 m. kovo 26 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos pastato II aukšto salėje (Laisvės a. 12, 59126 Prienai) šiuo laiku:

  • 13:00 val. - susirinkimas dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos;
  • 14:00 val. – susirinkimas dėl Prienų miesto bendrojo plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos.
Platesnė informacija čia