Bendruomenė – tai pilietinės visuomenės pagrindas, todėl, siekiant ilgalaikio bendruomeniškumo ir aktyvesnio gyventojų įsitraukimo į organizuotą veiklą sprendžiant gyvenamosios vietos bendruomenėms svarbius klausimus, svarbu daugiau dėmesio skirti bendruomeninėms organizacijoms, įsteigtoms ir valdomoms pačių jų narių, savarankiškai priimančioms sprendimus ir įgyvendinančioms gyvenamosios vietos bendruomenių poreikius.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. A1-493 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ buvo patvirtintas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų planas, kurio tikslas – sudaryti ilgalaikės nevyriausybinio sektoriaus plėtros sąlygas, skatinti nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) vienijimąsi ir jų bendradarbiavimą su viešuoju sektoriumi, NVO finansinį savarankiškumą, verslumą, savanoriškos veiklos plėtrą, užtikrinti informacijos apie NVO sektorių sklaidą, stiprinti bendruomeninę veiklą.

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. A1-86 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašas.

Priemone siekiama skatinti gyvenamųjų vietovių (jų dalių ar kelių gyvenamųjų vietovių) bendruomenių savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms bendruomenėms ir bendrijoms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių poreikių tenkinimo.

Daugiau informacijos rasite ČIA.

Vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. A3-319 patvirtintu Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Prienų rajono savivaldybėje aprašu, finansavimas yra skiriamas Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Pakuonio, Prienų, Naujosios Ūtos, Stakliškių, Šilavoto ir Veiverių seniūnijose veikiančioms bendruomeninėms organizacijoms.

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 1.1.5 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMAS PRIENŲ R. SAVIVALDYBĖJE  

Lėšos skirtos iš LR Vyriausybės biudžeto

Eil.Nr. Projekto vykdytojo pavadinimas  Kokiam tikslui skirtos lėšos Skirta lėšų, Eur
1. Išlaužo seniūnijos kaimų bendruomenė Viešųjų erdvių tvarkymui. Projektas „Išlaužo parko poilsinės zonos gerinimas“ 1361
2. Paprienės bendruomenė Viešųjų erdvių tvarkymui. Projektas „Sportas vienija ir artina“ 5555
3. Vyšniūnų bendruomenė Viešųjų erdvių tvarkymui. Projektas „Stakliškių  Liepų gatvės aikštės atnaujinimas“ 1612
4. Kaimo bendruomenė „Balbieriškis“ Viešųjų erdvių tvarkymui. Projektas „Viešosios erdvės atnaujinimas Balbieriškio parke“ 1732
5. Pakuonio krašto bendruomenė Viešųjų erdvių tvarkymui. Projektas „Viešosios erdvės Aušros gatvėje pritaikymas Pakuonio krašto gyventojų poreikiams“ 1310
6. Bendruomenė „Jiestrakis“ Viešųjų erdvių tvarkymui. Projektas „Viešosios erdvės ties įvažiavimo į Šilavotą sutvarkymas“ 1278
7. Naujosios Ūtos kaimo bendruomenė Viešųjų erdvių tvarkymui. Projektas „Viešosios erdvės sutvarkymas prie Naujosios Ūtos laisvalaikio salės“ 944
8. Jiezno kraštiečių bendruomenė Veiklai, skirtai narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, organizuojant vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimui, skatinančiam asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinei ir švietėjiškai veiklai skatinti. Projektas  „Gatvių apšvietimo dekoracijos“ 1843
9. Veiverių seniūnijos bendruomenės centras Veiklai, skirtai bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra). Projektas  „Nuo seno garsus mūsų kraštas“ 2330
Iš viso: 17965

Kviečiame teikti paraiškas 2020 m. projektų finansavimo konkursui pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Kviečiame teikti paraiškas 2020 metų projektų finansavimo konkursui pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių poreikių tenkinimo.

Projektų paraiškų finansavimo konkursas organizuojamas vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. A3-319 patvirtintu Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Prienų rajono savivaldybėje aprašu (toliau – Savivaldybės aprašas ) ir kitais teisės aktais.

Paraiškas Prienų rajono savivaldybės seniūnijose (Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Pakuonio, Prienų, Naujosios Ūtos, Stakliškių, Šilavoto ir Veiverių) gali teikti:

  1. bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas;
  2. kitos nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas;
  3. religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas.

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti projektus, kuriuose planuojamos veiklos labiausiai atitinka konkrečios seniūnijos išplėstinėje seniūnaičių sueigoje (toliau – ISS) užprotokoluotus prioritetinius sprendimus. Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

Eil. Nr. Seniūnijos pavadinimas Skirta lėšų Eur Išplėstinės seniūnaičių sueigos
protokolinis sprendimas
1. Balbieriškio seniūnija 1732.00 Balbieriškio ISS protokolinis sprendimas (11.5 veikla)*
2. Išlaužo seniūnija 1361,00 Išlaužo ISS protokolinis sprendimas (11.5 veikla)*
3. Jiezno seniūnija 1843,00 Jiezno ISS protokolinis sprendimas (11.5 veikla)*
4. Naujosios Ūtos seniūnija 944,00 Naujosios Ūtos ISS protokolinis sprendimas (11.5 veikla)*
5. Pakuonio seniūnija 1310,00 Pakuonio ISS protokolinis sprendimas (11.5 veikla)*
6. Prienų seniūnija 5555,00 Prienų ISS protokolinis sprendimas (11.5 veikla)*
7. Stakliškių seniūnija 1612,00 Stakliškių ISS protokolinis sprendimas (11.5 veikla)*
8. Šilavoto seniūnija 1278,00 Šilavoto ISS protokolinis sprendimas (11.5 veikla)*
9. Veiverių seniūnija 2330,00 Veiverių ISS protokolinis sprendimas (11.3 veikla)*


*11.3 veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra);

*11.5 veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, organizuojant vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinei ir švietėjiškai veiklai skatinti (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veiklai skatinti (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas), bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų lėšų.

Dėl Lietuvoje paskelbto karantino skenuotos paraiškos nuo 2020 m. gegužės 4 d. iki 2020 m. gegužės 29 d. 15.45 val. siunčiamos el. p. [email protected] arba įdėtos į voką Prienų rajono savivaldybės administracijai (ant voko nurodant konkurso pavadinimą „Priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ projektų atrankos konkursui“) adresu: Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai. Jei paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymeklyje nurodyta data turi būti ne vėlesnė kaip 2020 m. gegužės 4 d., pasibaigus paraiškų pateikimo terminui, paraiškos neberegistruojamos.

Pateikus paraišką Savivaldybės administracijai, jos negalima taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomų dokumentų pareiškėjo iniciatyva. Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba, kompiuteriu pagal rekomenduojamą paraiškos formą (Aprašo 1 priedas), pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą.

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia bendrą projekto įgyvendinimo sąmatą (Paraiškos priedas) ir šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų) kopijas, patvirtintas tikrumo žyma ir pareiškėjo antspaudu (jeigu pareiškėjas antspaudą privalo turėti):

  1. pareiškėjo steigimo dokumento (pvz.: nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla), jeigu šie dokumentai neprieinami Juridinių asmenų registre;
  2. pareiškėjo vykdytos vienų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitos, jeigu ši ataskaita nepateikta Juridinių asmenų registrui (jei juridinis asmuo veikia trupiau nei metus, pareiškėjas, teikdamas paraišką, prideda laisvos formos ataskaitą apie faktinę veiklą nuo įsteigimo datos);
  3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (pagal Aprašo 5 priedo formą);
  4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
  5. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo (-ų) / sutarties (-ių);
  6. pagrindinio (-ių) Projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz.gyvenimo aprašymo);
  7. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Vienam projektui įgyvendinti gali būti skirta didžiausia (neviršijant seniūnijai skirtos sumos) arba mažiausia (200 Eur) valstybės biudžeto lėšų dalis.

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Prienų rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė Irena Urbanavičienė, tel. (8 319) 61 135, el. p. [email protected], dėl sąmatų pildymo konsultuoja vyriausioji specialistė Rita Koklevičienė, tel.(8 319) 59 612 el. p. [email protected]

Informacija apie Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimą bus skelbiama www.prienai.lt (Savivaldybė–Veiklos sritys–Nevyriausybinės organizacijos).

Paraiškoms pildyti reikalingi dokumentai:

BAIGĖSI PARAIŠKŲ TEIKTŲ 1.1.5 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMUI PRIENŲ R. SAVIVALDYBĖJE 2020 M. VERTINIMO ETAPAS

VERTINIMO REZULTATAI   

Eil. Nr. Išplėstinė seniūnaičių sueiga (ISS) Išplėstinės seniūnaičių sueigos data Išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimas
1. Balbieriškio seniūnaitijos ISS 2020-06-15 Protokolas 2020-06-19 Nr. (33.1.5)NS-BA-5
Konkursą laimėjo kaimo bendruomenės „Balbieriškis“ projektas „Viešosios erdvės atnaujinimas Balbieriškio parke”. Bus įrengtas vaikų žaidimų aikštelės daugiafunkcis žaidimų kompleksas, nupirkti tentai-užuolaidos lauko scenai. Projekto įgyvendinimui skirta 1732 Eur
2. Išlaužo seniūnaitijos ISS 2020-06-18 Protokolas 2020-06-19 Nr. (33.1.5)NS-IŠ-6
Konkursą laimėjo Išlaužo sen. kaimų bendruomenės projektas „Išlaužo parko poilsinės zonos gerinimas“. Bus sutvarkyta Išlaužo parko aplinka, takelis, įrengti keturi stacionarūs suoleliai. Projekto įgyvendinimui skirta 1361 Eur
3. Jiezno seniūnaitijos ISS 2020-06-19 Protokolas  2020-06-23  Nr. (33.1.5)NS-J-6
Konkursą laimėjo  Jiezno kraštiečių bendruomenės projektas „Gatvių apšvietimo dekoracijos“. Bus perkamos medžiagos ir vietos menininkų pagalba gaminamos kalėdinės gatvių apšvietimo dekoracijos.
Projekto įgyvendinimui skirta 1843 Eur
4. Naujosios Ūtos seniūnaitijos  ISS 2020-06-22 Protokolas  2020-06-22 Nr. (33.1.5)NS-NŪ-5
Konkursą laimėjo Naujosios Ūtos kaimo bendruomenės projektas „Viešųjų erdvių sutvarkymas prie Naujosios Ūtos laisvalaikio salės“. Bus sutvarkyta vieša erdvė prie pastato, nupirkti ir pasodinti daugiamečiai augalai, gėlės.
Projekto įgyvendinimui skirta 944 Eur.
5. Pakuonio seniūnaitijos ISS 2020-06-25 Protokolas 2020-06-29 Nr. (33.1.5)NS-PA-6
Konkursą laimėjo Pakuonio krašto bendruomenės projektas „Viešosios erdvės Aušros gatvėje pritaikymas Pakuonio krašto gyventojų poreikiams“. Bus pašalinti beverčiai medžiai ir krūmai, išlyginta žemė, pasėta veja, daugiamečiai augalai, sutvarkytas takelis, pastatyta keletas suolelių, įrengta laužavietė. Projekto įgyvendinimui skirta 1310 Eur
6. Prienų seniūnaitijos ISS 2020-06-18 Protokolas  2020-06-25  Nr. (33.1.5)NS-PR-5
Konkursą laimėjo Paprienės bendruomenės projektas „Sportas vienija ir artina“. 6 seniūnijos erdvėse (Stadione, Dvariuko mikrorajone, Revuonos parke, Paprienėje, Strielčiuose ir Alksniakiemyje) bus sumontuoti ir pastatyti stacionarūs lauko teniso stalai. Darbus atliks bendruomenės savanoriai. Projekto įgyvendinimui skirta 5555 Eur
7. Stakliškių seniūnaitijos ISS 2020-06-17 Protokolas 2020-06-17 Nr. (33.1.5)NS-ST-5
Konkursą laimėjo Vyšniūnų bendruomenės projektas „Stakliškių Liepos gatvės aikštės sutvarkymas“. Bus sudėti bordiūrai, pastatyti suoleliai, papiltas juodžemis, pasėta veja.
Projekto įgyvendinimui skirta 1612 Eur
8. Šilavoto seniūnaitijos ISS 2020-06-25 Protokolas  2020-06-26 Nr. (33.1.5)NS-SI-7
Konkursą laimėjo bendruomenės „Jiestrakis“ projektas „Viešosios erdvės ties įvažiavimu į Šilavotą sutvarkymas“.
Bus  restauruojamas koplytstulpis, įrengiamas naujas jo pamatas, iškertami išdžiūvę medžiai, suformuojamas reljefas, takelis, pasodinami dekoratyviniai augalai.
Projekto įgyvendinimui skirta 1278 Eur
9. Veiverių seniūnaitijos ISS 2020-07-01 Protokolas  2020-07-02  Nr. (33.1.5)NS-V-5
Konkursą laimėjo Veiverių seniūnijos bendruomenės centro projektas „Nuo seno garsus mūsų kraštas“. Bus suorganizuoti 3 renginiai, senjorai bus mokomi kompiuterinio raštingumo, bus suskaitmeninta įvairi istorinė dokumentinė medžiaga apie reikšmingus Veiverių krašto įvykius bei įdomias asmenybes, lankytinas vietas, sukurtas QR KODAS (dvimatis brūkšninis kodas, nuskaitomas specialios aplikacijos, įrašytos į mobilųjį telefoną su jame užkoduotais ilgais internetiniais resursais ir adresais bei nuorodomis).
Projekto įgyvendinimui skirta 2330 Eur

Projektų vykdytojams, kurių paraiškose nurodytos veiklos išplėstinės seniūnaičių sueigos nuomone labiausiai atitinka socialinius bendruomenės narių (gyventojų) poreikius bei interesus, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skiriamas finansavimas ir pasirašomos projektų įgyvendinimo sutartys. Projektai įgyvendinami iki 2020 m. gruodžio 20 d.